EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0573

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/573 z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/625 w odniesieniu do warunków przywozu żywych ślimaków, produktów złożonych i osłonek wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/428

OJ L 120, 8.4.2021, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/573/oj

8.4.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/6


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/573

z dnia 1 lutego 2021 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/625 w odniesieniu do warunków przywozu żywych ślimaków, produktów złożonych i osłonek wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 126 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/625 (2) ustanowiono wymogi dotyczące wprowadzania do Unii przesyłek zawierających między innymi przygotowane ślimaki.

(2)

Zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt (i) i (iii) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625 państwa trzecie dokonujące wywozu przesyłek przygotowanych ślimaków do Unii muszą być wymienione w wykazie, a każdej przesyłce przygotowanych ślimaków musi towarzyszyć świadectwo urzędowe. Podobne wymogi powinny mieć również zastosowanie do żywych ślimaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

(3)

Aby wyraźnie zidentyfikować ślimaki podlegające wymogom dotyczącym wprowadzania do Unii, w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/625 należy wprowadzić definicję ślimaków.

(4)

Rozporządzenie delegowane (UE) 2019/625 nie powinno mieć zastosowania do próbek towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i przywożonych do celów analizy produktu i badania jakości bez wprowadzania ich do obrotu, a zatem niestanowiących zagrożenia dla zdrowia publicznego. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 1 ust. 3. W art. 12 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625 określono wymogi dotyczące przywozu przesyłek produktów złożonych objętych kodami systemu zharmonizowanego („kody HS”) w ramach niektórych pozycji części drugiej załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (3). Należy odnieść się do kodów Nomenklatury scalonej (CN) zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/625. Ponadto w art. 12 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625 brakuje kodów niektórych produktów złożonych. W związku z tym należy dodać wspomniane kody CN.

(5)

Przesyłki żywych ślimaków i produktów złożonych wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi powinny podlegać indywidualnej certyfikacji na potrzeby wprowadzenia do Unii w celu zmniejszenia ryzyka niezgodności z wymogami unijnymi w zakresie bezpieczeństwa żywności. Certyfikacja zgodności z wymogami unijnymi przyczynia się również do przypomnienia podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze oraz właściwym organom państw trzecich lub ich regionów o mających zastosowanie wymogach unijnych.

(6)

W celu uniknięcia ewentualnego ryzyka dla zdrowia publicznego w art. 7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625 ustanowiono wymogi dotyczące wytwarzania surowców do celów przywozu przesyłek świeżego mięsa, mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, produktów mięsnych, mięsa oddzielonego mechanicznie i surowców przeznaczonych do produkcji żelatyny i kolagenu. Pęcherze i jelita stosowane do produkcji osłonek są poddawane obróbce, która eliminuje wszelkie ryzyko dla zdrowia publicznego. Należy zatem zezwolić, aby surowce do produkcji osłonek pochodziły z rzeźni objętych nadzorem właściwych organów krajowych, a art. 7 powinien zostać odpowiednio zmieniony.

(7)

Art. 13 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625 stanowi, że każda przesyłka określonych produktów umieszczonych w wykazie może zostać wprowadzona do Unii tylko wówczas, gdy przesyłce tej towarzyszy świadectwo urzędowe. Produkty złożone nie są ujęte w wykazie produktów, którym musi towarzyszyć świadectwo urzędowe.

(8)

Ryzyko związane z niektórymi kategoriami produktów złożonych zależy od rodzaju składników i warunków ich przechowywania. Przesyłki takich produktów wprowadzanych do obrotu w celu spożycia przez ludzi powinny zatem podlegać indywidualnej certyfikacji w odniesieniu do każdej przesyłki przeznaczonej do wprowadzenia do Unii w celu wprowadzenia do obrotu. Certyfikacja zgodności z wymogami unijnymi może również przyczynić się do przypomnienia podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze oraz właściwym organom państw trzecich lub ich regionów o mających zastosowanie wymogach unijnych.

(9)

Niektóre produkty złożone trwałe w temperaturze pokojowej, które nie zawierają żadnych produktów mięsnych innych niż żelatyna, kolagen lub produkty wysoko przetworzone, nie stwarzają ryzyka dla zdrowia publicznego ani zdrowia zwierząt ze względu na charakter obróbki wymaganej do wytworzenia takich produktów mięsnych. Takim produktom złożonym zamiast świadectwa urzędowego powinno towarzyszyć poświadczenie prywatne.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2019/625.

(11)

Ponieważ art. 12 i 14 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625 stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r., zmiany w artykułach dotyczące tych art. 12 i 14 powinny również mieć zastosowanie od tej daty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/625 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 2 lit. d) dodaje się ppkt (v) w brzmieniu:

„(v)

żywe ślimaki.”;

2)

w art. 1 ust. 3 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c)

towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi na potrzeby próbek do analizy produktu i badania jakości bez wprowadzania do obrotu.”;

3)

w art. 2 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a)

»ślimaki« oznaczają ślimaki zgodnie z definicją w pkt 6.2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz wszelkie inne gatunki ślimaków z rodzin Helicidae, Hygromiidae lub Sphincterochilidae przeznaczone do spożycia przez ludzi;”;

4)

w art. 3 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c)

żywe ślimaki objęte kodem CN 0307 60 00 w części drugiej załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.”;

5)

art. 7 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

mięso oddzielone mechanicznie i produkty mięsne z wyłączeniem osłonek zdefiniowanych w art. 2 pkt 45 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692 (*1).

(*1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 379).”;"

6)

art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Przesyłki produktów złożonych objętych pozycjami kodów CN: 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208 w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 wprowadza się do Unii w celu wprowadzenia ich do obrotu tylko wówczas, gdy każdy przetworzony produkt pochodzenia zwierzęcego wchodzący w skład produktów złożonych został wyprodukowany albo w zakładach położonych w państwach trzecich lub ich regionach, z których to zakładów dozwolony jest wywóz tych produktów przetworzonych pochodzenia zwierzęcego do Unii zgodnie z art. 5, albo w zakładach położonych w państwach członkowskich.”;

7)

w art. 13 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d)

żywe ślimaki objęte kodem CN 0307 60 00 w części drugiej załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87;”;

b)

dodaje się lit. e) w brzmieniu:

„e)

produkty złożone, o których mowa w art. 12 ust. 2 lit. a) i b), z wyłączeniem produktów złożonych trwałych w temperaturze pokojowej, które nie zawierają żadnych produktów mięsnych innych niż żelatyna, kolagen lub produkty wysoko przetworzone, o których mowa w sekcji XVI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.”;

8)

art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Do przesyłek produktów złożonych, o których mowa w art. 12 ust. 2 lit. b), w przypadku gdy produkty te nie zawierają żadnych produktów mięsnych innych niż żelatyna, kolagen lub produkty wysoko przetworzone, o których mowa w sekcji XVI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, oraz do przesyłek produktów złożonych, o których mowa w art. 12 ust. 2 lit. c), dołącza się poświadczenie prywatne, które zostało przygotowane i podpisane przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze zajmujący się przywozem i które potwierdza, że przesyłki są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami, o których mowa w art. 126 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 1 pkt 5, art. 1 pkt 7 lit. b) i art. 1 pkt 8 stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/625 z dnia 4 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 18).

(3)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).


Top