EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1869

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1869 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq)

OJ L 266, 17.10.2017, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1869/oj

17.10.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/12


DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/1869

z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 19 czerwca 2017 r. Rada ponownie wyraziła swe niesłabnące poparcie dla jedności, suwerenności i integralności terytorialnej Iraku i podkreśliła znaczenie bezpieczeństwa i praworządności dla stabilności w tym kraju. Rada ogłosiła, że w odpowiedzi na wniosek władz Iraku Unia bada możliwość wysłania unijnego zespołu doradczo-wspomagającego ds. reformy sektora bezpieczeństwa, który to zespół będzie pomagał przy tej reformie we współpracy i w porozumieniu z innymi partnerami międzynarodowymi.

(2)

W dniu 17 lipca 2017 r. Rada zatwierdziła koncepcję zarządzania kryzysowego dla ewentualnej cywilnej misji WPBiO na rzecz wsparcia reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku.

(3)

W dniu 24 sierpnia 2017 r. premier Iraku wysłał do Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP) pismo, w którym z zadowoleniem przyjął plany dotyczące misji.

(4)

Zgodnie z zaleceniem dyrektora Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych misję należy uruchomić.

(5)

Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) powinien sprawować – pod kierownictwem Rady i wysokiego przedstawiciela – polityczną kontrolę nad misją, zapewniać jej kierownictwo strategiczne i podejmować stosowne decyzje, zgodnie z art. 38 akapit trzeci Traktatu o Unii Europejskiej (TUE).

(6)

Do celów przedmiotowej misji należy uruchomić komórkę monitorującą.

(7)

Niniejsza misja będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i utrudnić osiągnięcie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 TUE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Misja

Niniejszym Unia ustanawia i uruchamia misję doradczą Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq).

Artykuł 2

Cele

Strategiczne cele misji EUAM Iraq są następujące:

1)

zapewnianie władzom irackim doradztwa i wiedzy fachowej na poziomie strategicznym w celu wsparcia realizacji strategii bezpieczeństwa narodowego Iraku;

2)

analizowanie, ocena i wskazywanie możliwości potencjalnego dalszego zaangażowania Unii w ramach wspierania potrzeb reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku w perspektywie długoterminowej;

3)

wspomaganie delegatury Unii w Iraku w koordynacji wsparcia Unii i państw członkowskich dla reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku.

Artykuł 3

Zadania

1.   Aby wypełnić cele określone w art. 2 pkt. 1 EUAM Iraq prowadzi następujące działania:

a)

wspieranie Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego w realizacji krajowej strategii zwalczania terroryzmu i w określaniu podstrategii i planów działania dotyczących realizacji tej strategii;

b)

wspieranie Dyrekcji Planowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w planowaniu reform instytucjonalnych ministerstwa, które dotyczą również policji, w ramach realizacji strategii bezpieczeństwa narodowego;

c)

zapewnianie pomocy przy opracowaniu – pod kierunkiem Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych – krajowej strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej.

2.   Aby wypełnić cele określone w art. 2 pkt. 2, EUAM Iraq prowadzi następujące działania:

a)

rejestrowanie bieżących działań prowadzonych w celu wsparcia cywilnego sektora bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa granic, w celu wyciągnięcia wniosków i wykrycia niedociągnięć;

b)

określenie, we współpracy z międzynarodowymi darczyńcami, kluczowych projektów, które szybko przyniosą rezultaty i w które instytucje unijne lub państwa członkowskie mogłyby się zaangażować;

c)

określenie średnio- i długoterminowych potrzeb i możliwości w zakresie ewentualnego przyszłego zaangażowania się w reformę sektora bezpieczeństwa, w celu dostarczania informacji dla celów unijnego planowania polityczno-strategicznego i wspierania tego planowania, pod kątem tego potencjalnego zaangażowania, jeżeli zajdzie taka potrzeba;

d)

przyczynianie się do zarządzania i prowadzenia reformy sektora bezpieczeństwa w ramach wspólnego sekretariatu.

3.   EUAM Iraq wspiera delegatury Unii w Iraku w koordynacji wsparcia realizowanego przez Unię i państwa członkowskie w dziedzinie reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku.

4.   Misja EUAM Iraq gwarantuje uwzględnienie kwestii praw człowieka i aspektów płci w swoich zadaniach i dba o to, aby polityki i plany opracowywane z jej wsparciem były zgodne z międzynarodowymi normami i zobowiązaniami w zakresie praw człowieka i płci.

