EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2467

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/2467 z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

OJ L 351, 30.12.2017, p. 7–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; Uchylona w sposób domniemany przez 32021R2278

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2467/oj

30.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 351/7


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/2467

z dnia 21 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku 67 produktów, które nie są wymienione w załączniku do rozporządzenia Rady (UE) nr 1387/2013 (1), unijna produkcja jest niewystarczająca, aby zaspokoić potrzeby przemysłu unijnego. w interesie Unii leży zatem zawieszenie ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na te produkty.

(2)

Należy zmodyfikować warunki zawieszenia ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej w odniesieniu do 49 produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, w celu uwzględnienia wprowadzonych w produktach zmian technicznych oraz tendencji gospodarczych na rynku. Niektóre klasyfikacje produktów zmieniono, aby umożliwić przemysłowi czerpanie pełnych korzyści z obowiązujących zawieszeń. Ponadto należy zaktualizować załącznik do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 w związku z potrzebą dostosowania lub wyjaśnienia tekstów w niektórych przypadkach. Zmodyfikowane warunki odnoszą się do zmian w zakresie: opisu produktów, klasyfikacji, stawek celnych lub wymogów dotyczących końcowego przeznaczenia.

(3)

Terminy zakończenia obowiązkowego przeglądu określone w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 powinny zostać zmienione w odniesieniu do 188 zawieszeń.

(4)

Utrzymanie zawieszeń ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej w odniesieniu do 92 produktów, które są wymienione w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, nie leży już w interesie Unii. Zawieszenia dotyczące tych produktów należy zatem usunąć z tego załącznika.

(5)

W celu zachowania przejrzystości pozycje dotyczące zawieszeń, które zostają zmienione lub nowo wprowadzone niniejszym rozporządzeniem, należy oznaczyć gwiazdką, podczas gdy gwiazdkę w pozycjach dotyczących zawieszeń, które nie są zmieniane niniejszym rozporządzeniem, należy skreślić.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1387/2013.

(7)

Aby uniknąć wszelkich zakłóceń w realizacji programu autonomicznych zawieszeń oraz zapewnić zgodność z wytycznymi zawartymi w komunikacie Komisji dotyczącym autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych (2), zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu w zakresie zawieszeń dotyczących przedmiotowych produktów mają być stosowane ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tabeli, skreśla się wiersze z produktami, których kody CN i TARIC wymienione są w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

2)

w tabeli skreśla się wszystkie gwiazdki oraz przypis końcowy (*) zawierający wyrażenie „Nowo wprowadzony środek lub środek, którego warunki zostały zmienione.”;

3)

w tabeli dodaje się wiersze z produktami wymienionymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia zgodnie z kolejnością kodów CN określoną w pierwszej kolumnie tej tabeli.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 grudnia 2017 r.

W imieniu Rady

M. MAASIKAS

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1387/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe, oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1344/2011 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 201).

(2)  Dz.U. C 363 z 13.12.2011, s. 6.


ZAŁĄCZNIK I

W tabeli zawartej w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 skreśla się wiersze odnoszące się do zawieszeń dotyczących produktów objętych następującymi kodami CN i TARIC:

Kod CN

TARIC

ex 1511 90 19

20

ex 1511 90 91

20

ex 1513 11 10

20

ex 1513 19 30

20

ex 1513 21 10

20

ex 1513 29 30

20

ex 2007 99 50

81

ex 2007 99 50

82

ex 2007 99 50

83

ex 2007 99 50

84

ex 2007 99 50

85

ex 2007 99 50

91

ex 2007 99 50

92

ex 2007 99 50

93

ex 2007 99 50

94

ex 2007 99 50

95

ex 2007 99 93

10

ex 2008 93 91

20

ex 2008 99 49

70

ex 2008 99 99

11

ex 2804 50 90

10

ex 2805 19 90

20

ex 2811 19 80

30

ex 2811 22 00

70

ex 2816 40 00

10

ex 2823 00 00

10

ex 2823 00 00

20

ex 2825 10 00

10

ex 2825 60 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2837 20 00

20

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2850 00 20

50

2903 39 31

 

ex 2903 39 35

10

ex 2903 89 80

50

ex 2904 99 00

40

ex 2905 19 00

70

ex 2905 19 00

80

ex 2905 39 95

20

ex 2905 39 95

40

ex 2906 29 00

30

ex 2907 29 00

55

ex 2908 99 00

40

ex 2909 60 00

40

ex 2912 29 00

50

ex 2912 49 00

20

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

70

ex 2914 39 00

80

ex 2914 50 00

45

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2914 79 00

20

ex 2915 60 19

10

ex 2915 90 70

30

ex 2915 90 70

75

ex 2916 12 00

70

ex 2916 13 00

10

ex 2916 39 90

55

ex 2916 39 90

75

ex 2916 39 90

85

ex 2917 19 10

20

ex 2917 39 95

70

ex 2918 29 00

35

ex 2918 30 00

50

ex 2918 99 90

15

ex 2920 29 00

50

ex 2920 29 00

60

ex 2920 90 10

60

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

2921 13 00

 

