EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2047

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/2047 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do giełd papierów wartościowych w Szwajcarii zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

OJ L 327, 21.12.2018, p. 77–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2047/oj

21.12.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/77


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/2047

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do giełd papierów wartościowych w Szwajcarii zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (1), w szczególności jej art. 25 ust. 4 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 (2) zobowiązuje firmy inwestycyjne do zapewnienia, aby realizowany przez nie obrót akcjami dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym lub będącymi przedmiotem obrotu w systemie obrotu odbywał się na rynkach regulowanych, wielostronnych platformach obrotu (MTF) lub w ramach podmiotów systematycznie internalizujących transakcje, lub w systemach obrotu państwa trzeciego uznanych przez Komisję za równoważne zgodnie z art. 25 ust. 4 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE.

(2)

Art. 23 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 stosuje się wyłącznie do obowiązku obrotu w odniesieniu do akcji. Obowiązek obrotu nie obejmuje innych instrumentów kapitałowych, takich jak kwity depozytowe, fundusze inwestycyjne typu ETF, certyfikaty i inne podobne instrumenty finansowe.

(3)

Procedura równoważności dotycząca systemów obrotu mających siedzibę w państwach trzecich określona w art. 25 ust. 4 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE ma na celu umożliwienie firmom inwestycyjnym prowadzenie obrotu akcjami, które podlegają obowiązkowi obrotu w systemach obrotu w Unii, w uznanych za równoważne systemach obrotu państw trzecich. Na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego Komisja powinna ocenić, czy ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego gwarantują, że system obrotu, który uzyskał zezwolenie w tym państwie trzecim, spełnia prawnie wiążące wymogi, które są równoważne wymogom wynikającym z rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (3), z tytułu III dyrektywy 2014/65/UE, z tytułu II rozporządzenia (UE) nr 600/2014 i z dyrektywy 2004/109/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (4) oraz podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu w tym państwie trzecim. Należy to interpretować w świetle celów tego aktu prawnego, w szczególności w świetle jego wkładu w ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego, integralność rynku, ochronę inwestorów i – w ostatecznym rozrachunku i co ma nie mniejsze znaczenie – stabilność finansową. Dnia 30 lipca 2018 r. niemiecki Urząd Nadzoru Finansowego zwrócił się do Komisji o dokonanie ponownej oceny ram prawnych i nadzorczych Szwajcarii i przyjęcie decyzji w kwestii równoważności odnośnie do giełd papierów wartościowych w Szwajcarii.

(4)

Zgodnie z art. 25 ust. 4 lit. a) akapit czwarty dyrektywy 2014/65/UE ramy prawne i nadzorcze takiego państwa trzeciego można uznać za równoważne, jeżeli spełniają co najmniej następujące warunki: a) rynki podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia oraz stałemu skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu przepisów; b) istnieją jasne i przejrzyste przepisy dotyczące dopuszczania papierów wartościowych do obrotu, tak aby takie papiery wartościowe mogły być przedmiotem uczciwego, zgodnego z przepisami i efektywnego handlu oraz aby podlegały swobodnemu obrotowi; c) emitenci papierów wartościowych podlegają okresowym i stałym wymogom informacyjnym zapewniającym wysoki poziom ochrony inwestorów; oraz d) przejrzystość i wiarygodność rynku są zapewnione przez zapobieganie nadużyciom rynkowym w postaci wykorzystywania informacji wewnętrznych i manipulacji na rynku.

(5)

Celem tej oceny równoważności jest ocena między innymi tego, czy prawnie wiążące wymogi, które mają zastosowanie w Szwajcarii do giełd papierów wartościowych mających siedzibę i zezwolenie w Szwajcarii i podlegających nadzorowi szwajcarskiego organu nadzoru nad rynkiem finansowego (FINMA), są równoważne wymogom wynikającym z rozporządzenia (UE) nr 596/2014, z tytułu III dyrektywy 2014/65/UE, z tytułu II rozporządzenia (UE) nr 600/2014 oraz z dyrektywy 2004/109/WE oraz czy podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu przepisów w tym państwie trzecim.

