EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2017

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2017 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/1807

OJ L 315, 5.12.2019, p. 134–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2017/oj

5.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/134


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2017

z dnia 11 marca 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (1), w szczególności jego art. 11 ust. 5 oraz art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2017/1369 uprawnia Komisję do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących etykietowania lub zmiany skali etykiet grup produktów wykazujących znaczny potencjał, jeżeli chodzi o oszczędności energii oraz, w stosownych przypadkach, innych zasobów.

(2)

Przepisy dotyczące etykietowania energetycznego zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych zostały ustanowione w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1059/2010 (2).

(3)

W komunikacie Komisji COM(2016) 773 final (3) (planie prac dotyczącym ekoprojektu), ustanowionym przez Komisję w zastosowaniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (4), określono priorytety działań w ramach ekoprojektu i etykietowania energetycznego na lata 2016–2019. W planie prac dotyczącym ekoprojektu określono grupy produktów związanych z energią, które należy traktować priorytetowo przy prowadzeniu badań przygotowawczych oraz przy ostatecznym wprowadzaniu środków wykonawczych, jak również przy przeglądzie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1016/2010 (5) i rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1059/2010.

(4)

Szacuje się, że środki z planu prac dotyczącego ekoprojektu mogą potencjalnie przynieść łącznie ponad 260 TWh rocznych oszczędności energii końcowej w 2030 r., co jest równoważne redukcji emisji gazów cieplarnianych o około 100 mln ton rocznie w 2030 r. Zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych są jedną z wymienionych w planie prac grup produktów, a roczne oszczędności energii elektrycznej z nimi związane szacuje się na 2,1 TWh, co doprowadziłoby do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 0,7 Mt ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie oraz szacunkowych oszczędności wody na poziomie 16 mln m3 w 2030 r.

(5)

Zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych należą do grup produktów wymienionych w art. 11 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1369, w stosunku do których Komisja powinna przyjąć akt delegowany w celu wprowadzenia etykiety ze zmienioną skalą A–G.

(6)

Komisja dokonała przeglądu rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1059/2010 zgodnie z wymogiem przewidzianym w jego art. 7 i przeanalizowała aspekty techniczne, środowiskowe i ekonomiczne, jak również wpływ zachowań użytkowników. Przegląd został przeprowadzony w ścisłej współpracy z zainteresowanymi podmiotami i stronami pochodzącymi z Unii i państw trzecich. Wyniki przeglądu opublikowano i zaprezentowano forum konsultacyjnemu ustanowionemu na mocy art. 14 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(7)

Z przeglądu wynika, że istnieje potrzeba wprowadzenia zmienionych wymogów dotyczących etykietowania energetycznego zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych.

(8)

Zmywarki do naczyń do użytku innego niż w gospodarstwach domowych mają szczególne cechy charakterystyczne i zastosowania. Są one objęte innymi działaniami regulacyjnymi, w szczególności podlegają dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6), i nie powinny zostać objęte zakresem niniejszego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie dotyczące zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych powinno mieć zastosowanie do zmywarek do naczyń o tych samych parametrach technicznych, bez względu na konfigurację, w jakiej są eksploatowane.

(9)

Aspekty środowiskowe zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, uznane za istotne do celów niniejszego rozporządzenia, to: zużycie energii i wody w fazie użytkowania, wytwarzanie odpadów po zakończeniu eksploatacji, emisje do powietrza i wody w fazie produkcji w związku z wydobyciem i przetwarzaniem surowców oraz w fazie użytkowania ze względu na zużycie energii.

(10)

Z przeglądu wynika, że zużycie energii elektrycznej i wody przez zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych można jeszcze bardziej zmniejszyć, wdrażając środki dotyczące etykietowania energetycznego koncentrujące się na lepszym różnicowaniu produktów. Dla dostawców powinno to stanowić środek zachęty do dalszej poprawy efektywności energetycznej i zasobooszczędności zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, przyspieszający przemiany rynkowe w kierunku coraz bardziej wydajnych technologii.

(11)

Etykietowanie energetyczne zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych umożliwia konsumentom dokonywanie świadomych wyborów dotyczących zakupu bardziej energooszczędnych i zasobooszczędnych urządzeń. Zrozumienie i waga informacji umieszczonych na etykiecie zostały potwierdzone w specjalnym sondażu wśród konsumentów przeprowadzonym zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(12)

Zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych wystawiane na targach powinny być opatrzone etykietą energetyczną, jeżeli pierwszy egzemplarz danego modelu został już wprowadzony do obrotu lub zostaje wprowadzany do obrotu na targach.

(13)

Odpowiednie parametry produktu należy mierzyć przy użyciu wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod. Metody te powinny uwzględniać uznane najnowocześniejsze metody, w tym – o ile są dostępne – zharmonizowane normy przyjęte przez europejskie organizacje normalizacyjne wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 (7).

