EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0460

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/460 z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Ukrainy w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych towarów drobiowych, w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/1633

OJ L 91, 17.3.2021, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/460/oj

17.3.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/460

z dnia 16 marca 2021 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Ukrainy w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych towarów drobiowych, w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 formułę wprowadzającą, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy, art. 8 pkt 4 oraz art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (2), w szczególności jej art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 (3) ustanowiono wymogi w zakresie wystawiania świadectw weterynaryjnych dotyczących przywozu do Unii oraz tranzytu przez Unię, w tym składowania podczas tranzytu, drobiu i produktów drobiowych („towary”). Rozporządzenie to stanowi, że towary mogą być przywożone do Unii i przewożone tranzytem przez jej terytorium jedynie z państw trzecich, terytoriów, stref lub grup wyszczególnionych w kolumnach 1 i 3 tabeli w części 1 załącznika I do tego rozporządzenia.

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 798/2008 ustanowiono także warunki uznania państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy za wolne od wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(3)

Ukraina jest wymieniona w tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 jako państwo trzecie, w przypadku którego z niektórych części jego terytorium, w zależności od obecności wysoce zjadliwej grypy ptaków, dozwolony jest przywóz niektórych towarów drobiowych do Unii i ich tranzyt przez terytorium Unii. Taką regionalizację ustanowiono w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/352 (4) w związku z potwierdzeniem wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w dniu 19 stycznia 2020 r.

(4)

Po wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków Ukraina wdrożyła politykę likwidacji stad w celu kontroli i ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby. Ponadto Ukraina zakończyła niezbędne działania w zakresie czyszczenia i dezynfekcji w następstwie wdrożenia polityki likwidacji stad w gospodarstwie drobiarskim, w którym potwierdzono wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w styczniu 2020 r. Ukraina przedłożyła aktualne informacje o sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium oraz o środkach wprowadzonych celem zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków. Komisja przeanalizowała te informacje.

(5)

Na podstawie tej analizy stwierdzono, że ognisko to zostało zlikwidowane i że nie istnieje ryzyko związane z wprowadzaniem do Unii towarów drobiowych z obszarów Ukrainy wymienionych w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, z których przywóz został zawieszony na mocy tego rozporządzenia zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/352.

(6)

Jednak w dniu 4 grudnia 2020 r. Ukraina potwierdziła obecność wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w gospodarstwie drobiarskim na swoim terytorium. Z uwagi na to potwierdzone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków całe terytorium Ukrainy nie może być dłużej uznawane za wolne od tej choroby, a w związku z tym organy weterynaryjne Ukrainy nie mogą już wystawiać świadectw do celów przywozu do Unii lub tranzytu przez jej terytorium przesyłek towarów drobiowych z obszarów, których dotyczy to ognisko choroby. Po wystąpieniu tego ogniska Ukraina potwierdziła wystąpienie kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w gospodarstwach drobiarskich na swoim terytorium.

(7)

Organy weterynaryjne Ukrainy potwierdziły, że po wystąpieniu ogniska choroby w grudniu 2020 r. zawiesiły wystawianie świadectw do celów przywozu do Unii lub tranzytu przez jej terytorium przesyłek towarów oraz wprowadziły politykę likwidacji stad w celu zwalczenia wysoce zjadliwej grypy ptaków i ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby.

(8)

Ponadto Ukraina przekazała Komisji informacje o sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium i wskazała obszary objęte ograniczeniami, jak również środki, jakie wprowadziła w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków poza obszarami objętymi ograniczeniami. Informacje te zostały przeanalizowane przez Komisję i na podstawie tej analizy oraz gwarancji przedstawionych przez Ukrainę należy stwierdzić, że do wyeliminowania ryzyka związanego z wprowadzaniem do Unii przesyłek towarów drobiowych wystarczy, by ograniczenia w zakresie wprowadzania do Unii przesyłek takich towarów dotyczyły obszarów dotkniętych wysoce zjadliwą grypą ptaków, objętych ograniczeniami wprowadzonymi przez organy weterynaryjne Ukrainy ze względu na obecnie występujące ogniska.

(9)

Należy zatem zmienić wpis dotyczący Ukrainy w tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, tak aby uwzględnić obecną sytuację epidemiologiczną w tym państwie trzecim.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(2)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74.

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/352 z dnia 3 marca 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Ukrainy w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych towarów drobiowych w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków (Dz.U. L 65 z 4.3.2020, s. 4).


ZAŁĄCZNIK

W części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wpis dotyczący Ukrainy otrzymuje brzmienie:

Kod ISO i nazwa państwa trzeciego lub terytorium

Kod państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy

Opis państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy

Świadectwo weterynaryjne

Szczególne warunki

Szczególne warunki

Status nadzoru pod kątem ptasiej grypy

Status szczepień przeciwko ptasiej grypie

Status zwalczania salmonelli

Wzór/Wzory

Dodatkowe gwarancje

Data zakończenia

Data rozpoczęcia

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„UA – Ukraina

UA-0

Cały kraj

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

Cała Ukraina z wyjątkiem obszaru UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Obszar Ukrainy obejmujący:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Obwód chersoński

WGM

 

P2

30.11.2016

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

30.11.2016

7.3.2020

 

 

 