5.   EUAM Iraq zapewnia, aby działania na rzecz walki z przestępczością zorganizowaną obejmowały walkę z nielegalną migracją, nielegalnym handlem bronią i narkotykami, cyberprzestępczością oraz nielegalnym handlem i niszczeniem dóbr kultury. To ostatnie będzie ściśle koordynowane ze wszystkimi istotnymi aktorami na miejscu, w szczególności UNESCO i Globalnej Koalicji.

6.   EUAM Iraq nie pełni funkcji wykonawczych.

Artykuł 4

Struktura dowodzenia i organizacja

1.   EUAM Iraq, jako operacja zarządzania kryzysowego, ma jednolitą strukturę dowodzenia.

2.   Siedziba główna EUAM Iraq mieści się w Bagdadzie.

3.   Struktura EUAM Iraq jest zgodna z dokumentami dotyczącymi jej planowania.

Artykuł 5

Cywilny dowódca operacji

1.   Dyrektor Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych (CPCC) jest cywilnym dowódcą operacji dla EUAM Iraq. Komórkę Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych oddaje się do dyspozycji cywilnego dowódcy operacji w celu planowania i prowadzenia EUAM Iraq.

2.   Cywilny dowódca operacji sprawuje dowództwo i kontrolę nad EUAM Iraq na poziomie strategicznym, pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (KPiB) oraz ogólnym zwierzchnictwem Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP).

3.   Cywilny dowódca operacji zapewnia właściwe i skuteczne wykonywanie decyzji Rady i KPiB, w kontekście prowadzenia operacji, w tym przez wydawanie szefowi misji, stosownie do potrzeb, instrukcji na poziomie strategicznym oraz służenie mu doradztwem i wsparciem technicznym. Cywilny dowódca operacji składa sprawozdania Radzie za pośrednictwem WP.

4.   Cały oddelegowany personel pozostaje w pełnym zakresie pod dowództwem organów krajowych państwa wysyłającego zgodnie z przepisami krajowymi lub organów pod dowództwem wysyłającej instytucji unijnej lub odpowiednio pod dowództwem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). Organy te przekazują kontrolę operacyjną nad swoim personelem cywilnemu dowódcy operacji.

5.   Cywilny dowódca operacji ponosi całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie należytego wywiązania się ze spoczywającego na Unii obowiązku dochowania należytej staranności.

6.   Cywilny dowódca operacji i szef delegatury Unii w Iraku konsultują się wzajemnie stosownie do potrzeb.

Artykuł 6

Szef misji

1.   Markus RITTER zostaje niniejszym mianowany szefem misji.

2.   Szef misji przyjmuje odpowiedzialność za EUAM Iraq na poziomie teatru działań oraz sprawuje nad nią dowództwo i kontrolę. Szef misji odpowiada bezpośrednio przed cywilnym dowódcą operacji i prowadzi działania zgodnie z jego instrukcjami.

3.   Szef misji reprezentuje EUAM Iraq na obszarze, za który misja ponosi odpowiedzialność.

4.   Szef misji odpowiada za administrację i logistykę EUAM Iraq, w tym ponosi odpowiedzialność za aktywa, zasoby oraz informacje, którymi dysponuje EUAM Iraq. Zadania w zakresie zarządzania kadrowego i finansowego może delegować na członków personelu EUAM Iraq, zachowując całościową odpowiedzialność za misję.

5.   Szef misji jest odpowiedzialny za kontrolę dyscyplinarną nad personelem EUAM Iraq. Działania dyscyplinarne w odniesieniu do personelu oddelegowanego są podejmowane przez organy krajowe państwa wysyłającego, zgodnie z przepisami krajowymi, przez zainteresowaną instytucję unijną lub odpowiednio przez ESDZ.

6.   Szef misji zapewnia odpowiednie wyeksponowanie działań EUAM Iraq.

7.   W stosownych przypadkach szef misji koordynuje działania z innymi podmiotami Unii w terenie. Bez uszczerbku dla struktury dowodzenia, szef misji przyjmuje od szefa unijnej delegatury w Iraku informacje na temat lokalnej sytuacji politycznej.

Artykuł 7

Personel

1.   W skład EUAM Iraq wchodzi głównie personel oddelegowany przez państwa członkowskie, instytucje unijne lub ESDZ. Każde z państw członkowskich, każda z instytucji unijnych i ESDZ ponoszą koszty związane z całym oddelegowanym przez siebie personelem, włącznie z kosztami podróży do miejsca rozmieszczenia i z powrotem, wynagrodzeniem, opieką medyczną oraz dodatkami innymi niż obowiązujące diety dzienne.

