EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0552

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/552 z dnia 4 kwietnia 2022 r. stwierdzająca, że krajowe giełdy papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które są zarejestrowane w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, spełniają prawnie wiążące wymogi równoważne wymogom ustanowionym w tytule III dyrektywy 2014/65/UE oraz podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu prawa (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2022/1965

OJ L 107, 6.4.2022, p. 85–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/552/oj

6.4.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/85


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/552

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

stwierdzająca, że krajowe giełdy papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które są zarejestrowane w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, spełniają prawnie wiążące wymogi równoważne wymogom ustanowionym w tytule III dyrektywy 2014/65/UE oraz podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu prawa

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (1), w szczególności jego art. 2a ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z definicji „instrumentu pochodnego będącego przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym” i „kontraktu pochodnego będącego przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym” zawartej w art. 2 pkt 7 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 wynika, że instrumentami finansowymi innymi niż instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym są kontrakty pochodne, które są zawierane na rynku regulowanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (2) lub na rynku państwa trzeciego, który uznaje się za równoważny rynkowi regulowanemu zgodnie z art. 2a rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Tym samym, do celów rozporządzenia (UE) nr 648/2012, kontrakty pochodne, które są zawierane na rynku państwa trzeciego uznawanym za równoważny rynkowi regulowanemu, powinny być klasyfikowane jako instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.

(2)

Zgodnie z art. 2a rozporządzenia (UE) nr 648/2012 rynek państwa trzeciego uznaje się za równoważny rynkowi regulowanemu, gdy rynek ten spełnia prawnie wiążące wymogi, które są równoważne z wymogami określonymi w tytule III dyrektywy 2014/65/UE, i na bieżąco podlega skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu prawa w tym państwie trzecim. Należy zatem ocenić, czy krajowe giełdy papierów wartościowych („NSE”, z ang. national stock exchanges), które mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki i są nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”), spełniają te wymogi.

(3)

Ta ocena równoważności ogranicza się do NSE wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji i w związku z tym obejmuje instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na tych giełdach i rozliczane przez kontrahentów centralnych uznanych przez ESMA.

(4)

W sekcji 3 lit. a) pkt 1 ustawy o giełdach papierów wartościowych z 1934 r. (Securities Exchange Act, „ustawa o giełdach”) giełdę zdefiniowano jako dowolną organizację, stowarzyszenie lub grupę osób, które stanowią, utrzymują lub zapewniają rynek lub platformę łączące nabywców i sprzedawców papierów wartościowych lub w inny sposób wykonujące w odniesieniu do papierów wartościowych funkcje wykonywane zazwyczaj przez giełdę papierów wartościowych. Termin „giełda” został dokładniej zdefiniowany w zasadzie 3b-16 SEC jako „organizacja, stowarzyszenie lub grupa osób, które łączą zlecenia dotyczące papierów wartościowych od wielu nabywców i sprzedawców oraz stosują ugruntowane metody niemające charakteru uznaniowego (poprzez zapewnienie platformy obrotu lub ustanowienie zasad), zgodnie z którymi takie zlecenia są kojarzone, a nabywcy i sprzedawcy uczestniczący w takich zleceniach zgadzają się na warunki transakcji”. Giełda musi zatem obsługiwać system wielostronny zgodnie z zasadami niemającymi charakteru uznaniowego.

(5)

Zgodnie z sekcją 19 lit. a) pkt 1 ustawy o giełdach przed rozpoczęciem działalności giełda musi zostać zarejestrowana w SEC jako NSE. SEC dokonuje rejestracji, jeżeli stwierdzi, że spełnione są wymogi mające zastosowanie w odniesieniu do podmiotu ubiegającego się o rejestrację. SEC musi odmówić rejestracji, jeżeli wymogi te nie są spełnione. Ustawa o giełdach zawiera ponadto wymóg, by giełda posiadała rozwiązania uwzględniające wszelkie rodzaje postępowania i działalności, które podmiot ubiegający się o rejestrację ma zamiar prowadzić. Zgodnie z ustawą o giełdach warunkiem ciągłości rejestracji NSE jest stałe spełnianie pierwotnych wymogów dotyczących rejestracji. Zarejestrowane NSE muszą zatem utrzymywać zasady, polityki i procedury zgodne z ich obowiązkami ustawowymi oraz muszą posiadać zdolność stałego wywiązywania się ze swoich obowiązków.

