EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1532R(01)

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2020/1532 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 66. posiedzeniu Komitetu Systemu Zharmonizowanego Światowej Organizacji Celnej w odniesieniu do planowanego przyjęcia opinii klasyfikacyjnych, decyzji dotyczących klasyfikacji, zmian not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego (HS) lub innych wskazówek dotyczących interpretacji Systemu Zharmonizowanego, a także zaleceń mających zabezpieczać jednolitość interpretacji Systemu Zharmonizowanego w ramach konwencji w sprawie Systemu Zharmonizowanego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352 z dnia 22 października 2020 r.)

OJ L 406, 3.12.2020, p. 73–75 (BG, ES, CS, ET, FR, LV, LT, HU, MT, PL, PT, RO, SK, FI)
OJ L 406, 3.12.2020, p. 74–76 (DE, EL, EN, HR, IT, NL, SL, SV)
OJ L 406, 3.12.2020, p. 75–77 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1532/corrigendum/2020-12-03/oj

3.12.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 406/73


Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2020/1532 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 66. posiedzeniu Komitetu Systemu Zharmonizowanego Światowej Organizacji Celnej w odniesieniu do planowanego przyjęcia opinii klasyfikacyjnych, decyzji dotyczących klasyfikacji, zmian not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego (HS) lub innych wskazówek dotyczących interpretacji Systemu Zharmonizowanego, a także zaleceń mających zabezpieczać jednolitość interpretacji Systemu Zharmonizowanego w ramach konwencji w sprawie Systemu Zharmonizowanego

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352 z dnia 22 października 2020 r. )

Załącznik otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK

Niniejszy załącznik uzupełnia załącznik do decyzji (UE) 2020/1410.

II.2   Opracowanie tabel korelacji między wersjami systemu zharmonizowanego z lat 2017 i 2022 (Dok. NC2704, NC2749 i NC2753)

W sprawie tabeli korelacji do podpozycji 4 407,13 i 4 407,14 (mieszaniny świerku, sosny i jodły) oraz choiny zachodniej i jodły, Unia powinna poprzeć korelacje zaproponowane przez Sekretariat WCO w ust. 20 dokumentu NC2753.

W sprawie tabeli korelacji do podpozycji 4 418,83 (belki dwuteowe), Unia powinna poprzeć korelacje zaproponowane przez Japonię w ust. 14 dokumentu NC2753.

W sprawie tabeli korelacji do podpozycji 7 019,71 (woale/cienkie arkusze włókien szklanych), Unia zauważa, że z HS 2017 będzie przenoszona jedynie podpozycja 7 019,32.

W sprawie tabeli korelacji do podpozycji 8 462,62 i 8 462,63 (maszyny kuźnicze), Unia powinna poprzeć utrzymanie wszystkich podpozycji zaproponowanych do przeniesienia, o których mowa w HS 2017, w tym podpozycji w nawiasach kwadratowych.

W sprawie tabeli korelacji do podpozycji 8 519,81 (telefoniczne aparaty zgłoszeniowo-informacyjne), Unia powinna poprzeć propozycję Sekretariatu WCO zawartą w ust. 26 dokumentu NC2704.

W sprawie tabeli korelacji do podpozycji 8 539,51 (LED), Unia powinna poprzeć wnioski Sekretariatu WCO zawarte w ust. 24 dokumentu NC2704.

W sprawie tabeli korelacji do nowej podpozycji 8 541,51 (przetworniki półprzewodnikowe), Unia zauważa, że brak jest dowodów, aby części były sklasyfikowane osobno w wersji HS 2017. Nie ma zatem potrzeby dodatkowych przeniesień.

W sprawie tabeli korelacji do podpozycji 88.06 (bezzałogowe statki powietrzne), Unia powinna poprzeć opcję (i), o której mowa w ust. 25 dokumentu NC2704.

Ponadto Unia powinna poprzeć korektę pewnych błędów redakcyjnych w projekcie Tabeli korelacji I i II, które to błędy wskazano w załączniku do dokumentu NC2753.

III.4   Klasyfikacja w HS 2022 niektórych numizmatycznych kolekcji i przedmiotów kolekcjonerskich (wniosek Sekretariatu) (dok. NC2711, NC2754)

Unia jest za klasyfikowaniem tych trzech produktów do nowej podpozycji 9 705,31 w HS 2022. Unia zauważa, że zarówno Kanada, jak i Sekretariat WCO popierają propozycję Unii dotyczącą wykreślenia słów „coins generally known in the trade as ‘ancients’ or ‘ancient coins’” („monety generalnie znane w branży jako ‘stare monety’ lub ‘monety antyczne’”) w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 97.05, nowa część A, pkt 4 akapit drugi.

