EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0867

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/867 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla zabawek, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE

C/2021/3687

Dz.U. L 190 z 31.5.2021, p. 96–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/05/2022; Uchylony przez 32021D1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/867/oj

31.5.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/96


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/867

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie norm zharmonizowanych dla zabawek, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (1), w szczególności jego art. 10 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE (2) w przypadku zabawek spełniających całkowicie lub częściowo normy zharmonizowane, do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, domniemywa się, że spełniają one wymagania objęte tymi normami lub ich częściami określone w art. 10 dyrektywy 2009/48/WE i w załączniku II do tej dyrektywy.

(2)

W części III załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE ustanowiono wymagania szczegółowe mające na celu zagwarantowanie, że podczas używania zabawek nie występuje ryzyko niekorzystnych skutków dla zdrowia ludzkiego związane z narażeniem na działanie substancji lub mieszanin chemicznych, z których zabawki się składają lub które zawierają. W części IV załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE określono również szczegółowe wymogi mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do zagrożeń związanych z elektrycznością.

(3)

Pismem M/445 (3) z dnia 9 lipca 2009 r. Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) z wnioskiem o opracowanie nowych (i dokonanie rewizji istniejących) norm zharmonizowanych na potrzeby dyrektywy 2009/48/WE.

(4)

Na podstawie wniosku M/445 z dnia 9 lipca 2009 r. CEN zrewidował normę zharmonizowaną EN 71-7:2014+A2:2018 „Bezpieczeństwo zabawek – Część 7: Farby do malowania palcami – Wymagania i metody badań”, do której odniesienie opublikowano w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1728 (4). Doprowadziło to do przyjęcia normy zharmonizowanej EN 71-7:2014+A3:2020.

(5)

Norma zharmonizowana EN 71-7:2014+A3:2020 zawiera zaktualizowane odniesienie do mającego zastosowanie prawodawstwa Unii, jeśli chodzi o stosowanie szeregu barwników wymienionych tabelach A.1 i A.2 w załączniku A do tej normy, przy uwzględnieniu najnowszych specyfikacji i kryteriów czystości określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 231/2012 (5). W wykazie substancji konserwujących dopuszczonych do stosowania w farbach do malowania palcami, określonym w tabeli B.1 w załączniku B do normy zharmonizowanej EN 71-7:2014+A3:2020, maksymalne dopuszczalne stężenie klimbazolu obniżono do 0,2 % zgodnie z najnowszymi opiniami naukowymi zawartymi w dodatku do opinii Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (6).

(6)

Na podstawie wniosku M/445 z dnia 9 lipca 2009 r. CEN zrewidował normę zharmonizowaną EN 71-12:2013 „Bezpieczeństwo zabawek – Część 12: N-nitrozoaminy i substancje N-nitrozowe”, do której odniesienie opublikowano w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1728. Doprowadziło to do przyjęcia normy zharmonizowanej EN 71-12:2016.

(7)

Norma zharmonizowana EN 71-12:2016 zawiera ulepszone metody badania dotyczące N-nitrozoamin i substancji N-nitrozowych zawartych w elastomerach, w szczególności w odniesieniu do zdolności wykrywania (często rakotwórczych) N-nitrozoamin nawet przy niskich poziomach, jak również praktyczne szczegóły dotyczące badań umożliwiające bardziej spójne stosowanie metody badania. Norma ta obejmuje również alternatywne sposoby pomiaru i identyfikacji wszelkich N-nitrozoamin potencjalnie obecnych w niektórych zabawkach. Ponadto rozszerzono zakres normy jeśli chodzi o materiały, które mają być poddawane badaniu, oraz czas trwania etapu migracji w przypadku elastomerów, który stanowi podstawowy element odnośnej metody badania dla tychże materiałów.

(8)

Na podstawie wniosku M/445 z dnia 9 lipca 2009 r. CENELEC dokonał przeglądu normy zharmonizowanej EN 62115:2005 „Zabawki elektryczne – Bezpieczeństwo użytkowania”, do której odniesienie opublikowano w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1728, wraz ze zmianami do tej normy. Doprowadziło to do przyjęcia normy zharmonizowanej EN IEC 62115:2020 oraz zmiany do tej normy (EN IEC 62115:2020/A11:2020).

