EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021A0216(01)

Decyzja Umawiających się Stron Umowy o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania Umowy w celu współpracy w zakresie nadzoru w odniesieniu do wymogów załącznika VI do konwencji MARPOL

OJ L 54, 16.2.2021, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/216(1)/oj

16.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 54/3


DECYZJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZANIECZYSZCZENIU MORZA PÓŁNOCNEGO OLEJAMI I INNYMI SUBSTANCJAMI SZKODLIWYMI

w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania Umowy w celu współpracy w zakresie nadzoru w odniesieniu do wymogów załącznika VI do konwencji MARPOL

Umawiające się Strony Umowy o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi (zwana dalej „Umową”),

przypominając artykuł 16 Umowy, który stanowi, że jedna lub więcej Umawiających się Stron może zaproponować zmiany do Umowy i że mogą one zostać przyjęte jednomyślnie na posiedzeniu Umawiających się Stron,

zamierzając zapewnić, aby rząd będący depozytariuszem otrzymał możliwie najszybciej notyfikacje o zatwierdzeniu od wszystkich Umawiających się Stron, aby umożliwić szybkie wejście w życie takich zmian zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 Umowy,

dążąc do poprawy współpracy i koordynacji między Umawiającymi się Stronami w zakresie zwalczania nielegalnych emisji do powietrza powodowanych przez żeglugę w celu ograniczenia negatywnych skutków spalania paliw żeglugowych o wysokiej zawartości siarki lub azotu dla zdrowia człowieka, różnorodności biologicznej i całego środowiska morskiego,

jednomyślnie przyjmują następującą decyzję:

Punkt 1

Zmiana tytułu Umowy

Tytuł Umowy otrzymuje brzmienie:

„Umowa o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu strefy Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi, w tym zanieczyszczeniu powietrza powodowanemu przez żeglugę”.

Punkt 2

Zmiana preambuły Umowy

W preambule Umowy wprowadza się następujące zmiany:

przed wyrazami „Królestwa Niderlandów” dodaje się wyraz „Irlandii,”.

Akapity 2–6 preambuły otrzymują brzmienie:

„uznając, że zanieczyszczenie morza olejami i innymi substancjami szkodliwymi oraz zanieczyszczenie powietrza powodowane przez żeglugę w strefie Morza Północnego może zagrażać środowisku morskiemu, różnorodności biologicznej, zdrowiu człowieka oraz interesom państw nadbrzeżnych,

stwierdzając, że istnieje wiele źródeł takich rodzajów zanieczyszczeń oraz że straty powstałe w następstwie nagłych wypadków i innych zdarzeń na morzu są przedmiotem ich głębokiej troski,

przekonane, że zdolność do zwalczania takich rodzajów zanieczyszczeń, jak i czynna współpraca oraz wzajemna pomoc między państwami są niezbędnymi elementami ochrony ich wybrzeży i związanych z nimi interesów,

wyrażając zadowolenie z postępu, który już został osiągnięty w ramach Umowy o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami, podpisanej w Bonn w dniu 9 czerwca 1969 roku,

wyrażając wolę dalszego rozwijania pomocy wzajemnej i współpracy w zakresie monitorowania i zwalczania różnych rodzajów zanieczyszczeń,”.

Punkt 3

Zmiana artykułu 1

Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Niniejszą Umowę stosuje się w strefie Morza Północnego, zdefiniowanej w artykule. 2:

1)

w każdym przypadku, gdy obecność lub potencjalna obecność olejów lub innych szkodliwych substancji zanieczyszczających lub zagrażających zanieczyszczeniem morza stwarza poważne i bezpośrednie zagrożenie dla wybrzeża lub związanych z nim interesów jednej lub większej liczby Umawiających się Stron; lub

2)

w każdym przypadku, gdy obecność lub potencjalna obecność emisji powodowanych przez żeglugę w rozumieniu załącznika VI do konwencji MARPOL zanieczyszczających lub zagrażających zanieczyszczeniem środowiska morskiego przyczynia się do eutrofizacji morza i zagraża zdrowiu ludzi mieszkających na wybrzeżu lub żywych istot w morzu; oraz

3)

do nadzoru prowadzonego w charakterze pomocy w wykrywaniu i zwalczaniu zanieczyszczeń określonych w punktach 1 i 2 niniejszego artykułu oraz w zapobieganiu naruszeniom przepisów dotyczących zwalczania zanieczyszczeń.”.