(6)

Ustawa o giełdach stanowi również, że NSE muszą zapewniać swoim członkom dostęp do swoich rynków i usług zgodnie z zasadą bezstronności. Kryteria dostępu muszą być przejrzyste oraz nie mogą być stosowane w niesprawiedliwie dyskryminujący sposób. Zarejestrowane NSE muszą zatem posiadać jasne i przejrzyste zasady regulujące dopuszczanie papierów wartościowych do obrotu, tak aby obrót tymi papierami wartościowymi mógł przebiegać w uczciwy, uporządkowany i wydajny sposób, a papiery te były swobodnie zbywalne. Zarówno giełdy opcji, jak i giełdy akcji posiadają standardy dotyczące notowania, które podlegają nadzorowi SEC zgodnie z sekcją 19 ustawy o giełdach i zasadą 19b-4 SEC. Zasady SEC oraz standardy dotyczące notowania zobowiązują emitentów papierów wartościowych stanowiących aktywa bazowe notowanych opcji do terminowego ujawniania informacji, które mogą być istotne dla inwestorów lub mogą mieć znaczący wpływ na cenę papierów wartościowych. Na NSE nałożono zakaz notowania jakichkolwiek papierów wartościowych emitenta, który nie przestrzega wymogów dotyczących komisji ds. audytu określonych w zasadach SEC. NSE nie może zarejestrować papierów wartościowych stanowiących aktywa bazowe notowanych opcji, odnośnie do których to papierów wartościowych oraz ich emitenta nie są publicznie dostępne informacje. Zgodnie z zasadą 9b-1 SEC rynki opcji są również zobowiązane do sporządzenia dokumentu ujawniającego informacje na temat opcji, zawierającego określone szczegółowe informacje na temat cech i ryzyka opcji będących przedmiotem obrotu giełdowego. Maklerzy-dealerzy mają obowiązek przekazać klientom ten dokument ujawniający informacje na temat opcji, przy czym przed jego udostępnieniem klientom musi on zostać przedłożony SEC. Emitentem opcji notowanych na giełdzie jest również Options Clearing Corporation („OCC”). OCC jest zarejestrowana w SEC jako instytucja rozliczeniowa i organizacja samoregulacyjna. OCC musi spełniać wymogi sekcji 17 A ustawy o giełdach, które między innymi stanowią, że zasady OCC muszą być opracowane, w ogólnym ujęciu, z myślą o ochronie inwestorów i interesu publicznego. Zasady OCC podlegają nadzorowi SEC zgodnie z sekcją 19 ustawy o giełdach i zasadą 19b-4 SEC. Ponadto zmiany, które OCC zamierza wprowadzić w swoich zasadach, działaniach lub procedurach i które mogłyby mieć istotny wpływ na charakter lub poziom ryzyka stwarzanego przez OCC, również podlegają nadzorowi SEC zgodnie z sekcją 806 lit. e) ustawy Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów z 2010 r. oraz zasadą 19b-4 SEC. Zasada 17Ad-22(c) SEC nakłada na OCC obowiązek publicznego ujawniania rocznych informacji finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta. Ponadto zasada 17Ad-22(e)(23) SEC zobowiązuje OCC do wdrożenia polityk i procedur zapewniających, między innymi, publiczne ujawnianie wszystkich stosownych zasad oraz istotnych procedur, w tym kluczowych aspektów zasad i procedur zarządzania przypadkami niewykonania zobowiązania, podstawowych danych dotyczących wolumenu i wartości transakcji oraz kompleksowego opisu istotnych zasad, polityk i procedur dotyczących ram prawnych, ram zarządzania, ram zarządzania ryzykiem oraz ram operacyjnych. Prawidłowy obrót papierami wartościowymi na NSE zapewniają uprawnienia SEC do zawieszania obrotu i wydawania zarządzeń nadzwyczajnych w określonych okolicznościach oraz w celu ochrony interesu publicznego i inwestorów. Ramy regulacyjne Stanów Zjednoczonych Ameryki obejmują również wymogi dotyczące przejrzystości przed- i posttransakcyjnej w celu terminowego zapewnienia informacji uczestnikom rynku.