(6)

W art. 26 lit. b) ustawy federalnej o infrastrukturze rynku finansowego oraz zachowaniach rynkowych w odniesieniu do obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi (FMIA) giełdę papierów wartościowych zdefiniowano jako instytucję służącą wielostronnemu obrotowi papierami wartościowymi, w ramach której papiery wartościowe są notowane, której celem jest jednoczesna wymiana ofert między licznymi uczestnikami oraz zawieranie kontraktów w oparciu o zasady niemające charakteru uznaniowego. Giełdzie papierów wartościowych nie przysługuje swoboda uznania co do sposobu przeprowadzania transakcji i nie może ona przeprowadzać transakcji na własny rachunek lub uczestniczyć w obrocie polegającym na zestawianiu zleceń. Ponadto giełda papierów wartościowych musi zapewniać uczestnikom bezstronny i niedyskryminacyjny dostęp do swoich rynków i usług. W tym celu musi ona posiadać zasady, które określają, w jaki sposób dealer papierów wartościowych lub inne podmioty nadzorowane przez FINMA oraz uczestnicy zagraniczni posiadający zezwolenie FINMA mogą ubiegać się o status uczestnika. Zgodnie z art. 27 ust. 4 FMIA w związku z art. 25 ust. 1 zarządzenia w sprawie infrastruktury rynku finansowego oraz zachowania rynkowego w odniesieniu do obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi (FMIO) FINMA ocenia i zatwierdza regulacje (oraz ich zmiany) dotyczące dopuszczania, obowiązków i wykluczania uczestników giełdy papierów wartościowych. Giełda musi odmówić członkostwa uczestnikowi, który nie uzyskał zezwolenia FINMA, i może odmówić członkostwa każdemu uczestnikowi, który jest objęty ustawowym zakazem.

(7)

Aby można było uznać, że rozwiązania prawne i nadzorcze państwa trzeciego dotyczące systemów, którym udzielono zezwolenia w tym państwie trzecim, są równoważne przepisom określonym w dyrektywie 2014/65/UE, muszą być spełnione cztery warunki ustanowione w art. 25 ust. 4 lit. a) akapit czwarty dyrektywy 2014/65/UE.

(8)

Zgodnie z pierwszym warunkiem systemy obrotu w państwie trzecim muszą podlegać obowiązkowi uzyskania zezwolenia oraz stałemu skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu przepisów.

(9)

Przed rozpoczęciem działalności giełda musi uzyskać zezwolenie FINMA. Zgodnie z art. 4 i 5 ujętym w FMIA FINMA udziela zezwolenia, jeżeli stwierdzi, że spełnione zostały warunki i wymagania mające zastosowanie w stosunku do wnioskodawcy. Wymogi dotyczące zezwolenia określone są w FMIA i powiązanych zarządzeniach, które mają moc prawną. FMIA zawiera wymóg, by giełda posiadała rozwiązania uwzględniające wszelkiego rodzaju zachowania i działalność, które podmiot składający wniosek ma zamiar prowadzić. Zgodnie z art. 27 ust. 1 FMIA giełda pod nadzorem FINMA ustanawia ramy organizacyjne w zakresie regulacji i nadzoru odpowiednie do swojego profilu działalności. W wyniku zatwierdzenia przez FINMA samoregulacja giełdy papierów wartościowych staje się wiążącą i możliwą do wyegzekwowania regulacją. Zgodnie z art. 27 FMIA w związku z art. 24 ust. 1 FMIO odpowiednie ramy organizacyjne w zakresie regulacji i nadzoru oznaczają konieczność ustanowienia organu spełniającego zadania regulacyjne, organu sprawującego nadzór nad obrotem, organu odpowiedzialnego za dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i organu odwoławczego. Organy te muszą być niezależne od kadry kierowniczej odpowiedzialnej za działalność giełdy, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i kadrowym. Zgodnie z ramami organizacyjnymi w zakresie samoregulacji i nadzoru odpowiednio uprawniony organ monitoruje i egzekwuje przestrzeganie przez uczestników giełdy jej zasad i regulacji.

