EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1230

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1230 z dnia 29 listopada 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowe informacje dotyczące wniosku o rejestrację repozytorium sekurytyzacji oraz szczegółowe informacje dotyczące uproszczonego wniosku o rozszerzenie rejestracji repozytorium transakcji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2019/8882

OJ L 289, 3.9.2020, p. 345–363 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1230/oj

3.9.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/345


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1230

z dnia 29 listopada 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowe informacje dotyczące wniosku o rejestrację repozytorium sekurytyzacji oraz szczegółowe informacje dotyczące uproszczonego wniosku o rozszerzenie rejestracji repozytorium transakcji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 10 ust. 7 akapit trzeci w zakresie, w jakim odnosi się on do akapitu pierwszego lit. b) i c) tego ustępu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402 określono wymóg udostępniania informacji dotyczących transakcji sekurytyzacyjnych za pośrednictwem repozytorium sekurytyzacji lub, w przypadku gdy nie dokonano rejestracji takiego repozytorium zgodnie z art. 10 tego rozporządzenia, za pośrednictwem strony internetowej spełniającej określone wymogi. W art. 10 rozporządzenia (UE) 2017/2402 ustanowiono warunki i procedurę rejestracji repozytoriów sekurytyzacji, w tym wymóg złożenia wniosku o rejestrację albo, w przypadku repozytoriów transakcji uprzednio zarejestrowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 tytuł VI rozdział 1 (2) lub na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 rozdział III (3), wniosku o rozszerzenie rejestracji do celów art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

(2)

W celu zminimalizowania dodatkowych kosztów operacyjnych ponoszonych przez uczestników rynku przepisy regulujące rejestrację repozytoriów sekurytyzacji, w tym przepisy regulujące rejestrację w drodze rozszerzenia rejestracji do celów art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402, powinny opierać się na istniejącej infrastrukturze, obowiązujących procesach operacyjnych i formatach wprowadzonych w związku ze zgłaszaniem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i kontraktów pochodnych. Przepisy dotyczące rejestracji powinny jednak odzwierciedlać również specyfikę sekurytyzacji, w tym zawiłości związane z przechowywaniem danych sekurytyzacyjnych i dokumentacji sekurytyzacji, a także powinny odzwierciedlać aktualne zmiany na rynku, takie jak powszechne stosowanie identyfikatorów podmiotów prawnych ułatwiających organizację i klasyfikację informacji dotyczących podmiotów prawnych, które należy przedstawić we wniosku. W celu zapewnienia wnioskodawcom przejrzystości i łatwego odniesienia pożądane jest również, aby przepisy dotyczące rejestracji były dostosowane do kolejności stosownych wymogów określonych w rozporządzeniu (UE) 2017/2402.

(3)

Sekurytyzacje są wysoce złożonymi instrumentami, których dotyczy wiele różnych rodzajów informacji, w tym informacje dotyczące cech ekspozycji bazowych, informacje dotyczące generowanych przez nie przepływów pieniężnych, informacje dotyczące struktury sekurytyzacji oraz informacje dotyczące uzgodnień prawnych i operacyjnych zawartych z osobami trzecimi. Ważne jest zatem, aby potencjalne repozytorium sekurytyzacji było w stanie wykazać się wystarczającą wiedzą i doświadczeniem zawodowym w zakresie sekurytyzacji, a także zdolnością do przyjmowania, przetwarzania i udostępniania odpowiednich informacji określonych w rozporządzeniu (UE) 2017/2402. Potencjalne repozytoria sekurytyzacji powinny również być w stanie wykazać, że ich personel, systemy, kontrole i procedury są adekwatne do zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2017/2402.

(4)

Repozytoria sekurytyzacji mogą świadczyć usługi zwane „pomocniczymi usługami w zakresie sekurytyzacji”, które są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, w przypadku których zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/2402 wymagana jest rejestracja jako repozytorium sekurytyzacji, i wynikają z świadczenia tych usług (zwanych „podstawowymi usługami w zakresie sekurytyzacji”). Przykładowo repozytoria sekurytyzacji mogą świadczyć usługi badawcze lub doradcze na rzecz potencjalnego emitenta sekurytyzacji, który wykorzystuje dane sekurytyzacyjne dostępne repozytorium sekurytyzacji. Repozytoria sekurytyzacji mogą również świadczyć usługi pomocnicze, które nie są bezpośrednio związane ze świadczeniem podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji, ani nie wynikają z ich świadczenia (pomocnicze usługi niezwiązane z sekurytyzacją). Korzystanie ze wspólnych zasobów repozytorium sekurytyzacji w celu świadczenia zarówno podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji jak pomocniczych usług w zakresie sekurytyzacji lub właśnie pomocniczych usług niezwiązanych z sekurytyzacją może jednak powodować przenoszenie ryzyka operacyjnego na wszystkie te usługi. Usługi wymagające walidacji, uzgadniania, przetwarzania lub przechowywania informacji mogą zatem wymagać skutecznych środków rozdziału operacyjnego, aby uniknąć wystąpienia tego rodzaju efektu domina. Z drugiej strony praktyki takie jak wspólny interfejs użytkownika, wspólny punkt dostępu do informacji lub korzystanie z tych samych pracowników zatrudnionych w dziale sprzedaży, komórce ds. nadzoru zgodności z prawem lub pomocy technicznej w dziale obsługi klienta mogą uchodzić za mniej narażone na rozprzestrzenianie się ryzyka, a co za tym idzie, niekoniecznie będą one wymagały rozdziału operacyjnego. Wnioskodawcy ubiegający się o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji powinni być zatem zobowiązani do wykazania, że ustanowili odpowiedni poziom rozdziału operacyjnego między zasobami, systemami i procedurami stosowanymi w obrębie linii biznesowych powiązanych ze świadczeniem podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji a zasobami, systemami i procedurami stosowanymi w obrębie innych linii biznesowych włączonych w świadczenie usług pomocniczych, bez względu na to, czy wspomnianymi innymi liniami biznesowymi zarządza repozytorium sekurytyzacji, podmiot powiązany czy inny podmiot.

(5)

W art. 10 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/2402 przewidziano uproszczony wniosek o rozszerzenie rejestracji w przypadkach, gdy repozytoria transakcji zarejestrowane na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012 lub rozporządzenia (UE) 2015/2365 składają wniosek o rozszerzenie ich obecnej rejestracji jako repozytorium transakcji do celów art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402. Aby uniknąć powielania wymogów, informacje przekazywane przez repozytorium transakcji wnioskujące o rozszerzenie rejestracji powinny zatem ograniczać się do szczegółów dotyczących dostosowań niezbędnych do zapewnienia zgodności z przepisami rozporządzenia (UE) 2017/2402.

(6)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przekazany Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

(7)

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (4) ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej na mocy art. 37 tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„użytkownik” w odniesieniu do repozytorium sekurytyzacji oznacza dowolny spośród następujących podmiotów:

a)

dowolny podmiot wymieniony w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402;

b)

dowolną jednostkę przekazującą informacje w odniesieniu do danego repozytorium sekurytyzacji;

c)

każdego innego klienta repozytorium sekurytyzacji, który korzysta z podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji świadczonych przez repozytorium sekurytyzacji;

2)

„jednostka przekazująca informacje” oznacza jednostkę wyznaczoną zgodnie z art. 7 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2017/2402;

3)

„podstawowe usługi w zakresie sekurytyzacji” oznaczają usługi, w przypadku świadczenia których zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/2402 wymagana jest rejestracja jako repozytorium sekurytyzacji;

4)

„pomocnicze usługi w zakresie sekurytyzacji” oznaczają świadczone przez repozytorium sekurytyzacji usługi, które są bezpośrednio związane ze świadczeniem podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji oraz wynikają ze świadczenia podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji oferowanych przez dane repozytorium sekurytyzacji;

5)

„pomocnicze usługi niezwiązane z sekurytyzacją” oznaczają usługi, które nie stanowią podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji ani pomocniczych usług w zakresie sekurytyzacji;

6)

następujące wyrażenia mają znaczenie nadane im w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012:

a)

„grupa”;

b)

„jednostka dominująca”;

c)

„jednostka zależna”;

d)

„kapitał”;

e)

„bliskie powiązania”;

f)

„zarząd”;

7)

„kierownictwo wyższego szczebla” oznacza osobę bądź osoby faktycznie kierujące działalnością repozytorium sekurytyzacji oraz członka zarządzającego bądź członków zarządzających zarządu.

