EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0623

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/623 z dnia 30 marca 2017 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu, amitrazu, kumafosu, diflufenikanu, flumechiny, metribuzyny, permetryny, pyraklostrobiny i streptomycyny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/2018

Dz.U. L 93 z 6.4.2017, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/623/oj

6.4.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/623

z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu, amitrazu, kumafosu, diflufenikanu, flumechiny, metribuzyny, permetryny, pyraklostrobiny i streptomycyny w określonych produktach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) diflufenikanu i pyraklostrobiny zostały określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP amitrazu i permetryny określono w załączniku II oraz w części B załącznika III do tego rozporządzenia. NDP acekwinocylu i metribuzyny określono w części A załącznika III do tego rozporządzenia. W przypadku kumafosu, flumechiny i streptomycyny nie określono NDP ani nie włączono tych substancji do załącznika IV do tego rozporządzenia, wobec czego stosuje się do nich wartość wzorcową wynoszącą 0,01 mg/kg, określoną w art. 18 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

(2)

W ramach procedury udzielania zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną acekwinocyl na powierzchni korniszonów złożono wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005, w sprawie zmiany obecnego NDP.

(3)

W przypadku diflufenikanu i metribuzyny wniosek taki złożono w odniesieniu do oliwek do produkcji oliwy. W przypadku pyraklostrobiny wniosek taki złożono w odniesieniu do boćwiny.

(4)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioski te zostały poddane ocenie przez państwa członkowskie, których dotyczyły, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji.

(5)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz w odpowiednich przypadkach dla zwierząt, i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych NDP (2). Urząd przekazał te opinie wnioskodawcom, Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości.

(6)

W odniesieniu do wszystkich tych wniosków Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wystąpili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów przeprowadzonej dla 27 określonych grup konsumentów europejskich. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje na temat właściwości toksykologicznych wymienionych substancji. Ani w przypadku długotrwałego narażenia na przedmiotowe substancje w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących je zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku dużej konsumpcji odnośnych produktów nie wykazano istnienia ryzyka przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia ani ostrej dawki referencyjnej.

(7)

Amitraz, flumechina, permetryna i streptomycyna są substancjami farmakologicznie czynnymi stosowanymi w weterynarii. NDP w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego należy w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 wyznaczyć na takich samych poziomach jak poziomy przewidziane w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 37/2010 (3), ponieważ spodziewane narażenie w wyniku stosowania w weterynaryjnych produktach leczniczych jest wyższe niż w wyniku stosowania w środkach ochrony roślin. Wspomniane NDP są bezpieczne dla konsumentów w Unii (4).

(8)

W odniesieniu do kumafosu Urząd wskazał na obawy w związku z oceną przewlekłego ryzyka, którymi należy się zająć w drodze decyzji w sprawie zarządzania ryzykiem. Biorąc pod uwagę, że w rozporządzeniu (UE) nr 37/2010 ustanowiono NDP kumafosu tylko w miodzie, i zważywszy na niski udział tego produktu w długoterminowym narażeniu konsumentów, w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 należy określić NDP w odniesieniu do miodu i pozostałych produktów pszczelich na takim samym poziomie.

(9)

Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 marca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Sprawozdania naukowe EFSA są dostępne na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu:

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acequinocyl in gherkins”. (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości acekwinocylu w korniszonach). Dziennik EFSA 2016;14(8):4568 [13 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for diflufenican in olives for oil production”. (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości diflufenikanu w oliwkach do produkcji oliwy). Dziennik EFSA 2016;14(10):4585 [15 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metribuzin in olives for oil production”. (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości metribuzyny w oliwkach do produkcji oliwy). Dziennik EFSA 2016;14(10):4591 [13 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyraclostrobin in beet leaves (chards)”. (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pyraklostrobiny w boćwinie). Dziennik EFSA 2016;14(8):4552 [14 s.].

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 15 z 20.1.2010, s. 1).

(4)  Uzasadniona opinia dotycząca najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrazu, kumafosu, flumechiny, oksytetracykliny, permetryny i streptomycyny w określonych produktach pochodzenia zwierzęcego. Dziennik EFSA 2016;14(8):4570 [39 s.].