(7)

Z chwilą zarejestrowania w SEC NSE staje się organizacją samoregulacyjną. Samoregulacja pośredników rynkowych za pośrednictwem systemu organizacji samoregulacyjnych jest jednym z podstawowych elementów ram regulacyjnych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Organizacje samoregulacyjne są przede wszystkim odpowiedzialne za ustanowienie zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez ich członków oraz za monitorowanie sposobów prowadzenia przez nich tej działalności. Działając w charakterze organizacji samoregulacyjnych, NSE monitorują i egzekwują przestrzeganie przez ich członków, a także przez osoby powiązane z ich członkami, ustawy o giełdach, zasad i regulacji ustanowionych na jej podstawie oraz swoich własnych zasad. Jeżeli członkowie nie przestrzegają zasad NSE, wówczas NSE są zobowiązane do podjęcia odpowiednich kroków w odpowiedzi na popełnione przez ich członków wszelkie ewentualne naruszenia regulaminu giełdy lub federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. Są one również zobowiązane do informowania SEC o istotnych naruszeniach.

(8)

Prawnie wiążące wymogi mające zastosowanie do NSE posiadających zezwolenie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, określone w ramach prawnych dotyczących działalności NSE, prowadzą zatem w następujących obszarach do skutków w istocie równoważnych skutkom wymogów ustanowionych w tytule III dyrektywy 2014/65/WE: procedura udzielenia zezwolenia, wymogi dotyczące definicji, dostęp do uznanej giełdy, wymogi organizacyjne, dopuszczanie instrumentów finansowych do obrotu, zawieszenie obrotu instrumentami, wycofanie instrumentów z obrotu, monitorowanie przestrzegania przepisów oraz dostęp do systemów rozliczania i rozrachunku.

(9)

Komisja stwierdza zatem, że prawnie wiążące wymogi mające zastosowanie do NSE z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki są równoważne wymogom ustanowionym w tytule III dyrektywy 2014/65/UE.

(10)

Jeżeli chodzi o skuteczny nadzór, ustawa o papierach wartościowych (Securities Act) z 1933 r. oraz ustawa o giełdach stanowią podstawowe akty prawa pierwotnego, w których określono możliwy do wyegzekwowania na drodze prawnej system obrotu papierami wartościowymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ustawa o giełdach przyznaje SEC szerokie uprawnienia w odniesieniu do wszystkich aspektów sektora papierów wartościowych, w tym uprawnienia do rejestrowania, regulowania i nadzorowania maklerów-dealerów, agentów transferowych i agencji rozliczeniowych, a także działających w Stanach Zjednoczonych Ameryki organizacji samoregulacyjnych, do których należą krajowe giełdy papierów wartościowych.

(11)

Ustawa o giełdach określa pewne sposoby postępowania na rynkach i zakazuje ich, a także przyznaje SEC uprawnienia dyscyplinarne wobec podmiotów objętych regulacją i osób z nimi powiązanych. Na mocy tej ustawy SEC może również zażądać okresowego przekazywania informacji przez spółki, których papiery wartościowe są przedmiotem publicznego obrotu. Samoregulacja pośredników rynkowych za pośrednictwem systemu organizacji samoregulacyjnych jest jednym z podstawowych elementów ram regulacyjnych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zgodnie z ramami regulacyjnymi Stanów Zjednoczonych Ameryki organizacje samoregulacyjne są, jako regulatorzy, przede wszystkim odpowiedzialne za ustanowienie zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez ich członków oraz za monitorowanie przestrzegania tych zasad.

