EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2273

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2273 z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/8171

OJ L 326, 9.12.2017, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2273/oj

9.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/42


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2273

z dnia 8 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 22 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 42 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 (2), zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 836/2014 (3), zezwala wyjątkowo, do dnia 31 grudnia 2017 r., pod pewnymi warunkami i w przypadku gdy młode kury ekologiczne nie są dostępne, na wprowadzenie do gospodarstwa ekologicznego mających nie więcej niż 18 tygodni młodych kur nieekologicznych do produkcji jaj.

(2)

Produkcja młodych kur ekologicznych na rynku Unii jest niewystarczająca pod względem ilości i jakości, aby zaspokoić potrzeby hodowców kur niosek. Aby zapewnić więcej czasu na rozwój produkcji młodych kur ekologicznych do produkcji jaj, okres stosowania wyjątkowych zasad produkcji zezwalających na wykorzystywanie do produkcji jaj młodych kur nieekologicznych mających nie więcej niż 18 tygodni należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 2018 r.

(3)

Art. 43 rozporządzenia (WE) nr 889/2008, zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 836/2014, zezwala wyjątkowo, w latach kalendarzowych 2015, 2016 i 2017, na podawanie zwierzętom z gatunków trzody chlewnej i drobiu maksymalnie 5 % nieekologicznych pasz białkowych.

(4)

Podaż ekologicznych pasz białkowych na rynku Unii jest niewystarczająca pod względem ilości i jakości w stosunku do potrzeb żywieniowych świń i drobiu hodowanych w gospodarstwach ekologicznych. Produkcja ekologicznych roślin białkowych jest wciąż mniejsza niż popyt na nie. Należy zatem przedłużyć okres wyjątkowej możliwości stosowania niewielkiej ilości nieekologicznych pasz białkowych do dnia 31 grudnia 2018 r.

(5)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 889/2008.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 889/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 42 lit. b) datę „31 grudnia 2017 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2018 r.”;

2)

art. 43 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Maksymalny dozwolony procent nieekologicznych pasz białkowych w okresie 12 miesięcy dla tych gatunków wynosi 5 % w roku kalendarzowym 2018.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 836/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 230 z 1.8.2014, s. 10).


Top