(10)

Ponadto art. 18 FMIA zobowiązuje giełdy do przyznania uczestnikom i animatorom rynku niedyskryminacyjnego i otwartego dostępu. Zarówno podczas procedury udzielania zezwoleń, jak i na bieżąco FINMA dba o to, by zasady obowiązujące na giełdzie były zgodne z tym wymogiem (zob. sekcje 3–5 SSX Rule Book w związku z SSX Directive 1 oraz sekcją 3–5 BX Swiss Rule Book). Odmowa dostępu jest możliwa jedynie ze względu na bezpieczeństwo i efektywność oraz jest ona przedmiotem rygorystycznego badania proporcjonalności (art. 18 FMIA i art. 17 FMIO). Wnioskodawcy, którym odmówiono dostępu, mogą wnieść odwołanie do niezależnego organu odwoławczego (sekcja 8 SSX Rule Book i sekcja 15 of the BX Swiss Rule Book). Zgodność giełd z art. 18 FMIA i art. 17 FMIO podlega nadzorowi sprawowanemu przez FINMA. Przyjmowanie zasad oraz ich ewentualnych zmian wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez FINMA, ich realizacja może być kontrolowana przez personel FINMA, audyty, wnioski o udzielenie informacji lub działania naprawcze na podstawie art. 24 i następnych ustawy federalnej o szwajcarskim organie nadzoru nad rynkiem finansowym (FINMASA).

(11)

Jeżeli chodzi o skuteczność nadzoru, FINMASA, federalna ustawa o giełdach papierów wartościowych i obrocie papierami wartościowymi (SESTA) oraz FMIA stanowią podstawowe akty prawa pierwotnego, w których określono możliwy do wyegzekwowania na drodze prawnej system obrotu papierami wartościowymi w Szwajcarii. FINMASA, SESTA i FMIA nadają FINMA szerokie uprawnienia w odniesieniu do wszystkich aspektów sektora papierów wartościowych, w tym uprawnienia do udzielania zezwoleń dealerom papierów wartościowych, kontrahentom centralnym, centralnym depozytom papierów wartościowych, repozytoriom transakcji i systemom płatności, a także do sprawowania nad nimi nadzoru. FMIA i FMIO określają także pewne typy zachowań na rynkach i zakazują ich, a także nadają FINMA uprawnienia dyscyplinarne wobec podmiotów objętych regulacją i osób z nimi powiązanych. W art. 29 FINMASA przyznano FINMA kompleksowy dostęp do wszystkich istotnych informacji w posiadaniu dowolnych osób i podmiotów podlegających nadzorowi, ich firm audytorskich i biegłych rewidentów. Według ram regulacyjnych Szwajcarii giełdy są przede wszystkim odpowiedzialne za ustanowienie zasad, na podstawie których ich uczestnicy prowadzą działalność gospodarczą, oraz za monitorowanie sposobów prowadzenia przez ich uczestników działalności gospodarczej. FINMA bezpośrednio nadzoruje regulacje giełdy papierów wartościowych, tak aby zapewnić ich zgodność z ramami prawnymi. Wszystkie regulacje i jakiekolwiek ich zmiany muszą być przedkładane FINMA do zatwierdzenia (art. 27 ust. 4 FMIA). Dochodzenia prowadzone przez FINMA są uruchomione w wyniku zgłaszania przez giełdy do FINMA potencjalnych naruszeń przepisów lub z inicjatywy FINMA w oparciu o jego własne podejrzenia.

(12)