(12)

Ustawa o giełdach zawiera wymóg, by wszystkie zarejestrowane NSE były w stanie egzekwować przestrzeganie przez ich członków, a także przez osoby powiązane z ich członkami, ustawy o giełdach, zasad i regulacji ustanowionych na jej podstawie oraz swoich własnych zasad. W ramach bieżącego nadzoru nad NSE SEC ocenia zdolność każdej giełdy do kontrolowania swoich członków i prowadzonego przez nich obrotu. Do obowiązków NSE należy również podejmowanie odpowiednich kroków w odpowiedzi na popełnione przez jej członków wszelkie ewentualne naruszenia regulaminu giełdy lub federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych, a także zgłaszanie SEC takich ewentualnych naruszeń.

(13)

W ramach obowiązku egzekwowania przestrzegania prawa przez swoich członków każda NSE jest odpowiedzialna za prowadzenie dochodzenia i stosowanie środków dyscyplinarnych w odniesieniu do wszelkich naruszeń ustawy o giełdach oraz zasad i regulacji ustanowionych na jej podstawie. Również SEC może, według swojego uznania, prowadzić dochodzenia i ścigać wszelkie naruszenia ustawy o giełdach oraz zasad i regulacji ustanowionych na jej podstawie. Zasady organizacji samoregulacyjnej są również przedmiotem przeglądu przeprowadzanego przez SEC. Zgodnie z sekcją 19 lit. h) ustawy o giełdach SEC może nałożyć sankcje na organizację samoregulacyjną, która – bez racjonalnego uzasadnienia lub wytłumaczenia – nie wywiązała się z obowiązku wyegzekwowania przestrzegania jakiejkolwiek zasady organizacji samoregulacyjnej przez członka lub osobę powiązaną z członkiem.

(14)

Zgodnie z sekcją 21 ustawy o giełdach SEC może prowadzić dochodzenia w sprawie naruszeń zasad organizacji samoregulacyjnej i nakładać sankcje na członków organizacji samoregulacyjnej, którzy naruszają te zasady. W ramach bieżącego nadzoru nad organizacjami samoregulacyjnymi SEC ocenia zdolność każdej NSE do nadzorowania swoich członków i prowadzonego przez nich obrotu. NSE są zobowiązane do informowania SEC o wszelkich zmianach zasad.

(15)

Jeżeli chodzi o skuteczne egzekwowanie prawa, SEC posiada szerokie uprawnienia do prowadzenia dochodzeń w sprawie rzeczywistych lub ewentualnych naruszeń amerykańskich federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych, w tym ustawy o giełdach i zasad ustanowionych na jej podstawie. Na podstawie swoich uprawnień nadzorczych SEC może uzyskać dokumentację od podmiotów objętych regulacją. Ponadto na podstawie swoich uprawnień do wydawania wezwań SEC może wezwać dowolną osobę lub dowolny podmiot w dowolnym miejscu w Stanach Zjednoczonych Ameryki do przedstawienia dokumentów lub złożenia zeznania. SEC posiada uprawnienia do podejmowania działań służących egzekwowaniu prawa w drodze wszczęcia postępowania cywilnego w federalnym sądzie okręgowym lub postępowania administracyjnego przed sądem administracyjnym SEC w przypadku naruszeń amerykańskich federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych, w tym wykorzystywania informacji wewnętrznych i manipulacji na rynku. W ramach postępowania cywilnego SEC może wystąpić o zwrot nielegalnie uzyskanych korzyści, odsetki naliczone za okres do momentu wydania orzeczenia, kary pieniężne, nakazy lub zakazy sądowe, a także o zastosowanie innych dodatkowych środków, takich jak zobowiązanie pozwanego do przedstawienia wykazu wszystkich korzyści uzyskanych w wyniku naruszenia.