ex 2921 19 99

70

ex 2921 30 99

40

ex 2921 42 00

86

ex 2921 42 00

87

ex 2921 42 00

88

ex 2921 43 00

80

ex 2921 49 00

85

ex 2921 59 90

30

ex 2921 59 90

60

ex 2922 19 00

20

ex 2922 19 00

25

ex 2922 49 85

20

ex 2922 49 85

60

ex 2924 19 00

80

ex 2924 29 70

51

ex 2924 29 70

53

ex 2924 29 70

86

ex 2924 29 70

87

ex 2925 19 95

20

ex 2925 19 95

30

ex 2927 00 00

80

ex 2928 00 90

60

ex 2929 10 00

20

ex 2929 10 00

55

ex 2929 10 00

80

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 98

65

ex 2930 90 98

66

ex 2930 90 98

68

ex 2930 90 98

83

ex 2931 39 90

08

ex 2931 39 90

25

ex 2932 14 00

10

ex 2932 20 90

20

ex 2932 20 90

40

ex 2932 99 00

25

ex 2932 99 00

80

ex 2933 19 90

80

ex 2933 19 90

85

ex 2933 29 90

80

ex 2933 39 99

12

ex 2933 39 99

18

ex 2933 39 99

50

ex 2933 39 99

57

ex 2933 49 10

30

ex 2933 49 90

25

ex 2933 59 95

77

ex 2933 59 95

88

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

18

ex 2933 99 80

24

ex 2933 99 80

28

ex 2933 99 80

43

ex 2933 99 80

47

ex 2933 99 80

51

ex 2934 10 00

15

ex 2934 10 00

25

ex 2934 10 00

35

ex 2934 20 80

40

ex 2934 30 90

10

ex 2934 99 90

14

ex 2934 99 90

18

ex 2934 99 90

22

ex 2934 99 90

35

ex 2934 99 90

37

ex 2934 99 90

38

ex 2934 99 90

74

ex 2935 90 90

73

ex 2940 00 00

40

ex 3204 11 00

30

ex 3204 11 00

70

ex 3204 11 00

80

ex 3204 12 00

20

ex 3204 12 00

30

ex 3204 13 00

20

ex 3204 13 00

30

ex 3204 13 00

40

ex 3204 17 00

12

ex 3204 17 00

60

ex 3204 17 00

75

ex 3204 17 00

80

ex 3204 17 00

85

ex 3204 17 00

88

ex 3204 19 00

52

ex 3204 19 00

84

ex 3204 19 00

85

ex 3205 00 00

20

ex 3207 40 85

40

ex 3208 90 19

25

ex 3208 90 19

35

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

20

ex 3215 11 90

10

ex 3215 19 90

10

ex 3215 19 90

20

ex 3402 13 00

20

ex 3707 90 29

50

ex 3802 90 00

11

ex 3808 91 90

60

ex 3808 93 15

10

ex 3811 21 00

30

ex 3811 21 00

50

ex 3811 21 00

60

ex 3811 21 00

70

ex 3811 21 00

85

ex 3811 29 00

20

ex 3811 29 00

30

ex 3811 29 00

40

ex 3811 29 00

50

ex 3811 29 00

55

ex 3811 90 00

40

ex 3812 39 90

80

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

18

ex 3815 90 90

71

ex 3815 90 90

85

ex 3824 99 92

22

ex 3824 99 92

35

ex 3824 99 92

39

ex 3824 99 92

44

ex 3824 99 92

47

ex 3824 99 92

48

ex 3824 99 92

49

ex 3824 99 92

50

ex 3824 99 92

80

ex 3824 99 92

83

ex 3824 99 92

86

ex 3824 99 93

57

ex 3824 99 93

63

ex 3824 99 93

77

ex 3824 99 93

83

ex 3824 99 93

88

ex 3824 99 96

50

ex 3824 99 96

79

ex 3824 99 96

85

ex 3824 99 96

87

ex 3902 10 00

10

ex 3902 10 00

50

ex 3903 90 90

15

ex 3904 69 80

85

ex 3905 30 00

10

ex 3905 91 00

30

ex 3906 90 90

27

ex 3907 20 20

20

ex 3907 30 00

60

ex 3907 69 00

50

ex 3907 99 80

25

ex 3907 99 80

60

ex 3907 99 80

70

ex 3908 90 00

60

ex 3909 40 00

30

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3911 90 99

53

ex 3911 90 99

57

ex 3919 10 80

40

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

47

ex 3919 10 80

53

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 80

25

ex 3919 90 80

32

ex 3919 90 80

34

ex 3919 90 80

36

ex 3919 90 80

38

ex 3919 90 80

40

ex 3919 90 80

42

ex 3919 90 80

43

ex 3919 90 80

44

ex 3919 90 80

45

ex 3919 90 80

47

ex 3919 90 80

53

ex 3919 90 80

60

ex 3920 10 28

93

ex 3920 10 40

30

ex 3920 10 89

50

ex 3920 20 29

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 20 80

93

ex 3920 20 80

95

ex 3920 49 10

95

ex 3920 62 19

60

ex 3920 99 28

55

ex 3921 13 10

20

ex 3921 90 60

95

ex 3926 90 92

40

ex 3926 90 97

20

ex 3926 90 97

77

ex 4104 41 19

10

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 6909 19 00

15

ex 7005 10 30

10

ex 7009 10 00

50

ex 7019 12 00

05

ex 7019 12 00

25

ex 7019 19 10

15

ex 7019 19 10

50

ex 7409 19 00

10

ex 7410 21 00

70

ex 7601 20 20

10

ex 7607 20 90

10

ex 7616 99 90

75

ex 8102 10 00

10

ex 8105 90 00

10

ex 8108 20 00

50

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

15

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

35

ex 8108 90 50

50

ex 8108 90 50

60

ex 8108 90 50

75

ex 8113 00 90

10

ex 8207 30 10

10

ex 8407 33 20

10

ex 8407 33 80

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8408 90 43

40

ex 8408 90 45

30

ex 8408 90 47

50

ex 8409 91 00

20

ex 8409 91 00

30

ex 8409 99 00

50

ex 8411 99 00

60

ex 8411 99 00

65

ex 8414 59 25

30

ex 8415 90 00

50

ex 8431 20 00

30

ex 8481 80 69

60

ex 8482 10 10

30

ex 8482 10 90

20

ex 8483 30 38

40

ex 8501 10 99

60

ex 8501 31 00

25

ex 8501 31 00

33

ex 8501 31 00

35

ex 8501 32 00

70

ex 8501 62 00

30

ex 8503 00 99

40

ex 8504 31 80

20

ex 8504 31 80

40

ex 8504 40 82

40

ex 8504 50 95

50

ex 8505 11 00

35

ex 8505 11 00

50

ex 8505 11 00

60

ex 8506 90 00

10

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

55

ex 8507 60 00

57

ex 8511 30 00

50

ex 8512 90 90

10

ex 8516 90 00

70

ex 8518 29 95

30

ex 8522 90 80

15

ex 8522 90 80

96

ex 8525 80 19

45

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 92

70

ex 8536 69 90

51

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

88

ex 8536 90 95

30

ex 8537 10 91

30

ex 8537 10 98

92

ex 8544 20 00

20

ex 8544 30 00

35

ex 8544 30 00

80

ex 8544 42 90

30

ex 8544 42 90

60

ex 8548 10 29

10

ex 8548 90 90

50

ex 8704 23 91

20

ex 8708 40 20

10

ex 8708 40 50

20

ex 8708 50 20

30

ex 8708 50 99

20

ex 8708 93 10

20

ex 8708 93 90

20

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

70

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 50 41

30

ex 9001 50 49

30

ex 9001 90 00

25

ex 9001 90 00

60

ex 9001 90 00

75

ex 9002 11 00

20

ex 9002 11 00

30

ex 9002 11 00

40

ex 9002 11 00

70

ex 9002 11 00

80

ex 9002 90 00

40

ex 9032 89 00

40


ZAŁĄCZNIK II

W tabeli wskazanej w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 dodaje się następujące wiersze zgodnie z kolejnością kodów CN wskazanych w pierwszej kolumnie tej tabeli

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Uzupełniająca jednostka miary

Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu

*ex 1511 90 19

*ex 1511 90 91

*ex 1513 11 10

*ex 1513 19 30

*ex 1513 21 10

*ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Olej palmowy, olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, do produkcji:

przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych objętych podpozycją 3823 19 10 ,

estrów metylowych kwasów tłuszczowych objętych pozycją 2915 lub 2916 ,

alkoholi tłuszczowych objętych podpozycjami 2905 17 , 2905 19 i 3823 70 stosowanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych,

alkoholi tłuszczowych objętych podpozycją 2905 16 , czystych lub zmieszanych, stosowanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych,

kwasu stearynowego objętego podpozycją 3823 11 00 ,

towarów objętych pozycją 3401 lub

alkoholi tłuszczowych wysokiej czystości objętych pozycją 2915  (2)

0 %

31.12.2018

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 93

83

93

10

Zagęszczony przecier z mango, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:

z rodzaju Mangifera spp,

o zawartości cukru nie większej niż 30 % masy

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

84

94

Zagęszczony przecier z papai, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:

z rodzaju Carica spp.,

o zawartości cukru 13 % masy lub większej, ale nie większej niż 30 %

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (2)

7.8 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

85

95

Zagęszczony przecier z guawy, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:

z rodzaju Psidium spp.,

o zawartości cukru 13 % masy lub większej, ale nie większej niż 30 %

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2008 93 91

20

Słodzona suszona żurawina, z wyłączeniem samego pakowania jako przetwarzania, do wyrobu produktów przemysłu przetwórstwa spożywczego (4)

0 %

31.12.2022

*ex 2008 99 49

*ex 2008 99 99

70

11

Blanszowane liście winorośli z rodzaju Karakishmish w solance zawierające:

więcej niż 6 % masy stężenia sodu,

0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,4 % masy kwasowości wyrażonej jako monohydrat kwasu cytrynowego oraz

nawet zawierające nie więcej niż 2 000 mg/kg benzoesanu sodu zgodnie z CODEX STAN 192-1995

stosowane do produkcji nadziewanych ryżem liści winorośli (2)

0 %

31.12.2022

*ex 2106 90 92

50

Hydrolizat białka kazeinowego zawierający:

20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 70 % masy wolnych aminokwasów, oraz

peptony, z których więcej niż 90 % masy ma masę cząsteczkową większą niż 2 000 Da

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2804 50 90

40

Tellur (CAS RN 13494-80-9) o czystości 99,99 % masy lub większej, ale nie większej niż 99,999 % masy, określanej na podstawie zawartości zanieczyszczeń metalicznych według metody ICP

0 %

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Lit (metal) (CAS RN 7439-93-2) o czystości 98,8 % masy lub większej

0 %

31.12.2022

*ex 2811 22 00

15

Amorficzny ditlenek krzemu (CAS RN 60676-86-0),

w postaci proszku

o czystości 99,0 % masy lub większej

o średniej wielkości cząstek 0,7 μm lub większej, ale nie większej niż 2,1 μm

gdzie średnica 70 % cząstek nie przekracza 3 μm

0 %

31.12.2020

*ex 2811 29 90

10

Ditlenek telluru (CAS RN 7446-07-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2816 40 00

10

Wodorotlenek baru (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2823 00 00

10

Ditlenek tytanu (CAS RN 13463-67-7):

o czystości 99,9 % masy lub większej,

o średniej wielkości ziarna 0,7 μm lub większej, ale nie większej niż 2,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 2825 10 00

10

Chlorek hydroksyloamonu (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2825 60 00

10

Ditlenek cyrkonu (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2835 10 00

10

Monohydrat fosforanu (I) sodu (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2837 20 00

20

Heksacyjanożelazian (II) żelaza (III) amonu (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2839 19 00

10

Dikrzemian disodu (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 50 00

10

Dichromian potasu (CAS RN 7778-50-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 80 00

10

Wolframian diamonu (parawolframian amonu) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 90 30

10

Metawanadian potasu (CAS RN 13769-43-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2841 90 85

10

Tlenek kobaltu (III) litu (CAS RN 12190-79-3) o zawartości kobaltu co najmniej 59 %

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

30

Azotek tytanu (CAS RN 25583-20-4) o wielkości cząstek nie większej niż 250 nm

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

60

Disilan (CAS RN 1590-87-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 19

20

5-Bromopent-1-en (CAS RN 1119-51-3)

0 %

31.12.2022

*2903 39 31

 

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluoropropen) (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 35

20

Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (Trans-1,3,3,3-tetrafluoropropen) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2903 39 39

40

1,1,2,3,4,4-Heksafluorobuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

50

Chlorocyklopentan (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

60

Oktafluorocyklobutan (CAS RN 115-25-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2904 99 00

40

Chlorek 4- chlorobenzenosulfonylu (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

70

Tetrabutanolan tytanu (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

80

Tetraizoproksyd tytanu (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

20

Butano-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

40

Dekan-1, 10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2906 29 00

30

2-Fenyloetanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2908 99 00

40

Kwas 4,5-dihydroksynaftaleno-2,7-disulfonowy (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 29 00

35

Aldehyd cynamonowy (CAS RN 104-55-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2912 29 00

50

4-Izobutylobenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 49 00

20

4-Hydroksybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

20

Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

30

3-Metylobutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

40

Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

30

Benzofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

70

Dibenzoil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

80

4′-Metyloacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

45

3,4-Dihydroksybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetoksy-2-fenyloacetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 79 00

20

2,4′-Difluorobenzofenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 60 19

10

Maślan etylu (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 90 70

30

Chlorek 3,3-dimetylobutyrylu (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 12 00

70

Akrylan 2-(2-winylooksyetoksy)etylu (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 13 00

30

Monometakrylan cynku, w postaci proszku (CAS RN 63451-47-8), nawet zawierający nie więcej niż 17 % masy zanieczyszczeń produkcyjnych

0 %

31.12.2020

*ex 2916 39 90

55

Kwas 4-tert-butylobenzoesowy (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

75

Kwas m-toluilowy (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

85

Kwas (2,4,5-trifluorofenylo)octowy (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2917 19 10

20

Malonian dietylu (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 29 00

35

3,4,5-Trihydroksybenzoesan propylu (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 30 00

50

Acetylooctan etylu (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

15

2,3-Epoksy-3-fenylomaślan etylu (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

27

3-Etoksypropionian etylu (CAS RN 763-69-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

15

Ester tetra-1-naftalenylowy kwasu 3,3′,5,5′-tetrakis(1,1-dimetyloetylo)-6,6′-dimetylo[1,1′-bifenylo]-2,2′-diyloortofosforowego (III) (CAS RN 198979-98-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

50

Fosetyl glinu (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2920 29 00

60

Fosetyl sodu (CAS RN 39148-16-8) w postaci roztworu wodnego o zawartości fosetylu sodu 35 % lub więcej masy, ale nie więcej niż 45 % masy, do stosowania w produkcji pestycydów (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2920 90 10

60

Metylowęglan 2,4 di-tert-butylo-5-nitrofenylu (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2022

*2921 13 00

 

Chlorowodorek chlorku 2-(N,N-dietyloamino)etylu (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 19 99

70

N,N-dimetylooktyloamina – trichlorek boru (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 30 99

40

Cyklopropyloamina (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

86

2,5-Dichloroanilina (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

87

N-Metyloanilina (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

88

Kwas 3,4-dichloroanilino-6-sulfonowy (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 43 00

80

6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidyna (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2018

