EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1952

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1952 z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/7947

OJ L 398, 11.11.2021, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1952/oj

11.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 398/23


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1952

z dnia 10 listopada 2021 r.

zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (1), w szczególności jej art. 6 ust. 5 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 2014/115/UE (2) Rada zatwierdziła Protokół zmieniający Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (3) zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu. Zmienione Porozumienie w sprawie zamówień rządowych („Porozumienie”) jest instrumentem wielostronnym i jego celem jest wzajemne otwarcie rynków zamówień publicznych przez jego strony. Porozumienie ma zastosowanie do każdego zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyznaczone w nim kwoty („progi”) wyrażone w specjalnych prawach ciągnienia.

(2)

Jednym z celów dyrektywy 2014/24/UE jest umożliwienie instytucjom zamawiającym stosującym tę dyrektywę przestrzegania równocześnie zobowiązań wynikających z Porozumienia. W celu zapewnienia, aby progi określone w art. 4 lit. a), b) i c) dyrektywy 2014/24/UE odpowiadały progom określonym w Porozumieniu, należy skorygować progi określone w tej dyrektywie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE progi określone w art. 13 tej dyrektywy należy dostosować do progów określonych w art. 4 lit. a) i c) tej dyrektywy.

(3)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE Komisja co dwa lata dokonuje korekty progów ze skutkiem od dnia 1 stycznia. W związku z tym progi na lata 2022–2023 powinny mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2014/24/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W dyrektywie 2014/24/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) kwotę „5 350 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 382 000 EUR”;

b)

w lit. b) kwotę „139 000 EUR” zastępuje się kwotą „140 000 EUR”;

c)

w lit. c) kwotę „214 000 EUR” zastępuje się kwotą „215 000 EUR”;

2)

w art. 13 akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) kwotę „5 350 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 382 000 EUR”;

b)

w lit. b) kwotę „214 000 EUR” zastępuje się kwotą „215 000 EUR”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65.

(2)  Decyzja Rady 2014/115/UE z dnia 2 grudnia 2013 r. dotycząca zawarcia Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (Dz.U. L 68 z 7.3.2014, s. 1).

(3)  Dz.U. L 68 z 7.3.2014, s. 2.


Top