Po udzieleniu giełdzie zezwolenia FINMA na bieżąco monitoruje, czy nadal spełnia ona warunki i obowiązki związane z zezwoleniem (art. 83 FMIA). Giełdy papierów wartościowych są prawnie zobowiązane do zgłaszania FINMA wszelkich zmian okoliczności, na podstawie których pierwotnie udzielono im zezwolenia lub zatwierdzono je. Jeżeli zmiany te są istotne, infrastruktura rynku finansowego musi uzyskać od FINMA wcześniejsze zezwolenie lub zatwierdzenie, aby móc prowadzić swoją działalność (art. 7 FMIA). Do najważniejszych wymogów należą: zgodność z wymogami organizacyjnymi, istnienie i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, adekwatność systemów informatycznych i właściwe prowadzenie działalności gospodarczej. Nadzór sprawowany przez FINMA rozciąga się na wszystkie organy giełdy papierów wartościowych i obejmuje także jej system nadzoru nad obrotem i mechanizmy nakładania sankcji. Zgodnie z art. 24 i 24a FINMASA FINMA może przeprowadzać audyty bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem licencjonowanych firm audytorskich, zarówno na miejscu, jak i poza siedzibą badanego podmiotu. Art. 27, 30 i 34 FMIA zawierają wymóg, by wszystkie posiadające zezwolenie giełdy papierów wartościowych były w stanie egzekwować przestrzeganie przez swoich emitentów, uczestników i osoby powiązane z ich uczestnikami przepisów FMIA i FMIO, powiązanych z nimi aktów prawnych i regulacji, a także ich własnych zasad i regulacji. W ramach swojego obowiązku egzekwowania przepisów przez swoich członków giełda papierów wartościowych jest odpowiedzialna za prowadzenie dochodzeń i podejmowanie środków dyscyplinujących w odniesieniu do wszelkich naruszeń obowiązujących przepisów i zasad.

(13)

W odniesieniu do skutecznego egzekwowania przepisów FINMA dysponuje szeregiem mechanizmów administracyjnych służących egzekwowaniu jego uprawnień i kompetencji. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa lub nieprawidłowości FINMA podejmuje niezbędne działania naprawcze, które mogą obejmować administracyjne postępowania dotyczące egzekwowania przepisów. Z należytym uwzględnieniem zasady proporcjonalności FINMA nakłada środki, jakie uważa za najbardziej odpowiednie w celu zapewnienia przestrzegania prawa. Dostępne środki obejmują upomnienia, szczegółowe instrukcje w celu przywrócenia zgodności z prawem, zakazy wykonywania zawodu nakładane na osoby fizyczne, zakazy prowadzenia działalności nakładane na dealerów oraz cofnięcie licencji. FINMA może również dokonać konfiskaty nielegalnie uzyskanych korzyści lub nielegalnie unikniętych strat i może nakazać publikację prawomocnej decyzji. W celu przywrócenia zgodności danej giełdy z obowiązującymi przepisami FINMA może wykorzystać swoje uprawnienia administracyjne również do usunięcia członków zarządu lub pracowników, których nienaganną postawę biznesową podano w wątpliwość. Własne mechanizmy administracyjne FINMA są uzupełniane przez przepisy dotyczące sankcji karnych w odniesieniu do przestępstw opisanych w rozdziale 4 FINMASA. Przepisy dotyczące sankcji karnych zostały również zawarte w art. 147 i następnych FMIA i art. 42a i 43 SESTA. FINMA przekazuje te sprawy do właściwych organów ścigania. Na tyle, na ile jest to możliwe i konieczne, FINMA i właściwy organ ścigania koordynują przeprowadzane przez siebie dochodzenia. Ogólnie rzecz biorąc, Federalny Departament Służb Prawnych ds. Usług Finansowych zarówno prowadzi postępowania karne, jak i wydaje wyroki w odniesieniu do naruszeń przepisów FINMASA dotyczących spraw karnych i aktów dotyczących rynków finansowych. Do ścigania wykorzystywania informacji wewnętrznych i manipulacji cenami stanowiących przestępstwo w świetle FMIA właściwe jest jednak Federalne Biuro Prokuratora Generalnego.

(14)

Można zatem stwierdzić, że szwajcarskie giełdy papierów wartościowych podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia oraz stałemu skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu przepisów.

(15)

Zgodnie z drugim warunkiem systemy obrotu państwa trzeciego muszą posiadać jasne i przejrzyste przepisy dotyczące dopuszczania papierów wartościowych do obrotu, tak aby takie papiery wartościowe mogły być przedmiotem uczciwego, zgodnego z przepisami i skutecznego handlu oraz aby podlegały swobodnemu obrotowi.