Artykuł 2

Identyfikacja, status prawny i rodzaj sekurytyzacji

1.   We wniosku o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji wskazuje się wnioskodawcę oraz działania, które wnioskodawca zamierza prowadzić i które wymagają rejestracji jako repozytorium sekurytyzacji.

2.   Do celów ust. 1 wniosek zawiera w szczególności:

a)

nazwę handlową wnioskodawcy, adres jego siedziby prawnej w Unii oraz nazwę handlową i adres siedziby prawnej wszelkich jednostek zależnych i oddziałów wnioskodawcy;

b)

identyfikator podmiotu prawnego (LEI) wnioskodawcy zarejestrowany w GLEIF;

c)

ujednolicony format adresowania zasobów (adres URL) strony internetowej wnioskodawcy;

d)

wyciąg z odpowiedniego rejestru handlowego lub sądowego wskazujący miejsce uzyskania zdolności prawnej i zakres działalności gospodarczej wnioskodawcy lub innego rodzaju poświadczony dowód potwierdzający miejsce uzyskania zdolności prawnej i zakres działalności gospodarczej wnioskodawcy, ważny w każdym przypadku w dniu przedłożenia wniosku o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji;

e)

rodzaje sekurytyzacji (transakcja ABCP lub transakcja nieobjęta ABCP), metody transferu ryzyka (sekurytyzacja tradycyjna lub sekurytyzacja syntetyczna) oraz rodzaje ekspozycji bazowych (nieruchomości mieszkalne, nieruchomości komercyjne, przemysłowe, leasingowe, konsumenckie, samochodowe, karty kredytowe, ezoteryczne), na które wnioskodawca pragnie uzyskać rejestrację;

f)

informacje, czy wnioskodawca otrzymał zezwolenie od właściwego organu w państwie członkowskim, w którym ma on swoją siedzibę, lub został przez ten organ zarejestrowany, a jeśli tak – nazwę właściwego organu i numer referencyjny dotyczący zezwolenia lub rejestracji;

g)

akt założycielski lub równoważne postanowienia dotyczące przedsiębiorstwa oraz, w stosownych przypadkach, inną dokumentację statutową określającą, że wnioskodawca ma świadczyć podstawowe usługi w zakresie sekurytyzacji;

h)

imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby lub osób odpowiedzialnych za zapewnianie zgodności z przepisami lub innych członków personelu zaangażowanych w ocenę zgodności wnioskodawcy w związku ze świadczeniem przez niego podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji;

i)

imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za kontakty na potrzeby wniosku;

j)

program operacyjny, w tym miejsce prowadzenia głównej działalności gospodarczej wnioskodawcy;

k)

wszelkie pomocnicze usługi w zakresie sekurytyzacji lub niezwiązane z sekurytyzacją, które wnioskodawca świadczy lub ma zamiar świadczyć;

l)

wszelkie informacje na temat toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, arbitrażowych lub innych postępowań służących rozstrzygnięciu sporów niezależnie od ich rodzaju, których stroną jest wnioskodawca, w szczególności w odniesieniu do spraw podatkowych i dotyczących niewypłacalności oraz spraw mogących się wiązać z wysokimi kosztami finansowymi lub znaczącym uszczerbkiem reputacji, a także wszelkie informacje na temat zakończonych postępowań, które wciąż mogą się wiązać z istotnymi kosztami dla repozytorium sekurytyzacji.

3.   Na żądanie podczas rozpatrywania wniosku o rejestrację wnioskodawca dostarcza ESMA dodatkowe informacje, w przypadku gdy takie informacje są konieczne do oceny zdolności wnioskodawcy do spełniania obowiązujących wymogów określonych w rozporządzeniu (UE) 2017/2402 oraz celem umożliwienia ESMA właściwej interpretacji i analizy dokumentów, które mają zostać złożone lub już zostały złożone.

4.   Jeżeli wnioskodawca uważa, że nie dotyczy go jakikolwiek wymóg niniejszego rozporządzenia, w swoim wniosku wyraźnie wskazuje on ten wymóg, a także przedstawia wyjaśnienie, dlaczego ten wymóg go nie obowiązuje.

Artykuł 3

Schemat organizacyjny

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera schemat przedstawiający strukturę organizacyjną wnioskodawcy, w tym strukturę organizacyjną wszelkich pomocniczych usług w zakresie sekurytyzacji oraz wszelkich pomocniczych usług niezwiązanych z sekurytyzacją.

2.   Schemat, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia informacje dotyczące tożsamości osoby odpowiedzialnej za każdą istotną rolę, w tym tożsamość każdego członka kierownictwa wyższego szczebla oraz osób, które faktycznie zarządzają działalnością wszelkich jednostek zależnych i oddziałów.

Artykuł 4

Ład korporacyjny

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera informacje dotyczące wewnętrznych polityk wnioskodawcy w zakresie ładu korporacyjnego oraz procedur i zakresów kompetencji mających zastosowanie do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym zarządu, jego członków niewykonawczych oraz, w przypadku ich ustanowienia, do komisji zarządu.

2.   Informacje, o których mowa w ust. 1, określają proces wyboru, mianowania, oceny wyników oraz odwołania kierownictwa wyższego szczebla.

3.   Jeżeli wnioskodawca stosuje uznany kodeks ładu korporacyjnego, wskazuje on ten kodeks we wniosku o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji i przedstawia wyjaśnienia, w jakich sytuacjach stosuje odstępstwa od tego kodeksu.

Artykuł 5

Kontrola wewnętrzna

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera szczegółowe informacje dotyczące systemu kontroli wewnętrznej wnioskodawcy, w tym informacje na temat komórki nadzoru zgodności z prawem, oceny ryzyka, mechanizmów kontroli wewnętrznej i uzgodnień dotyczących funkcji audytu wewnętrznego.

2.   Szczegółowe informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują:

a)

polityki kontroli wewnętrznej wnioskodawcy oraz procedury mające na celu zapewnienie spójnej i skutecznej realizacji tych polityk;

b)

wszelkie polityki, procedury i instrukcje dotyczące monitorowania i oceny adekwatności i skuteczności systemów wnioskodawcy;

c)

wszelkie polityki, procedury i instrukcje dotyczące kontroli i zabezpieczeń systemów przetwarzania informacji utrzymywanych przez wnioskodawcę;

d)

tożsamość organów wewnętrznych odpowiedzialnych za ocenę wszelkich ustaleń kontroli wewnętrznej.

3)   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera następujące informacje w odniesieniu do funkcji audytu wewnętrznego wnioskodawcy:

a)

skład, kompetencje i obowiązki komitetu ds. audytu wewnętrznego, jeżeli powołano taki komitet;

b)

schemat funkcji audytu wewnętrznego oraz stosowane w jej ramach metodyki, normy i procedury;

c)

wyjaśnienie sposobu opracowywania i stosowania schematu, metodyk i procedur audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem charakteru, zakresu i złożoności działalności wnioskodawcy, a także związanego z nią ryzyka;

d)

plan prac komitetu ds. audytu wewnętrznego na kolejne trzy lata od daty złożenia wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru i zakresu działalności, złożoności i ryzyka wnioskodawcy.

