EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1203

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/1203 z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/1706 w odniesieniu do włączenia autonomicznych unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ST/10240/2021/INIT

OJ L 261, 22.7.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1203/oj

22.7.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 261/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2021/1203

z dnia 19 lipca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/1706 w odniesieniu do włączenia autonomicznych unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1706 (1) otwiera autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2021–2023 oraz określa sposób zarządzania tymi kontyngentami. Aby zapewnić odpowiednią podaż dla przemysłu unijnego w tym okresie, w odniesieniu do każdego kontyngentu taryfowego ustalono odpowiednie ilości.

(2)

Dostawy niektórych produktów rybołówstwa w Unii zależą obecnie od przywozu z państw trzecich. W ostatnich dekadach wzrosło uzależnienie Unii od przywozu w celu zaspokojenia zapotrzebowania na produkty rybołówstwa. Aby unijna produkcja produktów rybołówstwa nie była zagrożona oraz aby zapewnić odpowiednią podaż dla unijnego przemysłu przetwórczego, należy zawiesić należności celne przywozowe – w ramach kontyngentów taryfowych o odpowiedniej wielkości – w odniesieniu do kalmara patagońskiego, śledzia konserwowanego w solance, śledzia mrożonego, mrożonych filetów i płatów śledziowych, filetów z karmazyna i różnych gatunków ryb mrożonych.

(3)

Umowa o handlu i współpracy (2) między Unią a Zjednoczonym Królestwem (zwaną dalej „umową o handlu i współpracy”) jest tymczasowo stosowana od dnia 1 stycznia 2021 r. W umowie o handlu i wspópracy przewidziano bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp dla pochodzących produktów rybołówstwa. Brytyjskie kraje i terytoria zamorskie (KTZ) nie są już jednak stowarzyszone z Unią i nie mogą korzystać z obniżonych ceł na wywóz produktów rybołówstwa do Unii.

(4)

Ponadto w dniu 30 kwietnia 2021 r. wygasły dodatkowe protokoły z Islandią (3) i Norwegią (4), w których przewidziano kontyngenty na niektóre ryby i produkty rybołówstwa. Ponieważ negocjacje w sprawie nowych kontyngentów nie zostały zakończone przed wygaśnięciem dodatkowych protokołów, może to spowodować niedobór bezcłowych produktów rybołówstwa przeznaczonych do przetwarzania w Unii.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2020/1706.

(6)

Celem zaradzenia skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii w odniesieniu do utraty preferencyjnego statusu KTZ oraz wygaśnięcia dodatkowych protokołów z Norwegią i Islandią, niniejsze rozporządzenie powinno wejśc w życie w trybie pilnym i mieć zatem zastosowanie z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2021 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) 2020/1706 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 4 ust. 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

krojenie w plasterki i cięcie w pasma w przypadku materiałów objętych kodami CN 0307 43 35, 0307 43 91, 0307 43 92 i 0307 43 99;”;

2)

w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 lipca 2021 r.

W imieniu Rady

J. PODGORŠEK

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1706 z dnia 13 listopada 2020 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2021–2023 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz.U. L 385 z 17.11.2020, s. 3).

(2)  Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (Dz.U. L 149 z 30.4.2021, s. 10).

(3)  Protokół dodatkowy do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii (Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 18).

(4)  Protokół dodatkowy do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 22).


ZAŁĄCZNIK

W tabeli w załączniku do rozporządzenia (UE) 2020/1706 dodaje się pozycje w brzmieniu:

Numer porządkowy

Kod CN

Kod TARIC

Opis

Roczna wielkość kontyngentu (w tonach)  (1)

Stawka celna w ramach kontyngentu

Okres obowiązywania kontyngentu

„09.2508

ex 0307 43 35

10

Kalmar z gatunku Loligo gahi, zamrożony, do przetworzenia

75 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2509

ex 1604 12 91

13

93

Śledzie, przyprawiane lub konserwowane octem, w solance, do przetworzenia

15 000 (masa netto po odsączeniu)

0 %

1.5.2021–30.4.2022

ex 1604 12 99

16

17

7 500 (masa netto po odsączeniu)

0 %

1.5.2022–31.10.2022

09.2510

ex 0303 51 00

10

20

Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrożone, do przetworzenia  (*1)

10 000

0 %

1.5.2021–30.4.2022

5 000

 

1.5.2022–31.10.2022

09.2512

 

 

Ryby mrożone, do przetworzenia:

3 300

0 %

1.5.2021–30.4.2022

0303 55 30

10

Ostrobok chilijski (Trachurus murphyi)

1 650

0 %

1.5.2022–31.10.2022

ex 0303 55 90

95

Pozostałe ryby z rodzaju Trachurus spp., z wyłączeniem Trachurus trachurus, Trachurus murphyi i ostroboka z gatunku Caranx trachurus

 

0303 56 00

10

Rachica (Rachycentron canadum)

 

 

 

0303 69 90

10

Pozostałe ryby

0303 89 90

11

21

30

91

0303 82 00

10

Rajowate (Rajidae)

0303 89 55

10

Dorada (sparus złotogłowy) (Sparus aurata)

09.2513

0304 86 00

20

Filety śledziowe (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrożone, do przetworzenia

25 000

0 %

1.5.2021–30.4.2022

ex 0304 99 23

10

20

Płaty śledziowe (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrożone, do przetworzenia  (*1)

12 500

0 %

1.5.2022–31.10.2022

09.2514

0304 49 50

10

Filety z karmazyna (Sebastes spp.), świeże lub schłodzone, do przetworzenia

1 300

0 %

1.5.2021–30.4.2022

650

0 %

1.5.2022–31.10.2022”


(1)  Wyrażona w masie netto, jeżeli nie podano inaczej.

(*1)  Od dnia 15 lutego do dnia 15 czerwca korzystanie z kontyngentu taryfowego nie przysługuje w odniesieniu do towarów zgłoszonych do dopuszczenia do swobodnego obrotu.


Top