*ex 2921 45 00

60

1-Naftyloamina (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 45 00

70

Kwas 8-aminonaftaleno-2-sulfonowy (CAS RN 119-28-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

30

Dichlorowodorek 3,3′-dichlorobenzydyny (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

60

Dichlorowodorek (2R,5R)-1,6-difenyloheksano-2,5-diaminy (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 19 00

20

Chlorowodorek 2-(2-metoksyfenoksy)etyloaminy (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

20

Kwas 3-amino-4-chlorobenzoesowy (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

60

4-Dimetyloaminobenzoesan etylu (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

75

Chlorowodorek estru izopropylowego L-alaniny (CAS RN 62062-65-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 50 00

15

3,5-Dijodotyronina (CAS RN 1041-01-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

25

Izobutylidenodimocznik (CAS RN 6104-30-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

80

Tetrabutylomocznik (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonylo)fenylo]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

86

Antraniloamid (CAS RN 88-68-6) o czystości 99,5 % masy lub większej

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahydroizoindolo-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

30

N,N′-(m-Fenyleno)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2927 00 00

80

Kwas 4-[(2,5-dichlorofenylo)azo]-3-hydroksy-2-naftoesowy (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

20

Izocyjanian butylu (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

55

2,5 (i 2,6)-Bis(izocyjanianometylo)bicyklo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

80

1,3-Bis(izocyjanianometylo)benzen (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

65

Tetrakis(3-merkaptopropionat) pentaerytrytolu (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

68

Kletodym (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

08

Diizobutyloditiofosfinian sodu (CAS RN 13360-78-6) w postaci roztworu wodnego

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

25

Kwas (Z)-prop-1-en-1-ylofosfonowy (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 90 00

20

Ferrocen (CAS RN 102-54-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 14 00

10

1,6-Dichloro-1,6-dideoksy-β-D-fruktofuranozylo-4-chloro-4 deoksy-α-D-galaktopiranozyd (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2932 20 90

40

Bromowodorek (S)-(–)-α-amino-γ-butyrolaktonu (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 20 90

50

L-Laktyd (CAS RN 4511-42-6) lub D-Laktyd (CAS RN 13076-17-0) lub dilaktyd (CAS RN 95-96-5)

0 %

t

31.12.2022

*ex 2932 99 00

25

Kwas 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioksol-5-ilo)cyklopropanokarboksylowy (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metylobenzylideno)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)

0 %

31.12.2018

*ex 2933 19 90

80

Kwas 3-(4,5-dihydro-3-metylo-5-okso-1H-pirazol-1-ilo)benzenosulfonowy (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

12

2,3-Dichloropirydyna (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

36

1-[-2-[5-Metylo-3-(trifluorometylo)-1H-pirazol-1-ilo]acetylo]piperydyno-4-karbotioamid (CAS RN 1003319-95-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

57

3-(6-Amino-3-metylopirydyn-2-ilo)benzoesan tert-butylu (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 10

30

4-Okso-1,4-dihydrochinolino-3-karboksylan etylu (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 90

25

Chlochintocet meksylowy (ISO) (CAS RN 99607-70-2)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 59 95

77

Chlorowodorek 3-(trifluorometylo)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazyny (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 79 00

30

5-Winylo-2-pirolidon (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

24

1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

41

5-[4′-(Bromometylo)bifenylo-2-ilo]-1-tritylo-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

46

Kwas (S)-indolino-2-karboksylowy (CAS RN 79815-20-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

47

Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

51

Dibromek dikwatu (ISO) (CAS RN 85-00-7) w postaci roztworu wodnego, stosowany do produkcji herbicydów (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2934 10 00

15

Węglan 4-nitrofenylo tiazol-5-ilometylu (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

25

Szczawian 2-(3-((2-izopropylotiazol-4-ilo)metylo)-3-metyloureido)-4-morfolinobutanian (S)-etylu (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

35

Dichlorowodorek (2-izopropylotiazol-4-ilo)-N-metylometanaminy (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 20 80

15

Bentiawalikarb izopropylowy (CAS RN 177406-68-7)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 20 80

40

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on (Benzizothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 30 90

10

2-Metylotiofenotiazyna (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

37

4-Propan-2-ilo-morfolina (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

52

Epoksykonazol (CAS RN 133855-98-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

54

2-Benzylo-2-dimetyloamino-4′-morfolinobutyrofenon (CAS RN 119313-12-1)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 99 90

56

1-[5-(2,6-Difluorofenylo)-4,5-dihydro-1,2-oksazol-3-ilo]etanon (CAS RN 1173693-36-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

57

Kwas (6R,7R)-7-amino-8-okso-3-(1-propenylo)-5-tia-1 azabicyklo [4.2.0]okt-2-eno-2-karboksylowy (CAS RN 120709-09-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

58

Dimetenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2934 99 90

74

2-Izopropylotioksanton (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2935 90 90

73

(2S)-2-Benzylo-N,N-dimetyloazyrydyno-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

30

Rebaudiozyd A (CAS RN 58543-16-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

40

Oczyszczone glikozydy stewiolowe o zawartości rebaudiozydu M (CAS RN 1220616-44-3) 80 % masy lub większej, ale nie większej niż 90 % masy, stosowane do produkcji napojów bezalkoholowych (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

35

Barwnik C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Yellow 232 50 % masy lub większej

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

45

Preparaty barwników zawiesinowych zawierające:

C.I. Disperse Orange 61 lub Disperse Orange 288,

C.I. Disperse Blue 291:1,

C.I. Disperse Violet 93:1,

nawet zawierające C.I. Disperse Red 54

0 %

31.12.2020

*ex 3204 13 00

30

Barwnik C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Blue 7 50 % masy lub większej

0 %

31.12.2018

*ex 3204 13 00

40

Barwnik C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 lub CAS RN 8004-87-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Violet 1 90 % masy lub większej

0 %

31.12.2022

*ex 3204 15 00

80

Barwnik C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Vat Blue 1 94 % masy lub większej

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

26

Barwnik C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Orange 13 80 % masy lub większej

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

75

Barwnik C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Orange 5 80 % masy lub większej

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

80

Barwnik C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 207 50 % masy lub większej

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

85

Barwnik C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 61 35 % masy lub większej

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

88

Barwnik C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 lub CAS RN 101357-19-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Violet 3 90 % masy lub większej

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

16

Barwnik C.I. Pigment Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Solvent Yellow 133 97 % masy lub większej

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

84

Barwnik C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Solvent Blue 67 98 % masy lub większej

0 %

31.12.2022

*ex 3204 90 00

20

Preparaty barwnika C.I Solvent Red 175 w destylatach ropy naftowej, węglowodorach lekkich (CAS RN 68411-78-6) naftenowych obrabianych wodorem (CAS RN 64742-53-6), zawierające 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % barwnika C.I. Solvent Red. 175

0 %

31.12.2022

*ex 3206 49 70

30

Barwnik C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Black 12 50 % masy lub większej

0 %

31.12.2022

*ex 3207 40 85

40

Płatki szklane (CAS RN 65997-17-3):

o grubości 0,3 μm lub większej, ale nie większej niż 10 μm; oraz

powleczone ditlenkiem tytanu (CAS RN 13463-67-7) lub tlenkiem żelaza (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

*ex 3208 90 91

25

20

Kopolimer tetrafluoroetylenu w roztworze octanu butylu o zawartości rozpuszczalnika 50 % (± 2 %) masy

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

65

Silikony zawierające 50 % masy lub więcej ksylenu i nie więcej niż 25 % masy krzemionki, w rodzaju stosowanych do produkcji trwałych implantów chirurgicznych

0 %

31.12.2018

*ex 3208 90 19

75

Kopolimer acenaftalenu w roztworze mleczanu etylu

0 %

31.12.2022

*ex 3215 11 00

*ex 3215 19 00

10

10

Farba drukarska, płynna, składająca się z dyspersji kopolimeru akrylanu winylu i pigmentów barwnych w izoparafinach, zawierająca nie więcej niż 13 % masy kopolimeru akrylanu winylu i pigmentów barwnych

0 %

31.12.2018

*ex 3215 19 00

20

Farba drukarska:

składająca się z polimeru poliestrowego oraz roztworu srebra (CAS RN 7440-22-4) i chlorku srebra (CAS RN 7783-90-6) w ketonie metylowo-propylowym (CAS RN 107-87-9),

o całkowitej zawartości substancji stałych 55 % masy lub większej, ale nie większej niż 57 % masy, oraz

o masie właściwej 1,40 g/cm3 lub większej, ale nie większej niż 1,60 g/cm3,

stosowana do produkcji elektrod (2)

0 %

l

31.12.2022

*ex 3402 13 00

20

Substancja powierzchniowo czynna zawierająca eter 1,4-dimetylo-1,4-bis(2-metylopropylo)-2-butyn-1,4-diilu, polimeryzowany oksyranem, zakończonym metylem

0 %

31.12.2022

*ex 3506 91 90

60

Materiał adhezyjny do czasowego klejenia płytek w postaci zawiesiny stałego polimeru w D-limonenie (CAS RN 5989-27-5) o zawartości polimeru 65 % masy lub większej, ale nie większej niż 75 % masy

0 %

l

31.12.2022

*ex 3506 91 90

70

Środek do czasowego klejenia płytek w postaci zawiesiny stałego polimeru w cyklopentanonie (CAS RN 120-92-3) o zawartości polimeru nie większej niż 10 % masy

0 %

l

31.12.2022

*ex 3603 00 60

10

Zapalniki do wytwornic gazu o całkowitej maksymalnej długości 20,34 mm lub większej, ale nie większej niż 25,25 mm, oraz długości zaworu 6,68 mm (± 0,3 mm) lub większej, ale nie większej niż 6,9 mm (± 0,3 mm),

0 %

31.12.2022

*ex 3707 90 29

50

Suchy tusz w proszku lub mieszanka tonera, zawierające:

akrylat styrenu/kopolimer butadienu

sadzę lub pigment organiczny

nawet zawierający poliolefiny lub krzemionkę amorficzną

do stosowania jako wywoływacz w produkcji tuszu/napełnianych tonerów lub kaset do telefaksów, drukarek komputerowych i kserokopiarek (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3801 90 00

