EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0069

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/69 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie cofnięcia rejestracji chronionego oznaczenia geograficznego „Carne de Morucha de Salamanca” (ChOG)

C/2018/0060

OJ L 12, 17.1.2018, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/69/oj

17.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/22


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/69

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie cofnięcia rejestracji chronionego oznaczenia geograficznego „Carne de Morucha de Salamanca” (ChOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 54 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 664/2014 (2) stanowi, że procedurę ustanowioną w art. 49–52 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 stosuje się odpowiednio do cofnięcia rejestracji, o którym mowa w art. 54 ust. 1 tego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 w związku z art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 664/2014, wniosek Hiszpanii o cofnięcie rejestracji chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG) „Carne de Morucha de Salamanca” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3).

(3)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwę „Carne de Morucha de Salamanca” (ChOG) należy zatem usunąć z rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.

(4)

Zgodnie z art. 54 ust. 1 akapit ostatni rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 takie cofnięcia przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 57 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia.

(5)

Środek przewidziany w niniejszym rozporządzeniu jest zgodny z opinią Komitetu ds. Polityki Jakości Produktów Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rejestracja nazwy „Carne de Morucha de Salamanca” (ChOG) zostaje niniejszym cofnięta.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 stycznia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 17).

(3)  Dz.U. C 201 z 24.6.2017, s. 5.


Top