EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020X1231(02)

Umowa o handlu i współpracy między Zjednoczonym Królestwem a UE – Powiadomienie składane przez Unię

OJ L 444, 31.12.2020, p. 1486–1487 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.12.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 444/1486


Umowa o handlu i współpracy między Zjednoczonym Królestwem a UE – Powiadomienie składane przez Unię

Unia Europejska niniejszym składa Zjednoczonemu Królestwu poniższe powiadomienia w związku z Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (zwaną dalej „Umową o handlu i współpracy”).

A.    POWIADOMIENIE W IMIENIU UNII DOTYCZĄCE PROKURATURY EUROPEJSKIEJ (EPPO)

Artykuł LAW.OTHER.134 ust. 7 lit. d) i g)

1.

Zgodnie z postanowieniami art. LAW.MUTAS.114 [Definicja właściwego organu] w części trzeciej [Współpraca organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych] Umowy o handlu i współpracy oraz postanowieniami art. LAW.OTHER.134 [Powiadomienia] ust. 7 lit. d) wspomnianej umowy Unia, w imieniu własnym, powiadamia niniejszym Zjednoczone Królestwo, że EPPO, w ramach wykonywania swoich kompetencji określonych w art. 22, 23 i 25 rozporządzenia Rady (UE) 2017/1939 (1), uznawana jest za organ właściwy do celów postanowień tytułu VIII [Wzajemna pomoc] w części trzeciej [Współpraca organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych] Umowy o handlu i współpracy. Niniejsze powiadomienie stosuje się od dnia określonego w decyzji Komisji przyjętej zgodnie z art. 120 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) 2017/1939. Zjednoczone Królestwo zostanie poinformowane o tej dacie.

2.

Zgodnie z postanowieniami art. LAW.CONFISC.21 [Organy] ust. 2 w części trzeciej [Współpraca organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych] Umowy o handlu i współpracy oraz art. LAW.OTHER.134 [Powiadomienia] ust. 7 lit. g) wspomnianej umowy Unia, w imieniu własnym, powiadamia niniejszym Zjednoczone Królestwo, że EPPO, w ramach wykonywania swoich kompetencji określonych w art. 22, 23 i 25 rozporządzenia Rady (UE) 2017/1939, uznawana jest za organ właściwy do spraw występowania z wnioskami o zabezpieczenie, a w razie potrzeby również wykonywania takich wniosków, na podstawie tytułu XI [Zabezpieczenie i konfiskata] w części trzeciej [Współpraca organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych] Umowy o handlu i współpracy, a także uznawana jest za organ centralny do celów wysyłania takich wniosków i udzielania na nie odpowiedzi. Niniejsze powiadomienie stosuje się od dnia określonego w decyzji Komisji przyjętej zgodnie z art. 120 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) 2017/1939. Zjednoczone Królestwo zostanie poinformowane o tej dacie.

3.

Wnioski należy przesyłać na adres siedziby Prokuratury Europejskiej.

B.    POWIADOMIENIE W IMIENIU UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE WYBORÓW DOKONANYCH PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE DO CELÓW STOSOWANIA UMOWY O HANDLU I WSPÓŁPRACY

1.

Ze względu na późne podpisanie Umowy o handlu i współpracy powiadomienie składane w imieniu Unii dotyczące wyborów dokonanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do postanowień wymienionych poniżej zostanie złożone najpóźniej w dniu 31 stycznia 2021 r.

Wykaz postanowień Umowy o handlu i współpracy, które wymagają powiadomienia z chwilą wejścia w życie lub rozpoczęcia stosowania Umowy:

a)

Artykuł LAW.OTHER 134 ust. 7 lit. a): Powiadomienie dotyczące jednostek do spraw informacji o pasażerach, które zostały utworzone lub wyznaczone przez każde państwo członkowskie do celów otrzymywania i przetwarzania danych PNR na mocy tytułu III [Przekazywanie i przetwarzanie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR)];

b)

Artykuł LAW.OTHER 134 ust. 7 lit. b): Powiadomienie dotyczące organu właściwego na mocy prawa krajowego każdego państwa członkowskiego do spraw wykonania nakazu aresztowania;

c)

Artykuł LAW.OTHER 134 ust. 7 lit. b): Powiadomienie dotyczące organu właściwego na mocy prawa krajowego każdego państwa członkowskiego do spraw wydania nakazu aresztowania;

d)

Artykuł LAW.OTHER 134 ust. 7 lit. c): Powiadomienie dotyczące organu właściwego do spraw przyjmowania wniosków o tranzyt przez terytorium państwa członkowskiego przekazywanej osoby, której dotyczy wniosek;

e)

Artykuł LAW.OTHER 134 ust. 7 lit. e): Powiadomienie dotyczące organu centralnego właściwego do spraw wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego na mocy tytułu IX [Wymiana informacji z rejestrów karnych] oraz do informacji przekazywanych na mocy art. 22 akapit drugi Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych;

f)

Artykuł LAW.OTHER 134 ust. 7 lit. f): Powiadomienie dotyczące organu centralnego odpowiedzialnego za wysyłanie wniosków i odpowiadanie na wnioski na mocy tytułu XI [Zabezpieczenie i konfiskata] oraz za wykonanie takich wniosków lub przekazanie ich organom właściwym do spraw ich wykonania.

2.

Zgodnie z art. SSC.11 ust. 2 [„Pracownicy oddelegowani”] Umowy o handlu i współpracy Unia niniejszym powiadamia Zjednoczone Królestwo, że następujące państwa członkowskie należą do poniższych kategorii:

kategoria A: państwa członkowskie, które wskazały, że pragną zastosować odstępstwo od art. SSC.10 [Zasady ogólne] Umowy o handlu i współpracy od dnia 1 stycznia 2021 r. : Austria, Portugalia, Szwecja i Węgry;

kategoria B: państwa członkowskie, które wskazały, że nie wyrażają woli zastosowania odstępstwa od art. SSC.10 [Zasady ogólne] Umowy o handlu i współpracy od dnia 1 stycznia 2021 r. : - ;

kategoria C: państwa członkowskie, które nie wskazały, czy pragną zastosować odstępstwo od art. SSC.10 [Zasady ogólne] Umowy o handlu i współpracy od dnia 1 stycznia 2021 r. : Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Włochy.

3.

Powiadomienia związane z postanowieniami Umowy o handlu i współpracy dotyczącymi wyborów państw członkowskich, których mogą one dokonać po wejściu w życie lub rozpoczęciu stosowania Umowy o handlu i współpracy, zostaną złożone w odpowiednim czasie, w terminach określonych we wspomnianej umowie dla każdego z przypadków.

(1)  Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (EPPO) (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).


Top