EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2019

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2019 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009 (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/2120

OJ L 315, 5.12.2019, p. 187–208 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2019/oj

5.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/187


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2019

z dnia 1 października 2019 r.

ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie dyrektywy 2009/125/WE Komisja powinna określić wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów związanych z energią, których wielkość sprzedaży i obrotu handlowego w Unii są znaczące, które mają istotny wpływ na środowisko i które wykazują znaczny potencjał w zakresie zmniejszenia tego wpływu poprzez ulepszenie ich projektu bez powodowania nadmiernych kosztów.

(2)

W komunikacie Komisji COM(2016) 773 (2) (plan prac dotyczący ekoprojektu) ustanowionym przez Komisję w zastosowaniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE określono priorytety działań w ramach ekoprojektu i etykietowania energetycznego na lata 2016–2019. W planie prac dotyczącym ekoprojektu określono grupy produktów związanych z energią, które należy traktować priorytetowo przy prowadzeniu badań przygotowawczych oraz przy ostatecznym wprowadzaniu środków wykonawczych, jak również przy przeglądzie rozporządzenia Komisji (WE) nr 643/2009 (3) i rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1060/2010 (4).

(3)

Środki z planu prac dotyczącego ekoprojektu mogą potencjalnie przynieść łącznie ponad 260 TWh rocznych oszczędności energii końcowej w 2030 r., co jest równoważne redukcji emisji gazów cieplarnianych o około 100 mln ton rocznie w 2030 r. Urządzenia chłodnicze są jedną z grup produktów wymienionych w planie prac dotyczącym ekoprojektu, o szacowanych rocznych oszczędnościach energii końcowej w 2030 r. wynoszących 10 TWh.

(4)

W rozporządzeniu (WE) nr 643/2009 Komisja ustanowiła wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych i na podstawie tego rozporządzenia Komisja powinna dokonywać jego regularnego przeglądu w kontekście postępu technologicznego.

(5)

Komisja dokonała przeglądu rozporządzenia (WE) nr 643/2009 oraz zbadała techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty urządzeń chłodniczych, jak również rzeczywiste zachowanie konsumenta. Przegląd został przeprowadzony w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami z Unii oraz z państw trzecich. Wyniki przeglądu zostały opublikowane i przedstawione Forum Konsultacyjnemu ds. Ekoprojektu powołanemu na podstawie art. 18 dyrektywy 2009/125/WE.

(6)

Przegląd pokazuje korzyści płynące ze stałych i udoskonalonych wymogów dostosowanych do postępu technologicznego w dziedzinie urządzeń chłodniczych. Pokazuje on w szczególności, że możliwe jest wprowadzenie wymogów efektywności energetycznej dla urządzeń do przechowywania wina oraz wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie współczynników korygujących.

(7)

Roczne zużycie energii przez produkty objęte niniejszym rozporządzeniem w Unii oszacowano w 2015 r. na poziomie 86 TWh, co stanowi ekwiwalent CO2 34 mln ton emisji gazów cieplarnianych. Zużycie energii przez urządzenia chłodnicze w dotychczasowym scenariuszu postępowania ma ulec zmniejszeniu do 2030 r. Przewidywane jest jednak wyhamowanie tego spadku, o ile istniejące wymogi dotyczące ekoprojektu nie zostaną zaktualizowane.

(8)

Aspekty środowiskowe urządzeń chłodniczych objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, które zostały uznane za istotne do celów niniejszego rozporządzenia, to zużycie energii w fazie użytkowania, zwiększone zużycie energii na przestrzeni cyklu życia produktu z powodu nieszczelnych uszczelek drzwi, ograniczone możliwości naprawy i nieoptymalne możliwości konserwacji żywności skutkujące możliwym do uniknięcia marnowaniem żywności.

(9)

W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2015) 614 final (5) (plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym), oraz w planie prac dotyczącym ekoprojektu podkreślono znaczenie wykorzystania struktury ekoprojektu na potrzeby wspierania bardziej zasobooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE (6) odnosi się do dyrektywy 2009/125/WE, w której wskazano, że wymogi dotyczące ekoprojektu powinny ułatwiać ponowne użycie, demontaż i odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) poprzez rozwiązywanie problemów na wcześniejszym etapie. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem określać odpowiednie do tego celu wymogi.

(10)

Urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej powinny podlegać przepisom oddzielnego rozporządzenia dotyczącego ekoprojektu.

(11)

Zamrażarki skrzyniowe, w tym zamrażarki skrzyniowe do użytku profesjonalnego, powinny zostać objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, ponieważ nie są objęte zakresem rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1095 (7) i mogą być wykorzystywane w środowiskach innych niż profesjonalne.

(12)

Urządzenia do przechowywania wina i urządzenia chłodnicze o niskim poziomie emisji hałasu (takie jak minibary), w tym te z przezroczystymi drzwiami, nie są wyposażone w funkcję sprzedaży bezpośredniej. Urządzenia do przechowywania wina są zwykle używane w gospodarstwach domowych lub w restauracjach, a minibary w pokojach hotelowych. Urządzenia do przechowywania wina i minibary, w tym te z przezroczystymi drzwiami, powinny być zatem objęte zakresem niniejszego rozporządzenia.

(13)

Odpowiednie parametry produktów należy mierzyć wiarygodnymi, dokładnymi i odtwarzalnymi metodami. Metody te powinny uwzględniać uznane najnowocześniejsze metody pomiarów, w tym, jeśli są dostępne, zharmonizowane normy przyjęte przez europejskie organizacje normalizacyjne wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 (8).

(14)

Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE w niniejszym rozporządzeniu należy określić mające zastosowanie procedury oceny zgodności.

(15)

W celu ułatwienia kontroli zgodności producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele powinni dostarczać informacje w dokumentacji technicznej, o której mowa w załącznikach IV i V do dyrektywy 2009/125/WE, w zakresie, w jakim informacje te odnoszą się do wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(16)

Do celów nadzoru rynku producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele powinni mieć możliwość odwołania się do bazy danych, jeśli dokumentacja techniczna, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/2016 (9).

(17)

W celu poprawy skuteczności niniejszego rozporządzenia oraz w celu ochrony konsumentów produkty, których wydajność zmienia się automatycznie w warunkach testowych, aby poprawić deklarowane parametry, powinny być zakazane.

(18)

Oprócz prawnie wiążących wymogów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu należy określić orientacyjne poziomy referencyjne dla najlepszych dostępnych technologii, aby informacje o efektywności ekologicznej na przestrzeni cyklu życia produktów, które podlegają niniejszemu rozporządzeniu, były powszechnie i łatwo dostępne, zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE załącznik I część 3 pkt 2.

(19)

Przegląd niniejszego rozporządzenia powinien obejmować ocenę celowości i skuteczności jego przepisów w osiąganiu założonych celów. Harmonogram przeglądu powinien umożliwiać wdrożenie wszystkich przepisów i wykazywać wpływ na rynek.

(20)

Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 643/2009.

(21)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie art. 19 ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu na potrzeby wprowadzania na rynek lub wprowadzania do użytku zasilanych sieciowo urządzeń chłodniczych o pojemności całkowitej większej niż 10 litrów, ale mniejszej lub równej 1 500 litrów.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a)

szaf chłodniczych i zamrażarek szokowych do użytku profesjonalnego, z wyjątkiem zamrażarek skrzyniowych do użytku profesjonalnego;

b)

urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej;

c)

przenośnych urządzeń chłodniczych;

d)

urządzeń, których podstawową funkcją nie jest przechowywanie środków spożywczych w drodze zamrażania.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„sieć” lub „sieć elektryczna” oznacza sieć dostarczającą energię z sieci prądu przemiennego o napięciu 230 (± 10 %) woltów i częstotliwości 50 Hz;

2)

„urządzenie chłodnicze” oznacza izolowaną szafę przechowalniczą z co najmniej jedną komorą, w której panują warunki o konkretnej kontrolowanej temperaturze, chłodzoną poprzez naturalną lub wymuszoną konwekcję, w której chłodzenie jest wynikiem co najmniej jednego sposobu zużycia energii;

3)

„komora” oznacza zamkniętą przestrzeń w urządzeniu chłodniczym, która jest oddzielona od innych komór ścianką, pojemnikiem lub podobną strukturą, i która jest bezpośrednio dostępna przez co najmniej jedne drzwi zewnętrzne i może być podzielona na podkomory. Do celów niniejszego rozporządzenia pojęcie „komora” odnosi się zarówno do komór, jak i podkomór, o ile nie wskazano inaczej;