20

Pak powlekany proszkiem grafitowym:

o średniej wielkości cząstek 10,8 μm, ale nie większej niż 13,0 μm,

o zawartości żelaza mniejszej niż 40 ppm,

o zawartości miedzi mniejszej niż 5 ppm,

o zawartości niklu mniejszej niż 5 ppm,

o średniej powierzchni (atmosfera N2) 3,0 m2/g lub większej, ale nie większej niż 4,36 m2/g, oraz

o magnetycznym zanieczyszczeniu metalem mniejszym niż 0,3 ppm

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), mieszanina dwóch składników – spinosynów (3′-etoksy-5,6-dihydro spinosyn J) oraz (3′-etoksy-spinosyn L)

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

30

Dodatki do olejów smarowych zawierające oleje mineralne składające się z soli wapniowych produktów reakcji fenolu podstawionego poliizobutylenem z kwasem salicylowym i formaldehydem, stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

50

Dodatki do olejów smarowych,

na bazie alkilobenzenosulfonianów C16-24 wapnia (CAS RN 70024-69-0),

zawierające oleje mineralne,

stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

60

Dodatki do olejów smarowych, zawierające oleje mineralne,

na bazie benzenosulfonianu podstawionego polipropylenylem wapnia (CAS RN 75975-85-8) o zawartości 25 % masy lub większej, ale nie większej niż 35 % masy,

o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) 280 lub większej, ale nie większej niż 320,

stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

70

Dodatki do olejów smarowych,

zawierające imid kwasu bursztynowego poliizobutylenu otrzymany z produktów reakcji polietylenopoliamin z bezwodnikiem bursztynowym poliizobutylenu (CAS RN 84605-20-9),

zawierające oleje mineralne,

o zawartości chloru wynoszącej 0,05 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,25 % masy,

o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) większej niż 20,

stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

85

Dodatki,

zawierające więcej niż 20 %, ale nie więcej niż 45 % masy olejów mineralnych,

na bazie mieszaniny rozgałęzionych soli wapniowych siarczanu dodecylofenolu, nawet karbonizowanych,

w rodzaju stosowanych do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

20

Dodatki do olejów smarowych, złożone z produktów reakcji kwasu bis(2-metylopentan-2-ylo)ditiofosforowego z tlenkiem propylenu, tlenkiem fosforu oraz aminami o łańcuchach alkilowych C12-14, stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów smarowych

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

30

Dodatki do olejów smarowych, złożone z produktów reakcji butylo-cyklohekso-3-enekarboksylanu, siarki i fosforynu trifenylu (CAS RN 93925-37-2), stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

40

Dodatki do olejów smarowych, złożone z produktów reakcji 2-metylo-prop-1-enu z monochlorkiem siarki i siarczkiem sodu (CAS RN 68511-50-2), o zawartości chloru 0,01 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,5 % masy, stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów smarowych

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

50

Dodatki do olejów smarowych, złożone z mieszaniny N,N-dialkilo-2-hydroksyacetamidów o łańcuchach alkilowych zawierających od 12 do 18 atomów węgla (CAS RN 866259-61-2), stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania

0 %

31.12.2022

*ex 3811 90 00

40

Roztwór czwartorzędowej soli amonowej na bazie sukcynoimidu poliizobutylenu, o zawartości 2-etyloheksanolu 20 % masy lub większej, ale nie większej niż 29,9 % masy

0 %

31.12.2022

*ex 3812 39 90

80

Stabilizator UV zawierający:

związaną aminę: N,N′-bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydynylo)-1,6-heksanodiaminę, polimer z 2,4- dichloro-6-(4-morfolinylo)-1,3,5-triazyną (CAS RN 193098-40-7)oraz

o-hydroksyfenylotriazynę, pochłaniającą promieniowanie UV lub

modyfikowany chemicznie związek fenolowy

0 %

31.12.2022

*ex 3815 19 90

*ex 8506 90 00

87

10

Katody, w rolkach, do powietrzno-cynkowych ogniw guzikowych (baterie do aparatu słuchowego) (2)

0 %

31.12.2018

*ex 3815 90 90

16

Środek inicjujący na bazie mocznika dimetyloaminopropylu

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

18

Katalizator utleniania zawierający substancję czynną di[manganu (1+)], 1,2-bis(oktahydro-4,7-dimetylo-1H-1,4,7-triazonin-1-ylo-kN1, kN4, kN7)etano-di-μ-okso-μ-(etanoato-kO, kO′)-, di[chlorek(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), stosowany do przyspieszania chemicznego utleniania lub wybielania

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

22

Katalizator w postaci proszku zawierający 95 % (± 1 %) masy ditlenku tytanu i 5 % (± 1 %) masy ditlenku krzemu

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

85

Katalizator na bazie glinokrzemianu (zeolitu), do alkilacji węglowodorów aromatycznych, transalkilacji węglowodorów alkiloaromatycznych lub oligomeryzacji olefin (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

26

Preparat zawierający:

60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy ciężkiej aromatycznej solwentnafty (CAS RN 64742-94-5)

15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy 4-(4-nitrofenylazo)-2,6-di-sec-butylofenolu (CAS RN 111850-24-9)

10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy 2-sec-butylofenolu (CAS RN 89-72-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

28

Roztwór wodny zawierający:

10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 42 % masy 2-(3-chloro-5-(trifluorometylo)pirydyn-2-ylo)etanaminy (CAS RN 658066-44-5),

10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % kwasu siarkowego (CAS RN 7664-93-9) oraz

0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,9 % masy metanolu (CAS RN 67-56-1)

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

29

Preparat zawierający:

85 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 99 % masy eteru glikolu polietylenowego z 2-cyjano 3-(4-hydroksy-3-metoksyfenylo) akrylanu butylu i

1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy trioleinianu (20) polioksyetylenosorbitolu

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

35

Preparaty zawierające nie mniej niż 92 % masy, ale nie więcej niż 96,5 % masy 1,3:2,4-bis-O-(4-metylobenzylideno)-D-glucitolu i zawierające także pochodne kwasu karboksylowego i siarczan alkilowy

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

39

Preparaty zawierające nie mniej niż 47 % masy 1,3:2,4-bis-O-benzylideno-D-glucitolu

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

47

Preparat zawierający:

tlenek trioktylofosfiny (CAS RN 78-50-2),

tlenek dioktyloheksylofosfiny (CAS RN 31160-66-4),

tlenek oktylodiheksylofosfiny (CAS RN 31160-64-2) oraz

tlenek triheksylofosfiny (CAS RN 3084-48-8)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

49

Preparat na bazie 2,5,8,11-tetrametylo-6-dodecyno-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

50

Preparat na bazie węglanu alkilu, zawierający również absorber UV, stosowany do produkcji szkieł optycznych (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

80

Związki kompleksowe glikolu dietylenowego, glikolu propylenowego, tytanianu trietanolaminy (CAS RN 68784-48-5) rozpuszczone w glikolu dietylenowym (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

30

Mieszanina proszków zawierająca:

85 % masy lub więcej diakrylanu cynku (CAS RN 14643-87-9)

nie więcej niż 5 % masy 2,6-di-tert-butylo-alfa-dimetyloamino-p-krezolu (CAS RN 88-27-7) oraz

nie więcej niż 10 % masy stearynianu cynku (CAS RN 557-05-1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

63

Mieszanina fitosteroli, w postaci innej niż proszek, zawierająca:

75 % lub więcej masy steroli,

nie więcej niż 25 % masy stanoli

stosowany do produkcji stanoli/steroli lub estrów stanoli/steroli (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

*ex 3824 99 96

83

85

Preparat zawierający:

C,C′-azodiformamid (CAS RN 123-77-3),

tlenek magnezu (CAS RN 1309-48-4) oraz

bis(p-tolueno)sulfinian cynku (CAS RN 24345-02-6)

w którym C,C′-azodi(formamid) występuje w temperaturze 135°C w formie gazowej

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

88

Mieszanina fitosteroli otrzymanych z drewna i olejów drewnopochodnych (oleju talowego) w postaci proszku, zawierająca:

60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy sitosteroli,

nie więcej niż 15 % masy kampesteroli,

nie więcej niż 5 % masy stigmasteroli,

nie więcej niż 15 % masy betasitostanoli

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

45

Sproszkowany tlenek litu niklu kobaltu glinu (CAS RN 177997-13-6):

o wielkości cząstek mniejszej niż 10 μm,

o czystości większej niż 98 % masy

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3824 99 96

50

Wodorotlenek niklu z dodatkiem wodorotlenku cynku i wodorotlenku kobaltu 12 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 18 % masy, w rodzaju stosowanych do produkcji elektrod dodatnich do akumulatorów

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

87

Tlenek platyny (CAS RN 12035-82-4) związany na porowatym nośniku z tlenku glinu (CAS RN 1344-28-1), zawierający

0,1 % masy lub więcej ale nie więcej niż 1 % masy platyny, oraz

0,5 % masy lub więcej ale nie więcej niż 5 % masy dichlorku etyloglinu (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2022

*ex 3903 90 90

15

Kopolimer w postaci granulek zawierający:

78 ± 4 % masy styrenu,

9 ± 2 % masy akrylanu n-butylu,

11 ± 3 % masy metakrylanu n-butylu,

1.5 ± 0,7 % masy kwasu metakrylowego oraz

0,01 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,5 % masy wosku poliolefinowego

0 %

31.12.2018

*ex 3904 69 80

85

Kopolimer etylenu z chlorotrifluoroetylenem, nawet modyfikowany heksafluoroizobutylenem, w proszku, nawet z wypełniaczami

0 %

31.12.2022

*ex 3905 30 00

10

Preparat lepki zawierający głównie poli(alkohol winylowy) (CAS RN 9002-89-5), rozpuszczalnik organiczny i wodę, do stosowania jako warstwa ochronna płytek podczas produkcji półprzewodników (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3905 91 00

40

Rozpuszczalny w wodzie kopolimer etylenu i alkoholu winylowego (CAS RN 26221-27-2), zawierający nie więcej niż 38 % masy monomerowej jednostki etylenu

0 %

31.12.2022

*ex 3906 90 90

27

Kopolimer metakrylanu stearylu, akrylanu izooktylowego i kwasu akrylowego, rozpuszczony w palmitynianie izopropylu

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

20

Eter politetrametylowy glikolu o średniej masie cząsteczkowej (Mw) wynoszącej 2 700 lub większej ale nie większej niż 3 100 (CAS RN 25190-06-1)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

60

Eter monobutylowy glikolu polipropylenowego (CAS RN 9003-13-8) o zasadowości nie większej niż 1 ppm sodu

