EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0339

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/339 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2016 r.

OJ L 50, 28.2.2017, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/339/oj

28.2.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/47


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/339

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2016 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (1), w szczególności jego pkt 14 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 13 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (2) ustanowiono na nieprzewidziane wydatki margines w wysokości do 0,03 % dochodu narodowego brutto Unii.

(2)

Zgodnie z art. 6 tego rozporządzenia Komisja obliczyła bezwzględną kwotę marginesu na nieprzewidziane wydatki na rok 2016 (3).

(3)

Po zbadaniu wszystkich innych możliwości finansowych pozwalających reagować na nieprzewidziane okoliczności w ramach pułapu środków na zobowiązania na 2016 r. w dziale 3 (Bezpieczeństwo i obywatelstwo) wieloletnich ram finansowych oraz po uruchomieniu instrumentu elastyczności na całą kwotę 1 530 mln EUR dostępną w 2016 r., konieczne wydaje się uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki, aby zaspokoić potrzeby powstałe w wyniku kryzysu związanego z migracją, uchodźcami i bezpieczeństwem, przez zwiększenie środków na zobowiązania w dziale 3 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, powyżej pułapu przewidzianego dla tego działu.

(4)

Uwzględniając tę bardzo szczególną sytuację, warunek ostatecznego instrumentu określony w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 jest spełniony,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 uruchamia się margines na nieprzewidziane wydatki w celu udostępnienia kwoty 240,1 mln EUR w postaci środków na zobowiązania powyżej pułapu zobowiązań w dziale 3 wieloletnich ram finansowych.

Artykuł 2

Środki na zobowiązania w wysokości 240,1 mln EUR, o których mowa w art. 1, są w pełni kompensowane w marginesie w ramach pułapu środków na zobowiązania w dziale 5 (Administracja) wieloletnich ram finansowych na rok budżetowy 2016.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu dnia 14 grudnia 2016 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

I. KORČOK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(3)  Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie dostosowania technicznego ram finansowych na rok 2016 stosownie do zmian DNB (COM(2015) 320).


Top