2.   Państwo członkowskie, instytucja unijna lub ESDZ są, odpowiednio, odpowiedzialne za reagowanie na wszelkie roszczenia związane z oddelegowaniem, zgłaszane przez danego członka oddelegowanego personelu lub go dotyczące, oraz za wnoszenie wszelkich powództw przeciwko tym osobom.

3.   EUAM Iraq może zatrudniać na podstawie umów personel międzynarodowy oraz personel miejscowy, jeżeli wymagane zadania nie mogą zostać wykonane przez personel oddelegowany przez państwa członkowskie. Wyjątkowo, w należycie uzasadnionych sytuacjach, gdy brakuje wykwalifikowanych kandydatów z państw członkowskich, można w stosownych przypadkach zatrudniać na podstawie umów obywateli uczestniczących państw trzecich.

4.   Warunki zatrudnienia oraz prawa i obowiązki personelu międzynarodowego i miejscowego określa się w umowach między EUAM Iraq a danym członkiem personelu.

Artykuł 8

Status EUAM Iraq i personelu misji

Status EUAVSEC i jej personelu, w tym w stosownych przypadkach przywileje, immunitety i inne gwarancje niezbędne do przeprowadzenia EUAM Iraq i jej sprawnego przebiegu, stanowi przedmiot umowy zawartej na mocy art. 37 TUE, zgodnie z procedurą określoną w art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Artykuł 9

Kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne

1.   KPiB sprawuje w ramach odpowiedzialności Rady i WP kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad EUAM Iraq. Rada niniejszym upoważnia KPiB do podejmowania w tym celu stosownych decyzji zgodnie z art. 38 akapit trzeci TUE. Upoważnienie to obejmuje uprawnienia do mianowania szefa misji na wniosek WP oraz uprawnienie do zmian w planie operacji (OPLAN). Uprawnienia decyzyjne w odniesieniu do celów i zakończenia EUAM Iraq zachowuje Rada.

2.   KPiB przedstawia Radzie regularnie sprawozdania.

3.   KPiB otrzymuje, regularnie i stosownie do potrzeb, sprawozdania od cywilnego dowódcy operacji i od szefa misji dotyczące kwestii objętych zakresem ich odpowiedzialności.

Artykuł 10

Udział państw trzecich

1.   Bez uszczerbku dla autonomii decyzyjnej Unii i dla jej jednolitych ram instytucjonalnych, państwa trzecie mogą zostać zaproszone do wniesienia wkładu w EUAM Iraq, pod warunkiem ponoszenia przez nie kosztów związanych z oddelegowanym przez siebie personelem, w tym wynagrodzeń, ubezpieczeń od wszelkiego rodzaju ryzyka, diet dziennych oraz kosztów podróży do Iraku i z tego kraju, oraz wnoszenia wkładu na pokrycie bieżących wydatków EUAM Iraq, w stosownych przypadkach.

2.   Państwa trzecie wnoszące wkład w EUAM Iraq mają te same prawa i obowiązki co państwa członkowskie w odniesieniu do bieżącego zarządzania EUAM Iraq.

3.   Niniejszym Rada upoważnia KPiB do podejmowania stosownych decyzji dotyczących akceptacji proponowanych wkładów oraz do ustanowienia komitetu uczestników.

4.   Szczegółowe uzgodnienia dotyczące udziału państw trzecich są przedmiotem umów zawieranych zgodnie z art. 37 TUE. W przypadku gdy Unia i państwo trzecie zawierają lub zawarły umowę ustanawiającą ramy udziału tego państwa trzeciego w unijnych operacjach zarządzania kryzysowego, postanowienia tej umowy mają zastosowanie w kontekście EUAM Iraq.

Artykuł 11

Ochrona

1.   Cywilny dowódca operacji kieruje planowaniem przez szefa misji środków bezpieczeństwa i zapewnia ich właściwe i skuteczne wykonywanie przez EUAM Iraq zgodnie z art. 5.

2.   Szef misji jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo EUAM Iraq i za zapewnienie przestrzegania minimalnych wymogów bezpieczeństwa mających zastosowanie do EUAM Iraq, zgodnie z polityką Unii dotyczącą bezpieczeństwa personelu rozmieszczonego poza terytorium Unii w ramach zadań operacyjnych na mocy tytułu V TUE, jak również z jej instrumentami wspierającymi.

3.   Szef misji jest wspierany przez funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa misji, który podlega szefowi misji i pozostaje również w ścisłym stosunku służbowym z ESDZ.