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

kolumny dotyczące amitrazu, diflufenikanu, permetryny i pyraklostrobiny otrzymują brzmienie:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a) (1)

Amitraz (suma amitrazu i jego metabolitów zawierających 2,4 dimetylanilinę wyrażona jako amitraz)

Diflufenikan (F)

Permetryna (suma izomerów) (F)

Pyraklostrobina (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0110000

Owoce cytrusowe

 

(+)

 

 

0110010

Grejpfruty

 

 

 

1

0110020

Pomarańcze

 

 

 

2

0110030

Cytryny

 

 

 

1

0110040

Limy/limonki

 

 

 

1

0110050

Mandarynki

 

 

 

1

0110990

Pozostałe

 

 

 

1

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

 

 

 

 

0120010

Migdały

 

(+)

 

0,02 (*1)

0120020

Orzechy brazylijskie

 

 

 

0,02 (*1)

0120030

Orzechy nerkowca

 

 

 

0,02 (*1)

0120040

Kasztany jadalne

 

 

 

0,02 (*1)

0120050

Orzechy kokosowe

 

 

 

0,02 (*1)

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

 

 

0,02 (*1)

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

 

 

0,02 (*1)

0120080

Orzechy pekan

 

 

 

0,02 (*1)

0120090

Orzeszki piniowe

 

 

 

0,02 (*1)

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

 

 

1

0120110

Orzechy włoskie

 

(+)

 

0,02 (*1)

0120990

Pozostałe

 

 

 

0,02 (*1)

0130000

Owoce ziarnkowe

 

(+)

 

0,5

0130010

Jabłka

 

 

 

 

0130020

Gruszki

 

 

 

 

0130030

Pigwy

 

 

 

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

 

 

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

 

 

 

0130990

Pozostałe

 

 

 

 

0140000

Owoce pestkowe

 

(+)

 

 

0140010

Morele

 

 

 

1

0140020

Czereśnie

 

 

 

3

0140030

Brzoskwinie

 

 

 

0,3

0140040

Śliwki

 

 

 

0,8

0140990

Pozostałe

 

 

 

0,02 (*1)

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

 

 

 

 

0151000

a)

winogrona

 

(+)

 

 

0151010

Winogrona stołowe

 

 

 

1 (+)

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

 

 

2

0152000

b)

truskawki

 

 

 

1,5

0153000

c)

owoce leśne

 

 

 

 

0153010

Jeżyny

 

 

 

3

0153020

Jeżyny popielice

 

 

 

2

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

 

 

 

3

0153990

Pozostałe

 

 

 

2

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

 

 

 

 

0154010

Borówki amerykańskie

 

 

 

4

0154020

Żurawiny

 

 

 

3

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

 

 

 

3

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

 

 

 

3

0154050

Róża dzika

 

 

 

3

0154060

Morwy (czarne i białe)

 

 

 

3

0154070

Głóg włoski

 

 

 

3

0154080

Bez czarny

 

 

 

3

0154990

Pozostałe

 

 

 

3

0160000

Owoce różne z

 

 

 

 

0161000

a)

jadalną skórką

 

 

 

0,02 (*1)

0161010

Daktyle

 

 

 

 

0161020

Figi

 

 

 

 

0161030

Oliwki stołowe

 

 

 

 

0161040

Kumkwat

 

 

 

 

0161050

Karambola

 

 

 

 

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

 

 

 

 

0161070

Czapetka kuminowa

 

 

 

 

0161990

Pozostałe

 

 

 

 

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

 

 

 

0,02 (*1)

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

(+)

 

 

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

 

 

 

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

 

 

 

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

 

 

 

0162050

Caimito

 

 

 

 

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

 

 

 

0162990

Pozostałe

 

 

 

 

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

 

 

 

 

0163010

Awokado

 

 

 

0,02 (*1)

0163020

Banany

 

 

 

0,02 (*1)

0163030

Mango

 

 

 

0,05

0163040

Papaja

 

 

 

0,07

0163050

Granaty/Jabłka granatu

 

 

 

0,02 (*1)

0163060

Czerymoja

 

 

 

0,02 (*1)

0163070

Gujawa/Gruszla

 

 

 

0,02 (*1)

0163080

Ananasy

 

 

 

0,02 (*1)

0163090

Owoce chlebowca

 

 

 

0,02 (*1)

0163100

Owoce duriana właściwego

 

 

 

0,02 (*1)

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 

 

 

0,02 (*1)

0163990

Pozostałe

 

 

 

0,02 (*1)