Punkt 4

Zmiana artykułu 5

Artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

1.   W każdym przypadku, gdy Umawiającej się Stronie wiadomo, że wypadek lub obecność olejów bądź innych substancji szkodliwych, w tym emisji ze statków, w strefie Morza Północnego może stwarzać poważne zagrożenie dla wybrzeża lub związanych z nim interesów którejkolwiek z Umawiających się Stron, przekazuje ona bezzwłocznie informacje tej Stronie za pośrednictwem jej właściwych organów.

2.   Umawiające się Strony zobowiązują się do żądania od kapitanów wszystkich statków pływających pod ich banderami oraz pilotów samolotów zarejestrowanych w ich państwach bezzwłocznego powiadamiania, za pośrednictwem kanałów najbardziej użytecznych i odpowiednich w takim przypadku, o:

a)

zaistnieniu nagłych wypadków powodujących lub mogących powodować zanieczyszczenie środowiska morskiego;

b)

obecności, rodzaju i zasięgu zanieczyszczeń olejami lub innymi szkodliwymi substancjami, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla wybrzeża i związanych z nim interesów jednej lub więcej Umawiających się Stron.

3.   Umawiające się Strony wykorzystują wzór standardowego formularza do celów informowania o zanieczyszczeniach, stosownie do wymogów na mocy ustępu 1 niniejszego artykułu.”.

Punkt 5

Zmiana artykułu 6

Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

1.   Wyłącznie do celów niniejszej Umowy strefa Morza Północnego jest podzielona na strefy opisane w Załączniku do niniejszej Umowy.

2.   Umawiająca się Strona, w strefie której zaistnieje sytuacja opisana w artykule 1 ustęp1 niniejszej Umowy, dokonuje niezbędnej oceny charakteru i zakresu każdego wypadku, lub, stosownie do okoliczności, rodzaju i orientacyjnej ilości olejów lub innych substancji szkodliwych oraz kierunku i prędkości ich przemieszczania.

3.   Zainteresowana Umawiająca się Strona natychmiast powiadamia pozostałe Umawiające się Strony, za pośrednictwem ich właściwych organów, o wynikach dokonanej przez siebie oceny i wszelkich podjętych działaniach zmierzających do rozwiązania problemu zanieczyszczenia olejami i innymi szkodliwymi substancjami i prowadzi obserwacje tych substancji przez cały czas ich obecności w jej strefie.

4.   Obowiązki Umawiających się Stron wynikające z niniejszego artykułu w odniesieniu do stref mieszczących się w zakresie wspólnej odpowiedzialności są przedmiotem specjalnych uzgodnień technicznych, które zostaną zawarte między zainteresowanymi Stronami. Uzgodnienia te przekazywane są pozostałym Umawiającym się Stronom.”.

Punkt 6

Zmiana artykułu 15

Artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 15

1.   Umawiające się Strony ustalają zakres obowiązków sekretariatu w związku z niniejszą Umową, przy uwzględnieniu istniejących uzgodnień w ramach innych umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska morskiego i zanieczyszczeń powietrza obowiązujących w tym samym regionie co niniejsza Umowa.

2.   Każda z Umawiających się Stron wnosi wkład w wysokości 2,5 % rocznych wydatków realizowanych na mocy niniejszej Umowy. Ogólna kwota wydatków realizowanych na mocy niniejszej Umowy jest rozdzielana między Umawiające się Strony inne niż Europejska Wspólnota Gospodarcza proporcjonalnie do produktu narodowego brutto, zgodnie ze skalą ocen przyjmowaną regularnie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W żadnym wypadku udział Umawiającej się Strony nie może przekraczać 20 % ogólnej kwoty wydatków.”.

Punkt 7

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym rząd będący depozytariuszem otrzymał notyfikacje o zatwierdzeniu od wszystkich Umawiających się Stron.


Top