EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0447

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/447 z dnia 12 marca 2021 r. określające zmienione wartości wskaźników emisyjności na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021–2025 zgodnie z art. 10a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/1557

OJ L 87, 15.3.2021, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/447/oj

15.3.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/29


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/447

z dnia 12 marca 2021 r.

określające zmienione wartości wskaźników emisyjności na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021–2025 zgodnie z art. 10a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 10a ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2011/278/UE (2) określono 54 wskaźniki emisyjności służące jako podstawa przydziału bezpłatnych uprawnień („wskaźniki emisyjności”) oraz wartości tych wskaźników na lata 2013–2020. Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/331 (3) uchylono i zastąpiono decyzję 2011/278/UE z dniem 1 stycznia 2021 r. i ustanowiono identyczne punkty wyjścia dla określania rocznych stóp redukcji dla każdej aktualizacji wartości wskaźnika emisyjności na lata 2021–2030.

(2)

W zakresie, w jakim było to możliwe, 54 wartości wskaźników emisyjności w decyzji 2011/278/UE zostały określone na podstawie danych dotyczących efektywności w zakresie emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych instalacjach, dostarczonych przez odpowiednie europejskie stowarzyszenia branżowe zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję w wytycznych i tzw. „wytycznych sektorowych”. Biorąc pod uwagę dobrowolny charakter gromadzenia danych, zbiór danych nie obejmował wszystkich przedmiotowych instalacji. 14 wartości wskaźników emisyjności dla produktów opierało się na danych z instalacji jednoproduktowych, ponieważ przypisanie emisji do poszczególnych produktów w przedmiotowych instalacjach wieloproduktowych nie zostało uznane za wykonalne w określonych ramach czasowych. Ze względu na brak danych z poszczególnych instalacji pięć wartości wskaźników emisyjności dla produktów oraz wartości wskaźników emisyjności opartych na cieple i paliwie zostało oparte na informacjach zawartych w dokumentach referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik (BREF) lub innej dokumentacji. Cztery wartości wskaźników emisyjności dla produktów oparto na innych wartościach wskaźników emisyjności dla produktów w celu zapewnienia równych warunków działania producentom tych samych lub podobnych produktów.

(3)

Skorygowane wartości wskaźników emisyjności należy określić na podstawie zweryfikowanych informacji na temat efektywności w zakresie emisji gazów cieplarnianych w instalacjach zgłoszonych zgodnie z art. 11 dyrektywy 2003/87/WE za lata 2016 i 2017. Dla każdego wskaźnika emisyjności należy obliczyć średnią wydajność 10 % najbardziej wydajnych instalacji w latach 2016 i 2017. Na podstawie porównania tych wartości z wartościami wskaźników emisyjności określonymi w decyzji 2011/278/UE, które opierały się na danych dotyczących wyników za lata 2007 i 2008, należy określić roczne stopy redukcji dla każdego wskaźnika emisyjności w odniesieniu do 9-letniego okresu od 2007/2008 r.do 2016/2017 r. Te roczne stopy redukcji wykorzystuje się następnie do obliczenia, w drodze ekstrapolacji, odpowiednich redukcji wartości wskaźników emisyjności dla 15-letniego okresu od 2007/2008 r. do 2022/2023 r. Zgodnie z art. 10a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE zastosowana redukcja w okresie 15 lat nie powinna być niższa niż 3 % ani wyższa niż 24 %. Do aktualizacji wartości wskaźników emisyjności dla związków aromatycznych, wodoru, gazu syntezowego i ciekłego metalu zastosowanie mają przepisy szczegółowe.

(4)

Wykaz instalacji zawierający informacje istotne dla przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji został przekazany Komisji przez państwa członkowskie do dnia 30 września 2019 r. zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE. Aby zapewnić oparcie wartości wskaźników emisyjności na prawidłowych danych, Komisja przeprowadziła dogłębne kontrole kompletności i spójności danych istotnych dla przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji, również z wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi. W stosownych przypadkach Komisja zwróciła się do zainteresowanych właściwych organów o wyjaśnienia i korekty. W wyniku tej procedury Komisja uzyskała dokładny, spójny i porównywalny zestaw danych dotyczących efektywności w zakresie emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do wszystkich instalacji stacjonarnych objętych dyrektywą 2003/87/WE. Ten zbiór danych wysokiej jakości wykorzystano do określenia skorygowanych wartości wskaźników emisyjności na lata 2021–2025 dla każdego z 54 wskaźników. Dane ze wszystkich podinstalacji objętych definicją konkretnego wskaźnika emisyjności, określoną w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331, wykorzystano do określenia średnich wyników 10 % najbardziej wydajnych instalacji w latach 2016 i 2017, jak określono w art. 10a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE i motywie 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 (4).