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0,01 (*1)

 

 

0211000

a)

ziemniaki

 

 

 

0,02 (*1)

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

 

0,02 (*1)

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

 

 

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

 

 

 

0212030

Pochrzyn

 

 

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

 

 

 

0212990

Pozostałe

 

 

 

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

 

 

 

0213010

Buraki

 

 

 

0,1

0213020

Marchew

 

 

 

0,5

0213030

Seler zwyczajny

 

 

 

0,3

0213040

Chrzan pospolity

 

 

 

0,3

0213050

Słonecznik bulwiasty

 

 

 

0,06

0213060

Pasternak

 

 

 

0,3

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

 

 

 

0,1

0213080

Rzodkiew

 

 

 

0,5

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

 

 

 

0,1

0213100

Brukiew/Karpiel

 

 

 

0,09

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

 

 

 

0,09

0213990

Pozostałe

 

 

 

0,02 (*1)

0220000

Warzywa cebulowe

 

0,01 (*1)

 

 

0220010

Czosnek

 

 

 

0,3

0220020

Cebula

 

 

 

1,5

0220030

Szalotka

 

 

 

0,3

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

 

 

 

1,5

0220990

Pozostałe

 

 

 

0,02 (*1)

0230000

Warzywa owocowe

 

0,01 (*1)

 

 

0231000

a)

rośliny psiankowate

 

 

 

 

0231010

Pomidory

 

 

 

0,3

0231020

Papryka roczna

 

 

 

0,5

0231030

Oberżyny/Bakłażany

 

 

 

0,3

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

 

 

 

0,02 (*1)

0231990

Pozostałe

 

 

 

0,02 (*1)

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

 

 

 

0,5

0232010

Ogórki

 

 

 

 

0232020

Korniszony

 

 

 

 

0232030

Cukinie

 

 

 

 

0232990

Pozostałe

 

 

 

 

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

 

 

 

0,5

0233010

Melony

 

 

 

 

0233020

Dynie olbrzymie

 

 

 

 

0233030

Arbuzy

 

 

 

 

0233990

Pozostałe

 

 

 

 

0234000

d)

kukurydza cukrowa

 

 

 

0,02 (*1)

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

 

 

 

0,02 (*1)

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

kapustne kwitnące

 

 

 

0,1

0241010

Brokuły

 

 

 

 

0241020

Kalafiory

 

 

 

 

0241990

Pozostałe

 

 

 

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

 

 

 

 

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

 

 

 

0,3

0242020

Kapusta głowiasta

 

 

 

0,2

0242990

Pozostałe

 

 

 

0,02 (*1)

0243000

c)

kapustne liściowe

 

 

 

1,5

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

 

 

 

 

0243020

Jarmuż

 

 

 

 

0243990

Pozostałe

 

 

 

 

0244000

d)

kalarepa

 

 

 

0,02 (*1)

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

 

 

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

 

0,01 (*1)

 

 

0251010

Roszpunka warzywna

 

 

 

10

0251020

Sałaty

 

 

 

2

0251030

Endywia o liściach szerokich

 

 

 

0,4

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

 

 

 

10

0251050

Gorczycznik wiosenny

 

 

 

10

0251060

Rokietta siewna/rukola

 

 

 

10

0251070

Gorczyca sarepska

 

 

 

10

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

 

 

 

10

0251990

Pozostałe

 

 

 

10

0252000

b)

szpinak i podobne liście

 

0,01 (*1)

 

 

0252010

Szpinak

 

 

 

0,5

0252020

Portulaka pospolita

 

 

 

0,02 (*1)

0252030

Boćwina

 

 

 

1,5

0252990

Pozostałe

 

 

 

0,02 (*1)

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0254000

d)

rukiew wodna

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

 

0,02 (*1)

 

2

0256010

Trybula

 

 

 

 

0256020

Szczypiorek

 

 

 

 

0256030

Liście selera

 

 

 

 

0256040

Pietruszka – nać

 

 

 

 

0256050

Szałwia lekarska

 

 

 

 

0256060

Rozmaryn lekarski

 

 

 

 

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

 

 

 

 

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

 

 

 

 

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

0256990

Pozostałe

 

 

 

 

0260000

Warzywa strączkowe

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0260010

Fasola (w strąkach)

 

 

 

 

0260020

Fasola (bez strąków)

 

 

 

 