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 99

80

Eter polioksyetylenowy alkoholu izoamylowego (CAS RN 62601-60-9)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3907 30 00

60

Żywica poliglicerolowo-poliglicydylowo-eterowa (CAS RN 118549-88-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

25

Kopolimer zawierający 72 % masy lub więcej kwasu tereftalowego i/lub jego izomerów i cykloheksanodimetanolu

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

70

Kopolimer poli(tereftalanu etylenu) i dimetanolu cykloheksanu, zawierający więcej niż 10 % masy dimetanolu cykloheksanu

3.5 %

31.12.2019

*ex 3910 00 00

50

Klej rozpuszczalnikowy oparty na samoprzylepnej substancji silikonowej, zawierający żywicę kopoli(dimetylosiloksanu/difenylosiloksanu)

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 19

30

Kopolimer etylenoiminy i ditiokarbaminianu etylenoiminy w roztworze wodnym wodorotlenku sodu

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

53

Uwodorniony polimer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalenu z 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metano-1H-indenem oraz 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-fluorenem (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

57

Uwodorniony polimer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalenu z 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-flourenem (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

40

43

Czarna folia z poli(chlorku winylu):

o połysku większym niż 30 stopni określonym zgodnie z metodą ASTM D2457,

nawet powlekana, z jednej strony ochronną folią z poli(tereftalanu etylenu), oraz z drugiej strony warstwą przylepną aktywowaną dociskiem z kanałami i przekładką rozdzielającą

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

45

45

Wzmocniona taśma ze spienionego polietylenu, pokryta z obu stron mikrokanałową akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem oraz z jednej strony przekładką o grubości aplikacji 0,38 mm lub większej ale nie większej niż 1,53 mm

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

55

53

Taśma z pianki akrylowej, pokryta z jednej strony warstwą przylepną aktywowaną na gorąco lub akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem oraz z drugiej strony akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem i arkuszem rozdzielającym, o wytrzymałości na zdzieranie pod kątem 90° większej niż 25 N/cm (określonym metodą ASTM D 3330)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 90 80

82

Refleksyjna folia zawierająca:

warstwę poliuretanu,

warstwę mikrokuleczek szklanych,

warstwę z metalizowanego aluminium oraz

warstwę przylepną, pokrytą z jednej lub obu stron przekładką rozdzielającą,

a nawet warstwę poli(chlorku winylu),

warstwę nawet z wytłoczonymi znakami laserowymi zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub ich powielaniem lub ze znakiem urzędowym dotyczącym przeznaczenia

0 %

31.12.2020

*ex 3919 90 80

*ex 9001 90 00

83

33

Arkusze odbijające lub rozpraszające w rolkach

do ochrony przed ultrafioletowym lub podczerwonym promieniowaniem cieplnym, przeznaczone do mocowania do okien lub

do równego przesyłania i rozprowadzania światła, przeznaczone do stosowania w modułach LCD

0 %

31.12.2022

*ex 3920 20 29

94

Współwytłaczana trójwarstwowa folia:

której każda warstwa zawiera mieszaninę polipropylenu i polietylenu;

zawierająca nie więcej niż 3 % masy innych polimerów;

nawet zawierająca ditlenek tytanu w warstwie środkowej;

o całkowitej grubości nie większej niż 70 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 62 19

60

Folia z poli(tereftalanu etylenu)

o grubości nie większej niż 20 μm,

powleczona co najmniej z jednej strony warstwą bariery gazowej składającej się z matrycy polimerowej zawierającej rozproszoną krzemionkę lub rozproszony tlenek glinu oraz o grubości nie większej niż 2 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 99 28

55

Termoplastyczna wyciskana folia poliuretanowa:

niesamoprzylepna,

o indeksie żółtości większym niż 1,0, ale nie większym niż 2,5 dla 10 mm folii zgrzewanej (oznaczonym metodą ASTM E 313-10),

o przepuszczalności światła powyżej 87 % dla folii zgrzewanej (oznaczonej metodą ASTM D 1003-11),

o całkowitej grubości 0,38 mm lub większej, ale nie większej niż 7,6 mm,

o szerokości 99 cm lub większej, ale nie większej niż 305 cm,

w rodzaju stosowanej w produkcji szkła bezpiecznego wielowarstwowego

0 %

31.12.2018

*ex 3921 13 10

20

Rolki z pianki poliuretanowej o otwartych komórkach:

o grubości 2,29 mm (± 0,25 mm),

powierzchni obrobionej porowatym przylepnym aktywatorem, oraz

laminowane folią poliestrową i warstwą materiału włókienniczego

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

60

Wieloporowa wielowarstwowa folia oddzielająca:

o jednej warstwie mikroporowanego polietylenu między dwiema warstwami mikroporowanego polipropylenu, nawet pokryta z obu stron warstwą tlenku glinu,

o szerokości 65 mm lub większej, ale nie większej niż 170 mm,

o całkowitej grubości 0,01 mm lub większej, ale nie większej niż 0,03 mm,

o porowatości 0,25 μm lub większej, ale nie większej niż 0,65 μm

0 %

m2

31.12.2022

*ex 3921 19 00

70

Mikroporowane membrany z ekspandowanego politetrafluoroetylenu (ePTFE), w zwojach:

o szerokości 1 600 mm lub większej, ale nie większej niż 1 730 mm, oraz

o grubości membrany 15 μm lub większej, ale nie większej niż 50 μm

stosowane do produkcji dwuskładnikowej membrany ePTFE (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

80

Mikroporowana folia jednowarstwowa z polipropylenu lub mikroporowana trójwarstwowa folia z polipropylenu, polietylenu i polipropylenu:

o zerowej kurczliwości w kierunku poprzecznym (TD),

o całkowitej grubości 10 μm lub większej, ale nie większej niż 50 μm,

o szerokości 15 mm lub większej, ale nie większej niż 900 mm,

o długości większej niż 200 m, ale nie większej niż 3 000 m, oraz

o średniej wielkości porów od 0,02 μm do 0,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3926 30 00

*ex 3926 90 97

30

34

Galwanizowane wewnętrzne lub zewnętrzne części dekoracyjne składające się z:

kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS), nawet zmieszanego z poliwęglanem,

warstw miedzi, niklu i chromu

stosowane do produkcji części pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 3926 90 97

33

Obudowy, części obudów, bębny, koła nastawcze, ramy, pokrywy i inne części z akrylonitrylo-butadieno-styrenu lub poliwęglanu w rodzaju stosowanych do produkcji urządzeń do zdalnego sterowania

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 3926 90 97

77

Silikonowy pierścień oddzielający, o średnicy wewnętrznej 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm), w rodzaju stosowanych w samochodowych systemach czujników wspomaganego parkowania

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 4104 41 19

10

Skóra wyprawiona bawola, dwojona, garbowana chromowo, dogarbowana syntetycznie („crust′”), suszona

0 %

31.12.2022

*ex 5407 10 00

10

Tkanina włókiennicza, składająca się z osnowy z przędz z włókna ciągłego z poliamidu 6,6 oraz wątku z przędz z włókna ciągłego z poliamidu 6,6, poliuretanu i kopolimeru kwasu tereftalowego, p-fenylenodiaminy oraz 3,4′-oksybis (fenylenoaminy)

0 %

31.12.2022

*ex 5603 12 90

50

Włókniny:

o masie powierzchniowej 30 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 60 g/m2,

zawierające włókna z polipropylenu lub z polipropylenu i polietylenu,

nawet nadrukowane, w których:

po jednej stronie 65 % powierzchni całkowitej zajmują okrągłe pęczki o średnicy 4 mm, składające się z przymocowanych, wystających, niepołączonych, skręconych włókien odpowiednich do szczepienia materiałów z wytłaczanymi haczykami, a pozostałe 35 % powierzchni stanowią włókna połączone,

po drugiej stronie powierzchnia jest gładka i bez tekstury,

stosowane do produkcji pieluch i wkładek dla niemowląt i podobnych artykułów higienicznych (2)

0 %

m2

31.12.2022

*ex 7009 10 00

50

Niewykończone elektrochromatyczne, samościemniające się lusterko wsteczne pojazdów silnikowych:

nawet wyposażone w płytkę mocującą z tworzywa sztucznego,

nawet wyposażone w element grzewczy,

nawet wyposażone w wyświetlacz Blind Spot Module (BSM)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 12 00

*ex 7019 12 00

05

25

Niedoprzędy o grubości od 1 980 do 2 033 tex, złożone z ciągłych włókien szklanych o średnicy 9 μm (±0,5μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

15

Przędza z włókna szklanego typu S o grubości 33 tex lub wielokrotności 33 tex (± 13 %) z włókien ciągłych szklanych o nominalnej średnicy 9 μm (– 1 μm / + 1,5 μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

50

Przędza o masie liniowej 11 teksów lub jej wielokrotności (± 7,5 %), otrzymana z włókien ciągłych szklanych, zawierająca 93 % masy lub więcej ditlenku krzemu, o nominalnej średnicy 6 μm lub 9 μm, inna niż obrabiana

0 %

31.12.2022

*ex 7020 00 10

20

Surowiec do produkcji elementów optycznych ze stopionego ditlenku krzemu:

o szerokości 10 cm lub większej, ale nie większej niż 40 cm, oraz

o masie 100 kg lub większej

0 %

31.12.2022

*ex 7315 11 90

10

Tulejkowy łańcuch rozrządu ze stali, o granicy zmęczenia równej 2 kN przy prędkości 7 000 obr/min lub większej, stosowany do produkcji silników pojazdów silnikowych (2)

0 %

31.12.2022

*ex 7601 20 20

10

Blacha i kęsy ze stopu aluminium zawierającego lit

0 %

31.12.2022

*ex 7608 20 20

*ex 8708 91 99

30

40

Zespół do dostarczania sprężonego powietrza, nawet z rezonatorem, składający się co najmniej z:

jednej rury z litego aluminium, nawet z uchwytem mocującym,

jednego giętkiego przewodu gumowego oraz

jednej metalowej klamry,

stosowany do produkcji towarów objętych działem 87 (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8101 96 00

20

Drut z wolframu

zawierający 99,95 % masy lub więcej wolframu, oraz

o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego nie większym niż 1,02 mm

