EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1434

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1434 z dnia 2 września 2021 r. kończące przegląd rozporządzeń wykonawczych Rady (UE) nr 443/2011 i (UE) nr 444/2011 rozszerzających ostateczne cło wyrównawcze i antydumpingowe na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady

C/2021/6552

OJ L 311, 3.9.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1434/oj

3.9.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1434

z dnia 2 września 2021 r.

kończące przegląd rozporządzeń wykonawczych Rady (UE) nr 443/2011 i (UE) nr 444/2011 rozszerzających ostateczne cło wyrównawcze i antydumpingowe na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1, oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (2), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1266 z dnia 29 lipca 2021 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 (3) oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji 2021/1267 z dnia 29 lipca 2021 r. nakładające ostateczne cła wyrównawcze na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 (4),

a także mając na uwadze, co następuje:

1.   PROCEDURA

(1)

Komisja Europejska otrzymała wniosek o zwolnienie ze środków antydumpingowych i wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu biodiesla wysyłanego z Kanady, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Kanady, w odniesieniu do przedsiębiorstwa Verbio Diesel Canada Corporation („wnioskodawca”). Wniosek został złożony na podstawie art. 13 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1036 oraz art. 23 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/1037 i przedłożony w dniu 13 lipca 2020 r.

(2)

Komisja zbadała dowody dostępne we wniosku i uznała, że są one wystarczające, by uzasadnić wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 13 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1036 oraz art. 23 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/1037, celem określenia możliwości przyznania wnioskodawcy zwolnienia z rozszerzonych środków.

(3)

W dniu 16 grudnia 2020 r. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/2098 (5) Komisja wszczęła przegląd rozporządzeń wykonawczych Rady (UE) nr 443/2011 (6) i (UE) nr 444/2011 (7). Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/2098 uchylono cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1518 (8) w odniesieniu do przywozu biodiesla przez wnioskodawcę i zalecono organom celnym podjęcie odpowiednich kroków w celu rejestrowania takiego przywozu. Komisja wezwała zainteresowane strony do skontaktowania się z nią w celu wzięcia udziału w dochodzeniu.

(4)

Wszystkie zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia uwag na temat wszczęcia dochodzenia oraz złożenia wniosku o posiedzenie wyjaśniające przed Komisją lub rzecznikiem praw stron w postępowaniach w sprawie handlu w terminie określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2098. Nie otrzymano żadnych uwag ani wniosków o posiedzenie wyjaśniające.

2.   WYCOFANIE WNIOSKU I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

(5)

Pismem z dnia 2 lipca 2021 r. wnioskodawca oficjalnie wycofał wniosek złożony w dniu 13 lipca 2020 r.

(6)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1037 w przypadku wycofania wniosku postępowanie może zostać zakończone, o ile nie jest to sprzeczne z interesem Unii. Dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, że dalsze prowadzenie sprawy byłoby w interesie Unii.

(7)

Komisja stwierdza zatem, że dochodzenie przeglądowe powinno zostać zakończone. W związku z tym należy zaprzestać rejestracji przywozu wnioskodawcy i pobrać z mocą wsteczną ogólnokrajowe cło antydumpingowe mające zastosowanie do „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw” w art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1518 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1266 (172,2 EUR/t) od dnia wszczęcia dochodzenia przeglądowego.

(8)

Zainteresowane strony zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag. Nie otrzymano żadnych uwag.

(9)

Środki określone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036, do którego odnosi się również art. 25 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1037,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przegląd wszczęty rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/2098 zostaje zakończony.

Artykuł 2

Cło antydumpingowe mające zastosowanie do „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw” określone w art. 1 ust. 2 i art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1518 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1266 zostaje przywrócone z dniem 16 grudnia 2020 r. w odniesieniu do przywozu przedsiębiorstwa Verbio Diesel Canada Corporation.

Cło antydumpingowe, o którym mowa w ust. 1, nałożone na przywóz, który został zarejestrowany zgodnie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2098, pobiera się ze skutkiem od dnia 16 grudnia 2020 r.

Artykuł 3

Poleca się organom celnym zaprzestać rejestracji przywozu ustanowionej zgodnie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2098.

O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 września 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(2)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 55.

(3)  Dz.U. L 277 z 2.8.2021, s. 34.

(4)  Dz.U. L 277 z 2.8.2021, s. 62.

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2098 z dnia 15 grudnia 2020 r. wszczynające przegląd rozporządzeń wykonawczych Rady (UE) nr 443/2011 i (UE) nr 444/2011, rozszerzających odpowiednio ostateczne cło wyrównawcze i antydumpingowe na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Kanady, w celu określenia możliwości przyznania zwolnienia z tych środków jednemu kanadyjskiemu producentowi eksportującemu, uchylenia cła antydumpingowego w odniesieniu do przywozu od tego producenta eksportującego i poddania przywozu od tego producenta eksportującego rejestracji (Dz.U. L 425 z 16.12.2020, s. 13).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 443/2011 z dnia 5 maja 2011 r. rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem (WE) nr 598/2009 na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Kanady, oraz rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem (WE) nr 598/2009 na przywóz biodiesla w postaci mieszanki zawierającej wagowo maksymalnie 20 % biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, oraz kończące dochodzenie w odniesieniu do przywozu wysyłanego z Singapuru (Dz.U. L 122 z 11.5.2011, s. 1).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 444/2011 z dnia 5 maja 2011 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 599/2009 na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Kanady, oraz rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 599/2009 na przywóz biodiesla w postaci mieszanki zawierającej wagowo maksymalnie 20 % biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, oraz kończące dochodzenie w odniesieniu do przywozu wysyłanego z Singapuru (Dz.U. L 122 z 11.5.2011, s. 12).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1518 z dnia 14 września 2015 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 239 z 15.9.2015, s. 69).


Top