(14)

Ze względu na wzrost sprzedaży produktów związanych z energią w sklepach internetowych i na platformach sprzedaży internetowej, zamiast bezpośrednio od dostawców, należy wyjaśnić, że dostawcy usług sklepów internetowych i platform sprzedaży internetowej powinni mieć obowiązek wyświetlania dostarczonej przez dostawcę etykiety w bliskiej odległości od ceny. Powinni oni informować dostawców o tym obowiązku, ale nie powinni być odpowiedzialni za dokładność lub treść dostarczonej etykiety i karty informacyjnej produktu. Jednakże – w zastosowaniu art. 14 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu elektronicznego (8) – takie internetowe platformy hostingowe powinny bezzwłocznie podejmować działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do informacji o danym produkcie, jeżeli posiadają informację na temat jego niezgodności (np. brakującej, niekompletnej lub nieprawidłowej etykiety lub karty informacyjnej produktu), na przykład w przypadku przekazania takich informacji przez organ nadzoru rynku. Dostawca prowadzący sprzedaż bezpośrednio użytkownikom końcowym poprzez swoją stronę internetową jest objęty obowiązkami sprzedawcy w zakresie sprzedaży na odległość, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(15)

Środki określone w niniejszym rozporządzeniu zostały omówione przez forum konsultacyjne oraz z ekspertami państw członkowskich zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(16)

Należy uchylić rozporządzenie delegowane (UE) nr 1059/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące etykietowania i umieszczania dodatkowych informacji o produkcie w odniesieniu do elektrycznych, zasilanych sieciowo zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, w tym zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych do zabudowy, oraz elektrycznych, zasilanych sieciowo zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, które mogą być również zasilane bateryjnie.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a)

zmywarek do naczyń objętych zakresem dyrektywy 2006/42/WE;

b)

zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych zasilanych bateryjnie, które można podłączyć do sieci zasilającej za pomocą nabytej oddzielnie przetwornicy AC/DC.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„sieć zasilająca” lub „sieć elektryczna” oznacza sieć dostarczającą energię z sieci prądu przemiennego o napięciu 230 (± 10 %) woltów i częstotliwości 50 Hz;

2)

„zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych” oznacza maszynę, która myje i płucze zastawy stołowe i która według deklaracji zgodności złożonej przez producenta jest zgodna z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE (9) lub z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE (10);

3)

„zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych do zabudowy” oznacza zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych, która została zaprojektowana, przebadana i jest sprzedawana wyłącznie w celu:

a)

zamontowania w szafkach lub obudowania (z góry, z dołu i po bokach) panelami;

b)

stabilnego przymocowania do boków, górnej lub dolnej części szafek lub paneli; oraz

c)

wyposażenia w fabrycznie wykonany front będący jej integralną częścią lub zamocowania na niej wykonanego na zamówienie przedniego panelu;

4)

„punkt sprzedaży” oznacza miejsce, gdzie zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych są wystawiane lub oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej.

Na potrzeby załączników dodatkowe definicje określono w załączniku I.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców

1.   Dostawcy dopilnowują, aby:

a)

każda zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych była dostarczana wraz z drukowaną etykietą w formacie określonym w załączniku III;

b)

parametry z karty informacyjnej produktu, określone w załączniku V, zostały wprowadzone do bazy danych o produktach;

c)

na specjalne żądanie sprzedawcy, karta informacyjna produktu została udostępniona w formie drukowanej;

d)

treść dokumentacji technicznej, określona w załączniku VI, została wprowadzona do bazy danych o produktach;

e)

wszelkie reklamy wizualne konkretnych modeli zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII i załącznikiem VIII;

f)

wszelkie promocyjne materiały techniczne dotyczące konkretnych modeli zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, w tym w internecie, w których opisano ich konkretne parametry techniczne, zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej tych modeli i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII;

g)

sprzedawcom każdego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych udostępniono etykietę elektroniczną w formacie określonym w załączniku III oraz uwzględniającą informacje określone w tym załączniku;

h)

sprzedawcom każdego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych udostępniono elektroniczną kartę informacyjną produktu określoną w załączniku V.

2.   Klasa efektywności energetycznej i klasa emisji hałasu akustycznego są określone w załączniku II i są obliczane zgodnie z załącznikiem IV.

Artykuł 4

Obowiązki sprzedawców

Sprzedawcy zapewniają, aby:

a)

każda zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych była opatrzona w punkcie sprzedaży, w tym na targach, dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) etykietą, umieszczoną w taki sposób, w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych do zabudowy, aby była wyraźnie widoczna, a w przypadku wszystkich pozostałych zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna na zewnętrznej powierzchni przedniej lub górnej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych;

b)

w przypadku sprzedaży na odległość etykieta i karta informacyjna produktu były dostarczane zgodnie z załącznikami VII i VIII;

c)

wszelkie reklamy wizualne konkretnego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej tego modelu i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII;

d)

wszelkie promocyjne materiały techniczne dotyczące konkretnych modeli zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, w tym w internecie, w których opisano ich konkretne parametry techniczne, zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej tych modeli i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII.

Artykuł 5

Obowiązki internetowych platform hostingowych

W przypadku gdy dostawca usług hostingowych, o którym mowa w art. 14 dyrektywy 2000/31/WE, pozwala na bezpośrednią sprzedaż zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych za pośrednictwem swojej strony internetowej, ten dostawca usług musi umożliwiać pokazywanie na mechanizmie wyświetlania etykiety elektronicznej i elektronicznej karty informacyjnej produktu dostarczonych przez sprzedawcę zgodnie z przepisami załącznika VIII oraz musi poinformować sprzedawców o obowiązku wyświetlania tych informacji.