0260030

Groch (w strąkach)

 

 

 

 

0260040

Groch (bez strąków)

 

 

 

 

0260050

Soczewica

 

 

 

 

0260990

Pozostałe

 

 

 

 

0270000

Warzywa łodygowe

 

0,01 (*1)

 

 

0270010

Szparagi

 

 

 

0,02 (*1)

0270020

Karczochy hiszpańskie

 

 

 

0,02 (*1)

0270030

Seler

 

 

 

0,02 (*1) (+)

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

 

 

 

0,02 (*1)

0270050

Karczochy zwyczajne

 

 

 

2

0270060

Pory

 

 

 

0,7

0270070

Rabarbar

 

 

 

0,02 (*1)

0270080

Pędy bambusa

 

 

 

0,02 (*1)

0270090

Rdzenie palmowe

 

 

 

0,02 (*1)

0270990

Pozostałe

 

 

 

0,02 (*1)

0280000

Grzyby, mchy i porosty

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0280010

Grzyby uprawne

 

 

 

 

0280020

Grzyby dzikie

 

 

 

 

0280990

Mchy i porosty

 

 

 

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0300010

Fasola

 

 

 

0,3

0300020

Soczewica

 

 

 

0,5

0300030

Groch

 

 

 

0,3

0300040

Łubin biały

 

 

 

0,05

0300990

Pozostałe

 

 

 

0,3

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

0,05 (*1)

 

 

 

0401000

Nasiona oleiste

 

0,01 (*1)

 

 

0401010

Siemię lniane

 

 

0,05 (*1)

0,2

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

 

 

0,05 (*1)

0,04

0401030

Nasiona maku

 

 

0,05 (*1)

0,2

0401040

Ziarna sezamu

 

 

0,05 (*1)

0,2

0401050

Ziarna słonecznika

 

 

0,05 (*1)

0,3

0401060

Ziarna rzepaku

 

 

0,05 (*1)

0,2

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

 

 

0,05 (*1)

0,05

0401080

Nasiona gorczycy

 

 

0,05 (*1)

0,2

0401090

Nasiona bawełny

 

 

0,05 (*1)

0,3

0401100

Nasiona dyni

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

 

 

0,1 (*1)

0,2

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

 

 

0,1 (*1)

0,2

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

 

 

0,1 (*1)

0,2

0401140

Nasiona konopi siewnych

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Rącznik pospolity

 

 

0,1 (*1)

0,2

0401990

Pozostałe

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Owoce oleiste

 

 

 

0,02 (*1)

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

0,6

0,05 (*1)

 

0402020

Nasiona palm olejowych

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

 

0402030

Owoce palm olejowych

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

 

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

 

0402990

Pozostałe

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0500000

ZBOŻA

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0500010

Jęczmień

 

0,02

 

1

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0500030

Kukurydza

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0500040

Proso zwyczajne

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0500050

Owies zwyczajny

 

0,02

 

1

0500060

Ryż siewny

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0500070

Żyto zwyczajne

 

0,02

 

0,2

0500080

Sorgo japońskie

 

0,01 (*1)

 

0,5

0500090

Pszenica zwyczajna

 

0,02

 

0,2

0500990

Pozostałe

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

0610000

Herbaty

 

 

 

0,1 (*1)

0620000

Ziarna kawy

 

 

 

0,3 (+)

0630000

Napary ziołowe z

 

 

 

0,1 (*1)

0631000

a)

kwiatów

 

 

 

 

0631010

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

 

 

 

 

0631020

Ketmia szczawiowa

 

 

 

 

0631030

Róża

 

 

 

 

0631040

Jaśmin

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

0631990

Pozostałe

 

 

 

 

0632000

b)

liści i ziół

 

 

 

 

0632010

Truskawka

 

 

 

 

0632020

Aspalat prosty

 

 

 

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

 

 

 

0632990

Pozostałe

 

 

 

 

0633000

c)

korzeni

 

 

 

 

0633010

Kozłek lekarski

 

 

 

 

0633020

Żeń-szeń

 

 

 

 

0633990

Pozostałe

 

 

 

 

0639000

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

 

 

 

 

0640000

Ziarna kakaowe

 

 

 

0,1 (*1)

0650000

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

 

 

 

0,1 (*1)

0700000

CHMIEL

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15

0800000

PRZYPRAWY

0,1 (*1)