4)

„drzwi zewnętrzne” jest to część szafy, która może być przesunięta lub usunięta, aby umożliwić przynajmniej przełożenie ładunku z zewnątrz do wnętrza szafy przechowalniczej lub z wnętrza na zewnątrz;

5)

„podkomora” oznacza wydzieloną w komorze przestrzeń, w której panuje inny zakres temperatur roboczych niż w komorze, w której się ona znajduje;

6)

„pojemność całkowita” (V) oznacza, wyrażoną w dm3 lub litrach, objętość przestrzeni wewnętrznej urządzenia chłodniczego, równą sumie pojemności komór;

7)

„pojemność komory” (Vc) oznacza, wyrażoną w dm3 lub litrach, objętość przestrzeni wewnątrz komory;

8)

„szafa chłodnicza lub mroźnicza” oznacza izolowane urządzenie chłodnicze łączące przynajmniej jedną komorę dostępną przez przynajmniej jedne drzwi lub przynajmniej jedną szufladę, zdolne do stałego utrzymywania temperatury środków spożywczych w przepisanych granicach w temperaturze roboczej chłodzenia lub mrożenia, wykorzystujące cykl sprężania par i przeznaczone do przechowywania środków spożywczych w środowisku innym niż gospodarstwo domowe, ale nieprzeznaczone do prezentacji lub udostępniania takich środków klientom, jak zdefiniowano w rozporządzeniu (UE) 2015/1095;

9)

„schładzarka lub zamrażarka szokowa” oznacza izolowane urządzenie chłodnicze przeznaczone głównie do szybkiego obniżania temperatury gorącej żywności do poziomu poniżej 10 °C w przypadku schładzania i poniżej – 18 °C w przypadku mrożenia, jak zdefiniowano w rozporządzeniu (UE) 2015/1095;

10)

„profesjonalna zamrażarka skrzyniowa” oznacza zamrażarkę, w której komory dostępne są od góry urządzenia lub w której występują zarówno komory otwierane od góry, jak i komory pionowe, ale w przypadku której pojemność brutto komór otwieranych od góry przekracza 75 % całkowitej pojemności brutto urządzenia, używaną do przechowywania środków spożywczych w środowisku innym niż gospodarstwo domowe;

11)

„zamrażarka” oznacza urządzenie chłodnicze wyposażone jedynie w komory czterogwiazdkowe;

12)

„komora mroźna” oznacza rodzaj komory o docelowej temperaturze nie wyższej niż 0 °C; jest to komora bezgwiazdkowa, jedno-, dwu-, trzy- lub czterogwiazdkowa w załączniku III tabela 3;

13)

„rodzaj komory” oznacza zadeklarowany rodzaj komory zgodnie z parametrami wydajności chłodzenia Tmin, Tmax, Tc oraz innymi parametrami określonymi w załączniku III tabela 3;

14)

„temperatura minimalna” (Tmin) oznacza minimalną temperaturę w komorze podczas przechowywania w ramach badania, jak określono w załączniku III tabela 3;

15)

„temperatura maksymalna” (Tmax) oznacza maksymalną temperaturę w komorze podczas przechowywania w ramach badania, jak określono w załączniku III tabela 3;

16)

„temperatura docelowa” (Tc) oznacza temperaturę znamionową panującą wewnątrz komory podczas testów, jak określono w załączniku III tabela 3, odnosi się ona do maksymalnej temperatury badania zużycia energii i jest wyrażona jako średnia w funkcji czasu oraz z pomiarów z zestawu czujników;

17)

„komora bezgwiazdkowa” i „komora do wytwarzania lodu” oznaczają komorę mroźną o docelowej temperaturze i warunkach przechowywania 0 °C, jak określono w załączniku III tabela 3;

18)

„komora jednogwiazdkowa” oznacza komorę mroźną o docelowej temperaturze i warunkach przechowywania –6 °C, jak określono w załączniku III tabela 3;

19)

„komora dwugwiazdkowa” oznacza komorę mroźną o docelowej temperaturze i warunkach przechowywania -12 °C, jak określono w załączniku III tabela 3;

20)

„komora trzygwiazdkowa” oznacza komorę mroźną o docelowej temperaturze i warunkach przechowywania -18 °C, jak określono w załączniku III tabela 3;

21)

„komora zamrażarki” lub „komora czterogwiazdkowa” oznacza komorę mroźną o temperaturze docelowej i warunkach przechowywania –18 °C, która spełnia wymogi w zakresie zdolności zamrażania;

22)

„zdolność zamrażania” oznacza ilość świeżych środków spożywczych, które można zamrozić w komorze zamrażarki w ciągu 24 h; nie może być mniejsza niż 4,5 kg na 24 h na 100 l objętości komory zamrażarki, przy czym wartość minimalna wynosi 2,0 kg/24 h;

23)

„urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej” oznacza urządzenie chłodnicze wykorzystywane do prezentowania i sprzedaży klientom produktów przechowywanych w określonej temperaturze niższej niż temperatura otoczenia, dostępnych bezpośrednio przez otwarte boki lub przez co najmniej jedne drzwi lub szuflady bądź oba te elementy, w tym również szafy z przestrzeniami wykorzystywanymi do przechowywania lub wspomaganego wydawania produktów niedostępnych dla klientów, jak określono w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/2024 (10);

24)

„minibar” oznacza urządzenie chłodnicze o pojemności całkowitej nieprzekraczającej 60 l przeznaczone głównie do przechowywania i sprzedaży środków spożywczych w pokojach hotelowych i podobnych miejscach;

25)

„urządzenie do przechowywania wina” oznacza urządzenie chłodnicze przeznaczone do przechowywania wina z precyzyjną regulacją temperatury przechowywania oraz temperatury docelowej komory do przechowywania wina, jak określono w załączniku III tabela 3, wyposażone w rozwiązania antywibracyjne;

26)

„dedykowane urządzenie chłodnicze” oznacza urządzenie chłodnicze wyposażone w tylko jeden rodzaj komory;

27)

„komora do przechowywania wina” oznacza komorę niemroźną o temperaturze docelowej 12 °C, wilgotności wewnętrznej w zakresie od 50 % do 80 % i warunkach przechowywania mieszczących się w zakresie od 5 °C do 20 °C, jak określono w załączniku III tabela 3;

28)

„przenośne urządzenie chłodnicze” oznacza urządzenie chłodnicze, które może być używane w przypadku braku dostępu do sieci elektrycznej, które wykorzystuje energię elektryczną o bardzo niskim napięciu (< 120 V DC) lub paliwo, bądź oba te źródła, do realizacji funkcji chłodzenia, w tym urządzenie chłodnicze, które, oprócz wykorzystywania energii elektrycznej o bardzo niskim napięciu lub paliwa, bądź obu tych źródeł, może być zasilane sieciowo. Urządzenie wprowadzane do obrotu z przetwornicą AC/DC nie jest przenośnym urządzeniem chłodniczym;

29)

„środki spożywcze” oznaczają żywność, składniki, napoje, w tym wino, i inne artykuły przeznaczone do spożycia, wymagające schłodzenia do określonych temperatur;

30)

„wskaźnik efektywności energetycznej” (EEI) oznacza, wyrażony w procentach, wskaźnik liczbowy względnej efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego, jak określono w załączniku III pkt 5;

31)

„urządzenie chłodnicze o niskim poziomie emisji hałasu” oznacza urządzenie chłodnicze bez sprężania par emitujące hałas akustyczny o poziomie niższym niż 27 decybeli ważone w stosunku do poziomu odniesienia 1 pikowata (dB(A) re 1 pW);

32)

„emisja hałasu akustycznego” oznacza, wyrażony w decybelach ważonych w stosunku do poziomu odniesienia 1 pikowata (dB(A) re 1 pW), poziom mocy akustycznej urządzenia chłodniczego;

33)

„urządzenie typu combi” oznacza urządzenie chłodnicze, które ma więcej niż jeden rodzaj komory, w tym przynajmniej jedną komorę niemroźną;

34)

„komora niemroźna” oznacza rodzaj komory o docelowej temperaturze nie niższej niż 4 °C; tj. komorę spiżarnię, komorę do przechowywania wina, komorę piwniczną lub komorę do przechowywania świeżej żywności o warunkach przechowywania i temperaturach docelowych określonych w załączniku III tabela 3;

35)

„komora spiżarnia” oznacza komorę niemroźną o temperaturze docelowej 17 °C i warunkach przechowywania mieszczących się w zakresie od 14 °C do 20 °C, jak określono w tabeli 3 w załączniku III;

36)

„komora piwniczna” oznacza komorę niemroźną o temperaturze docelowej 12 °C i warunkach przechowywania mieszczących się w zakresie od 2 °C do 14 °C, jak określono w tabeli 3 w załączniku III;

37)

„komora do przechowywania świeżej żywności” oznacza komorę niemroźną o temperaturze docelowej 4 °C i warunkach przechowywania mieszczących się w zakresie od 0 °C do 8 °C, jak określono w załączniku III tabela 3;

38)

„podgrzewacz antykondensacyjny działający w zależności od warunków otoczenia” oznacza podgrzewacz, który zapobiega kondensacji pary wodnej, którego wydajność grzewcza zależy od temperatury otoczenia lub wilgotności powietrza bądź od obu tych czynników;

39)

„podgrzewacz antykondensacyjny” oznacza podgrzewacz, który zapobiega kondensacji pary wodnej na urządzeniu chłodniczym;

40)

„energia pomocnicza” (Eaux ) oznacza, wyrażoną w kWh/r, energię wykorzystywaną przez podgrzewacz antykondensacyjny działający w zależności od warunków otoczenia.

