EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1510

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1510 z dnia 16 października 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie alkoholu cynamylowego, 3-fenylopropan-1-olu, 2-fenylopropanalu, aldehydu 3-(p-kumenylo)-2-metylopropionowego, aldehydu alfa-metylocynamonowego, 3-fenylopropanalu, kwasu cynamonowego, octanu cynamylu, maślanu cynamylu, izomaślanu 3-fenylopropylu, izowalerianianu cynamylu, izomaślanu cynamylu, cynamonianu etylu, cynamonianu metylu i cynamonianu izopentylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt z wyjątkiem zwierząt morskich (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/7007

OJ L 344, 19.10.2020, p. 2–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1510/oj

19.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/2


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1510

z dnia 16 października 2020 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie alkoholu cynamylowego, 3-fenylopropan-1-olu, 2-fenylopropanalu, aldehydu 3-(p-kumenylo)-2-metylopropionowego, aldehydu alfa-metylocynamonowego, 3-fenylopropanalu, kwasu cynamonowego, octanu cynamylu, maślanu cynamylu, izomaślanu 3-fenylopropylu, izowalerianianu cynamylu, izomaślanu cynamylu, cynamonianu etylu, cynamonianu metylu i cynamonianu izopentylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt z wyjątkiem zwierząt morskich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury udzielania takich zezwoleń. W art. 10 ust. 2 tego rozporządzenia przewidziano ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na mocy dyrektywy Rady 70/524/EWG (2).

(2)

Substancje: alkohol cynamylowy, 3-fenylopropan-1-ol, 2-fenylopropanal, aldehyd 3-(p-kumenylo)-2-metylopropionowy, aldehyd alfa-metylocynamonowy, 3-fenylopropanal, kwas cynamonowy, octan cynamylu, maślan cynamylu, izomaślan 3-fenylopropylu, izowalerianian cynamylu, izomaślan cynamylu, cynamonian etylu, cynamonian metylu i cynamonian izopentylu („przedmiotowe substancje”) zostały dopuszczone bez ograniczeń czasowych zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG jako dodatki paszowe dla wszystkich gatunków zwierząt. Dodatki te zostały następnie wpisane do rejestru dodatków paszowych jako istniejące produkty zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożono wniosek o ponowną ocenę przedmiotowych substancji jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt. Wnioskodawca wystąpił o sklasyfikowanie tych dodatków w kategorii „dodatki sensoryczne” i w grupie funkcjonalnej „substancje aromatyzujące”. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

W opinii z dnia 6 grudnia 2016 r. (3) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania przedmiotowe substancje nie mają szkodliwych skutków dla zdrowia zwierząt i ludzi ani dla środowiska. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do środowiska morskiego bezpieczny poziom stosowania jest szacowany na 0,05 mg/kg paszy. Proponowane poziomy stosowania przedmiotowych substancji przekraczają próg bezpieczeństwa dla środowiska morskiego, a zatem ich stosowanie w odniesieniu do zwierząt morskich nie jest dozwolone. W opinii Urząd stwierdził również, że przedmiotowe substancje są skuteczne w zastosowaniach w żywności, ponieważ zwiększają jej właściwości zapachowe lub smakowe. Stąd wniosek ten można ekstrapolować na paszę. Wnioskodawca wycofał wniosek w odniesieniu do wody do pojenia, ale przedmiotowe substancje można stosować w mieszankach paszowych podawanych następnie z wodą.

(5)

Urząd stwierdził, że zagrożenie z powodu narażenia skóry, oczu i dróg oddechowych jest uznane. Większość przedmiotowych substancji sklasyfikowano jako drażniące dla dróg oddechowych. W związku z powyższym należy stosować odpowiednie środki ochronne. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd zweryfikował również sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatków paszowych w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(6)

Ocena przedmiotowych substancji dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tych substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(7)

Aby umożliwić ściślejszą kontrolę, należy wprowadzić pewne ograniczenia i warunki. Uwzględniając fakt, że względy bezpieczeństwa nie wymagają ustanowienia maksymalnej zawartości, oraz uwzględniając ponowną ocenę dokonaną przez Urząd, zalecaną zawartość należy podać na etykiecie dodatku. W przypadku przekroczenia tej zawartości niektóre informacje powinny być wskazane na etykiecie premiksów.