(5)

Art. 27 dyrektywy 2003/87/WE stanowi, że państwa członkowskie mogą, pod pewnymi warunkami, wyłączyć z zakresu EU ETS instalacje, które zgłosiły emisje poniżej 25 000 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla, oraz w przypadku gdy prowadząc działalność spalania, mają nominalną moc cieplną poniżej 35 MW, z wyłączeniem emisji z biomasy. Art. 27a dyrektywy 2003/87/WE stanowi, że państwa członkowskie mogą również wyłączyć z systemu EU ETS instalacje, które zgłosiły emisje poniżej 2 500 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla, z pominięciem emisji z biomasy. Na podstawie tych przepisów kilka państw członkowskich podjęło decyzję o wyłączeniu instalacji z EU ETS na lata 2021–2025. Instalacje te nie powinny być brane pod uwagę przy określaniu zmienionych wartości wskaźników emisyjności.

(6)

Rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 zawiera przepisy dotyczące określania emisji na poziomie podinstalacji w celu zapewnienia spójnego traktowania emisji wprowadzanych i wyprowadzanych i produkcji wewnętrznej mierzalnego ciepła, gazów odlotowych zawierających węgiel i przekazanego CO2. W tym celu odpowiednie współczynniki emisji zostały określone przy użyciu wartości wskaźnika emisyjności opartego na cieple i paliwie, które z kolei zostały zaktualizowane poprzez zastosowanie ustalonych rocznych stóp redukcji. W odniesieniu do wprowadzenia ciepła o nieznanych lub nieokreślonych współczynnikach emisji oraz w odniesieniu do wyprowadzenia ciepła zastosowano wartość 53,3 t ekwiwalentu CO2/TJ. Wartość tę uzyskano poprzez zastosowanie rocznej stopy redukcji wynoszącej 1,6 % do wartości wskaźnika emisyjności opartego na cieple w odniesieniu do 9-letniego okresu od 2007/2008 r. do 2016/2017 r. W odniesieniu do wyprowadzenia gazów odlotowych wartość 37,4 t ekwiwalentu CO2/TJ została odjęta od rzeczywistego współczynnika emisji gazów odlotowych. Wartość ta odpowiada współczynnikowi emisji gazu ziemnego (56,1 t ekwiwalentu CO2/TJ) pomnożonemu przez współczynnik 0,667, który odpowiada różnicy w sprawnościach między wykorzystaniem gazu odlotowego a wykorzystaniem gazu ziemnego będącego paliwem referencyjnym. W odniesieniu do wyprowadzenia gazu odlotowego zastosowano wartość 48,0 t ekwiwalentu CO2/TJ. Wartość tę uzyskano poprzez zastosowanie rocznej stopy redukcji wynoszącej 1,6 % do wartości wskaźnika emisyjności opartego na paliwie w odniesieniu do 9-letniego okresu od 2007/2008 r. do 2016/2017 r.

(7)

W przypadku podinstalacji wprowadzających produkty pośrednie, których produkcja objęta jest granicami systemowymi odpowiedniego wskaźnika emisyjności dla produktów, a określenie emisji gazów cieplarnianych związanych z wytwarzaniem tych produktów pośrednich na podstawie przedłożonych danych nie było możliwe, przy określaniu zmienionych wartości wskaźników emisyjności nie należy uwzględniać efektywności w zakresie emisji gazów cieplarnianych w przedmiotowych podinstalacjach. Dotyczy to aktualizacji wartości wskaźnika emisyjności dla produktów rafineryjnych, ciekłego metalu, dolomitu spiekanego, amoniaku, wodoru i węglanu sodu. W przypadku podinstalacji wyprowadzających produkty pośrednie oraz kiedy określenie emisji gazów cieplarnianych związanych z wytwarzaniem dalszych produktów na podstawie przedłożonych danych nie było możliwe, przy określaniu zmienionych wartości wskaźników emisyjności nie należy uwzględniać efektywności w zakresie emisji gazów cieplarnianych w przedmiotowych podinstalacjach. Dotyczy to aktualizacji wartości wskaźnika emisyjności dla produktów rafineryjnych i ciekłego metalu.