(9)

Zrewidowana norma EN IEC 62115:2020 oraz zmiana do tej normy (EN IEC 62115:2020/A11:2020) przewidują dodanie dodatkowych ostrzeżeń, aby zapewnić lepsze informowanie konsumentów o zagrożeniach związanych z połknięciem baterii monetowych. W normie tej zaktualizowano wymogi dotyczące możliwości dostępu do baterii monetowych i guzikowych, tak aby zapewnić wyższy poziom ochrony, jak również dodano nowe wymogi dotyczące zabawek podłączonych do urządzeń domowych, w tym komputerów, tak aby zapewnić ochronę użytkowników przed porażeniem elektrycznym. W normie tej zmodyfikowano ponadto kryteria dotyczące badań o ograniczonym zakresie, tak aby umożliwić stosowanie uproszczonych wymogów dla zabawek elektrycznych o niskim poborze mocy, jak również przewidziano dodatkowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa diod elektroluminescencyjnych w zabawkach w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia organów wzroku. Dodano także nowe wymogi w celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z używaniem zdalnie sterowanych pojazdów dla dzieci o napędzie elektrycznym. Określono w niej również rodzaje baterii, z których należy korzystać w badaniach zabawek elektrycznych oferowanych bez baterii, tak aby – ze względu na wzrost liczby dostępnych rodzajów baterii – polepszyć odtwarzalność badań. Wreszcie w przedmiotowej normie przewidziano kategoryzację ogólnych warunków badań, tak aby zapewnić, by warunki badania były odpowiednie dla każdego rodzaju zabawki i jej zasilania.

(10)

Komisja wraz z CEN oceniła, czy norma zharmonizowana EN 71-7:2014+A3:2020 opracowana przez CEN jest zgodna z wnioskiem M/445 z dnia 9 lipca 2009 r. Norma zharmonizowana EN 71-7:2014+A3:2020 spełnia założone wymagania określone w dyrektywie 2009/48/WE. Odniesienie do tej normy należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(11)

Norma zharmonizowana EN 71-7:2014+A3:2020 zastępuje normę zharmonizowaną EN 71-7:2014+A2:2018. Odniesienie do tej normy należy zatem wycofać z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Aby zapewnić producentom zabawek wystarczająco dużo czasu na dostosowanie swoich produktów do zrewidowanych specyfikacji w normie zharmonizowanej EN 71-7:2014+A3:2020, konieczne jest odroczenie wycofania odniesienia do normy zharmonizowanej EN 71-7:2014+A2:2018.

(12)

Komisja wraz z CEN oceniła, czy norma zharmonizowana EN 71-12:2016 opracowana przez CEN jest zgodna z wnioskiem M/445 z dnia 9 lipca 2009 r. Norma zharmonizowana EN 71-12:2016 spełnia założone wymagania określone w dyrektywie 2009/48/WE. Jednakże w lit. a) w tabeli 2 w normie zharmonizowanej EN 71-12:2016 wykroczono poza wymagania określone w pkt 8 części III załącznika II do tej dyrektywy, ustalając wartość graniczną dla N-nitrozoamin na poziomie 0,01 mg/kg (zamiast 0,05 mg/kg) oraz wartość graniczną substancji N-nitrozowych na poziomie 0,1 mg/kg (zamiast 1 mg/kg). Z uwagi na fakt, że wartościami granicznymi, których należy przestrzegać, są wartości graniczne określone w dyrektywie 2009/48/WE, przy publikacji normy EN 71-12:2016 należy w tym względzie zamieścić stosowną informację.

(13)

Norma zharmonizowana EN 71-12:2016 zastępuje normę zharmonizowaną EN 71-12:2013. Odniesienie do tej normy należy zatem wycofać z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Aby zapewnić producentom zabawek wystarczająco dużo czasu na dostosowanie swoich produktów do zrewidowanych specyfikacji w normie zharmonizowanej EN 71-12:2016, konieczne jest odroczenie wycofania odniesienia do normy zharmonizowanej EN 71-12:2013.

(14)

Komisja wraz z CENELEC oceniła, czy norma zharmonizowana EN IEC 62115:2020 oraz zmiana do niej (EN IEC 62115:2020/A11:2020) opracowane przez CENELEC są zgodne z wnioskiem M/445 z dnia 9 lipca 2009 r. Normy zharmonizowane EN IEC 62115:2020 i EN IEC 62115:2020/A11:2020 spełniają założone wymagania przewidziane w dyrektywie 2009/48/WE. Odniesienia do tych norm należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(15)

Norma zharmonizowana EN IEC 62115:2020 i zmiana do niej (EN IEC 62115:2020/A11:2020) zastępują normę zharmonizowaną EN 62115:2005 i zmiany do tej normy. Odniesienie do normy zharmonizowanej EN 62115:2005 i zmian do tej normy należy zatem wycofać z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Aby zapewnić producentom zabawek wystarczająco dużo czasu na dostosowanie swoich produktów do zrewidowanych specyfikacji w normie zharmonizowanej EN IEC 62115:2020 i w zmianie do niej (EN IEC 62115:2020/A11:2020), konieczne jest odroczenie wycofania odniesienia do normy zharmonizowanej EN 62115:2005 i zmian do tej normy.

