EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1332

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1332 z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca w odniesieniu do Związku Komorów decyzję wykonawczą 2014/170/UE ustanawiającą wykaz niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

OJ L 185, 18.7.2017, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1332/oj

18.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/37


DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2017/1332

z dnia 11 lipca 2017 r.

zmieniająca w odniesieniu do Związku Komorów decyzję wykonawczą 2014/170/UE ustanawiającą wykaz niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (1), w szczególności jego art. 33 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

1.   WPROWADZENIE I PROCEDURA

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 1005/2008 (zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie połowów NNN”) ustanowiono unijny system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (zwanym dalej „połowami NNN”) oraz ich powstrzymywania i eliminowania.

(2)

W rozdziale VI rozporządzenia w sprawie połowów NNN ustanowiono procedury dotyczące uznawania państw trzecich za niewspółpracujące, działań podejmowanych w odniesieniu do państw uznanych za niewspółpracujące państwa trzecie, sporządzania wykazu niewspółpracujących państw trzecich, usunięcia z wykazu niewspółpracujących państw trzecich, publicznego dostępu do wykazu niewspółpracujących państw trzecich i środków nadzwyczajnych.

(3)

W dniu 24 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję wykonawczą 2014/170/UE (2), która ustanowiła wykaz niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania połowów NNN zgodnie z rozporządzeniem w sprawie połowów NNN.

(4)

Zgodnie z art. 32 rozporządzenia w sprawie połowów NNN Komisja powiadomiła, decyzją z dnia 1 października 2015 r. (zwaną dalej „decyzją z dnia 1 października 2015 r.”) (3), Związek Komorów (zwany dalej „Komorami”) o możliwości uznania go za państwo, które Komisja uważa za niewspółpracujące państwo trzecie.

(5)

W decyzji z dnia 1 października 2015 r. Komisja uwzględniła informacje dotyczące najważniejszych faktów oraz analizy, które stanowiły podstawę możliwości takiego uznania.

(6)

O decyzji z dnia 1 października 2015 r. powiadomiono Komory, którym przekazano jednocześnie pismo z tego samego dnia zawierające propozycję, aby państwo to wdrożyło we współpracy z Komisją plan działania w celu naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości.

(7)

Komisja zwróciła się do Komorów w szczególności o: (i) przyjęcie wszelkich niezbędnych środków na rzecz realizacji działań zawartych w planie działań zaproponowanych przez Komisję; (ii) dokonanie oceny realizacji tych działań; oraz (iii) przesyłanie Komisji co sześć miesięcy szczegółowych sprawozdań, zawierających ocenę realizacji każdego z tych działań w zakresie, między innymi, jego jednostkowej lub ogólnej skuteczności w zapewnieniu, aby system kontroli rybołówstwa był w pełni zgodny z przepisami.

(8)

Komory uzyskały możliwość udzielenia pisemnej lub ustnej odpowiedzi na decyzję z dnia 1 października 2015 r., a także odniesienia się do innych istotnych informacji przekazanych przez Komisję, pozwalającą na przedłożenie materiału dowodowego do odparcia zarzutów lub uzupełnienia faktów przywołanych w decyzji z dnia 1 października 2015 r. Komorom zapewniono prawo do zwrócenia się o dodatkowe informacje lub do ich udzielenia.

(9)

W drodze decyzji z dnia 1 października 2015 r. oraz pisma Komisja zainicjowała proces dialogu z Komorami i podkreśliła, że w jej opinii okres sześciu miesięcy jest zasadniczo wystarczający do osiągnięcia porozumienia w tej sprawie.

(10)

Komisja nadal poszukiwała wszelkich informacji, jakie uważała za niezbędne, i poddawała je weryfikacji. Uwagi ustne i pisemne przedłożone przez Komory w następstwie decyzji z dnia 1 października 2015 r. zostały przeanalizowane i wzięte pod uwagę. Komory informowano na bieżąco, ustnie lub pisemnie, o rozważaniach Komisji.