Artykuł 6

Konflikty interesów

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera następujące informacje dotyczące zasad i procedur wprowadzonych przez wnioskodawcę w celu zarządzania konfliktami interesów:

a)

zasady i procedury dotyczące identyfikacji konfliktów interesów, zarządzania nimi, likwidowania ich, łagodzenia i ujawniania bez zwłoki;

b)

opis wszelkich procesów wykorzystywanych w celu zapewnienia, aby odpowiednie osoby były świadome zasad i procedur, o których mowa w lit. a);

c)

opis poziomu i formy podziału istniejącego między poszczególnymi funkcjami biznesowymi w organizacji wnioskodawcy, w tym opis:

i)

działań podjętych w celu zapobiegania wymianie informacji lub kontrolowania wymiany informacji pomiędzy funkcjami, w przypadku gdy może wystąpić ryzyko konfliktu interesów;

ii)

nadzoru sprawowanego nad osobami, których główne zadania wiążą się z interesami potencjalnie sprzecznymi z interesami klienta;

d)

wszelkie inne działania i kontrole wprowadzone w celu zapewnienia przestrzegania zasad i procedur, o których mowa w lit. a), w odniesieniu do zarządzania konfliktami interesów oraz stosowania procesu, o którym mowa w lit. b).

2.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera aktualny w momencie składania wniosku wykaz istniejących i potencjalnych istotnych konfliktów interesów w odniesieniu do wszelkich podstawowych lub pomocniczych usług w zakresie sekurytyzacji oraz wszelkich pomocniczych usług niezwiązanych z sekurytyzacją świadczonych lub otrzymywanych przez wnioskodawcę, a także opis stosowanych lub planowanych sposobów zarządzania tymi konfliktami. Wykaz obejmuje konflikty interesów wynikające z następujących sytuacji:

a)

dowolnej sytuacji, w której wnioskodawca może osiągnąć zysk finansowy lub uniknąć straty finansowej ze szkodą dla klienta;

b)

dowolnej sytuacji, w której uzyskanie konkretnego rezultatu usługi świadczonej przez wnioskodawcę na rzecz klienta może leżeć w interesie wnioskodawcy odmiennym od interesu klienta;

c)

dowolnej sytuacji, w której wnioskodawca może mieć powody, aby przedkładać własne interesy lub interesy innego użytkownika lub grupy użytkowników nad interesy klienta, na rzecz którego świadczy usługę;

d)

dowolnej sytuacji, w której wnioskodawca otrzymuje lub może otrzymać od dowolnej osoby innej niż klient korzyści, w formie środków pieniężnych, towarów lub usług, w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta, z wyłączeniem zachęt w postaci prowizji lub opłat otrzymywanych za usługę.

3.   W przypadku gdy wnioskodawca jest częścią grupy, wykaz obejmuje wszystkie istniejące i potencjalne istotne konflikty interesów wynikające z działalności innych przedsiębiorstw należących do grupy oraz sposób zarządzania tymi konfliktami i ich łagodzenia.

Artykuł 7

Własność repozytorium sekurytyzacji

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera:

a)

wykaz wszystkich osób lub jednostek, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają co najmniej 5 % kapitału lub praw głosu wnioskodawcy lub których udziały umożliwiają wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie wnioskodawcą;

b)

wykaz przedsiębiorstw, w których osoba, o której mowa w lit. a), posiada co najmniej 5 % kapitału lub praw głosu bądź wywiera znaczny wpływ na zarządzanie tymi przedsiębiorstwami.

2.   Jeżeli wnioskodawca ma swoją jednostkę dominującą lub jednostkę dominującą najwyższego szczebla, wnioskodawca:

a)

identyfikuje LEI zarejestrowany w GLEIF oraz adres siedziby prawnej jednostki dominującej lub jednostki dominującej najwyższego szczebla;

b)

podaje, czy jednostka dominująca lub jednostka dominująca najwyższego szczebla posiada zezwolenie lub jest zarejestrowana i podlega nadzorowi, a jeżeli tak jest, wówczas podaje numer referencyjny i nazwę odpowiedzialnego organu nadzoru.

Artykuł 8

Schemat struktury własnościowej

1.   We wniosku o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji umieszcza się schemat przedstawiający powiązania własnościowe wewnątrz grupy wnioskodawcy, w tym powiązania między jednostką dominującą najwyższego szczebla, jednostką dominującą, jednostkami zależnymi i wszelkimi innymi podmiotami powiązanymi lub oddziałami.

2.   Identyfikacja przedsiębiorstw przedstawionych na schemacie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje pełną nazwę przedsiębiorstwa, status prawny, adres siedziby prawnej i LEI zarejestrowany w GLEIF.

Artykuł 9

Zasady i procedury

Zasady i procedury, które należy przedstawić wraz z wnioskiem o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji, obejmują następujące elementy:

a)

dowody, że zarząd zatwierdza zasady oraz że kierownictwo wyższego szczebla zatwierdza procedury i odpowiada za wdrożenie i utrzymanie tych zasad i procedur;

b)

opis sposobu komunikowania tych zasad i procedur w obrębie organizacji wnioskodawcy, sposobu zapewnienia przestrzegania tych zasad i procedur oraz ich bieżącego monitorowania, oraz kto odpowiada za zapewnienie przestrzegania tych zasad i procedur;

c)

wszelkie dane świadczące o tym, że członkowie personelu i członkowie personelu wykonujący swoje zadania na zasadzie outsourcingu znają te zasady i procedury;

d)

opis środków, które należy zastosować w przypadku naruszenia tych zasad i procedur;

e)

opis procedury zgłaszania ESMA każdego istotnego naruszenia zasad lub procedur, które może spowodować naruszenie wymogów rejestracji;

f)

opis ustaleń dotyczących niezwłocznego zawiadamiania ESMA o wszelkich planowanych istotnych zmianach w systemach informatycznych wnioskodawcy przed ich wdrożeniem.

Artykuł 10

Przestrzeganie przepisów

Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera następujące informacje w odniesieniu do zasad i procedur wnioskodawcy mających na celu zapewnienie przestrzegania przepisów rozporządzenia (UE) 2017/2402:

a)

opis funkcji osób odpowiedzialnych za nadzór zgodności z prawem i innych pracowników zaangażowanych w ocenę zgodności z prawem, w tym opis sposobu zapewnienia niezależności komórki nadzoru zgodności z prawem od pozostałych obszarów działalności wnioskodawcy;

b)

opis wewnętrznych zasad i procedur służących zapewnieniu przestrzegania przez wnioskodawcę, w tym przez jego kadrę kierowniczą i pracowników, przepisów rozporządzenia (UE) 2017/2402, w tym opis funkcji członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla;

c)

w miarę dostępności najnowsze sprawozdanie wewnętrzne dotyczące zgodności z przepisami rozporządzenia (UE) 2017/2402 przygotowane przez osoby odpowiedzialne za tę zgodność lub przez jakikolwiek inny personel zaangażowany w dokonywanie takiej oceny zgodności w obrębie organizacji wnioskodawcy.

Artykuł 11

Zasady i procedury dotyczące zatrudniania pracowników

Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera następujące informacje:

a)

kopię dokumentu określającego politykę wnioskodawcy w zakresie wynagrodzeń w stosunku do kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków zarządu i pracowników, którym powierzono funkcje dotyczące ryzyka i kontroli;

b)

opis środków wprowadzonych przez wnioskodawcę w celu ograniczenia ryzyka nadmiernej zależności od konkretnego pracownika.