(16)

W ramach postępowania administracyjnego sankcje mogą obejmować – oprócz zwrotu nielegalnie uzyskanych korzyści oraz zakazów w przypadku osób fizycznych lub cofnięcia rejestracji w przypadku osób prawnych – upomnienie, ograniczenie działalności lub kary cywilne. SEC posiada uprawnienia do podejmowania działań w zakresie egzekwowania prawa przeciwko organizacji samoregulacyjnej w związku z niepodjęciem działań lub niewłaściwym wykonaniem wymaganych zadań. Ponadto w dowolnym momencie śledztwa lub dochodzenia SEC ma prawo koordynować swoje działania w zakresie egzekwowania prawa z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w tym może przekazać sprawę do Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki w celu przeprowadzenia postępowania karnego lub do innych organów regulacyjnych lub organów właściwych w sprawach karnych w celu podjęcia działań. Ponadto SEC posiada uprawnienia do udostępniania informacji niepublicznych partnerom krajowym i zagranicznym.

(17)

Ramy prawne i nadzorcze Stanów Zjednoczonych Ameryki zapewniają również przejrzystość i integralność rynku przez zapobieganie nadużyciom na rynku w postaci wykorzystywania informacji wewnętrznych i manipulacji na rynku. Ramy te zakazują postępowania, które mogłoby prowadzić do zakłócenia funkcjonowania rynków, w tym zakazują manipulacji na rynku i przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji. Ramy te upoważniają także SEC do podejmowania działań w zakresie egzekwowania prawa w celu przeciwdziałania takiemu postępowaniu.

(18)

Komisja stwierdza zatem, że NSE podlegają w Stanach Zjednoczonych Ameryki na bieżąco skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu prawa.

(19)

Warunki określone w art. 2a rozporządzenia (UE) nr 648/2012 należy zatem uznać za spełnione w odniesieniu do NSE, które uzyskały zezwolenie SEC i są nadzorowane przez ten organ w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

(20)

Podstawę niniejszej decyzji stanowią prawnie wiążące wymogi dotyczące NSE mające zastosowanie w Stanach Zjednoczonych Ameryki na dzień przyjęcia niniejszej decyzji. Komisja, we współpracy z ESMA, będzie nadal regularnie monitorować rozwiązania prawne i nadzorcze dotyczące NSE, a także przestrzeganie warunków, na podstawie których podjęto niniejszą decyzję.

(21)

Okresowy przegląd rozwiązań prawnych i nadzorczych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki w stosunku do NSE pozostaje bez uszczerbku dla możliwości dokonania przez Komisję w dowolnym momencie nadzwyczajnego przeglądu, jeżeli w związku z istotnymi zmianami konieczna stanie się ponowna ocena przez Komisję równoważności stwierdzonej niniejszą decyzją. Taka ponowna ocena może prowadzić do uchylenia niniejszej decyzji.

(22)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do celów art. 2 pkt 7 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 krajowe giełdy papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które są zarejestrowane w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz są wymienione w załączniku do niniejszej decyzji, spełniają prawnie wiążące wymogi równoważne wymogom ustanowionym w tytule III dyrektywy 2014/65/UE oraz podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu prawa.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 kwietnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).


ZAŁĄCZNIK

Krajowe giełdy papierów wartościowych (ang. national securities exchanges, NSE) zarejestrowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych Ameryki, które uznaje się za równoważne rynkom regulowanym:

a)

BOX Exchange LLC;

b)

Cboe BZX Exchange, Inc.;

c)

Cboe C2 Exchange, Inc.;

d)

Cboe EDGX Exchange, Inc.;

e)

Cboe Exchange, Inc.;

f)

Miami International Securities Exchange, LLC;

g)

MIAX Emerald, LLC;

h)

MIAX PEARL, LLC;

i)

Nasdaq GEMX, LLC;

j)

Nasdaq ISE, LLC;

k)

Nasdaq BX, Inc.;

l)

Nasdaq MRX, LLC;

m)

Nasdaq PHLX, LLC;

n)

Nasdaq Options Market, LLC;

o)

NYSE American Options, LLC;

p)

NYSE Arca, Inc.


Top