EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/11 z dnia 7 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 498/2012 w sprawie przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej

C/2021/9

OJ L 5, 8.1.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/11/oj

8.1.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/11

z dnia 7 stycznia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 498/2012 w sprawie przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2012/105/UE z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacją Rosyjską dotyczącego zarządzania kontyngentami taryfowymi mającymi zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej i Protokołu między Unią Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie warunków technicznych przy zastosowaniu tego porozumienia (1), w szczególności jej art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 sierpnia 2012 r. Federacja Rosyjska przystąpiła do Światowej Organizacji Handlu. Zobowiązania Federacji Rosyjskiej obejmują kontyngenty taryfowe na wywóz określonych rodzajów drewna iglastego, z których pewna część została przyznana na wywóz do Unii. Zasady zarządzania tymi kontyngentami taryfowymi ustanowione są w Porozumieniu w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacją Rosyjską dotyczącym zarządzania kontyngentami taryfowymi mającymi zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej (2) („porozumienie”) i Protokole między Unią Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie warunków technicznych przy zastosowaniu Porozumienia (3) („protokół”). Porozumienie i protokół zostały podpisane w dniu 16 grudnia 2011 r. Były one stosowane tymczasowo od dnia przystąpienia Federacji Rosyjskiej do Światowej Organizacji Handlu.

(2)

Na podstawie art. 4 decyzji 2012/105/UE w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 498/2012 (4) ustanowiono zasady przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej. Rozporządzenie to przestanie być stosowane z dniem zakończenia procedury zawarcia protokołu.

(3)

Podczas gdy porozumienie i protokół nadal są tymczasowo stosowane do czasu zakończenia procedur niezbędnych do ich zawarcia, doświadczenie zdobyte w trakcie wdrażania rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 498/2012 ujawniło potrzebę zmiany niektórych jego przepisów.

(4)

Należy wprowadzić zmiany w art. 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 498/2012 w celu zapewnienia, by w pierwszej części każdego okresu obowiązywania kontyngentu maksymalne uprawnienia importerów tradycyjnych do przywozu – w odniesieniu do dowolnej grupy produktów – nie były mniejsze od tych przyznanych nowym importerom.

(5)

Zgodnie z art. 3 protokołu klasyfikacja produktów objętych opiera się na nomenklaturze taryfowej i statystycznej stosowanej w Federacji Rosyjskiej. Załączniki I i III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 498/2012 odnoszą się do odpowiednich kodów taryfowych produktów objętych. Biorąc pod uwagę fakt, że nomenklatura została zmieniona od czasu rozpoczęcia tymczasowego stosowania protokołu, istnieje potrzeba uwzględnienia tych zmian w załącznikach, aby odzwierciedlić nomenklaturę taryfową i statystyczną obecnie stosowaną w Federacji Rosyjskiej. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załączniki I i III.

(6)

Środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią komitetu ds. drewna ustanowionego decyzją 2012/105/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 498/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Dodatkowo zastosowanie ma następująca definicja: „grupa produktów” oznacza każdą z dwóch kategorii produktów objętych w zależności od klasyfikacji tych produktów na podstawie nomenklatury taryfowej i statystycznej stosowanej w Federacji Rosyjskiej, a mianowicie świerk i sosnę. Właściwe kody taryfowe stosowane w Federacji Rosyjskiej i odpowiadające im kody Nomenklatury scalonej („CN”) (*1) i TARIC znajdują się w załączniku I.

(*1)  Obecnie objęte rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1776 (Dz.U. L 280 z 31.10.2019, s. 1)”;"

2)

art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Co roku Komisja oblicza pułapy mające zastosowanie do każdego importera tradycyjnego dla następnego okresu obowiązywania kontyngentu zgodnie z metodą określoną w art. 6 ust. 2. Jeśli obliczony pułap mający zastosowanie do importera tradycyjnego w odniesieniu do danej grupy produktów jest poniżej maksymalnej wysokości 1,5 % kontyngentu przyznanego nowym importerom zgodnie z art. 4 ust. 3, pułap dla danego importera tradycyjnego ustala się na poziomie 1,5 % kontyngentu dla odnośnej grupy produktów.”;

3)

załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia;

4)

załącznik III zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 stycznia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 57 z 29.2.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 57 z 29.2.2012, s. 3.

(3)  Dz.U. L 57 z 29.2.2012, s. 5.

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 498/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej (Dz.U. L 152 z 13.6.2012, s. 28).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK I

Właściwe kody taryfowe stosowane w Federacji Rosyjskiej oraz odpowiadające im kody CN i TARIC, o których mowa w art. 2 niniejszego rozporządzenia

 

Kod CN

Kod TARIC

Rosyjski kod taryfowy

Pełny opis

1.

ex 4403 23 10

10

4403 23 110 0

Drewno świerkowe z gatunku Picea abies Karst. lub srebrnej jodły (Abies alba Mill.), o średnicy nie mniejszej niż 15 cm, ale nie większej niż 24 cm, o długości nie mniejszej niż 1,0 m

ex 4403 23 90

10

4403 23 190 0

2.

ex 4403 23 10

10

4403 23 110 0

Drewno świerkowe z gatunku Picea abies Karst. lub srebrnej jodły (Abies alba Mill.), o średnicy większej niż 24 cm, o długości nie mniejszej niż 1,0 m

ex 4403 23 90

10

4403 23 190 0

3.

ex 4403 24 00

10

4403 24 100 0

Drewno świerkowe z gatunku Picea abies Karst. lub srebrnej jodły (Abies alba Mill.), surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, o średnicy mniejszej niż 15 cm

4.

ex 4403 24 00

10

4403 24 100 0

Pozostałe drewno świerkowe z gatunku Picea abies Karst. lub srebrnej jodły (Abies alba Mill.)

5.

ex 4403 21 10

10

4403 21 110 0

Drewno sosnowe z gatunku Pinus sylvestris L., o średnicy nie mniejszej niż 15 cm, ale nie większej niż 24 cm, o długości nie mniejszej niż 1,0 m

ex 4403 21 90

10

4403 21 190 0

6.

ex 4403 21 10

10

4403 21 110 0

Drewno sosnowe z gatunku Pinus sylvestris L., o średnicy większej niż 24 cm, o długości nie mniejszej niż 1,0 m

ex 4403 21 90

10

4403 21 190 0

7.

ex 4403 22 00

10

4403 22 100 0

Drewno sosnowe z gatunku Pinus sylvestris L. (surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione), o średnicy mniejszej niż 15 cm

8.

ex 4403 22 00

10

4403 22 100 0

Pozostałe drewno sosnowe z gatunku Pinus sylvestris L.


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK III

Współczynniki korygujące, o których mowa w art. 11 ust. 2

Rosyjski kod taryfowy

Współczynnik korygujący

4403231100

4403231900

4403241000

0,88

4403211100

4403211900

4403221000

0,87


Top