EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2169

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2169 z dnia 2 grudnia 2021 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2022 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014

C/2021/8892

OJ L 438, 8.12.2021, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2169/oj

8.12.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 438/43


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2169

z dnia 2 grudnia 2021 r.

otwierające kontyngent taryfowy na rok 2022 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 i (WE) nr 614/2009 (1), w szczególności jego art. 16 ust. 1 lit. a),

uwzględniając decyzję Rady 2004/859/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii, odnośnie Protokołu 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (2), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii z dnia 14 maja 1973 r. (3) („dwustronna Umowa o wolnym handlu zawarta między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii”) oraz protokół 3 do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”) (4) zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2001 z dnia 23 listopada 2001 r. zmieniającą protokoły 2 i 3 do Porozumienia EOG, dotyczące przetworzonych produktów rolnych i innych produktów rolnych (5), określają uzgodnienia handlowe między Unią a Królestwem Norwegii dotyczące niektórych produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych.

(2)

Protokół 3 do Porozumienia EOG przewiduje zerową stawkę celną dla wód zawierających dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub wód aromatyzowanych, objętych kodem CN 2202 10 00, oraz dla innych napojów bezalkoholowych, niezawierających produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404, objętych kodem CN 2202 90 10.

(3)

Od dnia 1 stycznia 2017 r. kod CN 2202 90 zastąpiono kodami CN 2202 91 00 i 2202 99. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem obejmować produkty objęte kodami CN 2202 10 00, ex 2202 91 00 i ex 2202 99.

(4)

Umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie protokołu nr 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (6) („umowa w formie wymiany listów”) tymczasowo zawiesza system zwolnienia z opłat celnych obowiązujący zgodnie z protokołem 2 w odniesieniu do towarów objętych kodami CN 2202 10 00 (wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane) i ex 2202 90 10 (pozostałe napoje bezalkoholowe zawierające cukier) zastąpionych kodami 2202 10 00, ex 2202 91 00 i ex 2202 99. Zgodnie z umową w formie wymiany listów bezcłowy przywóz tych towarów pochodzących z Norwegii jest dozwolony tylko w granicach kontyngentu bezcłowego. Za przywóz towarów przekraczający ten kontyngent bezcłowy należy zapłacić cło.

(5)

Umowa w formie wymiany listów stanowi ponadto, że jeżeli kontyngent taryfowy nie zostanie wyczerpany do dnia 31 października danego roku, przedmiotowe produkty otrzymają nieograniczony bezcłowy dostęp do rynku Unii od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia następnego roku.

(6)

Kontyngent roczny na rok 2020 na przedmiotowe produkty, otwarty rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/2154 (7), nie został wyczerpany do dnia 31 października 2020 r. W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2122 (8) przewidziano zatem, że system opłat celnych ustanowiony w umowie w formie wymiany listów nie będzie miał zastosowania do przywozów do Unii od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r., gwarantując w ten sposób tym towarom nieograniczony bezcłowy dostęp do rynku Unii.

(7)

Umowa w formie wymiany listów zawiera wymóg ponownego otwarcia kontyngentu bezcłowego na te wody i napoje na 2022 r. Ostatni kontyngent roczny dla tych produktów został otwarty na rok 2020 rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/2154. Ponieważ kontyngentu rocznego nie otwarto na rok 2021, wielkość kontyngentu na 2022 r. należy określić na takim samym poziomie jak w 2020 r.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Handlu Produktami Rolnymi Przetworzonymi, niewymienionymi w załączniku I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. otwiera się bezcłowy kontyngent taryfowy określony w załączniku dla towarów pochodzących z Norwegii wymienionych w tym załączniku oraz na zasadach w nim określonych.

2.   Do towarów wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie reguły pochodzenia określone w Protokole 3 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii.

3.   Do przywożonych ilości przekraczających wielkość kontyngentu ustanowioną w załączniku stosuje się preferencyjne cło w wysokości 0,047 EUR/litr.

Artykuł 2

Bezcłowym kontyngentem taryfowym, o którym mowa w art. 1 ust. 1, zarządza Komisja zgodnie z art. 49–54 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 (9).

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 1.

(2)  Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 70.

(3)  Dz.U. L 171 z 27.6.1973, s. 2.

(4)  Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.

(5)  Dz.U. L 22 z 24.1.2002, s. 34.

(6)  Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 72.

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2154 z dnia 16 grudnia 2019 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2020 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 (Dz.U. L 327 z 17.12.2019, s. 66).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2122 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania na rok 2021 nieograniczonego bezcłowego dostępu do rynku Unii niektórym towarom pochodzącym z Norwegii otrzymanym w wyniku przetwarzania produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 (Dz.U. L 426 z 17.12.2020, s. 32).

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).


ZAŁĄCZNIK

Towary pochodzące z Norwegii, którym przyznaje się nieograniczony bezcłowy dostęp do rynku Unii od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.

Lp.

Kod CN

Kod TARIC

Opis towarów

 

Wielkość kontyngentu

09.0709

2202 10 00

 

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane

 

23,029 mln litrów

ex 2202 91 00

10

Piwo bezalkoholowe zawierające cukier

 

ex 2202 99 11

11

19

Napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8 % masy lub większej, zawierające cukier (sacharozę lub cukier inwertowany)

Niezawierające produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404

ex 2202 99 15

11

19

Napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8 % masy; napoje na bazie orzechów objętych działem 8 Wspólnej Taryfy Celnej, zbóż objętych działem 10 Wspólnej Taryfy Celnej lub nasion objętych działem 12 Wspólnej Taryfy Celnej, zawierające cukier (sacharozę lub cukier inwertowany)

ex 2202 99 19

11

19

Pozostałe napoje bezalkoholowe zawierające cukier (sacharozę lub cukier inwertowany)


Top