Artykuł 12

Informacje o członkach personelu wnioskodawcy zaangażowanych w świadczenie podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji

Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera następujące informacje o członkach personelu wnioskodawcy zaangażowanych w świadczenie podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji:

a)

ogólny wykaz pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez wnioskodawcę, w tym ich funkcje i kwalifikacje konieczne do pełnienia poszczególnych funkcji;

b)

szczegółowe informacje na temat pracowników z dziedziny technologii informatycznych zatrudnionych bezpośrednio celem świadczenia podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji, w tym opis funkcji i kwalifikacji każdej osoby;

c)

opis funkcji i kwalifikacji każdego pracownika odpowiedzialnego za audyt wewnętrzny, kontrole wewnętrzne, przestrzeganie przepisów, ocenę ryzyka oraz przegląd wewnętrzny;

d)

tożsamość członków personelu i tożsamość członków personelu wykonujących swoje zadania na zasadzie outsourcingu;

e)

szczegółowe informacje dotyczące szkoleń dla członków personelu w zakresie zasad i procedur wnioskodawcy oraz działalności repozytorium sekurytyzacji, w tym wszelkich egzaminów lub innych formalnych metod oceny wymaganych od członków personelu w odniesieniu do świadczenia podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji.

Opis, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. b), zawiera pisemne dowody potwierdzające doświadczenie w dziedzinie technologii informacyjnej co najmniej jednego członka personelu odpowiedzialnego za kwestie związane z technologią informacyjną.

Artykuł 13

Sprawozdania finansowe i plany biznesowe

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera następujące informacje finansowe:

a)

pełen zbiór sprawozdań finansowych wnioskodawcy sporządzonych z zachowaniem zgodności z jednym z następujących elementów:

(i)

normami międzynarodowymi przyjętymi zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (5);

(ii)

krajowymi standardami rachunkowości państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma swoją siedzibę, zgodnie z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE (6);

b)

jeżeli sprawozdanie finansowe wnioskodawcy podlega badaniu ustawowemu w rozumieniu art. 2 pkt 1 dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (7), sprawozdania finansowe zawierają sprawozdanie z badania rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

c)

jeżeli wnioskodawca podlega audytowi – nazwę lub imię i nazwisko oraz krajowy numer rejestracyjny audytora zewnętrznego.

2.   W przypadku gdy informacje finansowe, o których mowa w ust. 1, nie są dostępne, wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera następujące informacje na temat wnioskodawcy:

a)

oświadczenie pro forma wykazujące właściwe zasoby i oczekiwany status biznesowy w okresie sześciu miesięcy od rejestracji jako repozytorium sekurytyzacji;

b)

śródroczny raport finansowy, w przypadku gdy w odniesieniu do okresu wymaganego na podstawie aktów określonych w ust. 1 nie są jeszcze dostępne sprawozdania finansowe;

c)

sprawozdanie z sytuacji finansowej, takie jak bilans, rachunek zysków i strat, zmiany w przepływie kapitału i środków pieniężnych, podsumowanie zasad rachunkowości i inne istotne noty wyjaśniające wymagane na podstawie aktów określonych w ust. 1.

3.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera finansowy biznesplan, w którym przedstawia się różne scenariusze biznesowe związane ze świadczeniem podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji na przestrzeni co najmniej trzyletniego okresu odniesienia, w tym następujące informacje w odniesieniu do każdego ze scenariuszy:

a)

przewidywane dochody z tytułu każdej z następujących kategorii usług świadczonych przez wnioskodawcę, przedstawione oddzielnie dla każdej z tych kategorii:

(i)

podstawowe usługi w zakresie sekurytyzacji;

(ii)

pomocnicze usługi w zakresie sekurytyzacji;

(iii)

podstawowe usługi repozytorium transakcji polegające na centralnym gromadzeniu i przechowywaniu rejestrów instrumentów pochodnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012;

(iv)

pomocnicze usługi repozytorium transakcji, które są bezpośrednio związane z centralnym gromadzeniem i przechowywaniem rejestrów instrumentów pochodnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012 i wynikają z prowadzenia tych działań;

(v)

podstawowe usługi repozytorium transakcji polegające na centralnym gromadzeniu i przechowywaniu rejestrów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2365;

(vi)

pomocnicze usługi repozytorium transakcji, które są bezpośrednio związane z centralnym gromadzeniem i przechowywaniem rejestrów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2365 i wynikają z prowadzenia tych działań;

(vii)

połączone usługi pomocnicze, które są bezpośrednio związane z wymienionymi poniżej kombinacjami usług i wynikają z tych kombinacji:

podstawowe usługi w zakresie sekurytyzacji oraz podstawowe usługi repozytorium transakcji polegające na centralnym gromadzeniu i przechowywaniu rejestrów instrumentów pochodnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012,

podstawowe usługi w zakresie sekurytyzacji oraz podstawowe usługi repozytorium transakcji polegające na centralnym gromadzeniu i przechowywaniu rejestrów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2365,

podstawowe usługi repozytorium transakcji polegające na centralnym gromadzeniu i przechowywaniu rejestrów instrumentów pochodnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012 oraz podstawowe usługi repozytorium transakcji polegające na centralnym gromadzeniu i przechowywaniu rejestrów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2365;

(viii)

wszystkie pomocnicze usługi niezwiązane z sekurytyzacją, które podlegają rejestracji i nadzorowi ze strony organu publicznego, niezależnie od tego, czy są one świadczone w Unii;

b)

liczbę transakcji sekurytyzacyjnych, które wnioskodawca spodziewa się udostępnić użytkownikom wymienionym w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402;

c)

stałe i zmienne koszty świadczenia podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji.

Poszczególne scenariusze działalności określone w finansowym biznesplanie uwzględniają bazowy scenariusz dochodów, dodatnie i ujemne wahania wynoszące co najmniej 20 % w stosunku do bazowego scenariusza dochodów oraz dodatnie i ujemne wahania wynoszące co najmniej 20 % w stosunku do oczekiwanej liczby transakcji sekurytyzacyjnych określonych w finansowym biznesplanie.

4.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera zbadane roczne sprawozdania finansowe wszystkich jednostek dominujących za trzy lata obrotowe poprzedzające datę wniosku, jeżeli są one dostępne.

5.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera następujące informacje dotyczące wnioskodawcy:

a)

opis wszelkich przyszłych planów tworzenia jednostek zależnych i lokalizacji tych jednostek zależnych;

b)

opis planowanej działalności gospodarczej, w tym działalności gospodarczej wszelkich jednostek zależnych lub oddziałów.

Artykuł 14

Zasoby informatyczne

Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera następujące informacje dotyczące zasobów informatycznych:

a)

szczegółowy opis systemu informatycznego stosowanego przez wnioskodawcę na potrzeby świadczenia podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji, w tym opis, który system informatyczny będzie stosowany w odniesieniu do którego rodzaju sekurytyzacji i rodzaju ekspozycji bazowej, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. e);

b)

odpowiednie wymogi dotyczące prowadzenia działalności, specyfikacje techniczne i funkcjonalne, pojemność magazynowania danych, skalowalność systemu (w odniesieniu do spełniania jego funkcji oraz obsługiwania wzrostu ilości przetwarzanych informacji i liczby wniosków o dostęp), maksymalne limity wielkości danych przesyłanych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/1229 (8), projekt architektury systemu i projekt techniczny systemu, model danych i przepływ danych oraz procedury i instrukcje operacyjne i administracyjne;

c)

szczegółowy opis urządzeń użytkownika opracowanych przez wnioskodawcę w celu świadczenia usług dla użytkowników;

d)

informacje na temat zasad i procedur dotyczących inwestycji i modernizacji w odniesieniu do zasobów informatycznych wnioskodawcy, w tym przegląd i cykl rozwoju systemów wnioskodawcy oraz polityki w zakresie wersjonowania i testowania;

e)

dokument przedstawiający szczegółowy opis sposobu wykorzystania przez wnioskodawcę schematu XML do wdrożenia szablonów sprawozdań określonych w załącznikach do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1225 (9), załącznikach do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1227 (10) oraz wszelkich dodatkowych komunikatów XML, z wykorzystaniem specyfikacji udostępnionych przez ESMA;

f)

zasady i procedury postępowania w przypadku wprowadzenia zmian w szablonach sprawozdań określonych w załącznikach do rozporządzenia wykonawczego (UE) …/… [rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1225.

