EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0471

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/471 z dnia 20 marca 2019 r. zatwierdzająca plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2073) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/2073

OJ L 80, 22.3.2019, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Uchylony przez 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/471/oj

22.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/50


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/471

z dnia 20 marca 2019 r.

zatwierdzająca plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń na niektórych obszarach Węgier

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2073)

(Jedynie tekst w języku węgierskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającą przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniającą dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 2002/60/WE ustanowiono minimalne środki unijne wprowadzane w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń, w tym środki, które należy stosować w przypadku potwierdzenia przypadku afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń.

(2)

W decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE (2) ustanowiono ponadto środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w państwach członkowskich lub na ich obszarach wymienionych w załączniku do tej decyzji („zainteresowane państwa członkowskie”) oraz we wszystkich państwach członkowskich w odniesieniu do przemieszczania zdziczałych świń i obowiązków informacyjnych. W załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE wyznaczono i wymieniono niektóre obszary zainteresowanych państw członkowskich w podziale według poziomu ryzyka na podstawie sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tej choroby, w tym obszary wysokiego ryzyka. Załącznik ten był wielokrotnie zmieniany w celu uwzględnienia zmian sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które należało odzwierciedlić w tym załączniku.

(3)

W 2018 r. Węgry powiadomiły Komisję o przypadkach afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń i należycie wprowadziły środki zwalczania choroby wymagane na mocy dyrektywy 2002/60/WE.

(4)

W świetle obecnej sytuacji epidemiologicznej i zgodnie z art. 16 dyrektywy 2002/60/WE Węgry przedłożyły Komisji plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń („plan zwalczania”).

(5)

Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE został ostatnio zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1856 (3), aby uwzględnić między innymi przypadki afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń na Węgrzech, a części I i II tego załącznika obejmują obecnie obszary zakażone na Węgrzech.

(6)

Komisja zbadała plan zwalczania przedłożony przez Węgry i stwierdziła, że spełnia on wymagania określone w art. 16 dyrektywy 2002/60/WE. Należy zatem zatwierdzić tenże plan.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zatwierdza się plan dotyczący zwalczania afrykańskiego pomoru świń w populacji zdziczałych świń na obszarach, o których mowa w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, przedłożony przez Węgry w dniu 4 października 2018 r. zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2002/60/WE.

Artykuł 2

Węgry wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne wymagane do realizacji planu zwalczania w terminie 30 dni od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Węgier.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 192 z 20.7.2002, s. 27.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1856 z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 302 z 28.11.2018, s. 78).


Top