(8)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia na stosowanie przedmiotowych substancji, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie

Substancje wyszczególnione w załączniku, należące do kategorii „dodatki sensoryczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje aromatyzujące” zostają dopuszczone jako dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Środki przejściowe

1.   Substancje wyszczególnione w załączniku oraz premiksy zawierające te substancje, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 8 maja 2021 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 8 listopada 2020 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów.

2.   Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające substancje wyszczególnione w załączniku, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 8 listopada 2021 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 8 listopada 2020 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność.

3.   Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające substancje wyszczególnione w załączniku, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 8 listopada 2022 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 8 listopada 2020 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których lub z których nie pozyskuje się żywności.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 października 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dyrektywa Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotycząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1).

(3)  Dziennik EFSA 2017; 15(1):4672.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności zezwolenia

mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: dodatki sensoryczne. Grupa funkcjonalna: substancje aromatyzujące

2b02017

Alkohol cynamylowy

Skład dodatku

Alkohol cynamylowy

Charakterystyka substancji czynnej

Alkohol cynamylowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 % próby

Wzór chemiczny: C9H10O

Numer CAS: 104-54-1

Nr FLAVIS: 02.017

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania alkoholu cynamylowego w dodatku paszowym i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem zwierząt morskich

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.”.

5.

Na etykietach premiksów należy wskazać grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

8.11.2030

2b02031

3-Fenylopropan-1-ol

Skład dodatku

3-Fenylopropan-1-ol

Charakterystyka substancji czynnej

3-Fenylopropan-1-ol

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 % próby

Wzór chemiczny: C9H12O

Numer CAS: 122-97-4

Nr FLAVIS: 02.031

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania 3-fenylopropan-1-olu w dodatku paszowym i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem zwierząt morskich

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.”.

5.

Na etykietach premiksów należy wskazać grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

8.11.2030

2b05038

2-Fenylopropanal

Skład dodatku

2-Fenylopropanal

Charakterystyka substancji czynnej

2-Fenylopropanal

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 95 % próby

Wzór chemiczny: C9H10O

Numer CAS: 93-53-8

Nr FLAVIS: 05.038

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania 2-fenylopropanalu w dodatku paszowym i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem zwierząt morskich

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi:

w przypadku kotów: 1 mg/kg, a w przypadku innych gatunków i kategorii: 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

1 mg/kg w przypadku kotów,

5 mg/kg w przypadku innych gatunków i kategorii.”.

5.

W ramach etykietowania premiksów należy wskazać grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

1 mg/kg w przypadku kotów;

5 mg/kg w przypadku innych gatunków i kategorii.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

8.11.2030

2b05045

Aldehyd 3-(p-kumenylo)-2-metylopropionowy

Skład dodatku

Aldehyd 3-(p-kumenylo)-2-metylopropionowy

Charakterystyka substancji czynnej

Aldehyd 3-(p-kumenylo)-2-metylopropionowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 90 % próby

Wzór chemiczny: C13H18O

Numer CAS: 103-95-7

Nr FLAVIS: 05.045

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania aldehydu 3-(p-kumenylo)-2-metylopropionowego w dodatku paszowym i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem zwierząt morskich

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.”.

5.

Na etykietach premiksów należy wskazać grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

8.11.2030

2b05050

Aldehyd alfa-metylocynamonowy

Skład dodatku

Aldehyd alfa-metylocynamonowy

Charakterystyka substancji czynnej

Aldehyd alfa-metylocynamonowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 95 % próby

Wzór chemiczny: C10H10O

Numer CAS: 101-39-3

Nr FLAVIS: 05.050

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania aldehydu alfa-metylocynamonowego w dodatku paszowym i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem zwierząt morskich

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.”.

5.

Na etykietach premiksów należy wskazać grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

8.11.2030

2b05080

3-Fenylopropanal

Skład dodatku

3-Fenylopropanal

Charakterystyka substancji czynnej

3-Fenylopropanal

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 95 % próby

Wzór chemiczny: C9H10O

Numer CAS: 104-53-0

Nr FLAVIS: 05.080

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania 3-fenylopropanalu w dodatku paszowym i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem zwierząt morskich

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.”.

5.