Na potrzeby załączników dodatkowe definicje określono w załączniku I.

Artykuł 3

Wymogi ekoprojektu

Wymogi dotyczące ekoprojektu określone w załączniku II mają zastosowanie, począwszy od dat w nim wskazanych.

Artykuł 4

Ocena zgodności

1.   Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, stanowi wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do tej dyrektywy lub system zarządzania określony w załączniku V do tej dyrektywy.

2.   Na potrzeby oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, dokumentacja techniczna zawiera kopię informacji o produkcie przekazaną zgodnie z załącznikiem II pkt 4 oraz szczegółowe informacje i wyniki obliczeń określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

3.   W przypadku gdy informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla danego modelu otrzymano:

a)

na podstawie modelu, który ma taką samą charakterystykę techniczną istotną dla informacji technicznych, które należy przedstawić, ale który został wyprodukowany przez innego producenta; lub

b)

na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innego modelu tego samego bądź innego producenta, lub obu,

dokumentacja techniczna musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące takich obliczeń, ocenę przeprowadzoną przez producenta w celu weryfikacji dokładności obliczeń oraz, w stosownych przypadkach, deklarację identyczności modeli różnych producentów.

Dokumentacja techniczna musi zawierać wykaz wszystkich równoważnych modeli, w tym ich numery identyfikacyjne.

4.   Dokumentacja techniczna musi zawierać informacje uporządkowane w kolejności oraz w sposób określony w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2019/2016. Do celów nadzoru rynku producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele mogą, nie naruszając przepisów pkt 2 lit. g) załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE, skorzystać z dokumentacji technicznej wprowadzonej do bazy danych o produktach, która zawiera te same informacje określone w rozporządzeniu (UE) 2019/2016.

Artykuł 5

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, państwa członkowskie stosują procedurę weryfikacji określoną w załączniku IV.

Artykuł 6

Obejście

Producent, importer lub upoważniony przedstawiciel nie może wprowadzać do obrotu produktów zaprojektowanych tak, aby miały możliwość wykrywania, że są testowane (np. poprzez rozpoznanie warunków testowych lub cyklu testów) i reagowania na taką sytuację w szczególny sposób poprzez automatyczną zmianę swojego działania w trakcie testu w celu osiągnięcia bardziej korzystnego poziomu w zakresie któregokolwiek z parametrów podanych przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela w dokumentacji technicznej lub ujętych w jakiejkolwiek przekazanej dokumentacji.

Zużycie energii przez produkt ani żaden inny z deklarowanych parametrów, nie może ulec pogorszeniu po aktualizacji oprogramowania komputerowego lub oprogramowania układowego, jeśli pomiar jest dokonywany na podstawie tej samej normy badania, co użyta przy deklaracji zgodności, chyba że użytkownik końcowy wyraził na to wyraźną zgodę przed aktualizacją.

Artykuł 7

Orientacyjne poziomy referencyjne

Orientacyjne poziomy referencyjne dla najlepszych produktów i technologii dostępnych na rynku w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia określono w załączniku V.

Artykuł 8

Przegląd

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technologicznego i przedstawia wyniki tej oceny, w tym, w stosownych przypadkach, projekt wniosku w sprawie zmiany, Forum Konsultacyjnemu ds. Ekoprojektu do dnia 25 grudnia 2025 r.

Przegląd ten obejmuje w szczególności ocenę:

a)

wymogów dotyczących wskaźnika efektywności energetycznej dla urządzeń chłodniczych o niskim poziomie emisji hałasu i urządzeń do przechowywania wina, w tym urządzeń z przezroczystymi drzwiami;

b)

celowości ustanowienia wymogów dotyczących wskaźnika efektywności energetycznej dla urządzeń typu combi o niskim poziomie emisji hałasu z komorą mroźną (komorami mroźnymi);

c)

ujęcia zamrażarek skrzyniowych do użytku profesjonalnego;

d)

poziomu tolerancji;

e)

celowości obowiązkowych alarmów dźwiękowych sygnalizujących długie otwarcie drzwi;

f)

współczynników kompensacyjnych i parametrów modelowania;

g)

celowości ustanowienia dodatkowych wymogów dotyczących zasobooszczędności produktów, zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym uwzględnienia większej liczby części zamiennych;

h)

celowości uwzględnienia urządzeń lub funkcji pomocniczych innych niż podgrzewacz antykondensacyjny działający w zależności od warunków otoczenia w określaniu energii pomocniczej;

i)

metodyki uwzględnienia automatycznego lub inteligentnego rozmrażania.

Artykuł 9

Uchylenie

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009 traci moc ze skutkiem od dnia 1 marca 2021 r.

Artykuł 10

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2021 r. Art. 6 stosuje się jednak od dnia 25 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 października 2019 r.

W imieniu Komisji,

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.

(2)  Komunikat Komisji: Plan pracy dotyczący ekoprojektu 2016–2019, COM(2016) 773 final z 30.11.2016 r.

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 53).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 314 z 30.11.2010, s. 17).

(5)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, COM(2015) 614 final, z 2.12.2015 r.

(6)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38).

(7)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1095 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy (Dz.U. L 177 z 8.7.2015, s. 19).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).

(9)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2016 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 (zob. s. 102 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(10)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2024 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (zob. s. 313 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK I

Definicje mające zastosowanie do załączników

Stosuje się następujące definicje:

1)

„przezroczyste drzwi” oznaczają drzwi zewnętrzne wykonane z przezroczystego materiału, przez które użytkownik może zobaczyć przedmioty; co najmniej 75 % wewnętrznej wysokości szafy i 75 % wewnętrznej szerokości szafy, mierzone w obu przypadkach z przodu szafy, musi być przezroczyste;

2)

„szybkie zamrażanie” oznacza funkcję uruchamianą przez użytkownika końcowego zgodnie z zaleceniami producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela umożliwiającą obniżenie temperatury przechowywania w komorach zamrażarki w celu szybszego zamrożenia niezamrożonych środków spożywczych;

3)

„ustawienie zimowe” oznacza element regulacyjny w urządzeniu typu combi z jedną sprężarką i jednym termostatem, który zgodnie z zaleceniami producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela może być używany w temperaturach otoczenia poniżej +16 °C, składający się z urządzenia przełączającego lub funkcji przełączającej gwarantujących, że nawet jeśli nie byłoby to konieczne w komorze, w której znajduje się termostat, sprężarka wciąż działa, aby utrzymać odpowiednią temperaturę przechowywania w pozostałych komorach;

4)

„komora schładzania” oznacza komorę, w której średnia temperatura jest utrzymywana w pewnym zakresie bez konieczności regulacji przez użytkownika; temperatura docelowa jest równa 2 °C, a warunki przechowywania mieszczą się w zakresie od –3 °C do 3 °C, jak określono w załączniku III tabela 3;

5)

„próżniowy panel izolacyjny” (VIP) oznacza panel izolacyjny składający się ze sztywnego materiału o dużej porowatości pokrytego cienką, gazoszczelną powłoką, z której odprowadzane są gazy i która jest uszczelniona, aby zapobiegać przedostawaniu się gazów do wnętrza panelu;

6)