0 %

31.12.2022

*ex 8102 10 00

10

Proszek molibdenu

o czystości 99 % masy lub większej, oraz

o wielkości cząsteczek 1,0 μm lub większej, ale nie większej niż 5,0 μm

0 %

31.12.2022

*ex 8105 90 00

10

Sztaby lub druty ze stopów kobaltu zawierające:

35 % (± 2 %) masy kobaltu,

25 % (± 1 %) masy niklu,

19 % (± 1 %) masy chromu, oraz

7 % (± 2 %) masy żelaza

spełniające wymogi specyfikacji materiałowej AMS (Aerospace Material Specifications) 5842 , w rodzaju stosowanych w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym

0 %

31.12.2018

*ex 8108 20 00

55

Wlewek ze stopu tytanu,

o wysokości 17,8 cm lub większej, o długości 180 cm lub większej oraz szerokości 48,3 cm lub większej,

o masie 680 kg lub większej

zawierająca składniki stopu:

3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 7 % masy aluminium,

1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy cyny,

3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy cyrkonu,

4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8 % masy molibdenu

0 %

31.12.2020

*ex 8108 20 00

70

Płyta ze stopu tytanu:

o wysokości 20,3 cm lub większej, ale nie większej niż 23,3 cm,

o długości 246,1 cm lub większej ale nie większej niż 289,6 cm,

o szerokości 40,6 cm lub większej, ale nie większej niż 46,7 cm,

o masie 820 kg lub większej, ale nie większej niż 965 kg,

zawierająca składniki stopu:

5,2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6,2 % masy aluminium,

2,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4,8 % masy wanadu

0 %

31.12.2022

*ex 8108 90 30

15

Pręty i druty ze stopu tytanu:

o jednolitym pełnym przekroju poprzecznym w kształcie cylindra,

o średnicy 0,8 mm lub większej, ale nie większej niż 5 mm,

o zawartości aluminium 0,3 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,7 % masy,

o zawartości krzemu 0,3 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,6 % masy,

o zawartości niobu 0,1 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,3 % masy, oraz

o zawartości żelaza nie większej niż 0,2 % masy

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

45

Walcowane na zimno lub na gorąco płyty, arkusze i taśmy z tytanu niestopowego:

o grubości 0,4 mm lub większej, ale nie większej niż 100 mm,

o długości nie większej niż 14 m oraz

o szerokości nie większej niż 4 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

55

Płyty, arkusze, taśma i folia z tytanu niestopowego

0 %

31.12.2021

*ex 8108 90 60

30

Rury i przewody rurowe, bez szwu, z tytanu lub tytanu niestopowego:

o średnicy 19 mm lub większej, ale nie większej niż 159 mm,

o szerokości ścianki 0,4 mm lub większej, ale nie większej niż 8 mm oraz

o maksymalnej długości 18 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8113 00 90

10

Płytka nośna z karbidu glinowo-krzemowego (AlSiC-9) przeznaczona do obwodów elektronicznych

0 %

31.12.2022

*ex 8207 30 10

10

Zestaw tłoczników wielotaktowych lub dwutaktowych do kształtowania na zimno, tłoczenia, ciągnięcia, cięcia krawędziowego, wykrawania, gięcia, kalibrowania, okrawania i gilotynowania blach metalowych, stosowany do produkcji części ram pojazdów silnikowych (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8407 33 20

*ex 8407 33 80

*ex 8407 90 80

*ex 8407 90 90

10

10

10

10

Silniki tłokowe z zapłonem iskrowym lub obrotowe silniki wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej jednego cylindra nie mniejszej niż 300 cm3 i mocy nie mniejszej niż 6 kW, ale nie przekraczającej 20,0 kW, do produkcji:

samobieżnych kosiarek z siedzeniem, do pielęgnacji trawników, objętych podpozycją 8433 11 51 , oraz kosiarek bez napędu objętych podpozycją 8433 11 90 ,

ciągników objętych podpozycją 8701 91 90 , których główną funkcją jest funkcja kosiarki,

kosiarek z silnikiem czterosuwowym o pojemności skokowej jednego cylindra nie mniejszej niż 300 cm3 objętych podpozycją 8433 20 10 lub

pługów odśnieżających lemieszowych i wirnikowych objętych podpozycją 8430 20  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8408 90 43

*ex 8408 90 45

*ex 8408 90 47

40

30

50

Czterocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony cieczą silnik wysokoprężny:

o pojemności nie większej niż 3 850 cm3, oraz

o mocy znamionowej 15 kW lub większej, ale nie większej niż 85 kW,

stosowany do produkcji pojazdów objętych pozycją 8427  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 91 00

40

Wtryskiwacz paliwa z zaworem elektromagnetycznym do optymalizacji atomizacji w komorze spalania stosowany do produkcji tłokowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym do pojazdów silnikowych (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 91 00

*ex 8409 99 00

50

55

Kolektor wydechowy z obudową turbiny turbosprężarki:

o wytrzymałości cieplnej nie większej niż 1 050 °C, oraz

z otworem do umieszczenia wirnika turbiny o średnicy otworu 28 mm lub większej, ale nie większej niż 130 mm

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8409 99 00

60

Kolektor dolotowy dostarczający powietrze do cylindrów silnika, składający się co najmniej z:

przepustnicy,

czujnika ciśnienia doładowania

stosowany do produkcji silników wysokoprężnych pojazdów silnikowych (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 99 00

70

Zawór wlotu powietrza i zawór wylotowy ze stopu metali, o twardości wg Rockwella 20 HRC lub większej, ale nie większej niż 50 HRC, stosowany do produkcji silników wysokoprężnych pojazdów silnikowych (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 99 00

80

Wysokociśnieniowa dysza strumienia oleju do chłodzenia i smarowania tłoków silnika:

o ciśnieniu otwarcia wynoszącym 1 bar lub większym, ale nie większym niż 3 bary,

o ciśnieniu zamknięcia większym niż 0,7 bara,

o zaworze jednokierunkowym,

stosowana do produkcji silników wysokoprężnych pojazdów silnikowych (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8411 99 00

20

Komponent turbiny gazowej o kształcie koła z łopatkami, w rodzaju stosowanych w turbosprężarkach:

z precyzyjnie odlanego stopu na bazie niklu, spełniającego wymogi normy DIN G- NiCr13Al6MoNb lub DIN G- NiCr13Al16MoNb lub DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi lub DIN G- NiCr12Al6MoNb lub AMS AISI:686,

o wytrzymałości cieplnej nie większej niż 1 100 °C,

o średnicy 28 mm lub większej, ale nie większej niż 180 mm,

o wysokości 20 mm lub większej, ale nie większej niż 150 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8411 99 00

30

Obudowa turbiny turbosprężarki:

o wytrzymałości cieplnej nie większej niż 1 050 °C, oraz

z otworem do umieszczenia wirnika turbiny o średnicy 28 mm lub większej, ale nie większej niż 130 mm

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8414 80 22

*ex 8414 80 80

20

20

Membranowa sprężarka powietrza:

o przepływie 4,5 l/min lub większym, ale nie większym niż 7 l/min,

o poborze mocy nie większym niż 8,1 w oraz

o maksymalnym ciśnieniu manometrycznym nieprzekraczającym 400 hPA (0,4 bara),

w rodzaju stosowanych do produkcji siedzeń pojazdów silnikowych

0 %

31.12.2022

*ex 8415 90 00

55

Aluminiowy, spawany łukowo, wymienny osuszacz, zawierający elementy poliamidowe i ceramiczne:

o długości 143 mm lub większej, ale nie większej niż 292 mm,

o średnicy 31 mm lub większej, ale nie większej niż 99 mm,

o długości ziarna nieprzekraczającej 0,2 mm i grubości nieprzekraczającej 0,06 mm, oraz

o średnicy cząstek stałych nie większej niż 0,06 mm

w rodzaju stosowanych w układach klimatyzacji pojazdów silnikowych

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8431 20 00

30

Zespół osi napędowej, zawierający mechanizm różnicowy, przekładnię redukcyjną, koło zębate tarczowe, wały napędowe, piasty kół, hamulce i ramiona montażowe masztów stosowane w produkcji pojazdów objętych pozycją 8427  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8481 80 69

60

Czterodrożny zawór zwrotny do chłodziw składający się z:

elektromagnetycznego zaworu sterującego,

mosiężnego korpusu zaworu włączając suwak zaworu i miedzianych połączeń,

o ciśnieniu roboczym do 4,5 MPa

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8482 10 10

*ex 8482 10 90

40

30

Łożyska kulkowe:

o średnicy wewnętrznej 3 mm lub większej,

o średnicy zewnętrznej nie większej niż 100 mm,

o szerokości nie większej niż 40 mm,

nawet wyposażone w osłonę przeciwpyłową,

stosowane do produkcji napędu paskowego w silnikach układów kierowniczych, elektrycznych układów wspomagania kierownicy lub przekładni kierowniczych lub zespołu śrub kulowych do przekładni kierowniczych (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8483 30 32

*ex 8483 30 38

20

50

Obudowa łożyska, w rodzaju stosowanych w turbosprężarkach:

z precyzyjnego odlewu żeliwa szarego spełniającego wymogi normy DIN EN 1561,

z komorami oleju,

bez łożysk,

o średnicy 50 mm lub większej, ale nie większej niż 250 mm,

o wysokości 40 mm lub większej, ale nie większej niż 150 mm,

nawet z komorami wodnymi i złączami

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8483 40 90

20

Hydrostatyczny układ przeniesienia napędu:

o wymiarach (bez wałów) nieprzekraczających 154 mm × 115 mm × 108 mm,

o masie nie większej niż 3,3 kg,

o maksymalnej prędkości obrotowej wału wejściowego 2 700 obr/min lub większej, ale nie większej niż 3 200 obr/min,

o momencie obrotowym wału wyjściowego nie większym niż 10,4 Nm,

o prędkości obrotowej wału wyjściowego nie większej niż 930 obr/min przy 2 800 obr/min prędkości wejściowej, oraz

o zakresie temperatury roboczej – 5 °C lub większej, ale nie większej niż + 40 °C,

stosowany do produkcji ręcznie sterowanych kosiarek objętych pozycją 8433 11 90  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8483 40 90