(11)

Komisja uznała jednak, że Komory nie zareagowały w sposób dostateczny na niepokojące kwestie i nieprawidłowości opisane w decyzji z dnia 1 października 2015 r. Ponadto Komisja stwierdziła, że nie wdrożono w pełni środków zaleconych w planie działania. W konsekwencji Komisja przyjęła decyzję wykonawczą (UE) 2017/889 (4) uznającą Komory za niewspółpracujące państwo trzecie w zakresie zwalczania połowów NNN.

(12)

Na podstawie postępowania wyjaśniającego i dialogu przeprowadzonego przez Komisję, w tym wymiany korespondencji i odbytych spotkań, oraz w oparciu o uzasadnienie decyzji z dnia 1 października 2015 r. i decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/889 należy umieścić Komory w wykazie niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania połowów NNN.

(13)

Zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia w sprawie połowów NNN Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, usuwa państwo trzecie z wykazu niewspółpracujących państw trzecich, jeżeli to państwo trzecie wykaże, że sytuacja stanowiąca podstawę do umieszczenia go w wykazie została naprawiona. Przy podejmowaniu decyzji o usunięciu z wykazu bierze się również pod uwagę, czy dane państwo trzecie podjęło konkretne środki pozwalające uzyskać trwałą poprawę sytuacji.

2.   UZNANIE KOMORÓW ZA NIEWSPÓŁPRACUJĄCE PAŃSTWO TRZECIE

(14)

W decyzji z dnia 1 października 2015 r. Komisja zbadała obowiązki Komorów i dokonała oceny przestrzegania przez nie ich zobowiązań międzynarodowych jako państwa bandery, państwa portu, państwa nadbrzeżnego i państwa zbytu. Do celów tego przeglądu Komisja wzięła pod uwagę parametry określone w art. 31 ust. 4–7 rozporządzenia w sprawie połowów NNN.

(15)

Komisja dokonała przeglądu przestrzegania przez Komory ich zobowiązań zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji z dnia 1 października 2015 r., uwzględniając informacje przedstawione w odniesieniu do nich przez Komory, zaproponowanym planem działania, a także środkami przyjętymi w celu naprawy sytuacji.

(16)

Główne nieprawidłowości stwierdzone przez Komisję w zaproponowanym planie działania dotyczyły kilku przypadków niewypełnienia obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego, związanych w szczególności z: nieprzyjęciem odpowiednich ram prawnych oraz procedur rejestracji i udzielania zezwoleń; brakiem współpracy i wymiany informacji w obrębie administracji Komorów oraz z państwami trzecimi, na których terytorium prowadzą działalność statki Komorów; brakiem odpowiedniego i skutecznego systemu monitoringu, kontroli i nadzoru; brakiem odstraszającego systemu sankcji. Inne stwierdzone nieprawidłowości odnoszą się ogólnie do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych, w tym zaleceń i rezolucji regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem. Stwierdzono również nieprzestrzeganie zaleceń i rezolucji odpowiednich organów, na przykład międzynarodowego planu działania na rzecz zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz dobrowolnych wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa w sprawie funkcjonowania państwa bandery. Nieprzestrzeganie niewiążących zaleceń i rezolucji wzięto jednak pod uwagę jedynie jako dowody pomocnicze, a nie jako podstawę do uznania za niewspółpracujące państwo trzecie.

(17)

W decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/889 Komisja uznała Komory za niewspółpracujące państwo trzecie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie połowów NNN.

(18)

W kwestii ewentualnych ograniczeń dotykających Komory jako państwo rozwijające się zauważono, że stopień rozwoju tego państwa może wywierać negatywny wpływ na stopień zaawansowania działalności Komorów w odniesieniu do zarządzania rybołówstwem i jej ogólną skuteczność. Biorąc jednak pod uwagę charakter stwierdzonych nieprawidłowości, których dopuściły się Komory, poziom rozwoju tego państwa nie może całkowicie usprawiedliwiać ani w inny sposób uzasadniać ogólnych wyników działalności Komorów jako państwa bandery, państwa portu, państwa nadbrzeżnego lub państwa zbytu w odniesieniu do rybołówstwa bądź niepodjęcia wystarczających działań służących zapobieganiu połowom NNN, ich powstrzymywaniu i eliminowaniu.