„przegroda dwugwiazdkowa” oznacza część trzy- lub czterogwiazdkowej komory, która nie ma oddzielnych drzwi ani wieka, o temperaturze docelowej i warunkach przechowywania -12 °C;

7)

„uszczelka drzwiowa” oznacza uszczelkę mechaniczną, która wypełnia przestrzeń pomiędzy drzwiami a szafą w urządzeniu chłodniczym i zapobiega przeciekowi powietrza z szafy;

8)

„część zamienna” oznacza oddzielną część, którą można zastąpić część pełniącą tę samą lub podobną funkcję w produkcie;

9)

„profesjonalny serwis naprawczy” oznacza podmiot lub przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie napraw i profesjonalnej konserwacji urządzeń chłodniczych;

10)

„urządzenie wolnostojące” oznacza urządzenie chłodnicze, które nie jest urządzeniem do zabudowy;

11)

„urządzenie do zabudowy” oznacza urządzenie chłodnicze, które zostało zaprojektowane, przebadane i jest sprzedawane wyłącznie w celu:

a)

zamontowania w szafkach lub do obudowania (z góry, z dołu i po bokach) panelami; oraz

b)

stabilnego przymocowania do boków, górnej lub dolnej części szafek lub paneli; oraz

c)

wyposażenia w fabrycznie wykonany front będący jego integralną częścią lub zamocowania na nim wykonanego na zamówienie przedniego panelu;

12)

„gwarancja” oznacza każde zobowiązanie sprzedawcy detalicznego lub importera bądź upoważnionego przedstawiciela producenta wobec konsumenta do:

a)

zwrotu zapłaconej ceny; lub

b)

wymiany, naprawy urządzeń chłodniczych lub zajęcia się nimi w inny sposób, jeśli nie są one zgodne ze specyfikacjami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym lub w stosownej reklamie;

13)

„klasa klimatyczna” oznacza zakres temperatur otoczenia, określony w załączniku III pkt 1 lit. i), w którym urządzenia chłodnicze mają być używane oraz dla których spełnione są jednocześnie we wszystkich komorach wymogi dotyczące temperatury przechowywania określone załączniku III tabela 3;

14)

„baza danych o produktach” oznacza zbiór danych dotyczących produktów, który jest uporządkowany w sposób systematyczny i składa się z części publicznej zorientowanej na konsumentów, w której informacje dotyczące parametrów poszczególnych produktów są dostępne w formie elektronicznej, z portalu internetowego zapewniającego dostępność oraz z części dotyczącej zgodności, która zawiera jasno określone wymogi dotyczące dostępności i bezpieczeństwa, jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 (1);

15)

„roczne zużycie energii” (AE) oznacza, wyrażone w kilowatogodzinach na rok (kWh/r), średnie dzienne zużycie energii pomnożone przez 365 (dni w roku), obliczane zgodnie z załącznikiem III pkt 3;

16)

„dzienne zużycie energii” (Edaily ) oznacza, wyrażoną w kilowatogodzinach na 24 godziny (kWh/24 h), energię elektryczną zużywaną przez urządzenie chłodnicze przez 24 godziny w warunkach odniesienia, obliczaną zgodnie z załącznikiem III pkt 3;

17)

„dystrybutor” oznacza urządzenie, które na żądanie dozuje schłodzony lub zamrożony ładunek z urządzenia chłodniczego, takie jak dystrybutor kostek lodu lub dystrybutor schłodzonej wody;

18)

„komora o zmiennej temperaturze” oznacza komorę przeznaczoną do użytku jako dwa (lub więcej) alternatywne rodzaje komory (np. komora, która może być komorą do przechowywania świeżej żywności lub komorą zamrażarki), w której możliwe jest stałe utrzymanie ustawionego przez użytkownika zakresu temperatur roboczych mającego zastosowanie w odniesieniu do każdego podanego typu komory. Komora przeznaczona do użytku jako komora pojedynczego rodzaju, która może spełniać również warunki przechowywania dotyczące innych rodzajów komór (na przykład komora schładzania, która może spełniać również wymogi dotyczące komory bezgwiazdkowej), nie jest komorą o zmiennej temperaturze;

19)

„sieć” oznacza infrastrukturę łączności z topologią połączeń, architekturę, z uwzględnieniem elementów fizycznych, zasad organizacyjnych, procedur i formatów (protokołów) komunikacyjnych;

20)

„zużycie energii w stanie ustalonym” (Pss ) oznacza, wyrażone w watach (W), średnie zużycie energii w warunkach stanu ustalonego;

21)

„przyrostowe zużycie energii na rozmrażanie i przywracanie warunków wyjściowych” (ΔΕd-f ) oznacza, wyrażone w watogodzinach (Wh), dodatkowe średnie zużycie energii na czynności związane z rozmrażaniem i przywracaniem warunków wyjściowych;

22)

„rozmrażanie automatyczne” oznacza funkcję, dzięki której komory są rozmrażane bez interwencji użytkownika w celu rozpoczęcia usuwania nagromadzonego szronu przy wszystkich ustawieniach temperatury lub w celu przywrócenia normalnego działania, a odprowadzanie wody po rozmrożeniu następuje automatycznie;

23)

„okres rozmrażania” (td-f ) oznacza, wyrażony w godzinach (h), reprezentatywny średni okres pomiędzy jednym i kolejnym czasem włączenia grzałki rozmrażającej w dwóch następujących po sobie cyklach rozmrażania i przywracania warunków wyjściowych, lub – w przypadku braku grzałki rozmrażającej – pomiędzy jednym i kolejnym wyłączeniem sprężarki w dwóch następujących po sobie cyklach rozmrażania i przywracania warunków wyjściowych;

24)

„okres rozmrażania i przywracania warunków wyjściowych” oznacza okres od momentu rozpoczęcia cyklu regulacji rozmrażania do przywrócenia stabilnych warunków pracy;

25)

„rodzaj rozmrażania” oznacza sposób usuwania szronu zgromadzonego na parowniku/parownikach urządzenia chłodniczego, tj. rozmrażanie automatyczne lub ręczne;

26)

„rozmrażanie ręczne” oznacza brak funkcji rozmrażania automatycznego;

27)

„współczynnik obciążenia” (L) oznacza współczynnik uwzględniający dodatkowe (ponad to, co jest już zakładane ze względu na wyższą średnią temperaturę otoczenia podczas badań) obciążenie chłodnicze wynikające z umieszczenia ciepłych środków spożywczych, o wartościach określonych w załączniku III pkt 3 lit. a);

28)

„standardowe roczne zużycie energii” (SAE) oznacza, wyrażone w kilowatogodzinach na rok (kWh/r), referencyjne roczne zużycie energii przez urządzenie chłodnicze, obliczane zgodnie z załącznikiem III pkt 4;

29)

„parametr combi” (C) oznacza parametr modelowania, który uwzględnia synergię, w przypadku gdy w jednym urządzeniu znajdują się różne rodzaje komór, przyjmujący wartości określone w załączniku III tabela 4;

30)

„współczynnik utraty ciepła przez drzwi” (D) oznacza współczynnik kompensacji dla urządzeń typu combi określany według liczby komór o różnych temperaturach lub liczby drzwi zewnętrznych, w zależności od tego, która z nich jest niższa, oraz jak określono w załączniku III tabela 5. W przypadku tego współczynnika pojęcie „komora” nie odnosi się do podkomory;

31)

„współczynnik rozmrażania” (Ac ) oznacza współczynnik kompensacji uwzględniający to, czy urządzenia chłodnicze mają funkcję automatycznego rozmrażania, czy wymagają rozmrażania ręcznego, o wartościach określonych w załączniku III tabela 5;

32)

„współczynnik zabudowania” (Bc ) oznacza współczynnik kompensacji uwzględniający to, czy urządzenie chłodnicze jest urządzeniem wolnostojącym, czy do zabudowy, o wartościach określonych w załączniku III tabela 5;

33)

„Mc” i „Nc” oznaczają parametry modelowania uwzględniające zależność zużycia energii od pojemności, o wartościach określonych w załączniku III tabela 4;

34)

„parametr termodynamiczny” (rc ) oznacza parametr modelowania korygujący standardowe roczne zużycie energii do temperatury otoczenia wynoszącej 24 °C, o wartościach określonych w załączniku III tabela 4;

35)

„model równoważny” oznacza model, który ma takie same właściwości techniczne istotne w kontekście informacji technicznych, które należy przekazać, ale który został wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku przez tego samego producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela jako inny model z innym identyfikatorem modelu;

36)

„identyfikator modelu” oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model produktu od innych modeli o tym samym znaku towarowym lub o tej samej nazwie dostawcy;

37)

„chłodziarko-zamrażarka” oznacza urządzenie typu combi składające się z co najmniej jednej komory zamrażarki oraz co najmniej jednej komory do przechowywania świeżej żywności.


