EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0061

Decyzja Rady (UE) 2018/61 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania zmiany do Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

OJ L 11, 16.1.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/61/oj

16.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/1


DECYZJA RADY (UE) 2018/61

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania zmiany do Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 25 września 2014 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w celu zmiany Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1) (zwanej dalej „umową”), która weszła w życie dnia 1 maja 2011 r. Negocjacje zostały pomyślnie zakończone wraz z wymianą wiadomości e-mail między głównymi negocjatorami wyrażającymi odpowiednio zgodę na wynegocjowany tekst.

(2)

Wynegocjowana zmiana do umowy (zwana dalej „zmianą 1”) rozszerza zakres współpracy na podstawie umowy w przypadkach, w których można stosować zasadę wzajemnych ustaleń kontroli zgodności i uznawania zatwierdzeń, tak aby umożliwić optymalne wykorzystanie zasobów i proporcjonalne oszczędności kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa w transporcie lotniczym.

(3)

W związku z tym należy podpisać zmianę 1.

(4)

W celu umożliwienia przyjęcia nowego załącznika dotyczącego licencjonowania pilotów zgodnie z rozszerzonym zakresem umowy, którego znaczenie należy rozważyć w kontekście odpowiednich przepisów dotyczących konwersji licencji pilotów wydanych przez państwa trzecie wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 (2), zmianę 1 należy stosować tymczasowo do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jej wejścia w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się w imieniu Unii do podpisania zmiany 1 do Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, z zastrzeżeniem zawarcia wspomnianej zmiany.

Tekst zmiany 1 dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania zmiany 1 w imieniu Unii.

Artykuł 3

Zmianę należy stosować tymczasowo, zgodnie z jej art. 2, od dnia jej podpisania do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jej wejścia w życie.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2017 r.

W imieniu Rady

E. SCICLUNA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 291 z 9.11.2011, s. 3.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 311 z 25.11.2011, s. 1).


Top