Artykuł 15

Gromadzenie informacji i mechanizmy zapewniające dostęp

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera:

a)

szczegółowy opis procedury oraz środków, metod i kanałów, które wnioskodawca stosuje w celu zapewnienia terminowego, ustrukturyzowanego i kompleksowego gromadzenia danych od jednostek sprawozdawczych, w tym kopię instrukcji sprawozdawczej udostępnianej jednostkom sprawozdawczym;

b)

opis środków, metod i kanałów, które wnioskodawca stosuje w celu zapewnienia bezpośredniego i natychmiastowego dostępu do informacji, o których mowa w art. 2–8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1224 (11), podmiotom wymienionym w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402, w tym kopię wszelkich instrukcji użytkownika i procedur wewnętrznych koniecznych do uzyskania takiego dostępu;

c)

opis procedur, które wnioskodawca będzie stosować do obliczania ocen punktowych kompletności danych, o których mowa w art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) …/… [rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1229 oraz opis środków, metod i kanałów, które wnioskodawca będzie stosować w celu zapewnienia bezpośredniego i natychmiastowego dostępu do tych ocen punktowych kompletności danych podmiotom wymienionym w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402 i zgodnie z tym rozporządzeniem, w tym kopię wszelkich instrukcji użytkownika i procedur wewnętrznych koniecznych do uzyskania takiego dostępu.

2.   Szczegółowy opis, o którym mowa w ust. 1 lit. a):

a)

pozwala na odróżnienie środków, metod i kanałów zautomatyzowanych od ręcznych;

b)

w przypadku, gdy dowolny środek, dowolna metoda lub dowolny kanał są ręczne:

(i)

przedstawia potencjał skalowalności tych środków, metod lub kanałów, jak określono w art. 14 lit. b) niniejszego rozporządzenia;

(ii)

przedstawia konkretne procedury wprowadzone przez wnioskodawcę w celu zapewnienia zgodności tych środków, metod i kanałów z przepisami określonymi w art. 24 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 16

Usługi pomocnicze

Jeżeli wnioskodawca ubiegający się o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji, przedsiębiorstwo należące do grupy wnioskodawcy lub przedsiębiorstwo, z którym wnioskodawca zawarł umowę związaną ze świadczeniem podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji, oferuje lub zamierza oferować pomocnicze usługi w zakresie sekurytyzacji lub pomocnicze usługi niezwiązane z sekurytyzacją, wniosek o rejestrację zawiera:

a)

opis pomocniczych usług w zakresie sekurytyzacji lub pomocniczych usług niezwiązanych z sekurytyzacją, które wnioskodawca lub przedsiębiorstwo należące do grupy wnioskodawcy świadczy lub zamierza świadczyć, oraz opis wszelkich umów, które wnioskodawca zawarł z przedsiębiorstwami oferującymi takie usługi, a także kopie tych umów;

b)

procedury i zasady zapewniające niezbędny poziom rozdziału operacyjnego między zasobami, systemami, informacjami i procedurami wykorzystywanymi w celu świadczenia podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji a zasobami, systemami, informacjami i procedurami wykorzystywanymi w celu świadczenia wszelkich pomocniczych usług w zakresie sekurytyzacji lub pomocniczych usług niezwiązanych z sekurytyzacją oferowanych przez wnioskodawcę, niezależnie od tego, czy usługa ta jest świadczona przez wnioskodawcę, przedsiębiorstwo należące do grupy wnioskodawcy, czy też dowolne inne przedsiębiorstwo, z którym wnioskodawca zawarł umowę.

Artykuł 17

Kierownictwo wyższego szczebla i członkowie zarządu

Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera następujące informacje na temat każdego członka kadry kierowniczej wyższego szczebla:

a)

kopię życiorysu członka, w której znajdują się następujące informacje, w zakresie niezbędnym do oceny adekwatności doświadczenia i wiedzy członka do celów wykonywania jego obowiązków:

(i)

przegląd wykształcenia pomaturalnego członka;

(ii)

historię zatrudnienia członka wraz z datami, zajmowanymi stanowiskami i opisem zajmowanych stanowisk;

(iii)

wszelkie kwalifikacje zawodowe posiadane przez członka wraz z datą uzyskania tych kwalifikacji oraz statusem członkostwa w odpowiednim organie zawodowym;

b)

szczegółowe informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia w zakresie sekurytyzacji oraz w zakresie zarządzania, działalności i rozwoju IT;

c)

szczegóły dotyczące ewentualnych wyroków skazujących za przestępstwa związane ze świadczeniem usług finansowych lub dotyczących danych bądź też związanych z popełnieniem oszustwa lub sprzeniewierzenia, w szczególności w postaci dokumentu urzędowego, o ile jest on dostępny w danym państwie członkowskim;

d)

oświadczenie podpisane przez członka, w którym stwierdza on, czy:

(i)

został skazany za jakiekolwiek przestępstwo związane ze świadczeniem usług finansowych lub dotyczących danych bądź też związane z popełnieniem oszustwa lub sprzeniewierzenia;

(ii)

wydano wobec niego niekorzystną decyzję w jakichkolwiek postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez organ regulacyjny lub organ lub agencję rządową bądź też czy podlega on takim postępowaniom, które nie zostały jeszcze zakończone;

(iii)

wydano wobec niego niekorzystną decyzję sądową w postępowaniu cywilnym w związku ze świadczeniem usług finansowych lub dotyczących danych bądź też w związku z popełnieniem nieprawidłowości lub oszustwa podczas zarządzania przedsiębiorstwem;

(iv)

był członkiem zarządu lub kadry kierowniczej wyższego szczebla przedsiębiorstwa, którego rejestracja lub zezwolenie zostały cofnięte przez organ regulacyjny;

(v)

odmówiono mu prawa do prowadzenia działalności wymagającej rejestracji przez organ regulacyjny lub uzyskania zezwolenia takiego organu;

(vi)

był członkiem zarządu lub kierownictwa wyższego szczebla przedsiębiorstwa, które ogłosiło niewypłacalność lub zostało zlikwidowane w okresie, kiedy był on związany z przedsiębiorstwem, albo w ciągu roku po tym, jak przestał być związany z przedsiębiorstwem;

(vii)

był członkiem zarządu lub kadry kierowniczej wyższego szczebla przedsiębiorstwa, wobec którego organ regulacyjny wydał niekorzystną decyzję lub nałożył sankcję;

(viii)

jakikolwiek organ rządowy, organ regulacyjny lub organizacja zawodowa nałożyły na niego jakąkolwiek grzywnę, zastosowały wobec niego zawieszenie w funkcjach lub zwolnienie ze stanowiska bądź też nałożyły jakąkolwiek inną sankcję w związku z popełnieniem oszustwa lub sprzeniewierzenia lub w związku ze świadczeniem usług finansowych lub dotyczących danych;

(ix)

został zwolniony ze stanowiska dyrektora, ze stanowiska związanego z funkcją kierowniczą, zwolniony z pracy lub stanowiska w przedsiębiorstwie pod zarzutem naruszenia przepisów lub nadużycia;

e)

deklarację wszelkich potencjalnych konfliktów interesów, które mogą pojawić się podczas wykonywania obowiązków przez członka, a także opis sposobu postępowania w przypadku zaistnienia takich konfliktów interesów.