UA-2.2

Obwód odeski

WGM

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

UA-2.3

Obwód czerniowiecki

WGM

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

UA-2.4

Obwód winnicki, rejon niemirowski (dystrykt), gminy:

wieś Berezivka

wieś Bratslav

wieś Budky

wieś Bugakiv

wieś Chervone

wieś Chukiv

wieś Danylky

wieś Dovzhok

wieś Horodnytsia

wieś Hrabovets

wieś Hranitne

wieś Karolina

wieś Korovayna

wieś Korzhiv

wieś Korzhivka

wieś Kryklivtsi

wieś Maryanivka

wieś Melnykivtsi

wieś Monastyrok

wieś Monastyrske

miasto Niemirów

wieś Novi Obyhody

wieś Ostapkivtsi

wieś Ozero

wieś Perepelychcha

wieś Rachky

wieś Salyntsi

wieś Samchyntsi

wieś Sazhky

wieś Selevintsi

wieś Sholudky

wieś Slobidka

wieś Sorokoduby

wieś Sorokotiazhyntsi

wieś Velyka Bushynka

wieś Vovchok

wieś Vyhnanka

wieś Yosypenky

wieś Zarudyntsi

wieś Zelenianka

WGM

 

P2

19.1.2020

20.3.2021

 

 

 

POU, RAT

 

P2

19.1.2020

20.3.2021”

 

 

 

UA-2.5

Obwód mikołajowski

Obwód chersoński, rejon chersoński (biłozerski) (dystrykt), gminy:

wieś Tavriyske

wieś Nova Zoria

WGM

 

P2

4.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.12.2020

 

 

 

 

UA-2.6

Obwód kijowski:

rejon iwankowski (dystrykt),

gminy:

wieś Leonivka

wieś Blidcha

wieś Kolentsi

wieś Zymovyshche

wieś Rudnia-Talska

wieś Sosnivka

rejon borodziański (dystrykt), gminy:

wieś Koblytsia

wieś Talske

wieś Myrcha

wieś Stara Buda

wieś Velykyi Lis

wieś Krasnyi Rih

przysiółek Mykhailivskyi

WGM

 

P2

24.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

24.12.2020

 

 

 

 

UA-2.7

Obwód kijowski:

rejon borodziański (dystrykt), gminy:

miasto Borodianka

wieś Kachaly

wieś Shybene

wieś Nebrat

wieś Nove Zalissia

wieś Berestianka

wieś Zdvyzhivka

wieś Babyntsi

wieś Buda-Babynetska

miasto Klavdiyevo-Tarasove

wieś Poroskoten

wieś Pylypovychi

wieś Nova Hreblia

wieś Vablia

wieś Druzhnia

wieś Halynka

wieś Zahaltsi

wieś Mykhailivskyi (Mykhailenkiv)

posiadłość wiejska »Blyzhni sady«

rejon buczański (dystrykt), gminy: miasto Nemishayeve

wieś Mykulychi

wieś Dibrova

wieś Kozyntsi

wieś Chervona hilka

wieś Plakhtianka

wieś Myrotske

część miasta Vorzel ograniczona ulicami Bilostotskykh i Pushkina

WGM

 

P2

27.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

27.12.2020

 

 

 

 

UA-2.8

Obwód chersoński:

rejon kachowski (dystrykt), gminy:

wieś Zaozerne

wieś Skvortsivka

wieś Maryanivka

wieś Slynenko

wieś Olhivka

rejon nowotroicki (dystrykt), gminy:

wieś Volodymyro-Ilyinka

wieś Sofiivka

wieś Katerynivka

WGM

 

P2

29.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

29.12.2020

 

 

 

 

UA-2.9

Obwód kijowski, miasto Kijów:

obszar położony w obrębie okręgu, którego promień wynosi 10 km, a środek stanowi wieś Hostomel w rejonie buczańskim, rozciągający się w sposób zgodny z ruchem wskazówek zegara:

a)

północ, północny zachód, zachód, południowy zachód: obwód kijowski, rejon buczański (dystrykt), gminy: wieś Moshchun, miasto Hostomel, miasto Kotsiubynske, miasto Irpin, miasto Bucha, wieś Horenka

b)

północny wschód, wschód, południowy wschód, południe: granica obwodu kijowskiego z rejonami (dystryktami) miasta Kijów: obołoński, podilski, szewczenkowski od skrzyżowania ulic Polarna, Avtozavodska, Semena Skliarenko do skrzyżowania z ulicami Oleny Telihy, Oleksandra Dovzhenko do skrzyżowania z aleją Peremohy

WGM

 

P2

18.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

18.1.2021

 

 

 

 

UA-2.10

Obwód doniecki:

rejon wołnowaski (wcześniej: wełykonowosiłkowski), gminy:

wieś Vesele

wieś Fedorivka

wieś Skudne

wieś Dniproenerhiia

miasto Velyka Novosilka

wieś Rozdolne

wieś Novyi Komar

wieś Perebudova

wieś Novoocheretuvate

wieś Myrne

wieś Ordadne

wieś Komar

wieś Vremivka

wieś Voskresenka

wieś Vilne Pole

wieś Shevchenko

wieś Burlatske

wieś Pryvilne

Obwód dniepropetrowski:

rejon pokrowski (dystrykt), gminy:

wieś Maliivka

WGM

 

P2

3.2.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

3.2.2021

 

 

 

 


Top