Artykuł 6

Metody pomiaru

Informacje, które należy dostarczyć zgodnie z art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod pomiarów i obliczeń, z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarów i obliczeń, zgodnie z załącznikiem IV.

Artykuł 7

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369, państwa członkowskie stosują procedurę weryfikacji określoną w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Przegląd

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technologicznego i przedstawia wyniki tego przeglądu, w tym w stosownych przypadkach projekt wniosku dotyczącego zmian, forum konsultacyjnemu nie później niż do dnia 25 grudnia 2025 r.

W ramach przeglądu oceniane są w szczególności następujące kwestie:

a)

potencjał poprawy, jeżeli chodzi o zużycie energii, efektywność funkcjonalną i środowiskową zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych;

b)

skuteczność istniejących środków pod względem wpływu na zmiany zachowań użytkowników końcowych w postaci zakupu bardziej energooszczędnych i zasobooszczędnych urządzeń oraz korzystania z bardziej energooszczędnych i zasobooszczędnych programów;

c)

możliwość uwzględnienia celów gospodarki o obiegu zamkniętym.

Artykuł 9

Uchylenie

Rozporządzenie delegowane(UE) nr 1059/2010 traci moc z dniem 1 marca 2021 r.

Artykuł 10

Środki przejściowe

Od dnia 25 grudnia 2019 r. do dnia 28 lutego 2021 r. karta produktu wymagana na podstawie art. 3 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1059/2010 może być udostępniana za pośrednictwem bazy danych o produktach zamiast w formie drukowanej wraz z produktem. W takim przypadku dostawca zapewnia, aby w razie konkretnego żądania sprzedawcy karta produktu została udostępniona w formie drukowanej.

Artykuł 11

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2021 r. Art. 10 stosuje się jednak od dnia 25 grudnia 2019 r., a art. 3 ust. 1 lit. a), b) i c) stosuje się od dnia 1 listopada 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 314 z 30.11.2010, s. 1).

(3)  Komunikat Komisji: Plan prac dotyczący ekoprojektu na lata 2016–2019 (COM(2016) 773 final, Bruksela, 30.11.2016).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 293 z 11.11.2010, s. 31).

(6)  Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).

(8)  Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).

(9)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 357).

(10)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 62).


ZAŁĄCZNIK I

Definicje mające zastosowanie do załączników

Stosuje się następujące definicje:

1)

„wskaźnik efektywności energetycznej” (EEI) oznacza stosunek zużycia energii w programie eco do zużycia energii w programie standardowym;

2)

„zużycie energii w programie eco” (EPEC) oznacza zużycie energii przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych w programie eco, wyrażone w kilowatogodzinach na cykl;

3)

„zużycie energii w programie standardowym” (SPEC) oznacza zużycie energii przyjęte za wartość odniesienia jako funkcja pojemności znamionowej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, wyrażone w kilowatogodzinach na cykl;

4)

„program” oznacza zestaw operacji, które zostały zdefiniowane fabrycznie i uznane przez dostawcę za odpowiednie dla określonego stopnia zabrudzenia lub rodzaju wkładu lub dla obydwu tych elementów;

5)

„cykl” oznacza pełny proces mycia, płukania i suszenia zdefiniowany dla wybranego programu, składający się szeregu operacji do czasu całkowitego zakończenia działania;

6)

„fotokod” (kod QR) oznacza matrycowy kod kreskowy zawarty na etykiecie energetycznej modelu produktu, który umożliwia dostęp do informacji o tym modelu w publicznej części bazy danych o produktach;

7)

„komplet naczyń” (ps) oznacza zestaw zastawy stołowej do użycia przez jedną osobę, bez naczyń do serwowania;

8)

„naczynia do serwowania” oznaczają przedmioty służące do przygotowywania i serwowania żywności, które mogą obejmować garnki, salaterki, sztućce do serwowania i półmisek;

9)

„pojemność znamionowa” oznacza maksymalną liczbę kompletów naczyń, razem z naczyniami do serwowania, które mogą być myte, płukane i suszone w zmywarce do naczyń dla gospodarstw domowych w pojedynczym cyklu, jeżeli zostaną załadowane zgodnie z instrukcjami dostawcy;

10)

„zużycie wody w programie eco” (EPWC) oznacza zużycie wody przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych w programie eco, wyrażone w litrach na cykl;

11)

„wskaźnik efektywności zmywania” (IC) oznacza stosunek efektywności zmywania przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych do efektywności zmywania przez referencyjną zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych;

12)

„wskaźnik efektywności suszenia” (ID) oznacza stosunek efektywności suszenia przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych do efektywności suszenia przez referencyjną zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych;

13)

„czas trwania programu” (Tt) oznacza czas od rozpoczęcia wybranego programu, z wyłączeniem wszelkich opóźnień zaprogramowanych przez użytkownika, do momentu wskazania zakończenia programu i umożliwienia użytkownikowi dostępu do wsadu;

14)

„eco” oznacza nazwę programu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, który jest uznany przez producenta za odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych oraz do którego odnoszą się informacje z etykiety energetycznej i karty informacyjnej produktu;