 

0,1 (*1)

 

0810000

Przyprawy nasienne

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

 

 

 

 

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

 

 

 

 

0810030

Seler

 

 

 

 

0810040

Kolendra siewna

 

 

 

 

0810050

Kmin rzymski

 

 

 

 

0810060

Koper ogrodowy

 

 

 

 

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

 

 

 

 

0810080

Kozieradka pospolita

 

 

 

 

0810090

Gałka muszkatołowa

 

 

 

 

0810990

Pozostałe

 

 

 

 

0820000

Przyprawy owocowe

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

 

 

 

 

0820020

Pieprz syczuański

 

 

 

 

0820030

Kminek zwyczajny

 

 

 

 

0820040

Kardamon malabarski

 

 

 

 

0820050

Jagody jałowca

 

 

 

 

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

 

 

 

 

0820070

Wanilia

 

 

 

 

0820080

Tamarynd

 

 

 

 

0820990

Pozostałe

 

 

 

 

0830000

Przyprawy korowe

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0830010

Cynamon

 

 

 

 

0830990

Pozostałe

 

 

 

 

0840000

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

 

 

 

 

0840010

Lukrecja

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0840020

Imbir

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0840030

Kurkuma

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0840040

Chrzan pospolity

 

(+)

 

(+)

0840990

Pozostałe

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0850000

Przyprawy pączkowe

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0850010

Goździki

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

0850990

Pozostałe

 

 

 

 

0860000

Przyprawy ze słupków kwiatowych

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0860010

Szafran

 

 

 

 

0860990

Pozostałe

 

 

 

 

0870000

Przyprawy z osnówki nasiona

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0870010

Kwiat muszkatołowy

 

 

 

 

0870990

Pozostałe

 

 

 

 

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0900010

Korzenie buraka cukrowego

 

 

 

0,2

0900020

Trzcina cukrowa

 

 

 

0,02 (*1)

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

 

 

 

0,08

0900990

Pozostałe

 

 

 

0,02 (*1)

1000000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

 

 

 

1010000

Tkanki z

 

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

1011000

a)

świń

 

 

0,05 (*1)

 

1011010

Mięśnie

 

 

 

 

1011020

Tkanka tłuszczowa

0,4

 

 

 

1011030

Wątroba

0,2

 

 

 

1011040

Nerka

0,2

 

 

 

1011050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

 

 

1011990

Pozostałe

 

 

 

 

1012000

b)

bydła

 

 

 

 

1012010

Mięśnie

 

(+)

0,05

 

1012020

Tkanka tłuszczowa

0,2

(+)

0,5

 

1012030

Wątroba

0,2

(+)

0,05

 

1012040

Nerka

0,2

(+)

0,05

 

1012050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

0,05 (*1)

 

1012990

Pozostałe

 

 

0,05 (*1)

 

1013000

c)

owiec

 

 

0,05 (*1)

 

1013010

Mięśnie

 

(+)

 

 

1013020

Tkanka tłuszczowa

0,4

(+)

 

 

1013030

Wątroba

0,1

(+)

 

 

1013040

Nerka

0,2

(+)

 

 

1013050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

 

 

1013990

Pozostałe

 

 

 

 

1014000

d)

kóz

 

 

0,05 (*1)

 

1014010

Mięśnie

 

(+)

 

 

1014020

Tkanka tłuszczowa

0,2

(+)

 

 

1014030

Wątroba

0,1

(+)

 

 

1014040

Nerka

0,2

(+)

 

 

1014050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

 

 

1014990

Pozostałe

 

 

 

 

1015000

e)

koniowatych

 

 

 

 

1015010

Mięśnie

 

 

 

 

1015020

Tkanka tłuszczowa

 

 

 

 

1015030

Wątroba

 

 

 

 

1015040

Nerka

 

 

 

 

1015050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

 

 

1015990

Pozostałe

 

 

 

 

1016000

f)

drobiu

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

1016010

Mięśnie

 

 

 

 

1016020

Tkanka tłuszczowa

 

 

 

 

1016030

Wątroba

 

 

 

 

1016040

Nerka

 

 

 

 

1016050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

 

 

1016990

Pozostałe

 

 

 

 

1017000

g)

pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

 

 

 

 

1017010

Mięśnie

 

 

 

 

1017020

Tkanka tłuszczowa

 

 

 

 