(16)

Ze względów przejrzystości, racjonalności i uproszczenia pełny wykaz odniesień do norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 2009/48/WE i spełniających założone wymagania należy opublikować w jednym akcie. Odniesienia do norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 2009/48/WE są obecnie opublikowane w decyzji wykonawczej (UE) 2019/1728. W związku z tym decyzję (UE) 2019/1728 należy zastąpić nową decyzją.

(17)

Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę do domniemania zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie w dniu jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do norm zharmonizowanych dotyczących zabawek, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2009/48/WE, wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Decyzja wykonawcza (UE) 2019/1728 traci moc.

Jednakże art. 1 decyzji wykonawczej (UE) 2019/1728 w dalszym ciągu stosuje się do odniesień do norm zharmonizowanych dotyczących zabawek, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2009/48/WE, wymienionych w załączniku II do niniejszej decyzji, do dat określonych w tym załączniku.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Dz.U. L 170 z 30.6.2009, s. 1).

(3)  Wniosek M/445 z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zlecenia normalizacji dla CEN i CENELEC na potrzeby dyrektywy 2009/48/WE zastępującej dyrektywę 88/378/EWG dotyczącą bezpieczeństwa zabawek.

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1728 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla zabawek, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE (Dz.U. L 263 z 16.10.2019, s. 32).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 83 z 22.3.2012, s. 1).

(6)  Opinia w sprawie klimbazolu (P64), nr ref. SCCS/1506/13.


ZAŁĄCZNIK I

Nr

Odniesienie do normy

1.

EN 71-1:2014+A1:2018 Bezpieczeństwo zabawek – Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne

2.

EN 71-2:2011+A1:2014 Bezpieczeństwo zabawek – Część 2: Palność

3.

EN 71-3:2019 Bezpieczeństwo zabawek – Część 3: Migracja określonych pierwiastków

4.

EN 71-4:2013 Bezpieczeństwo zabawek – Część 4: Zestawy do wykonywania doświadczeń chemicznych i podobnych

5.

EN 71-5:2015 Bezpieczeństwo zabawek – Część 5: Zabawki chemiczne (zestawy) nieprzeznaczone do wykonywania doświadczeń chemicznych

6.

EN 71-7:2014+A3:2020 Bezpieczeństwo zabawek – Część 7: Farby do malowania palcami – Wymagania i metody badań

7.

EN 71-8:2018 Bezpieczeństwo zabawek – Część 8: Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego

8.

EN 71-12:2016 Bezpieczeństwo zabawek – Część 12: N-nitrozoaminy i substancje N-nitrozowe

Uwaga: Wartości graniczne określone w lit. a) w tabeli 2 w pkt 4.2 normy EN 71-12:2016 „Bezpieczeństwo zabawek – Część 12: N-nitrozoaminy i substancje N-nitrozowe” są niższe niż wartości graniczne, których należy przestrzegać, określone w pkt 8 części III załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE. Konkretnie wartości te są następujące:

Substancja

Norma EN 71-12:2016

Dyrektywa 2009/48/WE

N-nitrozoaminy

0,01 mg/kg

0,05 mg/kg

Substancje N-nitrozowe

0,1 mg/kg

1 mg/kg

9.

EN 71-13:2014 Bezpieczeństwo zabawek – Część 13: Zapachowe gry planszowe, zestawy kosmetyczne oraz gry smakowe

10.

EN 71-14:2018 Bezpieczeństwo zabawek – Część 14: Trampoliny do użytku domowego

11.

EN IEC 62115:2020 Zabawki elektryczne – Bezpieczeństwo użytkowania

EN IEC 62115:2020/A11:2020


ZAŁĄCZNIK II

Nr

Odniesienie do normy

Data wycofania

1.

EN 71-7:2014+A2:2018 Bezpieczeństwo zabawek – Część 7: Farby do malowania palcami – Wymagania i metody badań

Uwaga: W odniesieniu do dozwolonej substancji konserwującej klimbazol (pozycja 22 w tabeli B.1 w załączniku B do tej normy) domniemanie zgodności ma zastosowanie do maksymalnego dopuszczalnego stężenia 0,2 % (a nie 0,5 %). Wynika to z „DODATKU do opinii w sprawie klimbazolu (P64) nr ref. SCCS/1506/13” Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS), który został przyjęty po publikacji normy przez CEN.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf

28 listopada 2021 r.

2.

EN 71-12:2013 Bezpieczeństwo zabawek – Część 12: N-nitrozoaminy i substancje N-nitrozowe

28 listopada 2021 r.

3.

EN 62115:2005 Zabawki elektryczne – Bezpieczeństwo użytkowania

IEC 62115:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2004

EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013

EN 62115:2005/A11:2012

EN 62115:2005/A12:2015

EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011

EN 62115:2005/A2:2011

IEC 62115:2003/A2:2010 (Zmodyfikowana)

21 lutego 2022 r.


Top