EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0461

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/461 z dnia 15 marca 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/570 w odniesieniu do zdolności rescEU w zakresie transportu i logistyki (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1685) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2022/1685

Dz.U. L 93 z 22.3.2022, p. 193–196 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/461/oj

22.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/193


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/461

z dnia 15 marca 2022 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/570 w odniesieniu do zdolności rescEU w zakresie transportu i logistyki

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1685)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (1), w szczególności jej art. 32 ust. 1 lit. g),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja nr 1313/2013/UE określa ramy prawne rescEU – rezerwy zdolności na szczeblu unijnym, stworzonej w celu zapewnienia pomocy w bardzo trudnych sytuacjach, w których wszystkie dostępne zdolności na szczeblu krajowym oraz zdolności państw członkowskich udostępnione w ramach europejskiej puli ochrony ludności nie wystarczają do skutecznego reagowania na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka.

(2)

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności („unijny mechanizm”) wzmocniono niedawno rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/836 (2) zmieniającym decyzję nr 1313/2013/UE. Poprawka ma pomóc przezwyciężyć ograniczenia unijnego mechanizmu, które ujawniono w czasie pandemii COVID-19, oraz lepiej wspierać państwa członkowskie, gdy staną one równocześnie w obliczu tych samych lub różnych sytuacji kryzysowych lub klęsk, lub katastrof.

(3)

Działania transportowe i logistyczne uznano za wyzwanie przy okazji wielu operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu, które przeprowadzono w ostatnich latach. Potrzeba większej strategicznej skuteczności w tym obszarze stała się ostatnio oczywista podczas wybuchu i początkowych etapów pandemii COVID-19, w szczególności jeśli chodzi o transport środków medycznych, personelu medycznego i pacjentów. Uznano, że brak wystarczających zasobów transportowych i logistycznych jest główną przeszkodą utrudniającą państwom członkowskim udzielanie lub otrzymywanie pomocy.

(4)

Na podstawie art. 12 ust. 2 decyzji 1313/2013/UE transport i logistykę określono w związku z tym jako obszar priorytetowy dla rozwoju zdolności rescEU, obok gaszenia pożarów lasów z powietrza, pilnej pomocy medycznej oraz incydentów chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i jądrowych („CBRJ”).

(5)

Główne zadania zdolności w zakresie transportu i logistyki w ramach rescEU powinny polegać na świadczeniu usług transportowych i logistycznych obejmujących osoby (w tym pacjentów lub zespoły zaangażowane w operacje reagowania), materiał lub sprzęt, lub kombinacji takich usług.

(6)

W wyniku konsultacji z państwami członkowskimi stwierdzono, że zdolności w zakresie transportu i logistyki – obok już określonych zdolności rescEU w zakresie działań z powietrza – mogą być wielofunkcyjne.

(7)

Zgodnie z art. 12 ust. 4 decyzji nr 1313/2013/UE wymogi jakościowe dotyczące zdolności reagowania stanowiących część zdolności rescEU należy określić w porozumieniu z państwami członkowskimi.

(8)

W celu reagowania na mało prawdopodobne ryzyko o poważnych skutkach należy ustanowić zdolności w zakresie transportu i logistyki, zgodnie z kategoriami określonymi w art. 3d decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/570 (3). i po konsultacji z państwami członkowskimi.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2019/570.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 decyzji nr 1313/2013/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji wykonawczej (UE) 2019/570 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

tiret szóste otrzymuje brzmienie:

„–

zdolności w zakresie zapewniania schronienia,”;

(ii)

dodaje się tiret siódme w brzmieniu:

„–

zdolności w zakresie transportu i logistyki.”;

b)

w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. i) otrzymuje brzmienie:

„i)

zdolności w zakresie zapewniania tymczasowego schronienia;”;

(ii)

dodaje się lit. j) w brzmieniu:

„j)

zdolności w zakresie transportu i logistyki.”;

