EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0927

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/927 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia jednorodnego międzysektorowego współczynnika korygującego do dostosowania bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021–2025 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3745) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/3745

OJ L 203, 9.6.2021, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/927/oj

9.6.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/14


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/927

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie ustalenia jednorodnego międzysektorowego współczynnika korygującego do dostosowania bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021–2025

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3745)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 (1) z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w szczególności jego art. 14 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 10a ust. 5, art. 10a ust. 5a i art. 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady (2) przewidziano maksymalną roczną liczbę uprawnień stanowiących podstawę obliczania uprawnień przydzielanych bezpłatnie instalacjom nieobjętym art. 10a ust. 3 tej dyrektywy.

(2)

Maksymalna liczba bezpłatnych uprawnień do emisji przewidziana w art. 10a ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE, pomniejszona o ilość, o której mowa w art. 10a ust. 8, oraz z uwzględnieniem dostępnej dodatkowej ilości, w razie potrzeby, określonej w art. 10a ust. 5a tej dyrektywy, nie powinna zostać przekroczona w celu przestrzegania udziału sprzedaży na aukcji określonego w art. 10 dyrektywy 2003/87/WE. W celu zapewnienia, by ta maksymalna roczna liczba uprawnień nie została przekroczona, w stosownych przypadkach należy stosować roczny międzysektorowy współczynnik korygujący, zmniejszający w jednolity sposób przydziały dla wszystkich instalacji kwalifikujących się do otrzymania bezpłatnych uprawnień.

(3)

Zgodnie z art. 14 ust. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Komisja ma określać międzysektorowy współczynnik korygujący dla każdego roku odpowiedniego okresu przydziału, po zgłoszeniu wstępnych rocznych ilości bezpłatnych uprawnień na ten okres.

(4)

Międzysektorowy współczynnik korygujący mający zastosowanie każdego roku w okresie przydziału uprawnień 2021–2025 do instalacji, które nie zostały zidentyfikowane jako wytwórcy energii elektrycznej i które nie są nowymi instalacjami, należy określić na podstawie wstępnej rocznej liczby bezpłatnych uprawnień do emisji przydzielanych w okresie przydziału uprawnień, z wyłączeniem bezpłatnych uprawnień przydzielanych instalacjom, które są wyłączone przez państwa członkowskie z systemu handlu uprawnieniami do emisji w Unii (EU ETS), zgodnie z art. 27 lub 27a dyrektywy 2003/87/WE, z uwzględnieniem bezpłatnych uprawnień przydzielanych instalacjom, które państwa członkowskie uwzględniły zgodnie z art. 24 tej dyrektywy.

(5)

Na rok 2021 liczba uprawnień w całej Unii, o której mowa w art. 9 dyrektywy 2003/87/WE, wynosi 1 571 583 007, jak określono w art. 1 decyzji Komisji (UE) 2020/1722 (3). Zgodnie z art. 10 ust. 1 akapit pierwszy i drugi dyrektywy 2003/87/WE maksymalna (roczna) liczba przewidziana w art. 10a ust. 5 została obliczona jako 43 % z 1 571 583 007, czyli 675 780 693. Z tej liczby w wysokości 675 780 693 należy odliczyć rocznie 32 500 000 uprawnień zgodnie z art. 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE, co daje maksymalną liczbę w wysokości 643 280 693 na 2021 r. Zgodnie z art. 10a ust. 5a dyrektywy 2003/87/WE dodatkowa liczba w wysokości do 3 % całkowitej liczby uprawnień, wynosząca 413 420 157 w dziesięcioletnim okresie 2021–2030, zostałaby wykorzystana do zwiększenia maksymalnej dostępnej liczby, gdyby wstępne roczne liczby bezpłatnych uprawnień na instalację przedłożone przez państwa członkowskie i państwa EOG-EFTA, przy zastosowaniu odpowiedniego współczynnika określonego w załączniku V do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331, przekroczyły maksymalną liczbę, o której mowa w art. 10a ust. 5 dyrektywy. Nie miało to jednak miejsca. W związku z tym roczny międzysektorowy współczynnik korygujący powinien wynosić 100 %.

(6)

Wszelkie niewykorzystane uprawnienia z maksymalnych liczb w 2021 r. powinny zostać udostępnione w kolejnym roku, a mianowicie w 2022 r. Logika ta powinna nadal obowiązywać w kolejnych latach w okresie przydziału 2021–2025, o którym mowa w art. 2 pkt 15 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331.

(7)

Maksymalne liczby przewidziane w art. 10a ust. 5, art. 10a ust. 5a i art. 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE, zharmonizowane zasady przydziału i międzysektorowy współczynnik korygujący mają być stosowane w państwach EFTA należących do EOG (4). Niezbędne jest zatem uwzględnienie wstępnych rocznych liczb bezpłatnych uprawnień do emisji przydzielanych w okresie od 2021 do 2025 r. na podstawie danych zatwierdzonych przez Urząd Nadzoru EFTA w odniesieniu do Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. Obliczenia, o których mowa w motywie 5, odzwierciedlają tę konieczność,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dla każdego roku w okresie przydziału 2021–2025 jednorodny międzysektorowy współczynnik korygujący do dostosowania bezpłatnych uprawnień do emisji zgodnie z art. 10a ust. 5 i art. 10a ust. 5a dyrektywy 2003/87/WE wynosi 100 %.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2021 r.

W imieniu Komisji

Frans TIMMERMANS

Wiceprzewodniczący wykonawczy


(1)  Dz.U. L 59 z 27.2.2019, s. 8.

(2)  Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

(3)  Decyzja Komisji (UE) 2020/1722 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie puli uprawnień, które mają zostać wydane w całej Unii na 2021 r. w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. L 386 z 18.11.2020, s. 26).

(4)  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 112/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).


Top