EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0980

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/980 z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/661 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących rejestracji w elektronicznym rejestrze kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/4242

OJ L 216, 18.6.2021, p. 133–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/980/oj

18.6.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/133


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/980

z dnia 17 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/661 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących rejestracji w elektronicznym rejestrze kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (1), w szczególności jego art. 17 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/661 (2) ustanowiono wymogi dla przedsiębiorstw, których rejestracja w rejestrze ustanowionym zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 jest obowiązkowa.

(2)

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/661 przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii muszą podać Komisji swój numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (EORI) w celu zarejestrowania ich w rejestrze, w stosownych przypadkach. Przedsiębiorstwa mające siedzibę poza Unią, które upoważniły wyłącznego przedstawiciela w rozumieniu art. 16 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, muszą przekazać te informacje wyłącznie w odniesieniu do swojego wyłącznego przedstawiciela. Wyłączny przedstawiciel może zostać upoważniony jako taki przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo mające siedzibę poza Unią. Numer EORI takiego wyłącznego przedstawiciela niekoniecznie odpowiada zatem jednemu przedsiębiorstwu mającemu siedzibę poza Unią.

(3)

Zgodnie z art. 17 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 rejestr jest dostępny do celów informacyjnych dla właściwych organów krajowych, w tym organów celnych.

(4)

Przy egzekwowaniu ograniczeń i zakazów dotyczących wprowadzania do obrotu określonych w rozporządzeniu (UE) nr 517/2014 organy celne muszą być w stanie zidentyfikować za pomocą ich numerów EORI przedsiębiorstwa wprowadzające wodorofluorowęglowodory do obrotu zgodnie z tym rozporządzeniem. W szczególności może to również ułatwić organom celnym przeprowadzanie kontroli przy użyciu narzędzi cyfrowych. Identyfikację danego przedsiębiorstwa można uzyskać, jeżeli numer EORI tego przedsiębiorstwa jest dostępny w rejestrze. W związku z tym konieczne jest wymaganie od przedsiębiorstw mających siedzibę poza Unią, które upoważniły wyłącznego przedstawiciela, do podania ich własnego numeru EORI. Należy znieść wymóg podawania przez te przedsiębiorstwa numeru EORI ich wyłącznego przedstawiciela, ponieważ jest on zbędny.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/661.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 3 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/661 wprowadza się następujące zmiany:

1)

lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

informacje wymienione w ust. 1 lit. d) oraz i), ale w odniesieniu do jedynego przedstawiciela, a nie przedsiębiorstwa;”;

2)

dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g)

numer EORI przedsiębiorstwa, w stosownych przypadkach.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/661 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zapewniające sprawne działanie elektronicznego rejestru kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów (Dz.U. L 112 z 26.4.2019, s. 11).


Top