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

Wymogi ekoprojektu

1.   Wymogi dotyczące efektywności energetycznej:

a)

Od dnia 1 marca 2021 r. wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) urządzeń chłodniczych nie może przekraczać wartości określonych w tabeli 1.

Tabela 1

Maksymalna wartość EEI dla urządzeń chłodniczych wyrażona w %

 

EEI

dedykowane urządzenia chłodnicze o niskim poziomie emisji hałasu z komorą, -ami do przechowywania świeżej żywności

375

urządzenia chłodnicze z przezroczystymi drzwiami o niskim poziomie emisji hałasu

380

inne urządzenia chłodnicze o niskim poziomie emisji hałasu z wyjątkiem urządzeń typu combi o niskim poziomie emisji hałasu z komorą mroźną

300

urządzenia chłodnicze z przezroczystymi drzwiami

190

inne urządzenia do przechowywania wina

155

wszystkie pozostałe urządzenia chłodnicze o niskim poziomie emisji hałasu z wyjątkiem urządzeń typu combi o niskim poziomie emisji hałasu z komorą mroźną

125

b)

Od dnia 1 marca 2024 r. wskaźnik efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych nie może przekraczać wartości określonych w tabeli 2.

Tabela 2

Maksymalna wartość EEI dla urządzeń chłodniczych wyrażona w %

 

EEI

dedykowane urządzenia chłodnicze o niskim poziomie emisji hałasu z komorą, -ami do przechowywania świeżej żywności

312

urządzenia chłodnicze z przezroczystymi drzwiami o niskim poziomie emisji hałasu

300

inne urządzenia chłodnicze o niskim poziomie emisji hałasu z wyjątkiem urządzeń typu combi o niskim poziomie emisji hałasu z komorą mroźną

250

urządzenia chłodnicze z przezroczystymi drzwiami

172

inne urządzenia do przechowywania wina

140

wszystkie pozostałe urządzenia chłodnicze o niskim poziomie emisji hałasu z wyjątkiem urządzeń typu combi o niskim poziomie emisji hałasu z komorą mroźną

100

2.   Wymogi w zakresie funkcjonalności:

Od dnia 1 marca 2021 r. urządzenia chłodnicze muszą spełniać następujące wymogi:

a)

każda funkcja szybkiego zamrażania lub każda podobna funkcja dostępna dzięki zmianie ustawień temperatury w komorach zamrażających musi, po jej aktywowaniu przez użytkownika końcowego zgodnie z instrukcjami producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela, powrócić automatycznie do poprzednich normalnych warunków przechowywania nie później niż po 72 godzinach;

b)

ustawienia zimowe są automatycznie włączane lub wyłączane zgodnie z potrzebami w zakresie utrzymania prawidłowej temperatury w komorach mroźnych;

c)

każda komora jest oznaczona odpowiednim symbolem identyfikacyjnym. W przypadku komór mroźnych jest to liczba gwiazdek komory. W przypadku komór schładzających i niemroźnych jest to wskazanie, w sposób wybrany przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela, rodzaju żywności, który powinien być przechowywany w danej komorze;

d)

jeśli urządzenie chłodnicze zawiera próżniowe panele izolacyjne, urządzenie chłodnicze musi być wyraźnie i czytelnie oznaczone literami „VIP”;

e)

w przypadku podkomór dwugwiazdkowych lub przegród dwugwiazdkowych:

podkomora dwugwiazdkowa lub przegroda dwugwiazdkowa jest oddzielona od pojemności komory trzy- lub czterogwiazdkowej ścianką, pojemnikiem lub podobną strukturą,

pojemność podkomory dwugwiazdkowej lub przegrody dwugwiazdkowej nie przekracza 20 % całkowitej pojemności komory;

f)

w przypadku komory czterogwiazdkowej zdolność zamrażania musi być taka, aby czas mrożenia potrzebny do obniżenia temperatury małego ładunku (3,5 kg/100 l) z +25 do –18 °C przy temperaturze otoczenia 25 °C jest mniejszy lub równy 18,5 h.

Do dnia 1 marca 2024 r. wymogi określone w pkt 2 lit. a) i b) nie mają zastosowania do urządzeń typu combi z jednym termostatem elektromechanicznym i jedną sprężarką bez sterowania elektromechanicznego.

3.   Wymogi dotyczące zasobooszczędności:

Od dnia 1 marca 2021 r. urządzenia chłodnicze muszą spełniać następujące wymogi:

a)

dostępność części zamiennych:

1)

producenci, importerzy urządzeń chłodniczych bądź upoważnieni przedstawiciele udostępniają profesjonalnym serwisom naprawczym co najmniej następujące części zamienne: termostaty, czujniki temperatury, płytki obwodów drukowanych przez okres co najmniej siedmiu lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu;

2)

producenci, importerzy urządzeń chłodniczych bądź upoważnieni przedstawiciele udostępniają profesjonalnym serwisom naprawczym i użytkownikom końcowym co najmniej następujące części zamienne: klamki, zawiasy do drzwi, tace i koszyki przez okres co najmniej siedmiu lat oraz uszczelki drzwiowe przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu;

3)

producenci zapewniają możliwość wymiany tych części zamiennych przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi, bez trwałego uszkodzenia urządzenia;

4)

wykaz części zamiennych, do których odnosi się ppkt 1) i procedura ich zamawiana są powszechnie dostępne na ogólnodostępnej stronie internetowej producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela najpóźniej dwa lata po wprowadzeniu do obrotu pierwszego egzemplarza danego modelu oraz do końca okresu dostępności tych części zamiennych;

5)

wykaz części zamiennych określony w pkt 2 i procedura ich zamawiania, a także instrukcje naprawy są dostępne dla wszystkich, na przykład na ogólnodostępnej stronie internetowej producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela z chwilą wprowadzenia do obrotu pierwszego egzemplarza danego modelu oraz do końca okresu dostępności tych części zamiennych.

b)

dostęp do informacji dotyczących napraw i konserwacji:

Po upływie okresu dwóch lat od wprowadzenia do obrotu pierwszego egzemplarza danego modelu lub modelu równoważnego oraz do końca okresu, o którym mowa w lit. a), producent, importer lub upoważniony przedstawiciel zapewniają profesjonalnym serwisom naprawczym dostęp do informacji dotyczących napraw i konserwacji zgodnie z poniższymi warunkami:

1)

na stronie internetowej producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela należy podać proces dla profesjonalnych serwisów naprawczych w celu zarejestrowania się, aby uzyskać dostęp do informacji; w celu zaakceptowania takiego wniosku producenci, importerzy lub upoważniony przedstawiciel mogą zażądać od profesjonalnego serwisu naprawczego wykazania, że:

(i)

profesjonalny serwis naprawczy ma kompetencje techniczne w zakresie naprawy urządzeń chłodniczych i spełnia wymogi stosownych przepisów dotyczących serwisów sprzętu elektrycznego w państwie członkowskim, w którym prowadzi działalność. Odniesienie do urzędowego systemu rejestracji profesjonalnego serwisu naprawczego, jeżeli taki system funkcjonuje w danym państwie członkowskim, uznaje się za dowód zgodności z niniejszym punktem;

(ii)

profesjonalny serwis naprawczy posiada ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności, niezależnie od tego, czy jest to wymagane przez państwo członkowskie;

2)

producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele przyjmują lub odrzucają rejestrację w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez profesjonalny serwis naprawczy;

3)

producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele mogą żądać opłat w uzasadnionej i proporcjonalnej wysokości za dostęp do informacji dotyczących napraw i konserwacji lub za regularne aktualizacje. Opłata jest w uzasadnionej wysokości, jeśli nie utrudnia dostępu poprzez brak uwzględnienia zakresu, w jakim profesjonalny serwis naprawczy wykorzystuje te informacje;

