EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0393

Decyzja Komisji (UE) 2018/393 z dnia 12 marca 2018 r. zatwierdzająca, w imieniu Unii Europejskiej, zmianę protokołu między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Marokańskim

C/2018/1407

OJ L 69, 13.3.2018, p. 60–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/393/oj

13.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/60


DECYZJA KOMISJI (UE) 2018/393

z dnia 12 marca 2018 r.

zatwierdzająca, w imieniu Unii Europejskiej, zmianę protokołu między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Marokańskim

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2013/785/UE z dnia 16 grudnia 2013 r. dotyczącą zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Marokańskim (1), w szczególności jej art. 3.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 10 Porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim (2), zwanego dalej „porozumieniem”, zatwierdzonego rozporządzeniem Rady (WE) nr 764/2006 (3) ustanowiono wspólny komitet odpowiedzialny za kontrolę stosowania przedmiotowego porozumienia, w szczególności za nadzór nad jego wykonaniem, interpretacją i sprawnym stosowaniem oraz, w stosownych przypadkach, za ponowną ocenę uprawnień do połowów.

(2)

Art. 5 Protokołu między Unią Europejską a Królestwem Maroka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Marokańskim (4), zwanego dalej „protokołem”, zatwierdzonego decyzją 2013/785/UE, upoważnia wspólny komitet do zmian uprawnień do połowów za obopólną zgodą, o ile celem tych zmian jest zagwarantowanie trwałości marokańskich zasobów rybnych.

(3)

Podczas posiedzenia wspólnego komitetu, które odbyło się w Brukseli w dniach 25–27 października 2017 r., strona marokańska zgłosiła zamiar redukcji w 2018 r. kwoty przyznanej trawlerom do połowów pelagicznych na skalę przemysłową (zob. arkusz danych połowowych nr 6), aby zapewnić zrównoważoną eksploatację odnośnych stad. Biorąc pod uwagę oczekiwany wpływ tego środka na odnośną flotę, strona europejska zaproponowała zmianę przy tej okazji niektórych szczegółowych zasad wdrażania protokołu w odniesieniu do połowów pelagicznych na skalę przemysłową, w celu optymalizacji wykorzystania wielkości dopuszczalnych połowów w tej kategorii.

(4)

Natychmiast po przedmiotowym zebraniu wspólnego komitetu Komisja przekazała Radzie dokument, w którym wyszczególniono konkretne elementy planowanego stanowiska Unii.

(5)

Rada zatwierdziła planowane stanowisko Unii zgodnie z pkt 3 załącznika do decyzji 2013/785/UE.

(6)

Wyniki posiedzenia wspólnego komitetu, które odbyło się w Brukseli w dniach 25–27 października 2017 r., w odniesieniu do zmiany kwoty pułapu miesięcznego połowu i składu połowów w podziale na grupy gatunków należących do kategorii 6 potwierdzono w drodze wymiany listów między Ministerstwem Rolnictwa, Rybołówstwa Morskiego, Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wód i Lasów Maroka a Komisją Europejską.

(7)

Zmiany te należy zatwierdzić w imieniu Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii zmiany arkusza danych połowowych nr 6 Protokołu między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim, przyjęte przez wspólny komitet ustanowiony na podstawie art. 10 wspomnianego porozumienia w formie wymiany listów, przedstawione w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 349 z 21.12.2013, s. 1.

(2)  Dz.U. L 141 z 29.5.2006, s. 4.

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 764/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka (Dz.U. L 141 z 29.5.2006, s. 1).

(4)  Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 2.


ZAŁĄCZNIK

A.   Wyciąg z pisma (Ares) 5493915 z dnia 10 listopada 2017 r. Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Komisji Europejskiej

Szanowna Pani Sekretarz Generalna!

W nawiązaniu do mojego pisma z dnia 3 listopada w sprawie działań następczych w związku z wnioskami z niedawnego posiedzenia wspólnego komitetu (nr ref. Ares 5362568 z dnia 3 listopada 2017 r.) mam przyjemność potwierdzić, że zgodnie z art. 5 protokołu Rada Unii Europejskiej wyraziła zgodę na obniżenie o 15 % kwoty przyznanej w 2018 r. statkom kategorii 6, aby zapewnić zrównoważoną eksploatację odnośnych stad.

[…]

Ponadto, jak zapowiedziano w przywołanym piśmie, zwracam się z uprzejmą prośbą o akceptację zwrotną pocztą zmiany niżej wymienionych warunków technicznych dla kategorii 6, co ma na celu optymalizację wykorzystania wielkości dopuszczalnych połowów w tej kategorii:

zmiana składu połowów, poprzez zwiększenie odsetka połowów gatunków z grupy sardynka/sardynela do 40 % przydzielonej kwoty, zrekompensowanie go odpowiednim zmniejszeniem odsetka połowów gatunków z grupy ostrobok/makrela/sardela europejska i utrzymanie niezmienionego odsetka przyłowów,

miesięczny pułap połowów na okres od dnia 1 kwietnia do dnia 14 lipca 2018 r. zwiększa się do 12 000 ton, biorąc pod uwagę, że strona europejska nalega na utrzymanie tego pułapu miesięcznego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 14 lipca 2018 r.

Z poważaniem

B.   Wyciąg z pisma nr 8885 Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa Morskiego, Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wód i Lasów Królestwa Marokańskiego z dnia 27 listopada 2017 r.

Szanowny Panie Kierowniku Działu!

Przede wszystkim pragnę podziękować za Państwa starania zmierzające do uzyskania zgody Rady Unii Europejskiej w sprawie zmniejszenia o 15 % kwoty przyznanej w 2018 r. dla statków kategorii 6.

[…]

W odniesieniu do innych punktów poruszonych w Pańskim piśmie, pragnę zwrócić uwagę na następujące kwestie, które były przedmiotem mojego pisma z dnia 10 listopada 2017 r.:

1.

Potwierdzamy możliwość zmiany składu połowów w kategorii 6 w następujących proporcjach: sardynka/sardynela 40 %, ostrobok/makrela/sardela europejska 58 % i przyłów 2 %.

2.

Strona marokańska nie ma zastrzeżeń co do ustalenia pułapu miesięcznego na 12 000 ton, ale dopiero począwszy od marca 2018 r. włącznie. W styczniu i lutym 2018 r., pod koniec okresu tarła sardynek, pułap ten zostanie utrzymany na poziomie 10 000 ton.

Z poważaniem


Top