15)

„tryb wyłączenia” oznacza stan, w którym zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych jest podłączona do sieci zasilającej i nie wykonuje żadnej ze swoich funkcji; za tryb wyłączenia uważa się również:

a)

stan wskazujący jedynie tryb wyłączenia;

b)

stan, w którym wykonywane są tylko funkcje konieczne do zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE (1);

16)

„tryb czuwania” oznacza stan, gdy zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych jest podłączona do sieci zasilającej oraz wykonuje tylko poniższe funkcje przez dowolnie długi czas:

a)

funkcja ponownego włączenia lub funkcja ponownego włączenia z samym wskazaniem aktywowania funkcji ponownego włączenia; lub

b)

funkcja ponownego włączenia za pomocą połączenia z siecią; lub

c)

wyświetlanie informacji lub statusu; lub

d)

funkcja wykrywania dla środków nadzwyczajnych;

17)

„sieć” oznacza infrastrukturę komunikacyjną z topologią połączeń, architekturę, z uwzględnieniem elementów fizycznych, zasad organizacyjnych, procedur i formatów (protokołów) komunikacyjnych;

18)

„opóźniony start” oznacza stan, w którym użytkownik wybrał określone opóźnienie rozpoczęcia cyklu wybranego programu;

19)

„gwarancja” oznacza każde zobowiązanie sprzedawcy detalicznego lub dostawcy wobec konsumenta do:

a)

zwrotu zapłaconej ceny; lub

b)

wymiany, naprawy zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych lub zajęcia się nimi w inny sposób, jeśli nie są one zgodne ze specyfikacjami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym lub w stosownej reklamie;

20)

„mechanizm wyświetlania” oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

21)

„wyświetlacz wbudowany” oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

22)

„ekran dotykowy” oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

23)

„tekst zastępczy” oznacza tekst wprowadzony jako alternatywa dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy.


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 79).


ZAŁĄCZNIK II

A.   Klasy efektywności energetycznej

Klasę efektywności energetycznej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie jej wskaźnika efektywności energetycznej (EEI) określonego w tabeli 1.

Wskaźnik EEI zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych oblicza się zgodnie z załącznikiem IV.

Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznej

Wskaźnik efektywności energetycznej

A

EEI < 32

B

32 ≤ EEI < 38

C

38 ≤ EEI < 44

D

44 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 56

F

56 ≤ EEI < 62

G

EEI ≥ 62

B.   Klasy emisji hałasu akustycznego

Klasę emisji hałasu akustycznego dla zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie poziomu emisji hałasu akustycznego określonego w tabeli 2.

Tabela 2

Klasy emisji hałasu akustycznego

Klasa emisji hałasu akustycznego

Hałas (dB(A)

A

n < 39

B

39 ≤ n < 45

C

45 ≤ n < 51

D

51 ≤ n


ZAŁĄCZNIK III

Etykieta

1.   ETYKIETA

Image 1

Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I.

kod QR;

II.

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

III.

identyfikator modelu dostawcy;

IV.

skala klas efektywności energetycznej od A do G;

V.

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z załącznikiem II pkt A;

VI.

zużycie energii w programie eco (EPEC) wyrażone w kWh na 100 cykli, z zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej;

VII.

pojemność znamionowa, wyrażona jako liczba standardowych kompletów naczyń, w programie eco;

VIII.

zużycie wody w programie eco (EPWC) wyrażone w litrach na cykl, z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku;

IX.

czas trwania programu eco w formacie g:min z zaokrągleniem do najbliższej minuty;

X.

emisja hałasu akustycznego, wyrażona w dB(A) w odniesieniu do 1 pW i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, oraz klasa emisji hałasu akustycznego, ustalona zgodnie z załącznikiem II pkt B;

XI.

numer niniejszego rozporządzenia, czyli „2019/2017”.

2.   WZÓR ETYKIETY

Wzór etykiety jest zgodny z poniższym rysunkiem.

Image 2

Przy czym:

a)

etykieta musi mieć co najmniej 96 mm szerokości i 192 mm wysokości. Jeżeli etykieta została wydrukowana w większym formacie, jej treść musi jednak pozostać proporcjonalna w stosunku do powyższych specyfikacji;

b)

tło etykiety jest w kolorze białym 100 %;

c)

rodzaje czcionki to Verdana i Calibri;

d)

wymiary i specyfikacje elementów tworzących etykietę muszą być zgodne ze wzorem etykiety dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych.

e)

kolory CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – podawane zgodnie z poniższym przykładem: 0,70,100,0: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego;

f)

etykieta musi spełniać wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Image 3

kolory logo UE muszą być następujące:

tło: 100,80,0,0,

gwiazdy: 0,0,100,0;

Image 4

kolor logo energii to: 100,80,0,0;

Image 5

kod QR musi być w kolorze czarnym 100 %;

Image 6

nazwa dostawcy musi być zapisana w kolorze czarnym 100 % i czcionką Verdana Bold, 9 pkt;

Image 7

identyfikator modelu musi być zapisany w kolorze czarnym 100 % i czcionką Verdana Regular, 9 pkt;