Po zarejestrowaniu profesjonalny serwis naprawczy uzyskuje w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia wniosku dostęp do żądanych informacji dotyczących napraw i konserwacji. Dostępne informacje dotyczące napraw i konserwacji obejmują:

jednoznaczną identyfikację urządzenia,

plan demontażu lub widok w rozłożeniu na części,

wykaz urządzeń niezbędnych do napraw i badań,

informacje dotyczące komponentu i diagnostyki (takie jak minimalne i maksymalne teoretyczne wartości pomiarów),

schematy okablowania i połączeń,

diagnostyczne kody błędów i usterek (w tym kody własne producenta, w stosownych przypadkach), oraz

zarejestrowane dane zgłoszonych awarii przechowywane w urządzeniu chłodniczym (w stosownych przypadkach).

c)

Maksymalny czas dostawy części zapasowych:

1)

w trakcie okresu, o którym mowa w pkt 3 lit. a) ppkt 1) i w pkt 3 lit. a) ppkt 2, producent, importer lub upoważniony przedstawiciel zapewniają dostawę części zamiennych dla urządzeń chłodniczych w terminie 15 dni roboczych od otrzymania zamówienia;

2)

w przypadku części zamiennych dostępnych wyłącznie dla profesjonalnych serwisów naprawczych ta dostępność może zostać ograniczona do profesjonalnych serwisów naprawczych zarejestrowanych zgodnie z lit. b).

d)

Wymogi dotyczące rozebrania na części w celu odzyskania i recyklingu materiałów przy jednoczesnym uniknięciu zanieczyszczeń:

1)

producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele zapewniają, aby urządzenia chłodnicze były zaprojektowane w taki sposób, aby materiały i komponenty, o których mowa w załączniku VII do dyrektywy 2012/19/UE, można było usunąć przy użyciu łatwo dostępnych narzędzi;

2)

producenci, importerzy i upoważnieni przedstawiciele muszą spełniać obowiązki określone w art. 15 ust. 1 dyrektywy 2012/19/UE.

4.   Wymogi dotyczące informacji:

Od dnia 1 marca 2021 r. instrukcje obsługi dla instalatorów i użytkowników końcowych oraz ogólnodostępne strony internetowe producentów, importerów lub upoważnionych przedstawicieli zawierają następujące informacje:

a)

rozkład szuflad, koszy i półek, który umożliwia najbardziej efektywne wykorzystanie energii przez urządzenie chłodnicze;

b)

jasne wskazówki dotyczące tego, gdzie i jak należy przechowywać w urządzeniach chłodniczych środki żywnościowe, aby osiągnąć najlepszy poziom konserwacji żywności przez jak najdłuższy okres i uniknąć jej marnowania;

c)

zalecane ustawienia temperatur w każdej komorze w celu zapewnienia optymalnej konserwacji żywności. Powyższe ustawienia nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku III tabela 3.

d)

szacowany wpływ ustawień temperatury na marnowanie żywności;

e)

opis efektów działania specjalnych trybów i funkcji, w szczególności tego, w jaki sposób i na jak długo wpływają one na temperaturę w poszczególnych komorach;

f)

w przypadku urządzeń do przechowywania wina: „Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przechowywania wina”. Nie ma to zastosowania w przypadku urządzeń chłodniczych, które nie zostały specjalnie zaprojektowane do przechowywania wina, ale mogą być wykorzystywane w tym celu, ani do urządzeń chłodniczych zawierających komorę do przechowywania wina połączoną z komorą jakiegokolwiek innego rodzaju;

g)

instrukcje dotyczącego prawidłowej instalacji i konserwacji urządzenia chłodniczego przez użytkownika końcowego, z uwzględnieniem mycia;

h)

w przypadku urządzenia wolnostojącego zamieszcza się ostrzeżenie: „To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.”;

i)

w przypadku urządzeń bez komory czterogwiazdkowej: „To urządzenie chłodnicze nie jest odpowiednie na potrzeby zamrażania środków spożywczych.”;

j)

dostęp do profesjonalnych napraw, np. stron internetowych, adresów, danych kontaktowych;

k)

istotne informacje dotyczące zamawiania części zamiennych, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych kanałów zapewnionych przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela;

l)

minimalny okres, w którym dostępne są części zamienne niezbędne do naprawy urządzenia;

m)

minimalnego okresu obowiązywania gwarancji na urządzenie chłodnicze oferowane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela;

n)

w przypadku urządzeń chłodniczych z klasą klimatyczną:

rozszerzona umiarkowana: dodaje się ostrzeżenie: „Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 10 °C do 32 °C”,

umiarkowana: dodaje się ostrzeżenie: „Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 16 °C do 32 °C”,

subtropikalna: dodaje się ostrzeżenie: „Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 16 °C do 38 °C”,

tropikalna: dodaje się ostrzeżenie: „Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 16 °C do 43 °C”;

o)

instrukcje dotyczące sposobu znalezienia informacji o modelu w bazie danych o produktach, jak określono w rozporządzeniu (UE) 2019/2016, za pośrednictwem linków internetowych do informacji dotyczących modelu znajdujących się w bazie danych o produktach lub linku do bazy danych o produktach i informacji, jak znaleźć identyfikator modelu dla danego produktu.


ZAŁĄCZNIK III

Metody pomiarów i obliczeń

Pomiarów i obliczeń do celów zapewnienia zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia dokonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod uwzględniających powszechnie uznane najnowocześniejsze metody i zgodnych z określonymi poniżej przepisami. Numery referencyjne tych zharmonizowanych norm zostały w tym celu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1.   Ogólne warunki badań:

a)

jeżeli urządzenie chłodnicze zostało wyposażone w podgrzewacze antykondensacyjne, które końcowy użytkownik może włączyć i wyłączyć, włącza się je i nastawia na maksymalne grzanie, o ile są wyposażone w układ regulacji, i uwzględnia w rocznym zużyciu energii (AE) jako dzienne zużycie energii (Edaily );

b)

jeżeli urządzenie chłodnicze zostało wyposażone w elektryczne podgrzewacze antykondensacyjne działające w zależności od warunków otoczenia, jeśli jest to możliwe, podgrzewacze należy wyłączyć lub w inny sposób odłączyć podczas pomiaru zużycia energii;

c)

w przypadku urządzeń z dystrybutorami na drzwiach, które mogą być włączane i wyłączane przez użytkownika końcowego, dystrybutory/dozowniki są włączone podczas badania zużycia energii, ale nie działają w tym czasie;

d)

na potrzeby pomiaru zużycia energii komory o zmiennej temperaturze działają w najniższej temperaturze, jaką może ustawić użytkownik końcowy, aby stale utrzymywać określony zgodnie z tabelą 3 zakres temperatur rodzaju komory, który ma najniższą temperaturę;

e)

w przypadku urządzeń chłodniczych, które można podłączyć do sieci, moduł sterujący jest włączony, ale nie ma potrzeby wykonywania określonego rodzaju poleceń lub wymiany danych podczas badania zużycia energii. Podczas badania zużycia energii należy zapewnić, aby urządzenie było podłączone do sieci;

f)

w przypadku wydajności komór schładzania:

1)

w przypadku komór o zmiennej temperaturze oznaczonych jako komora do przechowywania świeżej żywności lub komora schładzania wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) określa się dla każdych warunków temperaturowych oraz przyjmuje się najwyższą wartość;

2)

komora schładzania musi być w stanie regulować swoją średnią temperaturę w określonym zakresie bez konieczności interwencji użytkownika; można to zweryfikować podczas badania zużycia energii w temperaturze otoczenia 16 °C i 32 °C;

g)

w przypadku komór o regulowanej pojemności, w których pojemność dwóch komór jest regulowana względem siebie przez użytkownika końcowego, zużycie energii i pojemność są badane, gdy pojemność komory o wyższej temperaturze docelowej jest ustawiona na wartość minimalną;

h)

zdolność zamrażania obliczana jest jako dwunastokrotność masy małego ładunku podzielona przez czas mrożenia potrzebny do obniżenia temperatury małego ładunku z +25 do -18 °C w temperaturze otoczenia równej 25 °C i jest wyrażana w kg/12 h oraz zaokrąglana do pierwszego miejsca po przecinku; masa małego ładunku wynosi 3,5 kg na 100 litrów pojemności komór mroźnych i musi być równa co najmniej 2,0 kg;

i)

w przypadku określania klas klimatycznych, akronimy dla zakresów temperatur otoczenia, tj. SN, N, ST lub T, to:

1)

rozszerzona umiarkowana (SN) obejmuje zakres temperatur od 10 °C do 32 °C;

2)

umiarkowana (N) obejmuje zakres temperatur od 16 °C do 32 °C;

3)

subtropikalna (ST) obejmuje zakres temperatur od 16 °C do 38 °C; oraz

4)

tropikalna (T) obejmuje zakres temperatur od 16 °C do 43 °C.

