EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0866

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/866 z dnia 28 maja 2021 r. zawieszające środki polityki handlowej dotyczące niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/886

C/2021/3943

OJ L 190, 31.5.2021, p. 94–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/866/oj

31.5.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/94


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/866

z dnia 28 maja 2021 r.

zawieszające środki polityki handlowej dotyczące niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/886

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 654/2014 z dnia 15 maja 2014 r. dotyczące wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego, w szczególności tych ustanowionych pod auspicjami WTO, oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 20 czerwca 2018 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/886 (2) w sprawie środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki („Stany Zjednoczone”), które przewiduje stosowanie dodatkowych ceł na przywóz do Unii szeregu produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych.

(2)

W szczególności Komisja, w imieniu Unii, nałożyła dodatkowe cła na produkty wymienione w załącznikach I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/886, a konkretnie:

a)

dodatkowe cła ad valorem w wysokości 10 % i 25 % na przywóz produktów wymienionych w załączniku I, jak określono, weszły w życie w dniu 21 czerwca 2018 r. i miały być stosowane do czasu, aż Stany Zjednoczone przestaną stosować środki ochronne w stosunku do produktów z Unii;

b)

dodatkowe cła ad valorem w stawkach 10 %, 25 %, 35 % i 50 % na przywóz produktów wymienionych w załączniku II będą miały zastosowanie od dnia 1 czerwca 2021 r. – lub wcześniej, jeżeli przed tą datą Organ Rozstrzygania Sporów WTO wyda orzeczenie, że środki ochronne Stanów Zjednoczonych są niezgodne z odpowiednimi postanowieniami Porozumienia WTO, lub zostanie powiadomiony o orzeczeniu o tej treści – do czasu, aż Stany Zjednoczone przestaną stosować w odniesieniu do Unii swoje środki ochronne.

(3)

W następstwie przyjęcia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/724 (3) Komisja, w imieniu Unii, zawiesiła w ramach WTO stosowanie koncesji celnych przywozowych w odniesieniu do handlu ze Stanami Zjednoczonymi w ramach GATT 1994 w odniesieniu do produktów wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/724. Taki krok umożliwił zastosowanie dodatkowych ceł na przywóz produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych wymienionych w załączniku I i załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/886.

(4)

Motyw 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/886 stanowi, że Komisja może w imieniu Unii zmienić to rozporządzenie, jeżeli uzna to za stosowne, aby uwzględnić wszelkie zmiany lub poprawki do środków ochronnych Stanów Zjednoczonych.

(5)

W dniu 17 maja 2021 r. Unia i Stany Zjednoczone opublikowały wspólne oświadczenie, w którym uzgodniły, że wyznaczą ścieżkę kończącą spory w WTO będące następstwem nałożonych przez Stany Zjednoczone ceł na przywóz z UE na podstawie sekcji 232. W tym kontekście Unia powinna zawiesić stosowanie dodatkowych ceł ad valorem na produkty wymienione w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/886, jako ważny krok w kierunku wzajemnego zniesienia środków ograniczających oraz w celu zapewnienia czasu i warunków niezbędnych do politycznego rozwiązania tej kwestii.

(6)

Okres zawieszenia powinien trwać do dnia 30 listopada 2021 r., co uznaje się za okres wystarczający do celów określonych w poprzednim motywie.

(7)

Zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 654/2014 Komisja może w pilnych przypadkach przyjąć mające natychmiastowe zastosowanie akty wykonawcze dotyczące zawieszenia środków polityki handlowej, jeżeli zawieszenie to jest związane ze zmianą środka wprowadzonego przez państwo trzecie. Natychmiastowe zastosowanie niniejszego rozporządzenia jest uzasadnione w świetle celu, jakim jest zapewnienie czasu i warunków niezbędnych do rozwiązania tej kwestii, jak wskazano w motywie 5. W związku z tym uzasadnione jest również zawieszenie zbliżającego się stosowania załącznika II, tak aby dodatkowe cła ad valorem na produkty wymienione w załączniku II nie obowiązywały w okresie niezbędnym do osiągnięcia przedmiotowych celów.

(8)

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla zawieszenia w WTO stosowania koncesji celnych przywozowych w odniesieniu do handlu ze Stanami Zjednoczonymi w ramach GATT 1994 na produkty wymienione w załącznikach I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/724, zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/886. Zawieszenie zobowiązań w ramach WTO ma nadal zastosowanie, podczas gdy niniejsze rozporządzenie zawiesza stosowanie dodatkowych należności celnych przywozowych.

(9)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (4), najpóźniej 14 dni po jego przyjęciu, Komisja przedłoży niniejsze rozporządzenie do zaopiniowania Komitetowi ds. Barier Handlowych, ustanowionemu rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1843 (5),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

UE zawiesza stosowanie dodatkowych ceł ad valorem w wysokości 10 %, 25 %, 35 % i 50 % w odniesieniu do przywozu produktów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/886 w okresie do dnia 30 listopada 2021 r. włącznie.

Cła przewidziane w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/886 stosuje się zatem ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2021 r. włącznie.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 50; zmienione rozporządzeniem (UE) 2015/1843 oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/167 (Dz.U. L 49 z 12.2.2021, s. 1).

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/886 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie niektórych środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/724 (Dz.U. L 158 z 21.6.2018, s. 5).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/724 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie niektórych środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U. L 122 z 17.5.2018, s. 14).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1843 z dnia 6 października 2015 r. ustanawiające procedury unijne w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Unii zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (tekst jednolity) (Dz.U. L 272 z 16.10.2015, s. 1).


Top