Artykuł 18

Przejrzystość zasad dotyczących dostępu

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera:

a)

opis zasad i procedur, zgodnie z którymi użytkownicy różnego rodzaju będą zgłaszali informacje i uzyskiwali dostęp do informacji centralnie gromadzonych, przedstawianych i przechowywanych w repozytorium sekurytyzacji, w tym wszelkich procesów uzyskiwania przez użytkowników dostępu do informacji, ich przeglądania, zapoznawania się z nimi lub modyfikowania informacji przechowywanych przez repozytorium sekurytyzacji, a także procedury stosowane do uwierzytelniania tożsamości użytkowników uzyskujących dostęp do repozytorium sekurytyzacji;

b)

kopię warunków określających prawa i obowiązki użytkowników różnego rodzaju w odniesieniu do informacji przechowywanych przez repozytorium sekurytyzacji;

c)

opis różnych kategorii dostępu, z których mogą korzystać użytkownicy;

d)

szczegółowy opis zasad i procedur dotyczących dostępu w celu zapewnienia użytkownikom niedyskryminacyjnego dostępu do informacji przechowywanych przez repozytorium sekurytyzacji, w tym:

(i)

wszelkich ograniczeń dostępu;

(ii)

różnic w warunkach lub ograniczeniach dostępu w jednostkach przekazujących informacje i między poszczególnymi podmiotami wymienionymi w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402;

(iii)

sposobu, w jaki zasady i procedury dotyczące dostępu zapewniają ograniczenie dostępu w najmniejszym możliwym zakresie oraz istniejących procedur, które służą do zakwestionowania i cofnięcia ograniczenia lub odmowy dostępu;

e)

szczegółowy opis zasad i procedur dotyczących dostępu, zgodnie z którymi inni usługodawcy posiadają niedyskryminacyjny dostęp do informacji przechowywanych przez repozytorium sekurytyzacji pod warunkiem wyrażenia przez stosowną jednostkę przekazującą informacje pisemnej, dobrowolnej i odwoływalnej zgody, w tym:

(i)

wszelkich ograniczeń dostępu;

(ii)

różnic w warunkach lub ograniczeniach dostępu;

(iii)

sposobu, w jaki zasady i procedury dotyczące dostępu zapewniają ograniczenie dostępu w najmniejszym możliwym zakresie oraz istniejących procedur, które służą do zakwestionowania i cofnięcia ograniczenia lub odmowy dostępu;

f)

opis kanałów i mechanizmów publicznego ujawniania potencjalnym i faktycznym użytkownikom procedur, za pomocą których użytkownicy ci mogą ostatecznie uzyskać dostęp do informacji przechowywanych przez repozytorium sekurytyzacji, oraz publicznego ujawnienia potencjalnym i faktycznym jednostkom przekazującym informacje procedur, za pomocą których mogą one ostatecznie udostępniać informacje za pośrednictwem wnioskodawcy.

2.   Informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a)–d), określa się dla każdej z następujących kategorii użytkowników:

a)

pracownicy i inny personel związany z wnioskodawcą, w tym w tej samej grupie;

b)

jednostki inicjujące, jednostki sponsorujące oraz SSPE (jako jedna kategoria);

c)

podmioty wymienione w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402;

d)

inni usługodawcy;

e)

każda inna kategoria użytkowników wskazana przez wnioskodawcę (z informacjami określonymi osobno dla każdej takiej kategorii).

Artykuł 19

Przejrzystość w zakresie ustalania cen

Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera opis następujących kwestii:

a)

wprowadzonej przez wnioskodawcę polityki ustalania cen, w tym wszelkich istniejących zniżek, rabatów oraz warunków korzystania z tych obniżek cen;

b)

stosowanej przez wnioskodawcę struktury opłat za świadczenie podstawowych i pomocniczych usług w zakresie sekurytyzacji, w tym szacowany koszt każdej z tych usług, wraz ze szczegółami dotyczącymi metod stosowanych do księgowania odrębnych kosztów, które wnioskodawca może ponosić, świadcząc podstawowe usługi w zakresie sekurytyzacji i pomocnicze usługi w zakresie sekurytyzacji, a także opłaty pobierane przez wnioskodawcę z tytułu przekazania informacji do innego repozytorium sekurytyzacji i z tytułu otrzymania informacji przekazanych z innego repozytorium sekurytyzacji;

c)

metod stosowanych przez wnioskodawcę w celu publicznego udostępnienia informacji, o których mowa w lit. a) i b), w tym kopię struktury opłat w podziale na podstawowe usługi w zakresie sekurytyzacji oraz, w przypadku gdy są one świadczone, pomocnicze usługi w zakresie sekurytyzacji.

Artykuł 20

Ryzyko operacyjne

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera:

a)

szczegółowy opis dostępnych zasobów oraz procedur opracowanych w celu zidentyfikowania i ograniczenia ryzyka operacyjnego i innych rodzajów istotnego ryzyka, na które jest narażony wnioskodawca, w tym kopię odpowiednich polityk, metodyk, procedur wewnętrznych i instrukcji sporządzonych w tym celu;

b)

opis płynnych aktywów netto finansowanych z kapitału własnego służących do pokrycia potencjalnych ogólnych strat z tytułu prowadzenia działalności, tak by kontynuować świadczenie podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji;

c)

ocenę, czy środki finansowe wnioskodawcy są wystarczające, by pokryć koszty operacyjne likwidacji lub reorganizacji krytycznych operacji i usług w ciągu co najmniej dziewięciu miesięcy;

d)

plan zapewnienia ciągłości działania wnioskodawcy oraz politykę aktualizacji tego planu, w tym:

(i)

opis wszystkich procesów biznesowych, zasobów, procedur eskalacji i powiązanych systemów, które są niezbędne do zapewnienia podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji składającego wniosek o rejestrację, w tym wszelkich odpowiednich usług zlecanych na zasadzie outsourcingu oraz strategii, polityki i celów wnioskodawcy służących ciągłości tych procesów;

(ii)

wszelkie porozumienia z innymi dostawcami infrastruktury rynku finansowego, w tym z innymi repozytoriami sekurytyzacji;

(iii)

ustalenia mające na celu zapewnienie minimalnego gwarantowanego poziomu świadczenia funkcji krytycznych oraz przewidywany czas przywrócenia pełnej operacyjności tych funkcji;

(iv)

maksymalny dopuszczalny czas przywrócenia procesów i systemów biznesowych, mając na uwadze terminy zgłaszania informacji określonych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402 oraz ilość informacji, które wnioskodawca musi przetwarzać w ciągu kwartału;

(v)

procedury postępowania w przypadku rejestrowania incydentów i procedury przeglądów;

(vi)

okresowy program testujący zapewniający przeprowadzenie wystarczających testów obejmujących odpowiedni zakres możliwych scenariuszy, w perspektywie krótko- i średnioterminowej, w tym błędy systemowe, klęski żywiołowe, zakłócenia komunikacji, utratę kluczowego personelu i brak możliwości korzystania z normalnie stosowanych pomieszczeń i zapewniający określenie w wyniku testów, w jaki sposób sprzęt, oprogramowanie i łączność reagują na potencjalne zagrożenia, wraz z wynikami i działaniami następczymi wynikającymi z wszelkich testów i tych systemów, w przypadku których wykazano, że nie są w stanie sprostać konkretnym testowanym scenariuszami;