2.   Warunki przechowywania i temperatura docelowa według rodzaju komory:

Warunki przechowywania i temperaturę docelową według rodzaju komory określono w tabeli 3.

3.   Określenie wartości AE:

a)

w przypadku wszystkich urządzeń chłodniczych, z wyjątkiem urządzeń chłodniczych o niskim poziomie emisji hałasu:

Zużycie energii określa się za pomocą badań w temperaturze otoczenia równej 16 °C i 32 °C.

Aby określić zużycie energii, średnie temperatury powietrza w każdej komorze powinny być nie większe niż temperatury docelowe określone w tabeli 3 dla każdego rodzaju komory zadeklarowanego przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela. Wartości powyżej i poniżej temperatur docelowych mogą być, w stosownych przypadkach, wykorzystane do oszacowania zużycia energii w temperaturze docelowej dla każdej odpowiedniej komory poprzez interpolację.

Główne składniki zużycia energii, które należy określić, to:

zbiór wartości zużycia energii w stanie ustalonym (Pss ), wyrażonych w W i zaokrąglonych do pierwszego miejsca po przecinku, każda w określonej temperaturze otoczenia i w szeregu temperatur komory, które nie muszą być temperaturami docelowymi,

reprezentatywne przyrostowe zużycie energii na rozmrażanie i przywracanie warunków wyjściowych (ΔΕd-f ), wyrażone w Wh i zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku, dla produktów z co najmniej jednym systemem automatycznego rozmrażania (każdy z oddzielnym cyklem regulacji rozmrażania), mierzone w temperaturze otoczenia równej 16 °C (ΔΕd-f16 ) i 32 °C (ΔΕd-f32 ),

okres rozmrażania (td-f ), wyrażony w godzinach i zaokrąglony do trzeciego miejsca po przecinku, dla produktów z co najmniej jednym systemem rozmrażania (każdy z oddzielnym cyklem regulacji rozmrażania), mierzony w temperaturze otoczenia równej 16 °C (td-f16 ) oraz 32 °C (td-f32 ). td-f określa się dla każdego systemu w pewnych zakresie warunków,

w przypadku każdego wykonanego badania Pss oraz ΔΕd-f są sumowane w celu uzyskania dziennego zużycia energii w określonej temperaturze otoczenia ET = 0,001 × 24 × (Pss + ΔΕd-f /td-f ), wyrażonego w kWh/24 h, w zależności od zastosowanych ustawień,

wartość Eaux , wyrażona w kWh/r i zaokrąglona do trzeciego miejsca po przecinku. Eaux ogranicza się do podgrzewacza kondensacyjnego działającego w zależności od warunków otoczenia i wyznacza się ją na podstawie zużycia energii elektrycznej dla szeregu wartości temperatury otoczenia i wilgotności pomnożonych przez prawdopodobieństwo wystąpienia takich wartości temperatury otoczenia i wilgotności i dodanych do siebie; wynik ten jest następnie mnożony przez współczynnik utraty w celu uwzględnienia przenikania ciepła do komory i jego późniejszego usuwania przez system chłodzenia.

Tabela 3

Warunki przechowywania i temperatura docelowa według rodzaju komory

Grupa

Rodzaj komory

Uwaga

Warunki przechowywania

Tc

Tmin

Tmax

Nazwa

Nazwa

nr

°C

°C

°C

Komory niemroźne

Spiżarnia

 (1)

+14

+20

+17

Do przechowywania wina

 (2)  (6)

+5

+20

+12

Piwniczna

 (1)

+2

+14

+12

Do przechowywania świeżej żywności

 (1)

0

+8

+4

Komora schładzania

Schładzania

 (3)

-3

+3

+2

Komory mroźne

Bezgwiazdkowa i do wytwarzania lodu

 (4)

nd.

0

0

Jednogwiazdkowa

 (4)

nd.

-6

-6

Dwugwiazdkowa

 (4)  (5)

nd.

-12

-12

Trzygwiazdkowa

 (4)  (5)

nd.

-18

-18

Zamrażarka (czterogwiazdkowa)

 (4)  (5)

nd.

-18

-18

nd. = nie dotyczy

Każdy z tych parametrów jest określany za pomocą innego badania lub zestawu badań. Dane z pomiarów uśrednia się w okresie badania, który ma miejsce po tym, jak urządzenie było eksploatowane przez pewien czas. Aby zwiększyć skuteczność i dokładność badań, długość okresu badania nie może być określona; musi być taka, aby urządzenie znajdowało się w stanie ustalonym w okresie badania. Powyższe potwierdza się w drodze sprawdzenia wszystkich danych w przedmiotowym okresie badania w odniesieniu do zestawu kryteriów stabilności i przy sprawdzeniu, czy w stanie ustalonym można było zgromadzić wystarczająco dużo danych.

Wartość AE, wyrażoną w kWh/r i zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku, oblicza się w następujący sposób:

AE = 365 × Edaily /L + Eaux

przy czym

współczynnik obciążenia L = 0,9 dla dedykowanych urządzeń chłodniczych posiadających wyłącznie komory mroźne oraz L = 1,0 dla wszystkich pozostałych urządzeń, oraz

a Edaily , wyrażone w kWh/24 h i zaokrąglone do trzeciego miejsca po przecinku, obliczone na podstawie ET w temperaturze otoczenia równej 16 °C (E16 ) i w temperaturze otoczenia równej 32 °C (E32 ) w następujący sposób:

Edaily = 0,5 × (E16 + E32 )

gdzie E16 i E32 są uzyskiwane poprzez interpolację danych z badania zużycia energii w temperaturach docelowych określonych w tabeli 3.

b)

W przypadku urządzeń chłodniczych o niskim poziomie emisji hałasu:

Zużycie energii określa się zgodnie z pkt 3 lit. a), ale przy temperaturze otoczenia równej 25 °C, a nie 16 °C i 32 °C.

Edaily wyrażone w kWh/24 h i zaokrąglone do trzeciego miejsca po przecinku wykorzystywane do obliczenia wartości AE przedstawia się następująco:

Edaily = E25

gdzie E25 to ET w temperaturze otoczenia wynoszącej 25 °C, które uzyskuje się poprzez interpolację danych z badań zużycia energii w temperaturach docelowych wymienionych w tabeli 3.

4.   Określanie standardowego rocznego zużycia energii (SAE):

a)

W przypadku wszystkich urządzeń chłodniczych:

Wartość SAE, wyrażoną w kWh/r i zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku, oblicza się w następujący sposób:

Formula

gdzie:

c jest oznaczeniem rodzaju komory w urządzeniu przyjmującym wartości od 1 do n; gdzie n oznacza całkowitą liczbę rodzajów komory,

Vc , wyrażona w dm3 lub litrach i zaokrąglona do pierwszego miejsca po przecinku to pojemność komory,

V, wyrażona w dm3 lub litrach i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej to całkowita pojemność, przy Formula,

rc , Nc , Mc i C są parametrami modelowania dla konkretnych komór o wartościach określonych w tabeli 4, oraz

Ac , Bc i D są współczynnikami kompensacji o wartościach określonych w tabeli 5.

Przy przeprowadzaniu powyższych obliczeń dla komór o zmiennej temperaturze wybierany jest rodzaj komory o najniższej temperaturze docelowej, dla której zadeklarowano odpowiedniość tej temperatury.

b)

Parametry modelowania według rodzaju komory na potrzeby obliczeń SAE:

Parametry modelowania określono w tabeli 4.

Tabela 4

Wartości parametrów modelowania w zależności od rodzaju komory

Rodzaj komory

rc  (1)

Nc

Mc

C

Spiżarnia

0,35

75

0,12

pomiędzy 1,15 i 1,56 dla urządzenia typu combi z komorami trzygwiazdkowymi lub czterogwiazdkowymi (2), 1,15 dla pozostałych urządzeń typu combi, 1,00 dla pozostałych urządzeń chłodniczych

Do przechowywania wina

0,60

Piwniczna

0,60

Do przechowywania świeżej żywności

1,00

Schładzania

1,10

138

0,12

Bezgwiazdkowa i do wytwarzania lodu

1,20

138

0,15

Jednogwiazdkowa

1,50

Dwugwiazdkowa

1,80

Trzygwiazdkowa

2,10

Zamrażarka (czterogwiazdkowa)

2,10

c)

Współczynniki kompensacji według rodzaju komory w obliczeniach SAE:

Współczynniki kompensacji określono w tabeli 5.