2)

art. 3a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3a

Koszty kwalifikowalne zdolności rescEU w zakresie powietrznej ewakuacji medycznej, zdolności zespołów ratownictwa medycznego typu 2 i typu 3, gromadzenia zapasów środków medycznych, usuwania skażenia środkami CBRJ, gromadzenia zapasów w dziedzinie CBRJ, zapewniania tymczasowego schronienia oraz transportu i logistyki

Przy obliczaniu całkowitych kwalifikowalnych kosztów w odniesieniu do zdolności rescEU uwzględnia się wszystkie kategorie kosztów, o których mowa w załączniku IA do decyzji nr 1313/2013/UE.”;

3)

w art. 3e ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3.   W celu zarządzania mało prawdopodobnym ryzykiem o poważnych skutkach ustanawia się zdolności rescEU, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. c)–j).

4.   W przypadkach, w których zdolności rescEU, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. c)–j), są uruchamiane w ramach unijnego mechanizmu, unijna pomoc finansowa obejmuje 100 % kosztów operacyjnych, zgodnie z art. 23 ust. 4b decyzji nr 1313/2013/UE.”;

4)

w załączniku wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 marca 2022 r.

W imieniu Komisji

Janez LENARČIČ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/836 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniające decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 185 z 26.5.2021, s. 1).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/570 z dnia 8 kwietnia 2019 r. ustanawiająca zasady wdrażania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w odniesieniu do zdolności reagowania rescEU i zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji 2014/762/UE (Dz.U. L 99 z 10.4.2019, s. 41).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2019/570 dodaje się sekcję 10 w brzmieniu:

„10.

Zdolności w zakresie transportu i logistyki

 

Zadania

Świadczenie usług transportowych i logistycznych obejmujących osoby, w tym pacjentów lub zespoły zaangażowane w operacje reagowania, materiał lub sprzęt, lub kombinacji tych usług.

Można włączyć zadania opisane w sekcjach 1, 2, 3 i 4.

 

Zdolności

W przypadku samolotów – zdolność do transportowania co najmniej 35 osób lub do transportowania co najmniej 7 ton materiału, lub obu tych kategorii.

Zdolność do prowadzenia operacji w dzień i w nocy.

Zdolność do zapewnienia odpowiednich funkcji wsparcia logistycznego (takich jak załadunek/rozładunek materiału).

Zdolność, w razie potrzeby, do wykonywania zadań w trudnych warunkach operacyjnych (1).

Zdolność do wykonywania, w razie potrzeby, transportu i obsługi logistycznej towarów specjalnych (2) zgodnie z odpowiednimi normami międzynarodowymi.

 

Główne elementy

Załoga dostosowana do wykonywanych zadań oraz ram czasowych operacji.

Personel techniczny odpowiednio wyposażony i przeszkolony do wykonywania poszczególnych zadań określonych powyżej.

Odpowiedni sprzęt komunikacyjny (umożliwiający łączność powietrze-powietrze i powietrze-ziemia do celów zdolności działań z powietrza).

Zintegrowany moduł do operacji logistycznych, takich jak operacje załadunku/rozładunku.

 

Samowystarczalność

Przechowywanie i konserwacja poszczególnych elementów wyposażenia i sprzętu będących częścią zdolności.

Sprzęt do komunikowania się z odpowiednimi partnerami, mianowicie tymi, którzy są odpowiedzialni za koordynację na miejscu zdarzenia.

 

Uruchamianie operacji

Zdolność do wyruszenia do akcji nie później niż 12 godz. po zaakceptowaniu propozycji.

W przypadku samolotów – zdolność do wykonania lotu o długości co najmniej 2 000 mil morskich (3 700  km) z 5 tonami ładunku użytkowego bez uzupełniania paliwa.


(1)  Jeżeli chodzi o zdolności działań z powietrza, warunki takie mogą zachodzić, gdy drogi startowe lub lądowania nie są dostępne albo są krótkie lub uszkodzone.

(2)  Takich jak np. towary niebezpieczne, środki medyczne i logistyka łańcucha chłodniczego w celu transportu szczepionek.”


Top