(vii)

liczbę dostępnych alternatywnych technicznych i operacyjnych miejsc prowadzenia działalności, ich położenie, zasoby tych miejsc prowadzenia działalności w porównaniu z głównym miejscem prowadzenia działalności oraz obowiązujące procedury zapewniające ciągłość działania na wypadek konieczności wykorzystania tych alternatywnych miejsc prowadzenia działalności;

(viii)

informacje o dostępie do zapasowego miejsca prowadzenia działalności w celu umożliwienia pracownikom zapewnienia ciągłości podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji, jeżeli główne miejsce nie jest dostępne;

(ix)

plany, procedury i uzgodnienia dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych i zapewnienia bezpieczeństwa personelu;

(x)

plany, procedury i uzgodnienia dotyczące zarządzania w sytuacji kryzysowej, koordynacji ogólnych działań mających na celu zapewnienie ciągłości i określenia (w zakładanym czasie wznowienia funkcji ustalonym przez wnioskodawcę) możliwości ich szybkiego i skutecznego uruchomienia, mobilizacji i eskalacji;

(xi)

plany, procedury i uzgodnienia dotyczące wznowienia działania systemu, aplikacji i elementów infrastruktury wnioskodawcy w zakładanym czasie wznowienia funkcji ustalonym przez wnioskodawcę;

(xii)

szczegółowe informacje dotyczące szkolenia pracowników na temat funkcjonowania rozwiązań gwarantujących ciągłość działania i ról poszczególnych osób w tym względzie, w tym personelu odpowiedzialnego za konkretne działania zabezpieczające, w celu zapewnienia gotowości do natychmiastowego reagowania na zakłócenie świadczenia usług;

e)

opis uzgodnień dotyczących zapewnienia podstawowych usług wnioskodawcy w zakresie sekurytyzacji w przypadku zakłócenia oraz zaangażowania jego użytkowników i innych stron trzecich w te uzgodnienia;

f)

opis uzgodnień wnioskodawcy dotyczących publikowania na jego stronie internetowej i niezwłocznego informowania ESMA i innych użytkowników o wszelkich zakłóceniach świadczenia usługi lub zakłóceniach połączenia, a także o przewidywanym czasie potrzebnym na wznowienie świadczenia regularnej usługi;

g)

opis uzgodnień wnioskodawcy pozwalających jego pracownikom na ciągłe monitorowanie w czasie rzeczywistym działania jego systemów informatycznych.

2.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera kopię zasad i procedur zapewniających uporządkowane przekazywanie informacji do innych repozytoriów sekurytyzacji oraz przekierowywanie przepływów sprawozdawczych do innych repozytoriów sekurytyzacji.

Artykuł 21

Outsourcing

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji wykazuje, że w przypadku gdy wnioskodawca organizuje prowadzenie działań w jego imieniu przez osoby trzecie, w tym przez przedsiębiorstwa, z którymi ma bliskie powiązania, zapewnia, aby taka osoba trzecia posiadała zdolność i możliwość prowadzenia tych działań w sposób niezawodny i profesjonalny.

2.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji określa lub zawiera wszystkie następujące informacje:

a)

opis zakresu działań do zlecenia na zasadzie outsourcingu, a także szczegółowości i zakresu działań zlecanych na zasadzie outsourcingu;

b)

kopię stosownej umowy o gwarantowanym poziomie usług z jasnym podziałem ról i zadań, wskaźniki i cele w odniesieniu do każdej kluczowej funkcji wnioskodawcy, której realizację zlecono na zasadzie outsourcingu, metody stosowane do monitorowania jakości usług w odniesieniu do funkcji zleconych na zasadzie outsourcingu oraz środki lub działania, jakie należy zastosować w przypadku nieosiągnięcia celów w zakresie poziomu usług;

c)

kopie umów dotyczących takich umów o gwarantowanym poziomie usług, w tym wskazanie usługodawcy będącego osobą trzecią;

d)

kopię wszelkich sprawozdań zewnętrznych z działań zleconych na zasadzie outsourcingu, jeżeli są dostępne;

e)

szczegółowe informacje dotyczące środków i zasad organizacyjnych w odniesieniu do outsourcingu i związanego z tym ryzyka, jak określono w ust. 4;

3.   Wniosek o rejestrację wykazuje, że outsourcing nie zmniejsza zdolności wnioskodawcy do pełnienia funkcji kierownictwa wyższego szczebla lub organu zarządzającego.

4.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera informacje wystarczające do wykazania, w jaki sposób wnioskodawca pozostaje odpowiedzialny za wszelką działalność zleconą na zasadzie outsourcingu, oraz opis środków organizacyjnych podjętych przez wnioskodawcę w celu zagwarantowania, że:

a)

usługodawca będący osobą trzecią realizuje działania zlecone na zasadzie outsourcingu w sposób skuteczny i zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami regulacyjnymi oraz że usługodawca będący osobą trzecią w odpowiedni sposób zaradza stwierdzonym uchybieniom;

b)

wnioskodawca prowadzi identyfikację ryzyka w odniesieniu do działań zleconych na zasadzie outsourcingu i odpowiednie okresowe monitorowanie tego ryzyka;

c)

istnieją odpowiednie procedury kontrolne w odniesieniu do działań zleconych na zasadzie outsourcingu, w tym skuteczne nadzorowanie tych działań i ryzyka w ramach wnioskodawcy;

d)

zapewniona jest odpowiednia ciągłość działania w odniesieniu do działań zleconych na zasadzie outsourcingu.

Do celów akapitu pierwszego lit. d) wnioskodawca dostarcza informacje na temat uzgodnień dotyczących ciągłości działania usługodawcy będącego osobą trzecią, w tym dokonaną przez wnioskodawcę ocenę jakości tych uzgodnień dotyczących ciągłości działania oraz, w razie potrzeby, wszelkich ulepszeń tych uzgodnień dotyczących ciągłości działania, których zażądał wnioskodawca.

5.   W przypadku gdy usługodawcę będącego osobą trzecią nadzoruje organ regulacyjny wniosek o rejestrację zawiera również informacje wykazujące, że usługodawca będący osobą trzecią współpracuje z tym organem w związku z działaniami zleconymi na zasadzie outsourcingu.

Artykuł 22

Bezpieczeństwo

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera dowód, że:

a)

jego systemy informatyczne są chronione przed nieprawidłowym użyciem lub nieuprawnionym dostępem;

b)

jego systemy informatyczne zdefiniowane w art. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE (12) są chronione przed atakami;

c)

zapobiega się nieuprawnionemu ujawnieniu informacji poufnych;

d)

zapewnia się bezpieczeństwo i integralność informacji otrzymanych przez nie na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/2402.

2.   Wniosek zawiera dowód, że wnioskodawca wprowadził uzgodnienia umożliwiające szybkie i terminowe identyfikowanie ryzyka, o którym mowa w ust. 1, i zarządzanie nim.

3.   W odniesieniu do naruszeń fizycznych i elektronicznych środków bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1 i 2, wniosek zawiera dowód, że wnioskodawca wprowadził uzgodnienia umożliwiające szybkie i terminowe wykonanie następujących działań:

a)

powiadomienie ESMA o zdarzeniu będącym przyczyną naruszenia;

b)

przedstawienie ESMA sprawozdania dotyczącego zdarzenia ze wskazaniem w nim charakteru i szczegółowych informacji na temat zdarzenia, środków podjętych w celu zaradzenia temu zdarzeniu i inicjatyw przyjętych, aby uniknąć podobnych zdarzeń;

c)

powiadomienie użytkowników o zdarzeniu, w przypadku gdy naruszenie miało na nich wpływ.

