EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2277

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2277 z dnia 8 grudnia 2017 r. stanowiąca, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła na podstawie art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 19/2013 nie jest odpowiednie w odniesieniu do przywozu bananów pochodzących z Peru

C/2017/8220

OJ L 326, 9.12.2017, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2277/oj

9.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/53


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2277

z dnia 8 grudnia 2017 r.

stanowiąca, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła na podstawie art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 19/2013 nie jest odpowiednie w odniesieniu do przywozu bananów pochodzących z Peru

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 19/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów został wprowadzony na mocy umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Peru i Ekwadorem, z drugiej strony, która to umowa jest stosowana tymczasowo w odniesieniu do Peru od dnia 1 marca 2013 r.

(2)

Zgodnie z mechanizmem stabilizacyjnym, wprowadzonym w życie rozporządzeniem (UE) nr 19/2013, w razie przekroczenia wielkości progowej przywozu świeżych bananów (pozycja 0803 00 19 Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej z dnia 1 stycznia 2012 r.) z jednego z tych państw Komisja może, w trybie pilnym, o którym mowa w art. 14 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 19/2013, przyjąć akt wykonawczy, na mocy którego może ona tymczasowo zawiesić cło preferencyjne stosowane do przywozu świeżych bananów z tego państwa albo ustalić, że takie zawieszenie cła nie jest odpowiednie.

(3)

Dnia 16 października 2017 r. przywóz do Unii świeżych bananów pochodzących z Peru przekroczył próg 93 750 ton określony w umowie.

(4)

W tym kontekście na mocy art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 19/2013 Komisja wzięła pod uwagę wpływ omawianego przywozu na sytuację unijnego rynku bananów w celu ustalenia, czy należy zawiesić preferencyjną stawkę celną. Komisja zbadała wpływ przedmiotowego przywozu na poziom cen w Unii, stan przywozu z innych źródeł oraz ogólną stabilność unijnego rynku świeżych bananów.

(5)

W momencie przekroczenia progu ustalonego na 2017 r. przywóz świeżych bananów z Peru stanowił jedynie 2,7 % przywozu do Unii świeżych bananów objętych mechanizmem stabilizacyjnym. Przywóz z Peru stanowił ponadto zaledwie 2,25 % całkowitego przywozu świeżych bananów do Unii Europejskiej.

(6)

Przywóz z dużych państw wywozu, z którymi Unia również zawarła umowy o wolnym handlu – a mianowicie z Kolumbii, Ekwadoru i Kostaryki – wynosił odpowiednio 58,7 %, 61,4 % i 60,4 % progów określonych dla tych państw. „Niewykorzystane” ilości w ramach mechanizmu stabilizacyjnego (około 2,3 mln ton) są znacznie wyższe niż całkowity przywóz z Peru do chwili obecnej (93,8 tys. ton).

(7)

Przywóz bananów z Peru nie miał negatywnego wpływu na cenę importową bananów, niezależnie od ich pochodzenia. Średnia cena importowa z Peru wynosiła 732 EUR/t w pierwszych ośmiu miesiącach 2017 r., czyli była wyższa od średniej (ważonej) ceny importowej bananów na rynku unijnym, niezależnie od ich pochodzenia (ok. 720 EUR/t). Ta druga cena ponadto kształtowała się zgodnie z roczną tendencją i utrzymywała się na stosunkowo stałym poziomie.

(8)

Z dokonanej następnie oceny wpływu przedmiotowego przywozu na ceny hurtowe w momencie, gdy przywóz z Peru przekroczył próg jasno wynika, że mimo iż średnia ważona cena hurtowa bananów na rynku unijnym, niezależnie od ich pochodzenia, we wrześniu 2017 r. (861 EUR/t) była o 9,5 % niższa niż we wrześniu 2016 r. (952 EUR/t), cena hurtowa bananów produkowanych w Europie była stosunkowo stabilna i wynosiła 910 EUR/t we wrześniu 2017 r. w porównaniu z 915 EUR/t we wrześniu 2016 r.

(9)

Na obecnym etapie nic nie wskazuje zatem, by stabilność rynku unijnego została zakłócona przez przekraczający określoną roczną wielkość progową przywóz świeżych bananów z Peru ani by miało to jakikolwiek istotny wpływ na sytuację producentów unijnych.

(10)

Ponadto nic nie wskazuje, by sytuacja gospodarcza w regionach najbardziej oddalonych Unii w październiku 2017 r. miała ulec poważnemu pogorszeniu, ani by istniało takie zagrożenie.

(11)

W związku z tym zawieszenie preferencyjnego cła na przywóz bananów pochodzących z Peru nie wydaje się odpowiednie na obecnym etapie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła na przywóz świeżych bananów sklasyfikowanych do pozycji 0803 00 19 Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej i pochodzących z Peru nie jest odpowiednie.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 17 z 19.1.2013, s. 1.


Top