III.5   Klasyfikacja w HS 2022 wkładów do drukarek 3D (wniosek Sekretariatu) (dok. NC2712, NC2755)

Unia powinna poprzeć propozycję dotyczącą zmiany Not wyjaśniających do HS, zgodnie z którą wkłady do drukarek 3D zawierające komponenty elektroniczne lub mechaniczne należy klasyfikować jako części drukarek 3D.

Unia będzie klasyfikować produkty przedstawione w obu dokumentach, NC2712 i NC2755, do pozycji 84.85 w HS 2022 jako części drukarek 3D ze względu na obecność komponentów elektronicznych służących do podłączenia do drukarki 3D.

III.7   Sprawozdanie z 57. sesji Podkomitetu ds. Przeglądu Systemu Zharmonizowanego (dok. nr 1434)

III.8   Sprawy wymagające decyzji (dok. NC2709)

a)

Załączniki C/4 i D/8 – Zmiany Not wyjaśniających (HS 2022) (sekcja VI)

b)

Załączniki C/5, D/9 i D/22 – Zmiany Not wyjaśniających (HS 2022) (sekcja VII)

c)

Załączniki C/8 i D/12 – Zmiany Not wyjaśniających wynikające z art. 16 zalecenia z dnia 28 czerwca 2019 r. (sekcja XIII)

d)

Załączniki C/13 i D/17 – Zmiany Not wyjaśniających wynikające z art. 16 zalecenia z dnia 28 czerwca 2019 r. (sekcja XX)

e)

Załączniki C/14 i D/18 – Ewentualne zmiany Not wyjaśniających w odniesieniu do niektórych urządzeń w parkach rozrywki (propozycja Stanów Zjednoczonych)

Unia powinna wyrazić zgodę na wszystkie proponowane zmiany w tych dokumentach.

f)

Załączniki C/1 i D/5 – Ewentualne zmiany Not wyjaśniających do pozycji 15.09 w odniesieniu do pozostałych oliw z oliwek z pierwszego tłoczenia i do pozycji 15.15 w odniesieniu do przykładów tłuszczy i olejów mikrobiologicznych

W sprawie Not wyjaśniających do HS do pozycji 15.09 Unia powinna poprzeć propozycję UE (opcję 2) i nową propozycję Kanady (opcję 3). W odniesieniu do pkt D.2 Unia powinna poprzeć użycie spójnika „or” („albo”) (opcja 2) zamiast „and/or” („lub”).

W sprawie Not wyjaśniających do HS do pozycji 15.15 Unia powinna poprzeć użycie wyrażenia „single cell organism” („organizm jednokomórkowy”) (opcję 1) i użycie spójnika „or” („albo”) (opcję 2) zamiast „and/or” („lub”). W przykładach a) i b) Unia powinna poprzeć użycie wyrażenia „obtained from” („otrzymywany z”) (opcję 2).

g)

Załączniki C/3 i D/7 – Ewentualne zmiany Not wyjaśniających w odniesieniu do „substancji obojętnych (placebo)” i „zestawów do podwójnie ślepych prób klinicznych” w pozycji 30.06 (wniosek Australii)

W sprawie zdania „The placebos of this heading also include [control vaccines] [controlled vaccines] [vaccines which are used as control substances and] that have been licensed for use in recognized clinical trials.” („Substancje obojętne (placebo) objęte niniejszą pozycją obejmują również [szczepionki kontrolne] [szczepionki kontrolowane] [szczepionki, które są stosowane jako substancje kontrolne i] które uzyskały licencję na stosowanie w uznanych próbach klinicznych”) Unia nie powinna poprzeć dodania tego zdania do tekstu pkt 12 Not wyjaśniających do HS do pozycji 30.06, ponieważ nie jest jasne, jaki rodzaj substancji ono opisuje. Jeżeli pozostałe Umawiające się Strony zdecydują się dodać to zdanie, Unia powinna poprzeć „vaccines which are used as control substances” („szczepionki, które są stosowane jako substancje kontrolne”) (opcję 3) albo, gdy potrzebna będzie elastyczność, „control vaccines” („szczepionki kontrolne”) (opcję 1).

