EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0727

Decyzja Rady (UE) 2021/727 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłożenia, w imieniu Unii Europejskiej, propozycji dotyczących zmiany załączników A i B do Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, w odniesieniu do produktów z dodatkiem rtęci oraz procesów produkcyjnych, w których wykorzystuje się rtęć lub związki rtęci

ST/7534/2021/INIT

OJ L 155, 5.5.2021, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/727/oj

5.5.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/23


DECYZJA RADY (UE) 2021/727

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia, w imieniu Unii Europejskiej, propozycji dotyczących zmiany załączników A i B do Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, w odniesieniu do produktów z dodatkiem rtęci oraz procesów produkcyjnych, w których wykorzystuje się rtęć lub związki rtęci

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci (zwana dalej „Konwencją”) została zawarta przez Unię decyzją Rady (UE) 2017/939 (1) i weszła w życie w dniu 16 sierpnia 2017 r.

(2)

Zgodnie z decyzją MC-1/1 dotyczącą regulaminu, przyjętą przez Konferencję Stron (COP) na jej pierwszym posiedzeniu, Strony Konwencji (zwane dalej „Stronami”) powinny dołożyć wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie we wszystkich kwestiach merytorycznych w drodze konsensusu.

(3)

Zgodnie z art. 4 ust. 8 i art. 5 ust. 10 Konwencji do dnia 16 sierpnia 2022 r. COP powinna dokonać przeglądu załączników A i B do Konwencji, biorąc pod uwagę propozycje przedstawione przez Strony zgodnie z art. 4 ust. 7 i art. 5 ust. 9 Konwencji, informacje udostępnione przez Sekretariat Konwencji (zwany dalej „Sekretariatem”) zgodnie z art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 4 Konwencji oraz dostępność dla Stron rozwiązań alternatywnych, w ramach których nie wykorzystuje się rtęci, a które są wykonalne pod względem ekonomicznym i technicznym, przy jednoczesnym rozważeniu zagrożeń i korzyści dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

(4)

Unia w znacznym stopniu przyczyniła się do opracowania postanowień Konwencji dotyczących produktów z dodatkiem rtęci i procesów produkcyjnych, w których wykorzystuje się rtęć lub związki rtęci (zwanych dalej „procesami rtęciowymi”), oraz wniosła wkład w odnośne prace ekspertów w okresie między sesjami, rozpoczęte decyzją MC-3/1 przyjętą przez COP na jej trzecim posiedzeniu.

(5)

Załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 (2) transponujący załącznik A do Konwencji do prawa Unii obejmuje dodatkowe produkty z dodatkiem rtęci, a inne produkty z dodatkiem rtęci podlegają zakazowi wprowadzania do obrotu na rynku wewnętrznym na mocy przepisów unijnych.

(6)

Propozycje dotyczące zmiany załącznika A do Konwencji mają na celu rozszerzenie zakresu jego stosowania na dodatkowe produkty z dodatkiem rtęci wraz z powiązanymi terminami wycofania lub środkami regulującymi stosowanie rtęci.

(7)

Załącznik III do rozporządzenia (UE) 2017/852 transponujący załącznik B do Konwencji do prawa Unii obejmuje dodatkowe procesy rtęciowe i określa daty wycofania dla wszystkich odnośnych procesów.

(8)

Propozycja dotycząca zmiany załącznika B do Konwencji ma na celu rozszerzenie zakresu jego stosowania poprzez wprowadzenie daty wycofania procesu rtęciowego objętego tym załącznikiem.

(9)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 i art. 27 Konwencji tekst każdej z proponowanych zmian Sekretariat powinien przekazać Stronom na co najmniej sześć miesięcy przed posiedzeniem COP, na którym zostanie przedstawiona propozycja jej przyjęcia. Sekretariat powinien również przekazać proponowaną zmianę sygnatariuszom Konwencji oraz, do celów informacyjnych, Depozytariuszowi Konwencji. Ponieważ czwarte posiedzenie COP ma się odbyć w dniach 1–5 listopada 2021 r., Unia powinna przedłożyć Sekretariatowi swoje propozycje dotyczące zmiany załączników A i B do Konwencji do dnia 30 kwietnia 2021 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Unia przedstawia propozycje dotyczące zmiany załączników A i B do Konwencji określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Komisja przekazuje te propozycje Sekretariatowi w imieniu Unii.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 kwietnia 2021 r.

W imieniu Rady

A.P. ZACARIAS

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady (UE) 2017/939 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci (Dz.U. L 142 z 2.6.2017, s. 4).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dz.U. L 137 z 24.5.2017, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

I.   PROPONOWANE ZMIANY CZĘŚCI I ZAŁĄCZNIKA A DO KONWENCJI

Unia proponuje dodanie następujących pozycji w części I załącznika A:

Produkty z dodatkiem rtęci

Data, po której produkcja, import lub eksport produktu nie są dozwolone (data wycofania)

„Baterie guzikowe cynk-tlenek srebra o zawartości rtęci < 2 %, baterie guzikowe cynkowo-powietrzne o zawartości rtęci < 2 %

2023

Halofosforanowe liniowe lampy fluorescencyjne (LFL) stosowane na potrzeby oświetlenia ogólnego

2023

Następujące nieelektroniczne urządzenia pomiarowe:

a)

czujniki tensometryczne wykorzystywane w pletyzmografach;

b)

tensjometry

2023

Następujące elektryczne i elektroniczne urządzenia pomiarowe:

a)

przetworniki ciśnienia topnienia, nadajniki i czujniki topnienia;

b)

pompy próżniowe z czynnikiem rtęci

2023

Poliuretan, w tym pojemniki do stosowania poliuretanu

2023”

II.   PROPONOWANE ZMIANY CZĘŚCI II ZAŁĄCZNIKA A DO KONWENCJI

Unia proponuje dodanie tekstu o następującym brzmieniu w części II załącznika A:

„Do dnia 1 stycznia 2024 r. Strony:

(i)

ustanawiają wymóg, by amalgamat stomatologiczny był stosowany wyłącznie w formie kapsułkowanej w odmierzonej dawce (1);

(ii)

zakazują stosowania przez lekarzy dentystów rtęci w formie niekapsułkowanej;

(iii)

zapewniają aby podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia, wyposażyły swoje gabinety w separatory amalgamatu o skuteczności 95 % (2), pod względem poziomu zatrzymywania do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie;

(iv)

nie zezwalają na dalsze stosowanie amalgamatu stomatologicznego w leczeniu zębów mlecznych, w leczeniu stomatologicznym dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet ciężarnych lub karmiących, z wyjątkiem sytuacji, w których lekarz dentysta uzna to za absolutnie niezbędne z uwagi na szczególne potrzeby medyczne pacjenta.

III.   PROPONOWANA ZMIANA DO ZAŁĄCZNIKA B do KONWENCJI

Unia proponuje dodanie następującej pozycji w części I załącznika B:

Procesy produkcyjne, w których wykorzystuje się rtęć lub związki rtęci

Data wycofania

„Produkcja poliuretanu z zastosowaniem katalizatorów zawierających rtęć

2023”


(1)  Kapsułki amalgamatu, takie jak opisane w normach międzynarodowych ISO 13897:2018 i 24234:2015, są uważane za odpowiednie do użytku przez lekarzy dentystów.

(2)  Zgodność separatorów amalgamatu jest określana według odpowiednich norm międzynarodowych, w tym ISO 11143:2008.””


Top