EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1525

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1525 z dnia 16 października 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2013/764/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7008) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/7008

OJ L 346, 20.10.2020, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1525/oj

20.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/31


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1525

z dnia 16 października 2020 r.

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2013/764/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7008)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych mających zastosowanie w handlu wewnątrzunijnym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/764/UE (3) określa środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń stosowane w niektórych państwach członkowskich lub na ich obszarach, wymienionych w załączniku do tej decyzji. Środki te obejmują zakaz wysyłania żywych świń, świeżej wieprzowiny, surowych wyrobów mięsnych i produktów wieprzowych z niektórych obszarów wymienionych w tym załączniku. Środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt ustanowione w tej decyzji wykonawczej mają zastosowanie równolegle do środków ustanowionych w dyrektywie Rady 2001/89/WE (4) i mają na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się klasycznego pomoru świń, w szczególności na poziomie Unii.

(2)

W decyzji wykonawczej 2013/764/UE przewidziano również odstępstwa od zakazu wysyłania żywych świń z niektórych obszarów, pod warunkiem spełnienia szeregu warunków, w tym prowadzenia nadzoru.

(3)

Biorąc pod uwagę skuteczność środków nadzoru i kontroli stosowanych na Łotwie na podstawie dyrektywy 2001/89/WE i decyzji wykonawczej 2013/764/UE, przedstawionych Stałemu Komitetowi ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, a także ze względu na korzystną sytuację epidemiologiczną w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w tym państwie członkowskim, wszystkie obszary na Łotwie wymienione obecnie w załączniku do decyzji wykonawczej 2013/764/UE należy wykreślić z tego załącznika.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2013/764/UE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Uchyla się pkt 3 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2013/764/UE.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 października 2020 r.

W imieniu Komisji

Stella KYRIAKIDES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/764/UE z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 338 z 17.12.2013, s. 102).

(4)  Dyrektywa Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (Dz.U. L 316 z 1.12.2001, s. 5).


Top