30

Hydrostatyczny układ przeniesienia napędu:

o redukcji wynoszącej 20,63:1 lub większej, ale nie większej niż 22,68:1,

o wejściowej prędkości obrotowej 1 800 obr/min lub większej przy obciążeniu i nie większej niż 3 000 obr./min bez obciążenia,

o stałym wyjściowym momencie obrotowym wynoszącym 142 Nm lub większym, ale nie większym niż 156 Nm,

o przerywanym wyjściowym momencie obrotowym wynoszącym 264 Nm lub większym, ale nie większym niż 291 Nm,

o średnicy wału osiowego wynoszącej 19,02 mm lub większej, ale nie większej niż 19,06 mm,

nawet wyposażony w wirnik wentylatora lub koło pasowe zintegrowane z wirnikiem wentylatora,

stosowany do produkcji samobieżnych kosiarek z siedzeniem do pielęgnacji trawników, objętych podpozycją 8433 11 51 , oraz ciągników objętych podpozycją 8701 91 90 , których główną funkcją jest funkcja kosiarki (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 10 99

60

Silnik prądu stałego:

o prędkości obrotowej 3 500 obr./min lub większej, ale nie większej niż 5 000 obr./min przy obciążeniu i nie większej niż 6 500 obr./min przy braku obciążenia

o napięciu zasilania 100 V lub większym, ale nie większym niż 240 V

stosowany do produkcji elektrycznych urządzeń do smażenia (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 20 00

30

Uniwersalny silnik prądu stałego i przemiennego

o mocy znamionowej 1,2 kW,

napięciu zasilania 230 V, oraz

z hamulcem silnikowym,

zmontowany z przekładnią redukcyjną i z wałem wyjściowym, znajdujące się w obudowie z tworzywa sztucznego,

stosowany do napędu elektrycznego ostrzy kosiarki (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

25

Bezszczotkowe silniki prądu stałego:

o zewnętrznej średnicy 80 mm lub większej, ale nie większej niż 100 mm,

o napięciu zasilania 12 V,

o mocy wyjściowej 300 w przy 20 °C lub większej, ale nie większej niż 750 W,

o momencie obrotowym 2,00 Nm przy 20 °C lub większym, ale nie większym niż 7,00 Nm,

o znamionowej prędkości obrotowej 600 obr/min lub większej, ale nie większej niż 3 100 obr./min przy 20 °C,

nawet wyposażone w czujnik położenia kątowego wirnika w rodzaju czujnika typu resolver lub typu Hall,

w rodzaju stosowanych w układach kierowniczych ze wspomaganiem w samochodach

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

75

Zespół bezszczotkowego silnika prądu stałego złożony z silnika i przekładni:

ze sterowaniem elektronicznym z czujnikami położenia wykorzystującymi efekt Halla;

o napięciu wejściowym 9 V lub większym, ale nie większym niż 16 V,

o średnicy zewnętrznej silnika 70 mm lub większej, ale nie większej niż 80 mm,

o mocy wyjściowej silnika 350 w lub większej ale nie większej niż 550 W,

o maksymalnym wyjściowym momencie obrotowym 50 Nm lub większym, ale nie większym niż 52 Nm,

o maksymalnej wyjściowej prędkości obrotowej 280 obr/min lub większej, ale nie większej niż 300 obr/min,

z wałkiem wielowypustowym współosiowym o średnicy zewnętrznej 20 mm (+/– 1 mm), 17 wypustach i minimalnej długości wypustów 25 mm (+/– 1 mm), oraz

o odległości między podstawami wałków wielowypustowych 119 mm (+/– 1 mm),

stosowany do produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8501 31 00

*ex 8501 32 00

78

75

Gotowy do zainstalowania w pojazdach, trwale wzbudzony bezszczotkowy silnik prądu stałego:

o określonej prędkości obrotowej nie większej niż 4 100 obr/min,

o minimalnej mocy wyjściowej 400 W, lecz nie większej niż 1,3 kW (przy napięciu 12 V),

o średnicy kołnierza co najmniej 90 mm, ale nie większej niż 150 mm,

o maksymalnej długości 200 mm, mierzonej od początku wału do końca zewnętrznego wymiaru,

o długości obudowy maksymalnie 160 mm, mierzonej od kołnierza do końca zewnętrznego wymiaru,

o maksymalnie dwuczęściowej, odlanej ciśnieniowo obudowie z aluminium (obudowa podstawowa obejmująca elementy elektryczne oraz kołnierz z minimalnie 2 i maksymalnie 6 wywierconymi otworami), nawet z elementem uszczelniającym (rowek z o-ringiem i smarem),

ze stojanem z pojedynczymi zębami w kształcie litery T oraz pojedynczymi uzwojeniami cewek w konfiguracji 12/8, oraz

z magnesami powierzchniowymi

0 %

31.12.2020

*ex 8501 62 00

30

Układ ogniw paliwowych:

składający się co najmniej z ogniw paliwowych z kwasem fosforowym,

w obudowie ze zintegrowanym systemem gospodarowania wodą i oczyszczania gazów,

do stałych dostaw energii

0 %

31.12.2022

*ex 8503 00 99

40

Membrana ogniwa paliwowego, w rolkach lub arkuszach, o szerokości nie większej niż 150 cm w rodzaju stosowanych do produkcji ogniw paliwowych objętych pozycją 8501

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 31 80

40

Transformatory elektryczne:

o mocy 1 kVA lub mniejszej

bez wtyczek lub kabli,

do stosowania wewnętrznego w produkcji dekoderów (przystawek) STB i telewizorów (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8504 40 82

40

Płytka obwodów drukowanych wyposażona w obwód mostka prostownikowego i inne komponenty czynne i bierne:

z dwoma złączami wyjściowymi,

z dwoma złączami wejścia dostępnymi i używalnymi równolegle,

umożliwia przełączanie pomiędzy trybami światła jasnego i przyciemnionego,

o napięciu wejściowym 40 V (+ 25 % – 15 %) lub 42 V (+ 25 % – 15 %) w trybie światła jasnego, o napięciu wejściowym 30 V (± 4 V) w trybie światła przyciemnionego, lub

o napięciu wejściowym 230 V (+20 % – 15 %) w trybie światła jasnego, o napięciu wejściowym 160 V (± 15 %) w trybie światła przyciemnionego, lub

o napięciu wejściowym 120 V (+15 % – 35 %) w trybie światła jasnego, o napięciu wejściowym 60 V (± 20 %) w trybie światła przyciemnionego,

o prądzie wejściowym osiągającym 80 % wartości znamionowej w ciągu 20 ms,

o częstotliwości wejściowej 45 Hz lub większej, ale nie większej niż 65 Hz dla napięcia 42 V lub 230 V, oraz 45-70 Hz dla napięcia 120 V,

o maksymalnym chwilowym przetężeniu początkowego prądu rozruchowego nie większym niż 250 % prądu wejściowego,

o okresie chwilowego przetężenia początkowego prądu rozruchowego nie większym niż 100 ms,

o chwilowym spadku prądu wejściowego nie mniejszym niż 50 % prądu wejściowego;

o okresie chwilowego przetężenia początkowego prądu rozruchowego nie większym niż 20 ms,

z nastawnym prądem wyjściowym,

o prądzie wyjściowym osiągającym 90 % nastawionej wartości znamionowej w ciągu 50 ms,

o prądzie wyjściowym osiągającym zero w ciągu 30 ms po odłączeniu napięcia wejściowego,

ze zdefiniowanym statusem usterki w przypadku braku obciążenia lub zbyt wysokiego obciążenia (funkcja końca eksploatacji)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 40 82

50

Prostownik elektryczny:

o napięciu wejściowym prądu zmiennego 100 – 240 V przy częstotliwości 50 – 60 Hz,

o dwóch napięciach wyjściowych prądu stałego: 9 V lub większym, ale nie większym niż 12 V, oraz 396 V lub większym, ale nie większym niż 420 V,

z kablami wyjściowymi bez złączy oraz

w plastikowej obudowie o wymiarach 110 mm (± 0,5 mm) × 60 mm (± 0,5 mm) × 38 mm (± 1 mm),

stosowany do produkcji wyrobów wykorzystujących technologię intensywnie pulsującego światła (IPL) (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 50 95

50

Cewka cylindryczna o:

poborze mocy nie większym niż 6 W,

rezystancji izolacji większej niż 100M ohm, oraz

otworze 11,4 mm lub większym, ale nie większym 11,8mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

50

Specjalnie ukształtowane sztabki, które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu, zawierające neodym, żelazo i bor, o wymiarach:

długość 15 mm lub większa ale nie większa niż 52 mm,

szerokość 5 mm lub większa, ale nie większa niż 42 mm,

w rodzaju stosowanych do produkcji silników elektrycznych w sektorze automatyki przemysłowej

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

60

Pierścienie, rurki, tulejki lub kołnierze ze stopu neodymu, żelaza i boru o:

średnicy nie większej niż 45 mm,

wysokości nie większej niż 45 mm,

w rodzaju stosowanych do produkcji magnesów trwałych po namagnesowaniu

0 %

31.12.2022

*ex 8505 19 90

50

Artykuł z ferrytów aglomerowanych w kształcie prostopadłościanu, który ma stać się magnesem trwałym po namagnesowaniu,

nawet ze ściętymi krawędziami,

o długości 27 mm lub większej, ale nie większej niż 32 mm (± 0,15 mm),

o szerokości 8,5 mm lub większej, ale nie większej niż 9,5 mm (+ 0,05 mm/ – 0,09 mm),

o grubości 5,5 mm lub większej, ale nie większej niż 5,8 mm (+ 0/ – 0,2 mm), oraz

o masie 6,1 g lub większej, ale nie większej niż 8,3 g

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

25

Prostokątne moduły do zamontowania w bateriach litowo-jonowych wielokrotnego ładowania o:

szerokości 352,5mm (± 1 mm) lub 367,1 mm (± 1 mm)

głębokości 300 mm (± 2 mm) lub 272,6 mm (± 1 mm)

wysokości 268,9 mm (± 1,4 mm) lub 229,5 mm (± 1 mm)

masie 45,9kg lub 46,3kg

o pojemności 75Ah oraz

i nominalnym napięciu 60V

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

50

Moduły do montażu baterii elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych o:

długości 298 mm lub większej, ale nie większej niż 408 mm,

szerokości 33,5 mm lub większej, ale nie większej niż 209 mm,

wysokości 138 mm lub większej, ale nie większej niż 228 mm,

masie 3,6 kg lub większej, ale nie większej niż 17 kg, oraz

mocy 458 Wh lub większej, ale nie większej niż 2 158 Wh

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

53

Baterie elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych lub modułów wielokrotnego ładowania o:

długości 1 203 mm lub większej, ale nie większej niż 1 297 mm,

szerokości 282 mm lub większej, ale nie większej niż 772 mm,

wysokości 792 mm lub większej, ale nie większej niż 839 mm,

masie 253 kg lub większej, ale nie większej niż 293 kg,

mocy 22 kWh lub 26 kWh oraz

składające się z 24 lub 48 modułów

0 %

31.12.2022

*ex 8511 30 00

55

Cewka zapłonowa:

o długości 50 mm lub większej, lecz nie większej niż 200 mm,

o temperaturze roboczej – 40 °C lub wyższej, ale nie wyższej niż 140 °C, oraz

o napięciu 9 V lub większym, ale nie większym niż 16 V,

nawet z kablem przyłączeniowym,

stosowana do produkcji silników pojazdów silnikowych (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8516 90 00

