EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1202

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1202 z dnia 20 lipca 2021 r. dotycząca niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Estonii (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5559) (Jedynie tekst w języku estońskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/5559

OJ L 262, 22.7.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1202/oj

22.7.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/1


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1202

z dnia 20 lipca 2021 r.

dotycząca niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Estonii

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5559)

(Jedynie tekst w języku estońskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 259 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą wirusową dotykającą świnie utrzymywane i dzikie i może mieć poważny wpływ na odnośną populację zwierząt i rentowność hodowli, powodując zakłócenia w przemieszczaniu przesyłek tych zwierząt i pozyskanych od nich lub z nich produktów w Unii oraz w wywozie do państw trzecich.

(2)

W przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń istnieje poważne ryzyko rozprzestrzenienia się tej choroby na inne zakłady utrzymywanych świń.

(3)

Rozporządzenie delegowane Komisji 2020/687 (2) uzupełnia przepisy dotyczące zwalczania chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/429, i zdefiniowanych jako choroby kategorii A, B i C w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1882 (3). W szczególności w art. 21 i 22 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 przewidziano ustanowienie obszaru objętego ograniczeniami w przypadku wystąpienia ogniska choroby kategorii A, w tym afrykańskiego pomoru świń, oraz przewidziano stosowanie na nim niektórych środków. Ponadto art. 21 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego stanowi, że obszar objęty ograniczeniami obejmuje obszar zapowietrzony, obszar zagrożony oraz, w razie potrzeby, obszary buforowe wokół lub w sąsiedztwie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

(4)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 (4) ustanawia środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. W szczególności art. 3 lit. a) tego rozporządzenia wykonawczego przewiduje ustanowienie obszaru objętego ograniczeniami w przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń, zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687.

(5)

Estonia poinformowała Komisję o obecnej sytuacji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na swoim terytorium w następstwie wystąpienia ogniska tej choroby w prowincji Harju potwierdzonego w dniu 14 lipca oraz, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2021/605, ustanowiła obszar objęty ograniczeniami obejmujący obszary zapowietrzone i zagrożone, w których stosuje się ogólne środki kontroli choroby określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/687, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby.

(6)

W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także aby uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest szybkie określenie na poziomie Unii obszaru objętego ograniczeniami w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, który obejmuje okręgi zapowietrzone i zagrożone w Estonii we współpracy z tym państwem członkowskim.

(7)

Ze względu na pilny charakter sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń ważne jest, aby środki określone w niniejszej decyzji wykonawczej były stosowane jak najszybciej.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Estonia zapewnia, aby obszar objęty ograniczeniami ustanowiony przez to państwo członkowskie, na którym mają zastosowanie środki przewidziane dla obszarów zapowietrzonych i zagrożonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/687, obejmował co najmniej obszary wymienione w załączniku do niniejszej decyzji wykonawczej.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 września 2021 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Estońskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lipca 2021 r.

W imieniu Komisji

Stella KYRIAKIDES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 21).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. L 129 z 15.4.2021, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Obszary w Estonii ustanowione jako obszar objęty ograniczeniami, o którym mowa w art. 1

Data, do której środki mają zastosowanie

Obszar zapowietrzony:

Kiili vald: wsie Kiili, Lähtse, Vaela, Sausti, Mõisaküla

30 września 2021 r.

Obszar zagrożony:

Kiili vald z wyjątkiem wsi Kiili, Lähtse, Vaela, Sausti, Mõisaküla,

Saku vald: wsie Tammejärve, Kajamaa, Saustinõmme, Lokuti, Sookaera-Metsanurga, Tõdva, Kirdalu, Tagadi,

Rae vald: wsie Vaidasoo, Vaida, Patika, Suurest, Veskitaguse, Aaviku, Kautjala, Seli, Limu, Pajupea, Vaskjala, Jüri, Karla, Pildiküla, Lehmja, Kurna, Uuesalu, Assaku, Järveküla, Peetri, Rae.


Top