1017030

Wątroba

 

 

 

 

1017040

Nerka

 

 

 

 

1017050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

 

 

1017990

Pozostałe

 

 

 

 

1020000

Mleko

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1020010

Bydło

0,01

(+)

0,05

 

1020020

Owce

0,01

(+)

0,05 (*1)

 

1020030

Kozy

0,01

(+)

0,05 (*1)

 

1020040

Konie

 

 

0,05 (*1)

 

1020990

Pozostałe

 

 

0,05 (*1)

 

1030000

Jaja ptasie

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

1030010

Kury

 

 

0,05 (*1)

 

1030020

Kaczki

 

 

 

 

1030030

Gęsi

 

 

 

 

1030040

Przepiórki

 

 

 

 

1030990

Pozostałe

 

 

 

 

1040000

Miód i pozostałe produkty pszczele

0,2

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

1050000

Płazy i gady

 

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

1060000

Bezkręgowe zwierzęta lądowe

 

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

1070000

Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe

 

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

b)

dodaje się kolumny dotyczące kumafosu, flumechiny i streptomycyny w brzmieniu:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (2)

Kumafos

Flumechina

Streptomycyna

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

 

 

0110000

Owoce cytrusowe

 

 

 

0110010

Grejpfruty

 

 

 

0110020

Pomarańcze

 

 

 

0110030

Cytryny

 

 

 

0110040

Limy/limonki

 

 

 

0110050

Mandarynki

 

 

 

0110990

Pozostałe

 

 

 

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

 

 

 

0120010

Migdały

 

 

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

 

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

 

 

0120040

Kasztany jadalne

 

 

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

 

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

 

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

 

 

0120080

Orzechy pekan

 

 

 

0120090

Orzeszki piniowe

 

 

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

 

 

0120110

Orzechy włoskie

 

 

 

0120990

Pozostałe

 

 

 

0130000

Owoce ziarnkowe

 

 

 

0130010

Jabłka

 

 

 

0130020

Gruszki

 

 

 

0130030

Pigwy

 

 

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

 

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

 

 

0130990

Pozostałe

 

 

 

0140000

Owoce pestkowe

 

 

 

0140010

Morele

 

 

 

0140020

Czereśnie

 

 

 

0140030

Brzoskwinie

 

 

 

0140040

Śliwki

 

 

 

0140990

Pozostałe

 

 

 

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

 

 

 

0151000

a)

winogrona

 

 

 

0151010

Winogrona stołowe

 

 

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

 

 

0152000

b)

truskawki

 

 

 

0153000

c)

owoce leśne

 

 

 

0153010

Jeżyny

 

 

 

0153020

Jeżyny popielice

 

 

 

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

 

 

 

0153990

Pozostałe

 

 

 

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

 

 

 

0154010

Borówki amerykańskie

 

 

 

0154020

Żurawiny

 

 

 

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

 

 

 

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

 

 

 

0154050

Róża dzika

 

 

 

0154060

Morwy (czarne i białe)

 

 

 

0154070

Głóg włoski

 

 

 

0154080

Bez czarny

 

 

 

0154990

Pozostałe

 

 

 

0160000

Owoce różne z

 

 

 

0161000

a)

jadalną skórką

 

 

 

0161010

Daktyle

 

 

 

0161020

Figi

 

 

 

0161030

Oliwki stołowe

 

 

 

0161040

Kumkwat

 

 

 

0161050

Karambola

 

 

 

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

 

 

 

0161070

Czapetka kuminowa

 

 

 

0161990

Pozostałe

 

 

 

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

 

 

 

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

 

 

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

 

 

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

 

 

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

 

 

0162050

Caimito

 

 

 

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

 

 

0162990

Pozostałe

 

 

 

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

 

 

 

0163010

Awokado

 

 

 

0163020

Banany

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

0163050

Granaty/Jabłka granatu

 

 

 

0163060

Czerymoja

 

 

 

0163070

Gujawa/Gruszla

 

 

 

0163080

Ananasy

 

 

 

0163090

Owoce chlebowca

 

 

 

0163100

Owoce duriana właściwego

 

 

 

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 

 

 

0163990

Pozostałe

 

 

 

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

 

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

 

0211000

a)

ziemniaki

 

 

 

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

 

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

 

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

 

 

0212030

Pochrzyn

 

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

 

 

0212990

Pozostałe

 

 

