EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R2041

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2041 z dnia 17 grudnia 2018 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

C/2018/9090

OJ L 327, 21.12.2018, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2041/oj

21.12.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/50


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/2041

z dnia 17 grudnia 2018 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (2), konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2018 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Stephen QUEST

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej


(1)  Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Złącza kablowe („typu męskiego lub żeńskiego”) do napięć nieprzekraczających 1 000 V, wykonane z miedzi.

Artykuł ma albo wtyk (tak zwane złącze typu męskiego), albo gniazdo (tzw. złącze typu żeńskiego) z jednej strony, a z drugiej strony złącze w postaci klipsa osłoniętego warstwą materiału izolacyjnego.

Artykuł jest stosowany do łączenia drutów lub kabli innych niż kable koncentryczne.

Artykuł umożliwia dokonanie tego połączenia poprzez włożenie „złącza typu męskiego” do „złącza typu żeńskiego” bez użycia narzędzi.

Zob. ilustracja (*1)

8536 69 90

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 8536 , 8536 69 i 8536 69 90 .

Artykuł posiada obiektywne cechy złącza („złącze typu męskiego”) lub gniazda („złącze typu żeńskiego”) wyposażonego w inne złącze (zob. również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 8536 grupa III pkt A1) oraz Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej do podpozycji 8536 69 10 do 8536 69 90 ). W związku z tym wyklucza się klasyfikację do podpozycji 8536 90 10 jako inne elementy połączeniowe i złącza do przewodów i kabli.

Artykuł należy więc klasyfikować do kodu CN 8536 69 90 jako pozostałe wtyki i gniazda.

Image

(*1)  Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny.


Top