(19)

Biorąc pod uwagę decyzję z dnia 1 października 2015 r. i decyzję wykonawczą (UE) 2017/889 oraz proces dialogu prowadzonego przez Komisję z Komorami i wyniki tego procesu, można stwierdzić, że działania podejmowane przez Komory w świetle ich obowiązków jako państwa bandery są niewystarczające do spełnienia wymogów art. 63, 64, 91, 94, 117 i 118 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

(20)

Komory nie wypełniły zatem spoczywających na nich na mocy prawa międzynarodowego obowiązków państwa bandery w zakresie podejmowania działań w celu zapobiegania połowom NNN, ich powstrzymywania i eliminowania.

3.   SPORZĄDZANIE WYKAZU NIEWSPÓŁPRACUJĄCYCH PAŃSTW TRZECICH

(21)

Z uwagi na wnioski wyciągnięte w odniesieniu do Komorów państwo to należy umieścić zgodnie z art. 33 rozporządzenia w sprawie połowów NNN w wykazie niewspółpracujących państw trzecich, ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej 2014/170/UE. Należy zatem odpowiednio zmienić tę decyzję.

(22)

Umieszczenie Komorów w wykazie niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania połowów NNN wiąże się z zastosowaniem środków określonych w art. 38 rozporządzenia w sprawie połowów NNN. W art. 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie połowów NNN ustanowiono zakaz przywozu produktów rybołówstwa złowionych przez statki pływające pod banderą niewspółpracujących państw trzecich. W przypadku Komorów zakazem tym należy objąć wszystkie stada i gatunki, a mianowicie wszystkie produkty rybołówstwa, jak określono w art. 2 pkt 8 rozporządzenia w sprawie połowów NNN, gdyż brak właściwych środków przyjętych w związku z połowami NNN, które to połowy doprowadziły do uznania Komorów za niewspółpracujące państwo trzecie, nie jest ograniczony do danego stada bądź gatunku.

(23)

Zauważono, że połowy NNN powodują między innymi przetrzebienie zasobów rybnych, niszczenie siedlisk morskich, osłabienie środków ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów morskich, zaburzanie konkurencji, zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, postawienie uczciwych rybaków w niekorzystnej pozycji konkurencyjnej oraz osłabienie społeczności nadbrzeżnych. Ze względu na skalę problemów związanych z połowami NNN za niezbędne uznaje się pilne wdrożenie przez Unię działań w odniesieniu do Komorów jako niewspółpracującego państwa trzeciego. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(24)

Jeżeli Komory wykażą, że sytuacja stanowiąca podstawę do umieszczenia ich w wykazie została naprawiona, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, usunie Komory z wykazu niewspółpracujących państw trzecich zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia w sprawie połowów NNN. Przy podejmowaniu takiej decyzji o usunięciu z wykazu należy również wziąć pod uwagę, czy Komory wprowadziły konkretne środki pozwalające uzyskać trwałą poprawę sytuacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji wykonawczej 2014/170/UE dodaje się „Związek Komorów”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2017 r.

W imieniu Rady

T. TÕNISTE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1.

(2)  Decyzja wykonawcza Rady 2014/170/UE z dnia 24 marca 2014 r. ustanawiająca wykaz niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania połowów NNN zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2008 ustanawiającym wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (Dz.U. L 91 z 27.3.2014, s. 43).

(3)  Decyzja Komisji z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powiadomienia państwa trzeciego o możliwości uznania go za niewspółpracujące państwo trzecie w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (Dz.U. C 324 z 2.10.2015, s. 6).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/889 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uznania Związku Komorów za niewspółpracujące państwo trzecie w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (Dz.U. L 135 z 24.5.2017, s. 35).


Top