(16)

Szwajcarskie prawo wymaga, aby giełdy papierów wartościowych wydawały regulacje dotyczące dopuszczania papierów wartościowych do obrotu (art. 35 i 36 w FMIA). Regulacje te muszą zostać zatwierdzone przez FINMA. Powinny one uwzględniać uznane standardy międzynarodowe, a w szczególności zawierać przepisy dotyczące: zbywalności papierów wartościowych; publikowania informacji, na podstawie których inwestorzy oceniają cechy papierów wartościowych i jakość emitenta; obowiązków emitenta, jego przedstawicieli oraz osób trzecich w całym okresie notowania lub dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu; w odniesieniu do dopuszczania udziałowych papierów wartościowych do obrotu – obowiązku przestrzegania przepisów art.7 i 81 ustawy federalnej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie licencjonowania biegłych rewidentów i nadzoru nad nimi. Dopuszczanie papierów wartościowych do obrotu oraz notowanie (które stanowią kwalifikowaną formę dopuszczania do obrotu) papierów wartościowych na giełdzie papierów wartościowych są regulowane głównie przez zasady dotyczące notowania oraz dodatkowe zasady dotyczące notowania i dopuszczania do obrotu. Giełda papierów wartościowych rozpatruje złożony przez emitenta wniosek w odniesieniu do każdego papieru wartościowego i sprawdza, czy spełnione są wszystkie stosowne wymagania. W odniesieniu do każdego wniosku giełda wydaje decyzję na piśmie. Informacje na temat decyzji dotyczącej dopuszczenia do obrotu podawane są do publicznej wiadomości. Jeżeli papier wartościowy jest notowany, jego emitent podlega stałym obowiązkom dotyczącym sporządzania sprawozdań okresowych, jak na przykład obowiązkom w zakresie sprawozdawczości finansowej i ładu korporacyjnego, ale także obowiązkom wynikającym z zaistniałych zdarzeń, takich jak obowiązki sporządzania regularnych sprawozdań, ujawniania transakcji zawieranych przez kadrę kierowniczą i publikowania informacji ad hoc. Zgodnie z art. 35 ust. 3 FMIA giełda papierów wartościowych monitoruje przestrzeganie przez emitenta tych zasad, a w przypadku naruszeń nakłada przewidziane umownie sankcje. Zgodnie z art. 33 ust. 1 FMIO giełda papierów wartościowych gwarantuje, że wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do obrotu i wszystkie notowane papiery wartościowe mogą być przedmiotem uczciwego, zgodnego z przepisami i efektywnego obrotu. W odniesieniu do udziałowych papierów wartościowych w zasadach dotyczących notowania przewidziano wymogi dotyczące określonego odsetka akcji danej spółki, które muszą znajdować się w wolnym obrocie, w celu zapewnienia, aby takie papiery wartościowe mogły być skutecznie przedmiotem obrotu. Niezależne organy giełdy mogą tymczasowo zawiesić obrót papierami wartościowymi, jeżeli niestandardowe okoliczności, a w szczególności naruszenie istotnych obowiązków w zakresie ujawniania informacji przez emitenta, świadczą o tym, że takie zawieszenie jest wskazane. Organy te mogą wycofać papiery wartościowe z notowania, jeżeli wypłacalność emitenta budzi poważne wątpliwości lub wszczęto już postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. FINMA może również wezwać giełdę papierów wartościowych do zawieszenia obrotu określonym papierem wartościowych na podstawie jej uprawnień na podstawie art. 31 FINMASA w celu przywrócenia zgodności z przepisami FMIA lub w odpowiedzi na inne nieprawidłowości.

(17)