Image 8

skala od A do G musi wyglądać następująco:

litery skali klasyfikacji efektywności energetycznej muszą być zapisane w kolorze białym 100 % i czcionką Calibri Bold, 19 pkt; litery muszą być wyśrodkowane na osi w odległości 4,5 mm od lewej strony strzałek,

kolory strzałek skali od A do G muszą być następujące:

klasa A: 100,0,100,0,

klasa B: 70,0,100,0,

klasa C: 30,0,100,0,

klasa D: 0,0,100,0,

klasa E: 0,30,100,0,

klasa F: 0,70,100,0,

klasa G: 0,100,100,0;

Image 9

wewnętrzne linie rozdzielające muszą mieć grubość 0,5 pkt i muszą być w kolorze czarnym 100 %;

Image 10

litera klasy efektywności energetycznej musi być zapisana w kolorze białym 100 % i czcionką Calibri Bold, 33 pkt Strzałka klasy efektywności energetycznej i odpowiednia strzałka na skali od A do G muszą być umieszczone tak, aby ich groty były na tej samej wysokości. Literę w strzałce klasy efektywności energetycznej umieszcza się w środku prostokątnej części strzałki, która musi być w kolorze czarnym 100 %;

Image 11

wartość zużycia energii w programie eco dla 100 cykli musi być zapisana czcionką Verdana Bold, 28 pkt; tekst „kWh” musi być zapisany czcionką Verdana Regular, 18 pkt; liczba „100” w piktogramie przedstawiającym 100 cykli musi być zapisana czcionką Verdana Regular,14 pkt Wartość i jednostka muszą być wyśrodkowane i w kolorze czarnym 100 %;

Image 12

piktogramy przedstawia się tak jak we wzorach etykiety i w następujący sposób:

linie piktogramów muszą mieć grubość 1,2 pkt i muszą być, tak samo jak teksty (liczby i jednostki), w kolorze czarnym 100 %,

teksty pod piktogramami muszą być zapisane czcionką Verdana Bold, 16 pkt, a jednostka – czcionką Verdana Regular, 12 pkt, i muszą być wyśrodkowane pod piktogramami,

piktogram emisji hałasu akustycznego: liczba decybeli w głośniku musi być zapisana czcionką Verdana Bold, 12 pkt, a jednostka „dB” – czcionką Verdana Regular, 9 pkt; zakres klas hałasu (od A do D) musi być wyśrodkowany pod piktogramem, przy czym literę mającej zastosowanie klasy hałasu zapisuje się czcionką Verdana Bold, 16 pkt, a pozostałe litery klas hałasu – czcionką Verdana Regular, 10 pkt;

Image 13

numer rozporządzenia musi być zapisany w kolorze czarnym 100 % i czcionką Verdana Regular, 6 pkt.


ZAŁĄCZNIK IV

Metody pomiaru i obliczenia

Na potrzeby zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiary i obliczenia wykonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod, uwzględniających powszechnie uznane najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie oraz zgodnie z poniższymi przepisami.

Zużycie energii, wskaźnik EEI, zużycie wody, czas trwania programu, efektywność zmywania i suszenia oraz emisje hałasu akustycznego dla modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych są mierzone i/lub obliczane przy wykorzystaniu programu eco w zmywarce do naczyń dla gospodarstw domowych załadowanej według pojemności znamionowej. Pomiarów zużycia energii, zużycia wody, czasu trwania programu oraz efektywności zmywania i suszenia dokonuje się jednocześnie.

EPWC wyraża się w litrach na cykl i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku.

Czas trwania programu eco (Tt) wyraża się w godzinach i minutach i zaokrągla do najbliższej minuty.

Pomiaru emisji hałasu akustycznego dokonuje się w dB(A) w odniesieniu do 1 pW i zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej.

1.   WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

W celu obliczenia EEI modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych porównuje się EPEC zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych z jej SPEC.

a)

EEI oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku:

EEI = (EPEC/SPEC) × 100

gdzie:

EPEC to zużycie energii w programie eco zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, mierzone w kWh/cykl i zaokrąglone do trzech miejsc po przecinku;

SPEC to zużycie energii w programie standardowym zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych.

b)

SPEC oblicza się w kWh/cykl i zaokrągla do trzech miejsc po przecinku w następujący sposób:

1)

w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej ps ≥ 10 i szerokości > 50 cm:

SPEC = 0,025 × ps + 1,350

2)

w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej ps ≤ 9 lub szerokości ≤ 50 cm:

SPEC = 0,090 × ps + 0,450

gdzie ps oznacza liczbę kompletów naczyń.

2.   WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ZMYWANIA

W celu obliczenia wskaźnika efektywności zmywania (IC) modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych porównuje się efektywność zmywania w programie eco z efektywnością zmywania referencyjnej zmywarki do naczyń.

IC oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku:

IC = exp (ln IC)

oraz

Formula

gdzie:

CT,i oznacza efektywność zmywania w programie eco testowej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych dla jednego cyklu testowego (i), zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku;

CR,i oznacza efektywność zmywania referencyjnej zmywarki do naczyń dla jednego cyklu testowego (i), zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku;

n oznacza liczbę cykli testowych.