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

 

 

0213010

Buraki

 

 

 

0213020

Marchew

 

 

 

0213030

Seler zwyczajny

 

 

 

0213040

Chrzan pospolity

 

 

 

0213050

Słonecznik bulwiasty

 

 

 

0213060

Pasternak

 

 

 

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

 

 

 

0213080

Rzodkiew

 

 

 

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

 

 

 

0213100

Brukiew/Karpiel

 

 

 

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

 

 

 

0213990

Pozostałe

 

 

 

0220000

Warzywa cebulowe

 

 

 

0220010

Czosnek

 

 

 

0220020

Cebula

 

 

 

0220030

Szalotka

 

 

 

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

 

 

 

0220990

Pozostałe

 

 

 

0230000

Warzywa owocowe

 

 

 

0231000

a)

rośliny psiankowate

 

 

 

0231010

Pomidory

 

 

 

0231020

Papryka roczna

 

 

 

0231030

Oberżyny/Bakłażany

 

 

 

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

 

 

 

0231990

Pozostałe

 

 

 

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

 

 

 

0232010

Ogórki

 

 

 

0232020

Korniszony

 

 

 

0232030

Cukinie

 

 

 

0232990

Pozostałe

 

 

 

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

 

 

 

0233010

Melony

 

 

 

0233020

Dynie olbrzymie

 

 

 

0233030

Arbuzy

 

 

 

0233990

Pozostałe

 

 

 

0234000

d)

kukurydza cukrowa

 

 

 

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

 

 

 

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

 

 

 

0241000

a)

kapustne kwitnące

 

 

 

0241010

Brokuły

 

 

 

0241020

Kalafiory

 

 

 

0241990

Pozostałe

 

 

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

 

 

 

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

 

 

 

0242020

Kapusta głowiasta

 

 

 

0242990

Pozostałe

 

 

 

0243000

c)

kapustne liściowe

 

 

 

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

 

 

 

0243020

Jarmuż

 

 

 

0243990

Pozostałe

 

 

 

0244000

d)

kalarepa

 

 

 

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

 

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

 

 

 

0251010

Roszpunka warzywna

 

 

 

0251020

Sałaty

 

 

 

0251030

Endywia o liściach szerokich

 

 

 

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

 

 

 

0251050

Gorczycznik wiosenny

 

 

 

0251060

Rokietta siewna/rukola

 

 

 

0251070

Gorczyca sarepska

 

 

 

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

 

 

 

0251990

Pozostałe

 

 

 

0252000

b)

szpinak i podobne liście

 

 

 

0252010

Szpinak

 

 

 

0252020

Portulaka pospolita

 

 

 

0252030

Boćwina

 

 

 

0252990

Pozostałe

 

 

 

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

 

 

 

0254000

d)

rukiew wodna

 

 

 

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

 

 

 

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

 

 

 

0256010

Trybula

 

 

 

0256020

Szczypiorek

 

 

 

0256030

Liście selera

 

 

 

0256040

Pietruszka – nać

 

 

 

0256050

Szałwia lekarska

 

 

 

0256060

Rozmaryn lekarski

 

 

 

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

 

 

 

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

 

 

 

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Pozostałe

 

 

 

0260000

Warzywa strączkowe

 

 

 

0260010

Fasola (w strąkach)

 

 

 

0260020

Fasola (bez strąków)

 

 

 

0260030

Groch (w strąkach)

 

 

 

0260040

Groch (bez strąków)

 

 

 

0260050

Soczewica

 

 

 

0260990

Pozostałe

 

 

 

0270000

Warzywa łodygowe

 

 

 

0270010

Szparagi

 

 

 

0270020

Karczochy hiszpańskie

 

 

 

0270030

Seler

 

 

 

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

 

 

 

0270050

Karczochy zwyczajne

 

 

 

0270060

Pory

 

 

 

0270070

Rabarbar

 

 

 

0270080

Pędy bambusa

 

 

 

0270090

Rdzenie palmowe

 

 

 

0270990

Pozostałe

 

 

 

0280000

Grzyby, mchy i porosty

 

 

 

0280010

Grzyby uprawne

 

 

 

0280020

Grzyby dzikie

 

 

 

0280990

Mchy i porosty

 

 

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

 

 

 

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

 

 

 

0300010

Fasola

 

 

 

0300020

Soczewica

 

 

 

0300030