70

Wewnętrzne naczynie

zawierające boczne i środkowe otwory,

z odprężonego aluminium,

powleczone ceramiką, odporne na temperatury ponad 200 °C

do stosowania w produkcji elektrycznych urządzeń do smażenia (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8518 29 95

30

Głośniki:

o impedancji 3 omy lub większej, ale nie większej niż 16 omów,

o mocy nominalnej 2 w lub większej, ale nie większej niż 20 W,

ze wspornikiem z tworzywa sztucznego lub bez, oraz

z kablem elektrycznym wyposażonym w złącza lub bez niego,

w rodzaju stosowanych do produkcji odbiorników telewizyjnych i monitorów wideo, jak również domowych systemów rozrywki

0 %

31.12.2022

*ex 8526 91 20

30

Jednostka sterująca systemem alarmowym zawierająca moduły GPS i GSM, stosowana do produkcji towarów objętych działem 87 (2)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 65

75

Moduły zawierające przynajmniej chipy półprzewodnikowe do:

generowania sygnałów sterujących do adresowania pikseli lub

sterowania adresowaniem pikseli

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8529 90 92

70

Prostokątne ramy mocujące i osłaniające:

ze stopów aluminium zawierających krzem i magnez,

o długości 500 mm lub większej, ale nie większej niż 2 200 mm,

o szerokości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 1 500 mm,

w rodzaju stosowanych do produkcji odbiorników telewizyjnych

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

51

Złącza typu SCART, umieszczone w obudowie z tworzyw sztucznych lub metalu, z 21 pinami w 2 rzędach, stosowane w produkcji wyrobów objętych pozycjami 8521 i 8528  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

88

Złącza żeńskie i interfejsy kart SD, CompactFlash, „kart inteligentnych” oraz „(karty) moduły wspólnego interfejsu”, w rodzaju stosowanych do lutowania na płytkach obwodów drukowanych, do łączenia urządzeń elektrycznych i obwodów oraz przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych o napięciu nie większym niż 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 90 95

40

Styki nitowe:

z miedzi,

pokryte stopem srebra i niklu AgNi10 lub srebrem zawierające 11,2 % (± 1,0 %) masy tlenku cyny i tlenku indu razem wziętych,

o grubości powłoki 0,3 mm (– 0/ + 0,015 mm)

nawet pozłacane

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

70

Urządzenie sterujące z programowalną pamięcią do napięć nieprzekraczających 1 000 V, w rodzaju stosowanych do działania silników spalinowych, i/lub różnych siłowników pracujących z silnikiem spalinowym, składające się co najmniej z:

obwodu drukowanego z komponentami czynnymi i biernymi,

obudowy z aluminium, oraz

wielu złącz

0 %

31.12.2022

*ex 8544 20 00

30

Antenowy kabel przyłączeniowy do przesyłania sygnału radiowego (AM/FM) i nawet sygnału GPS, zawierający:

kabel koncentryczny,

dwa lub więcej złączy, oraz

3 lub więcej zacisków z tworzywa sztucznego do podłączenia do tablicy rozdzielczej,

w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

35

Wiązka przewodów:

o napięciu roboczym 12 V,

owinięta taśmą lub w osłonie z rurki karbowanej z tworzywa sztucznego,

o 16 lub więcej żyłach, z wszystkimi końcówkami pokrytymi cyną lub wyposażonymi w złącza,

stosowana do produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

*ex 8544 42 90

85

65

Przedłużacz o dwóch rdzeniach z dwoma złączami, zawierający co najmniej:

gumowy pierścień,

metalową klamrę mocującą

w rodzaju stosowanych do połączenia czujników prędkości pojazdu do produkcji pojazdów objętych działem 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8548 10 29

10

Zużyte akumulatory elektryczne litowo-jonowe lub niklowo-metalowo-wodorkowe

0 %

31.12.2018

*ex 8708 40 20

30

Automatyczna skrzynia biegów z hydraulicznym przemiennikiem momentu obrotowego, z:

co najmniej ośmioma biegami,

momentem obrotowym silnika 300 Nm lub większym, oraz

montowana poprzecznie lub podłużnie,

stosowana do produkcji pojazdów silnikowych objętych pozycją 8703  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8708 40 20

*ex 8708 40 50

40

30

Zespół skrzyni biegów z jednym lub dwoma wejściami i co najmniej trzema wyjściami w obudowie aluminiowej o łącznych wymiarach (z pominięciem wałów) nie większych niż 455 mm (szerokość) x 462 mm (wysokość) i 680 mm (długość), wyposażony co najmniej w:

jeden zewnętrzny wielowypustowy wał wyjściowy,

obrotowy przełącznik do wskazania położenia przekładni,

możliwość dołączenia mechanizmu różnicowego,

stosowany do produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 50 20

*ex 8708 50 99

*ex 8708 99 10

*ex 8708 99 97

40

30

70

80

Przekładnia z pojedynczym wejściem i podwójnym wyjściem w obudowie odlewanej z aluminium, o całkowitych wymiarach nieprzekraczających 148 mm (± 1 mm) × 213 mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm), zawierająca co najmniej:

dwa elektromagnetyczne sprzęgła jednokierunkowe w jednej obudowie, działające w obu kierunkach,

wał wejściowy o średnicy zewnętrznej 24 mm (± 1 mm), zakończony wypustem o 22 zębach,

współosiowe złącze wyjściowe o średnicy wewnętrznej 22 mm lub większej, ale nie większej niż 30 mm, zakończone wypustem o 22 lub więcej, ale nie więcej niż 28 zębach

stosowana do produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 93 10

*ex 8708 93 90

30

30

Mechanicznie sterowane sprzęgło odśrodkowe z pasem elastomerowym pracujące w suchym środowisku w skrzyni biegów CVT (bezstopniowa skrzynia biegów), wyposażone w:

elementy, które aktywują sprzęgło przy danym ruchu obrotowym i w ten sposób generują siłę odśrodkową,

wał zakończony stożkiem o zbieżności 5 stopni lub większej, ale nie większej niż 6 stopni,

3 ciężarki, oraz

1 sprężynę naciskową,

stosowane do produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 99 97

85

Galwanizowane wewnętrzne lub zewnętrzne części składające się z:

kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS), nawet zmieszanego z poliwęglanem,

warstw miedzi, niklu i chromu

stosowane do produkcji części pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9001 20 00

10

Materiał składający się z folii polaryzacyjnej, nawet w rolkach, wzmocniony po jednej lub obu stronach przezroczystym materiałem, nawet z warstwą przylepną, pokryty z jednej strony lub z dwóch stron folią rozdzielającą

0 %

31.12.2022

*ex 9001 50 41

*ex 9001 50 49

40

40

Nieprzycięte soczewki korekcyjne ze szkła organicznego, obrobione z obu stron, do powlekania, barwienia, obróbki, montażu lub jakiegokolwiek innego istotnego procesu, stosowane do produkcji szkieł korekcyjnych (2)

0 %

31.12.2022

*ex 9001 90 00

25

Nieoprawione elementy optyczne wykonane z formowanego szkła chalkogenidowego przepuszczającego promieniowanie podczerwone lub z połączenia formowanego szkła chalkogenidowego przepuszczającego promieniowanie podczerwone z innym materiałem do produkcji soczewek

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

20

Soczewki:

o wymiarach nie większych niż 80 mm x 55 mm × 50 mm,

o rozdzielczości 160 linii/mm lub większej oraz

o 18-krotnym współczynniku powiększenia

w rodzaju stosowanych do produkcji wizualizerów lub aparatów fotograficznych z funkcją „live image”

0 %

31.12.2022

*ex 9002 11 00

40

Soczewki:

o wymiarach nie większych niż 125 mm × 65 mm × 65 mm,

o rozdzielczości 125 linii/mm lub większej oraz

o 16-krotnym współczynniku powiększenia

w rodzaju stosowanych do produkcji wizualizerów lub aparatów fotograficznych z funkcją „live image”

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

85

Zespół obiektywu:

o poziomym polu widzenia w zakresie 50° lub większym, ale nie większym niż 200°,

o długości ogniskowej 1,16 mm lub większej, ale nie większej niż 5,45 mm,

o otworze względnym F/2,0 lub większym, ale nie większym niż F/2,6, oraz

o średnicy 5 mm lub większej, ale nie większej niż 18,5 mm,

stosowany do produkcji kamer samochodowych z matrycą CMOS (2)

0 %

31.12.2019

*ex 9002 90 00

40

Oprawione soczewki wykonane z przepuszczającego promieniowanie podczerwone szkła chalkogenidowego lub z połączenia szkła chalkogenidowego przepuszczającego promieniowanie podczerwone z innym materiałem do soczewek

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9032 89 00

40

Cyfrowy sterownik zaworów do sterowania przepływem cieczy i gazów

0 %

p/st

31.12.2022


(2)  Zawieszenie ceł podlega dozorowi celnemu ze względu na przeznaczenie towarów zgodnie z art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(3)  Zawieszeniu podlegają jedynie cła ad valorem. Cła specyficzne obowiązują bez zmian.

(4)  Nadzór przywozu towarów objętych niniejszym zawieszeniem ceł ustanawia się zgodnie z procedurą określoną w art. 55 i 56 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).

*

Nowo wprowadzony środek lub środek, którego warunki zostały zmienione.


Top