3.   WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI SUSZENIA

W celu obliczenia wskaźnika efektywności suszenia (ID) modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych porównuje się efektywność suszenia w programie eco z efektywnością suszenia referencyjnej zmywarki do naczyń.

ID oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku:

ID = exp (ln ID)

oraz

Formula

gdzie:

ID,i oznacza wskaźnik efektywności suszenia programu eco testowej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych dla jednego cyklu testowego (i);

n oznacza łączną liczbę cykli testowych zmywania i suszenia.

ID,i oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t)

gdzie:

DT,i oznacza średni wynik efektywności suszenia w programie eco testowej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych dla jednego cyklu testowego (i), zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku;

DR,t oznacza docelowy wynik suszenia referencyjnej zmywarki do naczyń, zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4.   TRYBY NISKIEGO POBORU MOCY

Dokonuje się pomiaru poboru mocy w trybie wyłączenia (Po), trybie czuwania (Psm) oraz, w stosownych przypadkach, przy opóźnionym starcie (Pds). Zmierzone wartości wyraża się w W i zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku.

W trakcie pomiarów poboru mocy w trybach niskiego poboru mocy sprawdza się i rejestruje następujące kwestie:

wyświetlanie informacji lub jego brak,

aktywacja połączenia z siecią lub jej brak.


ZAŁĄCZNIK V

Karta informacyjna produktu

Część informacyjna karty informacyjnej produktu dla zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych jest, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b), wprowadzana do bazy danych o produktach przez dostawcę zgodnie z tabelą 3.

W instrukcji obsługi lub w innych materiałach dostarczanych wraz z produktem należy wyraźnie wskazać link do modelu w bazie danych o produktach w formie czytelnego dla człowieka adresu URL lub kodu QR bądź podać numer rejestracyjny produktu.

Tabela 3

Informacje, struktura i format karty informacyjnej produktu

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:

Adres dostawcy  (2) :

Identyfikator modelu:

Ogólne parametry produktu:

Parametr

Wartość

Parametr

Wartość

Pojemność znamionowa (1) (ps)

x

Wymiary w cm

Wysokość

x

Szerokość

x

Głębokość

x

EEI (1)

x,x

Klasa efektywności energetycznej (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Wskaźnik efektywności zmywania (1)

x,xx

Wskaźnik efektywności suszenia (1)

x,xx

Zużycie energii w kWh [na cykl], na podstawie programu eco z wykorzystaniem zimnej wody. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

x,xxx

Zużycie wody w litrach [na cykl], na podstawie programu eco. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.

x,x

Czas trwania programu (1) (g:min)

x:xx

Rodzaj

[do zabudowy/wolnostojąca]

Emisja hałasu akustycznego (1) (dB(A) re 1 pW)

x

Klasa emisji hałasu akustycznego (1)

[A/B/C/D] (3)

Tryb wyłączenia (W)

x,xx

Tryb czuwania (W)

x,xx

Stan opóźnionego startu (W) (w stosownych przypadkach)

x,xx

Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach)

x,xx

Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę  (2) :

Informacje dodatkowe:

Link do strony internetowej dostawcy, na której można znaleźć informacje z pkt 6 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2022 (1)  (2):


(1)  Dla programu eco.

(2)  Zmian tych elementów nie uznaje się za istotne na potrzeby art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(3)  Jeżeli baza danych o produktach automatycznie tworzy ostateczną treść tej rubryki, dostawca nie wprowadza tych danych.

(1)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2022 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 (zob. s. 267 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK VI

Dokumentacja techniczna

1.   

Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. d), musi zawierać:

a)

informacje określone w załączniku V;

b)

informacje określone w tabeli 4. wartości te uznaje się za wartości deklarowane na potrzeby procedury weryfikacji określonej w załączniku IX.

Tabela 4

Informacje, które mają być zawarte w dokumentacji technicznej

PARAMETR

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

Zużycie energii w programie eco (EPEC) z zaokrągleniem do trzech miejsc po przecinku

kWh/cykl

X,XXX

Zużycie energii w programie standardowym (SPEC) z zaokrągleniem do trzech miejsc po przecinku

kWh/cykl

X,XXX

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)

X,X

Zużycie wody w programie eco (EPWC) z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku

l/cykl

X,X

Wskaźnik efektywności zmywania (IC)

X,XX

Wskaźnik efektywności suszenia (ID)

X,XX

Czas trwania programu eco (Tt) z zaokrągleniem do najbliższej minuty

g:min

X:XX

Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku

W

X,XX

Pobór mocy w trybie czuwania (Psm) z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku

W

X,XX

Czy w ramach „trybu czuwania” wyświetlane są informacje?

Tak/Nie

Pobór mocy w trybie czuwania (Psm) w warunkach trybu czuwania przy podłączeniu do sieci (w stosownych przypadkach), z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku

W

X,XX

Pobór mocy w stanie opóźnionego startu (Pds) (w stosownych przypadkach), z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku

W

X,XX

Emisja hałasu akustycznego

dB(A) re 1 pW

X

c)

w stosownych przypadkach, odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

d)

w stosownych przypadkach, pozostałe zastosowane normy i specyfikacje techniczne;

e)

szczegóły i wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie z załącznikiem IV;

f)

wykaz wszystkich modeli równoważnych, z podaniem ich identyfikatora modelu.