Artykuł 23

Procedury weryfikacji

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera opis zasad i procedur wprowadzonych przez wnioskodawcę w celu:

a)

uwierzytelnienia tożsamości użytkownika uzyskującego dostęp do systemów wnioskodawcy;

b)

wydawania upoważnień i pozwoleń na rejestrowanie informacji otrzymanych przez wnioskodawcę na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/2402 w odniesieniu do odpowiedniej sekurytyzacji;

c)

spełnienia wymogów art. 2–4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1229;

d)

weryfikacji i wyróżniania powielanych wniosków;

e)

określania nieotrzymanych przez niego informacji, jeżeli istnieje obowiązek udostępnienia tych informacji zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

2.   Wniosek powinien również zawierać dokumentację przedstawiającą kilka szczegółowych przykładowych przypadków testowych, w tym grafikę, które wykazują zdolność wnioskodawcy do wypełniania obowiązków określonych w ust. 1. W odniesieniu do ust. 1 lit. c) podaje się kilka szczegółowych przykładowych przypadków testowych dla każdej z weryfikacji wymienionych w art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1229.

Artykuł 24

Jakość przedstawianych informacji

W odniesieniu do informacji przedstawionych przez wnioskodawcę zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/1229 wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera szczegółowy opis procedur wprowadzonych przez wnioskodawcę w celu zapewnienia właściwego udostępniania informacji otrzymanych od jednostek przekazujących informacje, bez wprowadzania żadnych błędów ani pomijania informacji.

Artykuł 25

Poufność

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera szczegółowy opis wewnętrznych zasad, procedur i mechanizmów zapobiegających:

a)

wykorzystaniu informacji przechowywanych przez wnioskodawcę do celów niezgodnych z prawem;

b)

ujawnianiu informacji poufnych;

c)

komercyjnemu wykorzystaniu informacji przechowywanych przez wnioskodawcę, w przypadku gdy takie wykorzystanie jest zabronione.

2.   Opis, o którym mowa w ust. 1, zawiera opis wewnętrznych procedur dotyczących zezwoleń dla pracowników na stosowanie haseł dostępu do informacji, ze wskazaniem celu, w jakim pracownik korzysta z danych i zakresu przeglądanych informacji oraz wszelkich ograniczeń dotyczących korzystania z informacji.

3.   Wnioskodawcy dostarczają ESMA informacje na temat procedur służących rejestracji każdego pracownika, który ma dostęp do informacji, czasu dostępu, rodzaju udostępnionych informacji oraz celu, w jakim je udostępniono.

Artykuł 26

Polityka prowadzenia dokumentacji

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera następujące informacje:

a)

systemy, zasady i procedury prowadzenia dokumentacji stosowane w celu zapewnienia, aby informacje udostępniane przez jednostkę przekazującą informacje na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/2402 za pośrednictwem wnioskodawcy były rejestrowane i przechowywane przez wnioskodawcę zgodnie z art. 80 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, jak zastosowano w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402;

b)

szczegółowy opis systemów, zasad i procedur prowadzenia dokumentacji, które są stosowane w celu zapewnienia, aby informacje udostępniane przez jednostkę przekazującą informacje na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/2402 za pośrednictwem wnioskodawcy były odpowiednio modyfikowane i zgodne z odpowiednimi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi;

c)

informacje dotyczące otrzymywania informacji i postępowania z informacjami udostępnianymi przez jednostkę przekazującą informacje na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/2402 za pośrednictwem wnioskodawcy, w tym opis wszelkich zasad i procedur wprowadzonych przez wnioskodawcę w celu zapewnienia:

(i)

terminowego i wiernego rejestrowania otrzymanych informacji;

(ii)

prowadzenia w rejestrze zgłoszeń dokumentacji dotyczącej wszystkich otrzymanych informacji odnoszących się do otrzymania, zmiany lub zakończenia transakcji sekurytyzacyjnej;

(iii)

przechowywania informacji zarówno w trybie online, jak i offline;

(iv)

właściwego kopiowania informacji do celów ciągłości działania.

2.   Wniosek o rejestrację zawiera również zasady i procedury wnioskodawcy dotyczące bezzwłocznego rejestrowania i przechowania przez co najmniej 10 lat po zakończeniu sekurytyzacji, weryfikacji, walidacji i informacji przedstawionych przez wnioskodawcę na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1229.

Artykuł 27

Uiszczenie opłat

Wniosek o rejestrację jako repozytorium sekurytyzacji zawiera dowód uiszczenia opłat rejestracyjnych, o których mowa w art. 16 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Artykuł 28

Poświadczanie prawdziwości i kompletności informacji podanych we wniosku

1.   Do wszystkich informacji przedłożonych ESMA podczas procesu rejestracji należy załączyć pismo podpisane przez członka zarządu wnioskodawcy i członka kierownictwa wyższego szczebla wnioskodawcy, w którym zaświadcza się, że przedłożone informacje są według ich najlepszej wiedzy prawdziwe i kompletne w dniu ich przedłożenia.

2.   Do informacji tych, w stosownych przypadkach i o ile są dostępne, załącza się również odpowiednią dokumentację prawną przedsiębiorstwa poświadczającą prawdziwość informacji przedłożonych we wniosku.

Artykuł 29

Wymogi informacyjne dotyczące zarejestrowanego repozytorium transakcji zamierzającego świadczyć podstawowe usługi w zakresie sekurytyzacji

1.   Wniosek na podstawie art. 10 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/2402 o rozszerzenie rejestracji do celów art. 7 tego rozporządzenia zawiera informacje i dokumentację wymagane następującymi przepisami niniejszego rozporządzenia:

a)

art. 2 z wyjątkiem ust. 2 lit. d);

b)

art. 3;

c)

art. 5 z wyjątkiem ust. 2 lit. d);

d)

art. 6;

e)

art. 9;

f)

art. 10 lit. b);

g)

art. 12;

h)

art. 13 ust. 2;

i)

art. 14, 15 i 16;

j)

art. 17 lit. b) i e)

k)

art. 18–24;

l)

art. 25 ust. 2;

m)

art. 26, 27 i 28.

2.   Informacje i dokumentacja wymagane dowolnymi przepisami niniejszego rozporządzenia, które nie są objęte ust. 1, uwzględnia się we wniosku tylko w takim zakresie, w jakim istnieje różnica w treści tych konkretnych informacji lub dokumentacji w momencie składania wniosku w porównaniu z treścią przedłożoną ESMA jako ostatnia przed tym czasem zgodnie z tytułem VI rozdział 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 lub rozdziałem III rozporządzenia (UE) 2015/2365, stosownie do przypadku.

3.   Do celów niniejszego artykułu przyjmuje się, że odniesienia do wniosku o rejestrację w art. 2 ust. 3 i 4 oraz w art. 3–28 obejmują odniesienie do wniosku o rozszerzenie rejestracji.

Artykuł 30

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1).

(6)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).

(7)  Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 87).

(8)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1229z dnia 29 listopada 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących standardów operacyjnych repozytorium sekurytyzacji w zakresie gromadzenia, agregowania, porównywania i udostępniania danych oraz weryfikacji ich kompletności i spójności (zob. s. 335 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1225 z dnia 29 października 2019 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i ujednoliconych szablonów na potrzeby udostępniania przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą i SSPE informacji oraz szczegółowych informacji na temat sekurytyzacji (zob. s. 217 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(10)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1227 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szablonów na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS (zob. s. 315 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(11)  Rozporządzenie delegowane Komisji 2020/1224 z dnia 16 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje oraz szczegóły dotyczące sekurytyzacji, które mają być udostępnione przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz SSPE (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(12)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotycząca ataków na systemy informatyczne i zastępująca decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW (Dz.U. L 218 z 14.8.2013, s. 8).


Top