Tabela 5

Wartości współczynników kompensacji według rodzaju komory

Rodzaj komory

Ac

Bc

D

 

Rozmrażanie ręczne

Rozmrażanie automatyczne

Urządzenie wolnostojące

Urządzenie do zabudowy

≤ 2 (3)

3 (3)

4 (3)

> 4 (3)

Spiżarnia

1,00

1,00

1,02

1,00

1,02

1,035

1,05

Do przechowywania wina

Piwniczna

Do przechowywania świeżej żywności

Schładzania

1,03

Bezgwiazdkowa i do wytwarzania lodu

1,00

1,10

1,05

Jednogwiazdkowa

Dwugwiazdkowa

Trzygwiazdkowa

Zamrażarka (czterogwiazdkowa)

5.   Określenie wartości EEI:

EEI, wyrażony w % i zaokrąglony do jednego miejsca po przecinku, oblicza się w następujący sposób:

EEI = AE/SAE.


(1)   Tmin oraz Tmax – to średnie wartości mierzone w okresie badań (średnie w funkcji czasu oraz z pomiarów z zestawu czujników).

(2)  Średnie wahanie temperatury w okresie badania dla każdego z czujników nie może przekraczać ± 0,5 kelwina (K). Podczas okresu rozmrażania i przywracania warunków wyjściowych średnia ze wszystkich czujników nie może wzrosnąć o więcej niż 1,5 K powyżej średniej wartości dla komory.

(3)   Tmin i Tmax to wartości chwilowe podczas okresu badania.

(4)   Tmax to maksymalna wartość zmierzona w okresie badania (wartość maksymalna w funkcji czasu oraz z pomiarów z zestawu czujników).

(5)  W przypadku komory o automatycznym rozmrażaniu temperatura (określana jako najwyższa ze wszystkich czujników) nie może wzrosnąć o więcej niż 3,0 K podczas okresu rozmrażania i przywracania warunków wyjściowych.

(6)   Tmin i Tmax to średnie wartości w okresie badania (średnia w funkcji czasu dla każdego czujnika), które określają maksymalny dozwolony zakres temperatur roboczych.

(1)  rc = (Ta-Tc)/20; przy Ta = 24 °C i Tc o wartościach określonych w tabeli 3.

(2)  C dla urządzeń typu combi z komorami trzygwiazdkowymi lub czterogwiazdkowymi wyznacza się w następujący sposób:

gdzie frzf oznacza pojemność komory trzygwiazdkowej lub czterogwiazdkowej V fr jako ułamek V przy frzf = Vfr/V:

jeśli frzf ≤ 0,3 to C =1,3 + 0,87 × frzf,

lub jeśli 0,3 < frzf < 0,7 to C =1,87 – 1,0275 × frzf,

w przeciwnym razie C = 1,15.

(3)  liczba drzwi zewnętrznych lub komór, w zależności od tego, która liczba jest najniższa.


ZAŁĄCZNIK IV

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

W przypadku gdy model został zaprojektowany tak, aby miał możliwość wykrywania, że jest testowany (np. poprzez rozpoznanie warunków testowych lub cyklu testowego) i reagowania na taką sytuację w szczególny sposób poprzez automatyczną zmianę swojego działania w trakcie testu w celu osiągnięcia bardziej korzystnego poziomu w zakresie któregokolwiek z parametrów określonych w niniejszym rozporządzeniu lub ujętych w dokumentacji technicznej bądź ujętych w jakiejkolwiek przedstawionej dokumentacji, model i wszystkie modele równoważne uznaje się za niespełniające wymogów.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymogami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują na potrzeby wymogów, o których mowa w załączniku II, następującą procedurę:

1.

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jeden egzemplarz danego modelu.

2.

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje dotyczące produktu publikowane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państw członkowskich kontrolują egzemplarz danego modelu, kontrolują, czy producent, importer lub upoważniony przedstawiciel wdrożyli system, który spełnia wymogi określone w art. 6 akapit drugi; oraz

d)

gdy organy państwa członkowskiego kontrolują egzemplarz danego modelu, jest on zgodny z wymogami w zakresie funkcjonalności w załączniku II pkt 2 lit. a)–f) i wymogami dotyczącymi zasobooszczędności w załączniku II pkt 3; oraz

e)

gdy organy państwa członkowskiego kontrolują jeden egzemplarz danego modelu, wartości ustalone (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji określonymi w tabeli 6.

3.

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a), b), c) lub d), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele równoważne nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4.

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. e), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Alternatywnie trzy wybrane dodatkowe egzemplarze mogą być egzemplarzami jednego modelu równoważnego lub kilku modeli równoważnych.

5.

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna wartości ustalonych pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji określonymi w tabeli 6.

6.

Jeżeli wyniki określone w pkt 5 nie zostaną uzyskane, uznaje się, że model i wszystkie modele równoważne nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia.

7.

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 lub 6 organy państwa członkowskiego niezwłocznie przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku III.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 6 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Odnośnie do parametrów w tabeli 6 nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 6

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Pojemność całkowita i pojemność komory

Wartość ustalona (1) nie może być niższa o więcej niż 3 % lub 1 litr – w zależności od tego, która z tych wartości jest większa – od wartości deklarowanej.

Zdolność zamrażania

Wartość ustalona (1) nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

E16, E32

Wartość ustalona (1) nie może być wyższa od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

Eaux

Wartość ustalona (1) nie może być wyższa od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

Roczne zużycie energii

Wartość ustalona (1) nie może być wyższa od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

Wilgotność wewnętrzna urządzeń do przechowywania wina (%)

Wartość ustalona (1) nie może odbiegać od wartości granicznych określonego zakresu o więcej niż 10 %.

Poziom emitowanego hałasu

Wartość ustalona (1) nie może być wyższa o więcej niż 2 dB(A) re 1 pW od wartości deklarowanej.


(1)  w przypadku trzech dodatkowych egzemplarzy testowanych, jak określono w pkt 4, wyznaczona wartość oznacza średnią arytmetyczną wartości wyznaczonych dla tych trzech dodatkowych urządzeń.


ZAŁĄCZNIK V

Poziomy referencyjne

W momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia najlepszą dostępną na rynku technologię urządzeń chłodniczych pod względem wskaźnika efektywności energetycznej (EEI) i emisji hałasu akustycznego określono tak jak poniżej.

Poniższe dane liczbowe uzyskano w drodze uproszczonego przeliczenia wartości EEI określonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 643/2009. Dane liczbowe w nawiasach wskazują wartości EEI określone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 643/2009.

Urządzenia chłodnicze:

Dedykowane urządzenie chłodnicze do przechowywania świeżej żywności („chłodziarka”):

Duże:

EEI = 57 % [18 %],

V = 309 litrów,

AE = 70 kWh/r

Stołowe:

EEI = 63 % [22 %],

V = 150 litrów,

AE = 71 kWh/r

Urządzenia do przechowywania wina

Izolowane drzwi zewnętrzne:

EEI = 113 % [33 %],

V = 499 litrów,

AE = 111 kWh/r

Przezroczyste drzwi:

EEI = 140 % [42 %],

V = 435 litrów,

AE = 133 kWh/r

Chłodziarko-zamrażarka:

EEI = 59 % [18 %],

V = 343 litry (223/27/93 litry dla komór do przechowywania świeżej żywności/schładzania/zamrażarki),

AE = 146 kWh/r

Zamrażarka:

Szafowe małe:

EEI = 52 % [20 %],

V = 103 litry,

AE = 95 kWh/r

Szafowe średnie:

EEI = 63 % [22 %],

V = 206 litrów,

AE = 137 kWh/r

Skrzyniowe:

EEI = 55 % [22 %],

V = 230 litry,

AE = 116 kWh/r

Najniższy odnotowany poziom emisji hałasu (ze wszystkich modeli): 34–35 dB(A) re 1 pW

Urządzenie chłodnicze o niskim poziomie emisji hałasu (dedykowane urządzenia chłodnicze piwniczne lub spiżarnie):

Izolowane drzwi zewnętrzne:

EEI = 233 % [73 %],

V = 30 litry,

AE = 182 kWh/r

Przezroczyste drzwi:

EEI = 330 % [102 %],

V = 40 litry,

AE = 255 kWh/r

Uznaje się, że urządzenia o niskim poziomie emisji hałasu emitują hałas akustyczny o natężeniu niższym niż 15 dB(A) re 1 pW zgodnie z obowiązującymi normami badań.


Top