2.   

W przypadku gdy informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla danej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych uzyskano za pomocą jednej lub obu z poniższych metod:

na podstawie modelu, który ma takie same właściwości techniczne istotne w kontekście dostarczanych informacji technicznych, ale jest produkowany przez innego dostawcę,

poprzez dokonanie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innego modelu tego samego lub innego dostawcy,

dokumentacja techniczna musi zawierać szczegóły takich obliczeń, ocenę przeprowadzoną przez dostawcę w celu weryfikacji dokładności obliczeń oraz, w stosownych przypadkach, deklarację identyczności modeli różnych dostawców.


ZAŁĄCZNIK VII

Informacje, które należy podawać w reklamach wizualnych, w technicznych materiałach promocyjnych przy sprzedaży na odległość i w telemarketingu, z wyjątkiem sprzedaży na odległość przez internet

1.   

W przypadku reklam wizualnych, w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 ust. 1 lit. e) i art. 4 lit. c), klasę efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej dostępne na etykiecie przedstawia się zgodnie z pkt 4 niniejszego załącznika.

2.   

W przypadku technicznych materiałów promocyjnych, w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 ust. 1 lit. f) i art. 4 lit. d), klasę efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej dostępne na etykiecie przedstawia się zgodnie z pkt 4 niniejszego załącznika.

3.   

W przypadku sprzedaży na odległość w formie papierowej klasa efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej dostępne na etykiecie muszą być przedstawione zgodnie z pkt 4 niniejszego załącznika.

4.   

Klasę efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej przedstawia się, jak wskazano na rys. 1:

a)

ze strzałką zawierającą literę klasy efektywności energetycznej zapisaną w kolorze białym 100 %, czcionką Calibri Bold o wielkości czcionki odpowiadającej co najmniej wielkości czcionki dla ceny, w przypadku gdy cena została podana;

b)

z kolorem strzałki odpowiadającym kolorowi klasy efektywności energetycznej;

c)

z zakresem dostępnych klas efektywności energetycznej w kolorze czarnym 100 %; oraz

d)

wielkość musi być taka, aby strzałka była dobrze widoczna i czytelna. Litera w strzałce klasy efektywności energetycznej musi być umieszczona w środku prostokątnej części strzałki, z obwódką grubości 0,5 pkt w kolorze czarnym 100 % wokół strzałki i litery klasy efektywności energetycznej.

W drodze odstępstwa, jeżeli druk w przypadku reklam wizualnych, technicznych materiałów promocyjnych lub sprzedaży na odległość w formie papierowej jest monochromatyczny, strzałka może być monochromatyczna w przypadku tego typu reklam wizualnych, technicznych materiałów promocyjnych lub sprzedaży na odległość w formie papierowej.

Rysunek 1

Kolorowa/monochromatyczna strzałka skierowana w lewo/prawo z podanym zakresem klas efektywności energetycznej

Image 14

5.   

W przypadku sprzedaży na odległość opartej na telemarketingu należy wyraźnie poinformować klientów o klasie efektywności energetycznej i zakresie klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie oraz o tym, że mogą oni uzyskać dostęp do etykiety oraz karty informacyjnej produktu za pośrednictwem strony internetowej bazy danych o produktach lub żądając ich drukowanych kopii.

6.   

We wszystkich sytuacjach wymienionych w pkt 1–3 i 5 konsument musi mieć możliwość uzyskania na żądanie drukowanej kopii etykiety i karty informacyjnej produktu.


ZAŁĄCZNIK VIII

Informacje, które należy podawać w przypadku sprzedaży na odległość przez internet

1.   

Etykietę elektroniczną udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. g) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Wielkość etykiety musi być taka, aby była ona dobrze widoczna i czytelna, oraz musi być proporcjonalna do wielkości określonej w załączniku III pkt 2. Etykieta może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku obraz wykorzystywany do uzyskania dostępu do etykiety musi być zgodny ze specyfikacjami określonymi w pkt 2 niniejszego załącznika. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, etykieta pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym.

2.   

Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiety w przypadku wyświetlacza wbudowanego, jak przedstawiono na rys. 2, musi:

a)

być strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej produktu na etykiecie;

b)

zawierać oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu na strzałce, zapisane w kolorze białym 100 %, czcionką Calibri Bold o wielkości czcionki odpowiadającej wielkości czcionki zastosowanej dla ceny produktu;

c)

przedstawiać zakres dostępnych klas efektywności energetycznej w kolorze czarnym 100 %; oraz

d)

mieć jedną z dwóch poniższych form, a jego wielkość musi być taka, aby strzałka była dobrze widoczna i czytelna. Litera w strzałce klasy efektywności energetycznej musi być umieszczona w środku prostokątnej części strzałki, z widoczną obwódką w kolorze czarnym 100 % wokół strzałki i litery klasy efektywności energetycznej:

Wykres 2

Kolorowa strzałka skierowana w lewo/prawo z podanym zakresem klas efektywności energetycznej

Image 15

3.   