Ramy regulacyjne Szwajcarii zawierają wymogi dostarczania uczestnikom rynku informacji przedtransakcyjnych. Podstawą prawną przejrzystości przedtransakcyjnej jest art. 29 ust. 1 FMIA, który stanowi, że giełda papierów wartościowych musi publikować w czasie rzeczywistym pięć najlepszych cen kupna i sprzedaży dla każdej akcji i innego papieru wartościowego, jak również wielkość pozycji transakcyjnych po tych cenach. To samo odnosi się również do wykonywalnych deklaracji zainteresowania (art. 27 ust. 3 FMIO). Możliwe są zwolnienia z obowiązku przejrzystości przedtransakcyjnej dla systemów ceny referencyjnej, systemów, które istnieją wyłącznie do formalizowania już wynegocjowanych transakcji, zleceń przechowywanych w podsystemie zarządzania zleceniami danej giełdy do czasu ujawnienia oraz zleceń o dużej skali w porównaniu z normalną wielkością rynkową. Ramy regulacyjne Szwajcarii zawierają również wymogi dostarczania informacji posttransakcyjnych. Podstawą prawną przejrzystości posttransakcyjnej jest art. 29 ust. 2 FMIA, który stanowi, że giełda papierów wartościowych musi niezwłocznie publikować informacje na temat transakcji przeprowadzonych na rynku giełdowym i pozagiełdowym w odniesieniu do wszystkich papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu. W szczególności musi on publikować informacje na temat ceny, wolumenu i godziny transakcji. Zwolnienia z obowiązku przejrzystości posttransakcyjnej są takie same jak w przypadku obowiązku przejrzystości przedtransakcyjnej. Również informacje na temat pewnych nietypowych transakcji publikowane są z opóźnieniem. Zapewniane przez giełdę papierów wartościowych dane przed- i posttransakcyjne są w pełni przejrzyste i dostępne dla wszystkich uczestników giełdy w sposób niedyskryminacyjny. Opóźnione dane dostępne są dla wszystkich użytkowników bezpłatnie.

(18)

Można zatem stwierdzić, że szwajcarskie giełdy papierów wartościowych mają jasne i przejrzyste przepisy dotyczące dopuszczania papierów wartościowych do obrotu, tak aby takie papiery wartościowe mogły być przedmiotem uczciwego, zgodnego z przepisami i skutecznego handlu oraz aby podlegały swobodnemu obrotowi.

(19)

Zgodnie z trzecim warunkiem emitenci papierów wartościowych podlegają okresowym i stałym wymogom informacyjnym zapewniającym wysoki poziom ochrony inwestorów.

(20)

Regulacje giełdy papierów wartościowych dotyczące dopuszczania do obrotu muszą określać informacje, które mają być publikowane w celu umożliwienia inwestorom dokonania oceny cech papierów wartościowych i jakości emitenta, tak aby zapewnić wysoki poziom ochrony inwestorów. Emitenci, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych, są zobowiązani są do publikowania rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych. Emitent musi udostępniać swoje roczne sprawozdania finansowe na swojej stronie internetowej. Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych mogą być również przedmiotem obrotu w innym systemie. Obowiązek sprawozdawczy, który ma zastosowanie do emitentów, ma zastosowanie bez względu na system, w którym przeprowadzana jest konkretna transakcja. Ujawnianie wyczerpujących i aktualnych informacji o emitentach papierów wartościowych umożliwia inwestorom ocenę wyników działalności emitenta oraz zapewnia odpowiedni poziom przejrzystości danych w relacjach z inwestorami poprzez regularny przepływ informacji.

(21)

W związku z tym można stwierdzić, że emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na szwajcarskich giełdach papierów wartościowych, podlegają okresowym i stałym wymogom informacyjnym zapewniającym wysoki poziom ochrony inwestorów.

(22)

Zgodnie z czwartym warunkiem ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego muszą zapewniać przejrzystość i wiarygodność rynku przez zapobieganie nadużyciom rynkowym w postaci wykorzystywania informacji wewnętrznych i manipulacji na rynku.

(23)

