EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2131

Decyzja Rady (UE) 2021/2131 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG odnośnie do zmiany protokołu 32 w sprawie zasad finansowych dla wykonania artykułu 82, załączonego do Porozumienia EOG (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ST/13508/2021/INIT

OJ L 432, 3.12.2021, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2131/oj

3.12.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 432/32


DECYZJA RADY (UE) 2021/2131

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG odnośnie do zmiany protokołu 32 w sprawie zasad finansowych dla wykonania artykułu 82, załączonego do Porozumienia EOG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 122 i art. 322 ust. 1, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2) (zwane dalej „Porozumieniem EOG”) weszło w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.

(2)

Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwany dalej „Wspólnym Komitetem EOG”) może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, protokołu 32 w sprawie zasad finansowych dla wykonania artykułu 82, załączonego do Porozumienia EOG (zwanego dalej „protokołem 32”).

(3)

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/2094 (3) ustanawiające Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy przydziela dodatkowe zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel na program „Horyzont Europa” ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 (4) i na Unijny Mechanizm Ochrony Ludności uregulowany decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE (5). W protokole 32, załączonym do Porozumienia EOG, należy wyjaśnić, że do celów obliczania wkładów finansowych państw EFTA podstawę obliczania należy zwiększyć o środki odpowiadające zewnętrznym dochodom przeznaczonym na określony cel zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2020/2094 w związku z ich udziałem w tym programie i tym mechanizmie.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 32.

(5)

Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno w związku z tym opierać się na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, które ma być przyjęte w imieniu Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG w sprawie zaproponowanej zmiany protokołu 32 w sprawie zasad finansowych dla wykonania artykułu 82, załączonego do Porozumienia EOG, oparte jest na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG (6).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2021 r.

W imieniu Rady

Z. POČIVALŠEK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.

(2)  Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.

(3)  Rozporządzenie Rady (UE) 2020/2094 z dnia 14 grudnia 2020 r. ustanawiające Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy w celu wsparcia odbudowy w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 (Dz.U. L 433I z 22.12.2020, s. 23).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013 (Dz.U. L 170 z 12.5.2021, s. 1).

(5)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/EU z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924).

(6)  Zob. dokument ST 13509/21 na stronie http://register.consilium.europa.eu.


Top