EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1485

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1485 z dnia 12 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2236 ustalające uprawnienia do połowów na rok 2020 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb mające zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym

OJ L 343, 16.10.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1485/oj

16.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/3


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2020/1485

z dnia 12 października 2020 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2236 ustalające uprawnienia do połowów na rok 2020 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb mające zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/2236 (1) ustala uprawnienia do połowów na rok 2020 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb mające zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym.

(2)

Plan wieloletni połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego (zwany dalej „planem”) został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1022 (2). Zgodnie z tym rozporządzeniem uprawnienia do połowów w odniesieniu do odnośnych stad należy ustalić z myślą o osiągnięciu śmiertelności połowowej na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY) w sposób progresywny i stopniowy w miarę możliwości do 2020 r. i najpóźniej do dnia 1 stycznia 2025 r.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1022 uprawnienia do połowów należy wyrażać jako maksymalny dopuszczalny nakład połowowy i ustalać zgodnie z systemem nakładu połowowego określonym w tym rozporządzeniu. Każde państwo członkowskie obliczyło poziom odniesienia dla każdej grupy nakładu połowowego lub podobszaru geograficznego jako średni nakład połowowy, wyrażony jako liczba dni połowowych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., i powinno uwzględnić jedynie statki prowadzące działalność w tym okresie. Państwa członkowskie zgłosiły swoje dane dotyczące nakładu połowowego odniesienia w podziale na segmenty floty i dni połowowe.

(4)

W trakcie procesu szacowania poziomu odniesienia na potrzeby zmniejszenia nakładu połowowego Hiszpania zidentyfikowała błąd w obliczeniach technicznych służących do odróżnienia dni połowowych dla połowów przybrzeżnych i dni połowowych dla połowów głębokowodnych w przypadku rejsów trwających dłużej niż jeden dzień.

(5)

W związku z tym konieczna jest zmiana obliczenia poziomu odniesienia dla Hiszpanii, jeśli chodzi o całkowity dopuszczalny nakład połowowy w dniach połowowych. Taka zmiana w obliczeniach nie ma wpływu na całkowitą liczbę dni połowowych dla Hiszpanii, ani nie ma wpływu na inne państwa członkowskie wdrażające plan. Taka zmiana jest jednak konieczna w celu uniknięcia wszelkich rozbieżności między sprawozdawczością Hiszpanii w sprawie jej nakładu połowowego a kwotą nakładu połowowego określoną w rozporządzeniu (UE) 2019/2236.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2019/2236.

(7)

W związku z pilnym charakterem niniejsze rozporządzenie powinno ono wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu. Rozporządzenie (UE) 2019/2236 stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r. Niniejsze rozporządzenie powinno również mieć zastosowanie od tej daty. Takie stosowanie z mocą wsteczną nie narusza zasad pewności prawa ani ochrony uzasadnionych oczekiwań, ponieważ objęte nim uprawnienia do połowów nie zostały jeszcze wyczerpane,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia (UE) 2019/2236

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/2236 sekcja a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Morze Alborańskie, Baleary, północna Hiszpania i Zatoka Lwia (podobszary geograficzne 1, 2, 5, 6 i 7)

Grupa stad

Długość całkowita statków

Hiszpania

Francja

Włochy

Kod grupy nakładu połowowego

Barbata w podobszarach geograficznych 1, 5, 6 i 7; Morszczuk w podobszarach geograficznych 1, 5, 6 i 7; Krewetka głębokowodna różowa w podobszarach geograficznych 1, 5 i 6; Homarzec w podobszarach geograficznych 5 i 6.

< 12 m

2 260

0

0

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m oraz < 18 m

24 284

0

0

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m oraz < 24 m

45 563

5 144

0

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

16 047

6 258

0

EFF1/MED1_TR4

Bladoczerwona krewetka głębinowa w podobszarach geograficznych 1, 5, 6 i 7.

< 12 m

0

0

0

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m oraz < 18 m

1 139

0

0

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m oraz < 24 m

11 535

0

0

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

9 260

0

0

EFF2/MED1_TR4”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 12 października 2020 r.

W imieniu Rady

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Rady (UE) 2019/2236 z dnia 16 grudnia 2019 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2020 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Czarnym (Dz.U. L 336 z 30.12.2019, s. 14).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1022 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiające plan wieloletni połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 508/2014 (Dz.U. L 172 z 26.6.2019, s. 1).


Top