Art. 142 i 143 FMIA zakazują wszystkim osobom wykorzystywania informacji wewnętrznych i manipulacji na rynku. Ponadto zgodnie z warunkami przewidzianymi w art. 154 i 155 FMIA wykorzystywanie lub usiłowanie wykorzystywania informacji wewnętrznych i manipulacji cenami stanowi przestępstwo. Giełda papierów wartościowych musi wydać regulacje dotyczące ujawniania informacji wewnętrznych przez emitentów. Według zasad giełdy papierów wartościowych dotyczących notowania emitent, niezwłocznie po uzyskaniu takich informacji, musi poinformować rynek o wszelkich okolicznościach mających wpływ na kształtowanie cen, które wystąpiły lub wystąpią w obszarze jego działalności. Okoliczności mające wpływ na kształtowanie cen to okoliczności, które mogą spowodować znaczną zmianę cen rynkowych. Ujawnienie musi być przeprowadzane, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich uczestników rynku. Ponadto na podstawie art. 31 ust. 1 FMIA szwajcarskie giełdy papierów wartościowych są zobowiązane do monitorowania kształtowania się cen oraz transakcji przeprowadzanych na giełdzie papierów wartościowych w celu wykrywania wykorzystywania informacji wewnętrznych, manipulacji cenowych, manipulacji na rynku i innych naruszeń przepisów ustawowych i regulacyjnych. W tym celu giełda musi również dokonywać przeglądu transakcji, które są przeprowadzane poza systemem obrotu i które zostały jej zgłoszone lub w inny sposób zwróciły jej uwagę (art. 31 ust. 1 FMIA). To zadanie w zakresie nadzoru musi być realizowane przez niezależny organ giełdy. Zgodnie z obowiązkiem przekazywania informacji emitenci muszą być w stanie przedstawić FINMA, na żądanie, listę osób mających dostęp do informacji wewnętrznych, w tym wszelkie dodatkowe informacje i dokumenty, o które zwróci się FINMA w celu wykonania swoich zadań (art. 29 ust. 1 FINMASA w związku z art. 145 FMIA). Giełda papierów wartościowych musi poinformować FINMA o każdym podejrzeniu, że doszło do naruszenia prawa lub innych nieprawidłowości. Jeśli rozpatrywane naruszenia wypełniają przesłanki przestępstwa, giełda musi niezwłocznie również poinformować o tym fakcie właściwy organ ścigania (art. 31 ust. 2 FMIA). FINMA bada informacje dotyczące przypadków naruszenia prawa otrzymane od giełd, jak również w oparciu o przeprowadzane przez siebie monitorowanie rynku w celu egzekwowania przepisów prawa nadzorczego zabraniających nadużyć na rynku.

(24)

W związku z tym można stwierdzić, że ramy prawne i nadzorcze Szwajcarii zapewniają przejrzystość i wiarygodność rynku przez zapobieganie nadużyciom rynkowym w postaci wykorzystywania informacji wewnętrznych i manipulacji na rynku.

(25)

W związku z tym można stwierdzić, że ramy prawne i nadzorcze regulujące giełdy papierów wartościowych wymienione w załączniku do niniejszej decyzji i działające w Szwajcarii pod nadzorem FINMA są zgodne z czterema warunkami dotyczącymi rozwiązań prawnych i nadzorczych, a zatem powinny być uznane za zapewniające system spełniający wymogi równoważne wymogom dla systemów obrotu ustanowionym w dyrektywie 2014/65/UE, rozporządzeniu (UE) nr 600/2014, rozporządzeniu (UE) nr 596/2014 i dyrektywie 2004/109/WE.

(26)

Biorąc pod uwagę, że znacząca liczba akcji wyemitowanych i dopuszczonych do obrotu w Szwajcarii jest również przedmiotem obrotu w systemach obrotu w Unii, należy zagwarantować, że wszystkie firmy inwestycyjne podlegające obowiązkowi obrotu, jak określono w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, zachowają zdolność do prowadzenia transakcji na akcjach dopuszczonych do obrotu na szwajcarskich giełdach, na których zgromadzona jest ich główna płynność. Ponieważ główna płynność akcji dopuszczonych do obrotu na giełdach szwajcarskich zgromadzona jest na tych giełdach, uznanie ram prawnych i nadzorczych Szwajcarii za równoważne, umożliwi firmom inwestycyjnym prowadzenie obrotu akcjami dopuszczonymi do obrotu w Szwajcarii na szwajcarskich giełdach papierów wartościowych oraz spełnianie obowiązku najlepszego wykonywania zleceń na warunkach najbardziej korzystnych dla klienta.