4.   Przed objęciem swoich funkcji personel EUAM Iraq uczestniczy w obowiązkowym szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie z OPLAN. Uczestniczy również w regularnie organizowanych przez funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa misji szkoleniach aktualizujących w teatrze działań.

5.   Szef misji zapewnia ochronę informacji niejawnych UE zgodnie z decyzją Rady 2013/488/UE (1).

Artykuł 12

Komórka monitorująca

Do celów EUAM Iraq uruchamia się komórkę monitorującą.

Artykuł 13

Uzgodnienia prawne

EUAM Iraq ma zdolność do nabywania usług i towarów, do zawierania umów i uzgodnień administracyjnych, do zatrudniania personelu, do posiadania rachunków bankowych, do nabywania i zbywania aktywów i do realizacji pasywów, a także do występowania jako strona postępowania sądowego – odpowiednio do potrzeb związanych z wykonaniem niniejszej decyzji.

Artykuł 14

Uzgodnienia finansowe

1.   Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUAM Iraq od dnia 16 października 2017 r. do dnia 17 października 2018 r. wynosi 14 000 000 EUR. Decyzje w sprawie finansowej kwoty odniesienia na ewentualne kolejne okresy podejmuje Rada.

2.   Wszystkimi wydatkami zarządza się zgodnie z przepisami i procedurami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. Uczestnictwo osób fizycznych i prawnych w przyznawaniu zamówień publicznych przez EUAM Iraq jest otwarte bez ograniczeń. Ponadto do towarów zakupionych przez EUAM Iraq nie mają zastosowania reguły pochodzenia. Z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komisji EUAM Iraq może dokonywać z państwami członkowskimi, państwem przyjmującym, uczestniczącymi państwami trzecimi i innymi podmiotami międzynarodowymi uzgodnień technicznych dotyczących wyposażenia, usług i lokali dla EUAM Iraq.

3.   EUAM Iraq odpowiada za wykonanie swojego budżetu. W tym celu EUAM Iraq podpisuje umowę z Komisją.

4.   EUAM Iraq składa Komisji szczegółowe sprawozdania z działań podjętych w ramach umowy i podlega nadzorowi ze strony Komisji w tym zakresie.

5.   Uzgodnienia finansowe uwzględniają strukturę dowodzenia przewidzianą w art. 4, 5 i 6 oraz wymogi operacyjne EUAM Iraq.

6.   Wydatki związane z EUAM Iraq kwalifikują się do pokrycia od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 15

Spójność unijnej reakcji oraz koordynacja

1.   WP zapewnia spójność wdrażania niniejszej decyzji z ogółem działań zewnętrznych Unii, w tym z unijnymi programami rozwojowymi.

2.   Bez uszczerbku dla struktury dowodzenia szef misji ściśle koordynuje swoje działania z delegaturą Unii w Iraku, aby zapewnić spójność działań prowadzonych przez Unię w Iraku.

3.   Szef misji ściśle koordynuje działania z szefami misji państw członkowskich obecnymi w Iraku.

Artykuł 16

Udostępnianie informacji

1.   WP jest upoważniony do udostępniania państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, w odpowiednich przypadkach i stosownie do potrzeb EUAM Iraq, informacji niejawnych UE powstałych do celów EUAM Iraq, opatrzonych klauzulą tajności do poziomu „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, zgodnie z decyzją 2013/488/UE.

2.   W przypadku szczególnej i natychmiastowej potrzeby operacyjnej WP jest również upoważniony do udostępnienia państwu przyjmującemu wszelkich informacji niejawnych UE powstałych do celów EUAM Iraq, opatrzonych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, zgodnie z decyzją 2013/488/UE. W tym celu WP oraz właściwe organy państwa przyjmującego dokonują niezbędnych uzgodnień.

3.   WP jest upoważniony do udostępnienia państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, wszelkich dokumentów jawnych UE związanych z treścią obrad Rady dotyczących EUAM Iraq i objętych tajemnicą służbową na podstawie art. 6 ust. 1 regulaminu wewnętrznego Rady (2).

4.   WP może delegować uprawnienia a także zdolność do dokonania uzgodnień, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, na swoich podwładnych, na cywilnego dowódcę operacji oraz na szefa misji, zgodnie z sekcją VII załącznika VI do decyzji 2013/488/UE.

Artykuł 17

Wejście w życie i czas obowiązywania

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 17 października 2018 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 października 2017 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2013/488/UE z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 274 z 15.10.2013, str. 1).

(2)  Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).


Top