EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018BP2074

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2018/2074 z dnia 24 października 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016

OJ L 331, 28.12.2018, p. 215–216 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2018/2074/oj

28.12.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/215


REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE) 2018/2074

z dnia 24 października 2018 r.

zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016,

uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0299/2018),

A.

mając na uwadze, że wszystkie zdecentralizowane agencje Unii powinny być przejrzyste i w pełni odpowiadać przed obywatelami Unii za fundusze powierzone im jako organom Unii;

B.

mając na uwadze, że rola Parlamentu w odniesieniu do absolutorium z wykonania budżetu jest określona w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w rozporządzeniu finansowym i w ramowym rozporządzeniu finansowym;

1.   

podkreśla, że wykonując budżet Unii, należy działać w sposób odpowiedzialny, przejrzysty i zgodny ze wszystkimi właściwymi przepisami i regulacjami;

2.   

przypomina o roli Parlamentu w procedurze udzielania absolutorium zgodnie z postanowieniami TFUE, rozporządzenia finansowego i Regulaminu Parlamentu;

3.   

wyraża zadowolenie, że początkowa decyzja o odroczeniu decyzji w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2016, podjęta w dniu 18 kwietnia 2018 r., doprowadziła do podjęcia zdecydowanych środków naprawczych przez Dyrekcję Generalną ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (Komisja Europejska), zarząd Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu („Urzędu”) oraz nowego tymczasowego dyrektora wykonawczego Urzędu;

4.   

przyznaje, że niezależnie od zakończenia dochodzenia prowadzonego przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wobec poprzedniego kierownictwa Urzędu podjęte dotychczas środki naprawcze stanowią częściową odpowiedź na zastrzeżenia przedstawione przez Parlament w decyzji z dnia 18 kwietnia 2018 r. o odroczeniu udzielenia absolutorium;

Toczące się dochodzenie OLAF

5.

przypomina, że trwa obecnie dochodzenie OLAF dotyczące kilku byłych i obecnych pracowników Urzędu, zajmujących stanowiska kierownicze średniego lub wyższego szczebla;

6.

z uznaniem przyjmuje do wiadomości decyzję zarządu z dnia 6 czerwca 2018 r. o zwolnieniu dyrektora wykonawczego z jego obowiązków ze skutkiem natychmiastowym; z zadowoleniem przyjmuje powołanie tymczasowego dyrektora wykonawczego, który nie jest objęty dochodzeniem prowadzonym przez OLAF; ubolewa jednak, że zarząd nie uczynił tego z własnej inicjatywy dużo wcześniej, co pozwoliłoby uniknąć opóźnień w procedurze udzielania absolutorium;

7.

z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte już przez tymczasowego dyrektora wykonawczego w celu poprawy struktury zarządzania w Urzędzie, przywrócenia przejrzystości i odbudowy zaufania; podkreśla, że należy wyeliminować uprzednio wykryte niedociągnięcia w zakresie legalności i prawidłowości transakcji; apeluje do Urzędu o przygotowanie kompleksowego i szczegółowego planu działania na przyszłość; ponadto w związku z tym wzywa Urząd do uwzględnienia w tym planie działania jasnego planu przywrócenia zaufania do zarządu, zwłaszcza że kompetentne i skuteczne zarządzanie ma kluczowe znaczenie w świetle stojących przed Urzędem wyzwań w sensie ogólnym, w szczególności do dopilnowania, aby poziom rekrutacji i szkoleń znaczącej liczby nowych pracowników przewidzianych na 2018 i 2019 r. sprawił, że Urząd będzie dysponował wysoce zmotywowanymi i kompetentnymi pracownikami oraz że będzie w stanie zmniejszyć rotację personelu oraz zachować jego wiedzę i doświadczenie;

8.

wzywa OLAF do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach dochodzenia, jak tylko zostanie ono zakończone;

9.

wzywa Komisję Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, aby uwzględniła ustalenia zawarte w sprawozdaniu OLAF w sprawozdaniu w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za 2017 r. i w ten sposób zagwarantowała pełne wdrożenie ewentualnych nowych zaleceń dla Urzędu;

Uzasadnienie wydania opinii z zastrzeżeniem na temat legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń

10.

przypomina o istotnych ustaleniach poczynionych przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do dwóch z pięciu ważnych postępowań o udzielenie zamówienia z 2016 r., w związku z którymi dokonano płatności w ciągu tegoż roku, co świadczy o braku dyscypliny w prowadzonych przez Urząd postępowaniach o udzielenie zamówienia;

11.

oczekuje, że zostaną podjęte wszelkie możliwe działania, aby odzyskać nienależne płatności z budżetu na 2016 r.: 920 561 EUR (postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi przewozu) i 592 273 EUR (umowa ramowa na świadczenie usług pośrednictwa polegających na wspieraniu Urzędu w reagowaniu na kryzys migracyjny);

12.

w dalszym ciągu jest zaniepokojony sytuacją w zakresie zwrotu kosztów podróży; zauważa, że w 2014 r. dokonano zwrotu na kwotę 997 506 EUR, w 2015 r. na kwotę 987 515 EUR, a w 2016 r. na kwotę 1 012 147 EUR; zauważa, że uczestnicy, którzy należą do kategorii A, wypełniają konkretne zadania podczas posiedzeń; odnotowuje spadek zwrotów w kategorii A, które z 69 % w 2014 r. spadły do 52 % w 2015 r. i do 37 % w 2016 r.; jest zaniepokojony wyraźną rozbieżnością między większym obciążeniem Urzędu pracą a niższą liczbą uczestników kategorii A; podkreśla, że wyższa kwota zwrotu kosztów podróży oraz spadek liczby uczestników kategorii A może wskazywać na arbitralny system zwrotu kosztów;

13.

ponownie zauważa, że program prac Urzędu obejmuje działania wsparcia operacyjnego na obszarach pod szczególną presją migracyjną w niektórych państwach członkowskich; podkreśla znaczenie tych działań oraz szersze konsekwencje dla całej Unii, jeżeli zadania te nie będą właściwie planowane, zarządzane i wykonywane; apeluje do personelu Urzędu o właściwe wypełnianie obowiązków w zakresie spraw administracyjnych i prac w terenie;

14.

wyraża ubolewanie z powodu nadszarpnięcia reputacji Urzędu w wyniku błędów stwierdzonych w wyżej wymienionych postępowaniach o udzielenie zamówienia; przypomina, że tylko pełna przejrzystość takich procedur może zapewnić skuteczną kontrolę;

15.

z zadowoleniem przyjmuje plany działania sporządzone przez Urząd w celu rozwiązania problemów, jakich dopatrzył się Trybunał Obrachunkowy, mianowicie:

postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu osób (FCM Travel Agency) zastąpiono procedurą otwartą, którą zakończono i w wyniku której zawarto nową umowę,

umowę ramową w sprawie świadczenia usług pośrednictwa w Grecji (Randstad) zastąpiono procedurą otwartą, którą zakończono i w wyniku której zawarto nową umowę;

16.

z zadowoleniem przyjmuje działania podejmowane przez Urząd z myślą o wzmocnieniu procedur udzielania zamówień publicznych, zwłaszcza powierzenie związanych z nimi zadań pracownikom wyższego szczebla i dodatkowym pracownikom pomocniczym;

17.

w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 18 kwietnia 2018 r. (1) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1)  Dz.U. L 248 z 3.10.2018, s. 393.


Top