(27)

Ogólnie unijne transakcje na wielu akcjach dopuszczonych do obrotu na szwajcarskich giełdach papierów wartościowych mają taką częstotliwość, że firmy inwestycyjne w Unii nie mogą korzystać z wyjątku określonego w art. 23 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 600/2014. Oznacza to, że obowiązek obrotu określony w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 miałby zastosowanie do znacznej liczby akcji dopuszczonych do obrotu w Szwajcarii.

(28)

Niniejsza decyzja ma zostać uzupełniona ustaleniami dotyczącymi współpracy, tak aby zapewnić skuteczną wymianę informacji i koordynację działalności nadzorczej między krajowymi właściwymi organami i FINMA.

(29)

Podstawę niniejszej decyzji stanowią prawnie wiążące wymogi mające zastosowanie do szwajcarskich giełd papierów wartościowych w dniu przyjęcia niniejszej decyzji. Komisja powinna w dalszym ciągu regularnie monitorować zmiany rozwiązań prawnych i nadzorczych dotyczących szwajcarskich giełd papierów wartościowych oraz spełnianie warunków, na podstawie których podjęto niniejszą decyzję.

(30)

Niniejsza decyzja uwzględnia również konkluzje Rady z dnia 28 lutego 2017 r., na podstawie których warunkiem wstępnym dalszego podejścia sektorowego w odniesieniu do Szwajcarii pozostaje ustanowienie wspólnych ram instytucjonalnych dla istniejących i przyszłych porozumień, na podstawie których Szwajcaria uczestniczy w jednolitym rynku Unii. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przedłużenia stosowania niniejszej decyzji Komisja uwzględniła aktualny postęp poczyniony w kierunku doprowadzenia do porozumienia ustanawiającego wspólne ramy instytucjonalne. Pełen projekt porozumienia został uzgodniony przez negocjatorów unijnych i szwajcarskich. Szwajcarska Rada Federalna przyjęła do wiadomości wspomniane porozumienie i podjęła decyzję o otwarciu etapu konsultacji krajowych, które będą trwały do wiosny 2019 r.

(31)

Komisja powinna przeprowadzać okresowe przeglądy rozwiązań prawnych i nadzorczych obowiązujących w Szwajcarii w odniesieniu do giełd papierów wartościowych. Przeglądy te pozostają bez uszczerbku dla możliwości dokonania przez Komisję szczegółowego przeglądu w dowolnym czasie wcześniej, w przypadku gdy rozwój sytuacji spowoduje konieczność dokonania przez Komisję ponownej oceny równoważności stwierdzonej niniejszą decyzją. Jakakolwiek ponowna ocena może prowadzić do uchylenia niniejszej decyzji.

(32)

Aby zapewnić integralność rynków finansowych w Unii w świetle w szczególności postępu poczynionego w kierunku ustanowienia wspólnych ram instytucjonalnych, za pośrednictwem których Szwajcaria uczestniczy w unijnym jednolitym rynku, niniejsza decyzja powinna utracić moc z dniem 30 czerwca 2019 r.

(33)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2441 (5) w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do giełd papierów wartościowych w Szwajcarii zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE wygasa dnia 31 grudnia 2018 r. Konieczne jest zatem, by niniejsza decyzja weszła w życie w trybie pilnym oraz by decyzja miała zastosowanie od dnia 1 stycznia 2019 r.

(34)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do celów art. 23 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 ramy prawne i nadzorcze mające zastosowanie do giełd papierów wartościowych w Szwajcarii wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji uznaje się za równoważne wymogom wynikającym z dyrektywy 2014/65/UE, rozporządzenia (UE) nr 600/2014, rozporządzenia (UE) nr 596/2014 oraz z dyrektywy 2004/109/WE oraz za podlegające skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Niniejsza decyzja wygasa w dniu 30 czerwca 2019 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1).

(4)  Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38).

(5)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2441 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do giełd papierów wartościowych w Szwajcarii zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (Dz.U. L 344 z 23.12.2017, s. 52).


ZAŁĄCZNIK

Giełdy papierów wartościowych w Szwajcarii uznane za równoważne rynkom regulowanym zdefiniowanym w dyrektywie 2014/65/UE:

a)

SIX Swiss Exchange AG

b)

BX Swiss AG


Top