W przypadku wyświetlacza wbudowanego sekwencja wyświetlania etykiety jest następująca:

a)

obraz, o którym mowa w pkt 2 niniejszego załącznika, jest pokazywany na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu;

b)

obraz odsyła do etykiety określonej w załączniku III;

c)

etykieta wyświetla się po kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym;

d)

etykieta wyświetla się jako wyskakujące okno, nowa karta, nowa strona lub dodatkowy obraz na ekranie;

e)

do celów powiększania etykiety na ekranach dotykowych zastosowanie mają metody powiększania w urządzeniach dotykowych;

f)

etykieta przestaje się wyświetlać po zastosowaniu opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykania;

g)

tekst zastępczy dla grafiki, który ma się wyświetlać w przypadku niewyświetlenia się etykiety, zawiera klasę efektywności energetycznej produktu, o wielkości czcionki równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu.

4.   

Elektroniczną kartę informacyjną produktu udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. h) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Musi ona mieć taką wielkość, aby karta informacyjna produktu była dobrze widoczna i czytelna. Karta informacyjna produktu może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego lub przez odniesienie do bazy danych o produktach, w którym to przypadku link wykorzystywany do uzyskania dostępu do karty zawiera widoczne i czytelne oznaczenie „Karta informacyjna produktu”. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, karta informacyjna produktu pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu linku na ekranie dotykowym.


ZAŁĄCZNIK IX

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez dostawcę jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej. Wartości i klasy na etykiecie lub w karcie informacyjnej produktu nie mogą być korzystniejsze dla dostawcy niż wartości podane w dokumentacji technicznej.

W przypadku gdy dany model został zaprojektowany tak, aby miał możliwość wykrywania, że jest testowany (np. poprzez rozpoznanie warunków testowych lub cyklu testowego), i reagowania na taką sytuację w szczególny sposób poprzez automatyczną zmianę swojego działania w trakcie testu w celu osiągnięcia bardziej korzystnego poziomu w zakresie któregokolwiek z parametrów określonych w niniejszym rozporządzeniu lub podanych w dokumentacji technicznej bądź ujętych w jakiejkolwiek przekazanej dokumentacji, dany model i wszystkie modele równoważne uznaje się za niezgodne.

W celu dokonania oceny zgodności modelu produktu z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu organy państw członkowskich stosują następującą procedurę weryfikacji:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jeden egzemplarz danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369 (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla dostawcy niż odpowiadające im wartości podane w wynikach testów; oraz

b)

wartości podane na etykiecie i w karcie informacyjnej produktu nie są bardziej korzystne dla dostawcy niż wartości deklarowane, a podana klasa efektywności energetycznej i klasa emisji hałasu akustycznego nie są bardziej korzystne dla dostawcy niż klasa ustalona za pomocą wartości deklarowanych; oraz

c)

w przypadku gdy organy państwa członkowskiego badają egzemplarz danego modelu, wartości ustalone (wartości odpowiednich parametrów zmierzone w ramach testów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 5.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele równoważne nie są zgodne z wymogami niniejszego rozporządzenia.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Trzy wybrane dodatkowe egzemplarze mogą być ewentualnie egzemplarzami jednego lub kilku modeli równoważnych.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna wartości ustalonych pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 5.

6)

Jeżeli wyniki określone w pkt 5 nie zostaną uzyskane, uznaje się, że model i wszystkie modele równoważne nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego niezwłocznie przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku IV.

Do celów wymogów, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 5 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Odnośnie do parametrów w tabeli 5 nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 5

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametr

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Zużycie energii w programie eco (EPEC)

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanej EPEC o więcej niż 5 %.

Zużycie wody w programie eco (EPWC)

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanej EPWC o więcej niż 5 %.

Wskaźnik efektywności zmywania (IC)

Wartość ustalona (*1) nie może być niższa od wartości deklarowanej IC o więcej niż 14 %.

Wskaźnik efektywności suszenia (ID)

Wartość ustalona (*1) nie może być niższa od wartości deklarowanej ID o więcej niż 12 %.

Czas trwania programu (Tt)

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanych Tt o więcej niż 5 % lub o więcej niż 10 minut, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

Zużycie energii w trybie wyłączenia (Po)

Wartość ustalona (*1) zużycia energii Po nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 0,10 W.

Zużycie energii w trybie czuwania (Psm)

Jeżeli wartość deklarowana wynosi więcej niż 1,00 W, wartość ustalona (*1) zużycia energii Psm nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 10 %, natomiast jeżeli wartość deklarowana wynosi 1,00 W bądź mniej, to wartość ustalona nie może jej przekraczać o więcej niż 0,10 W.

Pobór mocy w stanie opóźnionego startu (Pds)

Jeżeli wartość deklarowana wynosi więcej niż 1,00 W, wartość ustalona (*1) zużycia energii Pds nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 10 %, natomiast jeżeli wartość deklarowana wynosi 1,00 W bądź mniej, to wartość ustalona nie może jej przekraczać o więcej niż 0,10 W.

Emisja hałasu akustycznego

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 2 dB(A) re 1pW.


(*1)  W przypadku badania trzech dodatkowych egzemplarzy zgodnie z pkt 4 wartość ustalona oznacza średnią arytmetyczną wartości ustalonych dla tych trzech dodatkowych egzemplarzy.


Top