(8)

Metoda przypisywania emisji do różnych podinstalacji ustanowiona w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/331 może prowadzić do ujemnej efektywności w zakresie emisji gazów cieplarnianych w przypadkach, gdy ciepło wytworzone przy użyciu paliwa o niskim współczynniku emisji jest wyprowadzane do innych podinstalacji lub instalacji. W takich przypadkach efektywność w zakresie emisji gazów cieplarnianych w danej podinstalacji powinna wynosić zero do celów określenia zmienionych wartości wskaźników emisyjności.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmienione wartości wskaźników emisyjności wymienione w załączniku mają zastosowanie do zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021–2025.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

(2)  Decyzja Komisji 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 130 z 17.5.2011, s. 1).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 59 z 27.2.2019, s. 8).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814 (Dz.U. L 76 z 19.3.2018, s. 3).


ZAŁĄCZNIK

Wskaźniki emisyjności

Do celów niniejszego załącznika stosuje się definicje objętych nimi produktów oraz procesów i emisji (granice systemowe) określone w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331.

1.   Wskaźniki emisyjności dla produktu bez uwzględnienia zamienności paliw i energii elektrycznej

Wskaźnik emisyjności dla produktu

Średnia wartość 10 % najbardziej wydajnych instalacji w 2016 i 2017 r. (t ekwiwalentu CO2/t)

Wartość wskaźnika emisyjności (uprawnienia/t) na lata 2021–2025

Koks

0,144

0,217

Ruda spiekana

0,163

0,157

Ciekły metal

1,331

1,288

Wstępnie spieczona anoda

0,317

0,312

Aluminium

1,484

1,464

Szary klinkier cementowy

0,722

0,693

Biały klinkier cementowy

0,973

0,957

Wapno

0,746

0,725

Dolomit kalcynowany

0,881

0,815

Dolomit spiekany

1,441

1,406

Szkło typu float

0,421

0,399

Butle i słoiki ze szkła bezbarwnego

0,323

0,290

Butle i słoiki ze szkła barwnego

0,265

0,237

Produkty z włókien szklanych ciągłych

0,290

0,309

Cegły licówki

0,094

0,106

Kostki brukowe

0,140

0,146

Dachówki

0,130

0,120

Proszek uzyskany metodą suszenia rozpyłowego

0,050

0,058

Gips

0,048

0,047

Suszony gips wtórny

0,008

0,013

Krótkowłóknista masa celulozowa siarczanowa

0,000

0,091

Długowłóknista masa celulozowa siarczanowa

0,001

0,046

Masa celulozowa siarczynowa, masa termomechaniczna i masa mechaniczna

0,000

0,015

Masa makulaturowa

0,000

0,030

Papier gazetowy

0,007

0,226

Wysokogatunkowy papier niepowlekany

0,011

0,242

Wysokogatunkowy papier powlekany

0,043

0,242

Bibułka higieniczna

0,139

0,254

Testliner i fluting

0,071

0,188

Tektura niepowlekana

0,009

0,180

Tektura powlekana

0,011

0,207

Kwas azotowy

0,038

0,230

Kwas adypinowy

0,32

2,12

Monomer chlorku winylu (VCM)

0,171

0,155

Fenol/aceton

0,244

0,230

PVC-S

0,073

0,066

PVC-E

0,103

0,181

Soda kalcynowana

0,789

0,753

2.   Wskaźniki emisyjności dla produktu z uwzględnieniem zamienności paliw i energii elektrycznej

Wskaźnik emisyjności dla produktu

Średnia wartość 10 % najbardziej wydajnych instalacji w 2016 i 2017 r. (t ekwiwalentu CO2/t)

Wartość wskaźnika emisyjności (uprawnienia/t) na lata 2021–2025

Produkty rafineryjne

0,0255

0,0228

Stal węglowa z pieca łukowego

0,209

0,215

Stal wysokostopowa z pieca łukowego

0,266

0,268

Odlew żeliwny

0,299

0,282

Wełna mineralna

0,595

0,536

Płyta gipsowa

0,119

0,110

Sadza

1,141

1,485

Amoniak

1,604

1,570

Kraking parowy

0,693

0,681

Związki aromatyczne

0,0072

0,0228

Styren

0,419

0,401

Wodór

4,09

6,84

Gaz syntezowy (syngaz)

0,009

0,187

Tlenek etylenu/glikole etylenowe

0,314

0,389

3.   Wskaźniki emisyjności oparte na cieple i na paliwie

Wskaźnik emisyjności

Średnia wartość 10 % najbardziej wydajnych instalacji w 2016 i 2017 r. (t ekwiwalentu CO2/TJ)

Wartość wskaźnika emisyjności (uprawnienia/TJ) na lata 2021–2025

Wskaźnik emisyjności oparty na cieple

1,6

47,3

Wskaźnik emisyjności oparty na paliwie

34,34

42,6


Top