W sprawie zdania „[Active ingredients to be trialled can include herbal medicinal products [for therapeutic or prophylactic uses].]” („[Składniki czynne do testowania mogą obejmować ziołowe produkty lecznicze [do celów terapeutycznych lub profilaktycznych].]”) Unia powinna zachować elastyczność co do dodania go do tekstu, ale nie powinna poprzeć otwartego wykazu przykładów sugerowanego przez delegację Stanów Zjednoczonych.

h)

Załączniki C/6 i D/10 – Zmiany Not wyjaśniających wynikające z art. 16 zalecenia z dnia 28 czerwca 2019 r. (sekcja IX)

Unia powinna poprzeć propozycję dodania Not wyjaśniających do podpozycji 4 412,41, 4 412,42 i 4 412,49. Unia powinna zwrócić się o dodatkową analizę proponowanego tekstu i poprawienie go w celu dostosowania do obecnych praktyk klasyfikacyjnych w Unii (dotyczy to np. orientacji fornirów).

i)

Załączniki C/7 i D/11 – Zmiany Not wyjaśniających wynikające z art. 16 zalecenia z dnia 28 czerwca 2019 r. (sekcje XI i XII)

Unia powinna poprzeć dodanie „paraseismic wall covering” („parasejsmiczne pokrycia ścienne”) i „geotextiles” („geotekstylia”) do wykazu przykładów tekstyliów elektronicznych. W tekście dotyczącym „geotextiles” („geotekstyliów”) Unia powinna poprzeć sformułowanie „a sensor made of fibres or at least being fully integrated in the fibres” („sensor wykonany z włókien lub co najmniej w pełni zintegrowany z włóknami”) (opcję 2), zgodnie z wcześniejszą sugestią Unii.

Unia powinna poprzeć tymczasowe przyjęcie tekstów zatwierdzonych przez Podkomitet ds. Przeglądu Systemu Zharmonizowanego.

j)

Załączniki C/12 i D/16 – Zmiany not wyjaśniających wynikające z art. 16 zalecenia z dnia 28 czerwca 2019 r. (sekcja XVII)

Unia powinna poprzeć dodanie odniesienia do wbudowanych na stałe kamer w ust. 3 Not wyjaśniających do HS do pozycji 88.06, pod warunkiem że opinia klasyfikacyjna klasyfikująca bezzałogowy statek powietrzny z wbudowaną kamerą do pozycji 85.25 zostanie poddana przeglądowi i dostosowana do HS 2022 i Not wyjaśniających do HS.

W odniesieniu do ust. 4 Not wyjaśniających do HS do pozycji 88.06 Unia powinna poprzeć propozycję Chin z dodatkowymi kryteriami technicznymi wprowadzonymi przez Unię (opcja druga).

k)

Załączniki C/15 i D/19 – Ewentualna zmiana not wyjaśniających do działu 97 w odniesieniu do niektórych produktów kultury (propozycja Stanów Zjednoczonych)

Unia nie popiera wykazu punktów podanych jako przykłady, ponieważ są one bardzo specyficzne i ograniczają się do wyjaśnienia zakresu artykułów, które należy klasyfikować do podpozycji 9 705,10.

Unia zauważa ponadto, że podane definicje i przykłady nie zapewniałyby jasności co do tego, jak klasyfikować np. „tradycyjne stroje narodowe” czy „stare samochody”.

l)

Załączniki C/16 i D/20 – Zmiana Not wyjaśniających do Ogólnych reguł (HS 2022)

Unia powinna poprzeć pierwotną propozycję Sekretariatu WCO (opcję 1, użycie słowa „merely” („jedynie”), ale przy zachowaniu elastyczności w kwestii wyrażenia „not further worked than” („nieobrobione więcej niż”) i powinna zwrócić się o wzajemne dopasowanie tekstów w języku angielskim i francuskim.

III.9   Ewentualna zmiana Noty wyjaśniającej do pozycji 71.04 w odniesieniu do diamentów syntetycznych (propozycja Kimberley Process) (dok. NC2757)

Unia powinna wyrazić zgodę na proponowane zmiany nowego akapitu trzeciego w pozycji 71.04 i na utworzenie nowego pkt 3 w Notach wyjaśniających do podpozycji 7 104,91.

III.10   Klasyfikacja elementu systemów mikroelektromechanicznych (MEMS) w HS 2022 (propozycja Sekretariatu)

Unia jest za klasyfikowaniem tego produktu do pozycji 85.41.


Top