Na etykietach premiksów należy wskazać grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

8.11.2030

2b08022

Kwas cynamonowy

Skład dodatku

Kwas cynamonowy

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas cynamonowy

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 % próby

Wzór chemiczny: C9H8O2

Numer CAS: 621-82-9

Nr FLAVIS: 08.022

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania kwasu cynamonowego w dodatku paszowym i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem zwierząt morskich

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.”.

5.

Na etykietach premiksów należy wskazać grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

8.11.2030

2b09018

Octan cynamylu

Skład dodatku

Octan cynamylu

Charakterystyka substancji czynnej

Octan cynamylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 % próby

Wzór chemiczny: C11H12O2

Numer CAS: 103-54-8

Nr FLAVIS: 09.018

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania octanu cynamylu w dodatku paszowym i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem zwierząt morskich

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.”.

5.

Na etykietach premiksów należy wskazać grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

8.11.2030

2b09053

Maślan cynamylu

Skład dodatku

Maślan cynamylu

Charakterystyka substancji czynnej

Maślan cynamylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 % próby

Wzór chemiczny: C13H16O2

Numer CAS: 103-61-7

Nr FLAVIS: 09.053

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania maślanu cynamylu w dodatku paszowym i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem zwierząt morskich

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.”.

5.

Na etykietach premiksów należy wskazać grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

8.11.2030

2b09428

Izomaślan 3-fenylopropylu

Skład dodatku

Izomaślan 3-fenylopropylu

Charakterystyka substancji czynnej

Izomaślan 3-fenylopropylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 % próby

Wzór chemiczny: C13H18O2

Numer CAS: 103-58-2

Nr FLAVIS: 09.428.

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania izomaślanu 3-fenylopropylu w dodatku paszowym i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem zwierząt morskich

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.”.

5.

Na etykietach premiksów należy wskazać grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

8.11.2030

2b09459

Izowalerianian cynamylu

Skład dodatku

Izowalerianian cynamylu

Charakterystyka substancji czynnej

Izowalerianian cynamylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 95 % próby

Wzór chemiczny: C14H18O2

Numer CAS: 140-27-2

Nr FLAVIS: 09.459

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania izowalerianianu cynamylu w dodatku paszowym i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem zwierząt morskich

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.”.

5.

Na etykietach premiksów należy wskazać grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

8.11.2030

2b09470

Izomaślan cynamylu

Skład dodatku

Izomaślan cynamylu

Charakterystyka substancji czynnej

Izomaślan cynamylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 96 % próby

Wzór chemiczny: C13H16O2

Numer CAS: 103-59-3

Nr FLAVIS: 09.470

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania izomaślanu cynamylu w dodatku paszowym i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem zwierząt morskich

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.”.

5.

Na etykietach premiksów należy wskazać grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

8.11.2030

2b09730

Cynamonian etylu

Skład dodatku

Cynamonian etylu

Charakterystyka substancji czynnej

Cynamonian etylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 % próby

Wzór chemiczny: C11H12O2

Numer CAS: 103-36-6

Nr FLAVIS: 09.730

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania cynamonianu etylu w dodatku paszowym i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem zwierząt morskich

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.”.

5.

Na etykietach premiksów należy wskazać grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

8.11.2030

2b09740

Cynamonian metylu

Skład dodatku

Cynamonian metylu

Charakterystyka substancji czynnej

Cynamonian metylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 98 % próby

Wzór chemiczny: C10H10O2

Numer CAS: 103-26-4

Nr FLAVIS: 09.740

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania cynamonianu metylu w dodatku paszowym i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem zwierząt morskich

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.”.

5.

Na etykietach premiksów należy wskazać grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

8.11.2030

2b09742

Cynamonian izopentylu

Skład dodatku

Cynamonian izopentylu

Charakterystyka substancji czynnej

Cynamonian izopentylu

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Czystość: min. 97 % próby

Wzór chemiczny: C14H18O2

Numer CAS: 7779-65-9

Nr FLAVIS: 09.742

Metoda analizy  (1)

Do oznaczania cynamonianu izopentylu w dodatku paszowym i w premiksach aromatyzujących:

Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas z blokowaniem czasu retencji GC-MS-RTL.

Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem zwierząt morskich

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilności.

3.

Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej wynosi 5 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %.

4.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.”.

5.

Na etykietach premiksów należy wskazać grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej, jeżeli przekroczono następującą ilość substancji czynnej w mieszance paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 5 mg/kg.

6.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

8.11.2030


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top