EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1171

Decyzja Rady (UE) 2016/1171 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmian załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

OJ L 193, 19.7.2016, p. 38–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1171/oj

19.7.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/38


DECYZJA RADY (UE) 2016/1171

z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmian załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 53 ust. 1 i art. 114 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 1 ust. 3 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2) („Porozumienie EOG”) weszło w życie dnia 1 stycznia 1994 r.

(2)

Zgodnie z art. 98, w szczególności z art. 102 Porozumienia EOG, Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, załącznika IX do Porozumienia EOG, który zawiera przepisy dotyczące usług finansowych.

(3)

Poniższe akty dotyczą usług finansowych i należy je włączyć do Porozumienia EOG:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 (3),

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (4),

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 (5),

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (6),

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1022/2013 (7),

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (8),

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 (9),

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 447/2013 (10),

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 448/2013 (11),

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 694/2014 (12),

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/514 (13),

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 (14),

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 826/2012 (15),

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 827/2012 (16),

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 918/2012 (17),

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 919/2012 (18),

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/97 (19),

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (20),

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2011 (21),

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 (22),

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 272/2012 (23),

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 446/2012 (24),

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 447/2012 (25),

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 448/2012 (26),

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 449/2012 (27),

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 946/2012 (28),

decyzja wykonawcza Komisji 2014/245/UE (29),

decyzja wykonawcza Komisji 2014/246/UE (30),

decyzja wykonawcza Komisji 2014/247/UE (31),

decyzja wykonawcza Komisji 2014/248/UE (32), oraz

decyzja wykonawcza Komisji 2014/249/UE (33).

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG.

(5)

Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno zatem opierać się na załączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w sprawie proponowanych zmian załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG, opiera się na projektach decyzji Wspólnego Komitetu EOG dołączonych do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2016 r.

W imieniu Rady

P. KAŽIMÍR

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.

(2)  Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1022/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013 (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 5).

(8)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

(9)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.U. L 83 z 22.3.2013, s. 1).

(10)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 447/2013 z dnia 15 maja 2013 r. ustanawiające procedurę obowiązującą ZAFI, które wyrażają zgodę na objęcie ich przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (Dz.U. L 132 z 16.5.2013, s. 1).

(11)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 448/2013 z dnia 15 maja 2013 r. ustanawiające procedurę mającą na celu określenie państwa członkowskiego odniesienia ZAFI spoza UE zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (Dz.U. L 132 z 16.5.2013, s. 3).

(12)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 694/2014 z dnia 17 grudnia 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu typów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. L 183 z 24.6.2014, s. 18).

(13)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/514 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie informacji, które mają być przekazywane przez właściwe organy Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z art. 67 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (Dz.U. L 82 z 27.3.2015, s. 5).

(14)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.U. L 86 z 24.3.2012, s. 1).

(15)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 826/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie zgłaszania i ujawniania pozycji krótkich netto, szczegółowej treści informacji, które mają być udostępniane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w odniesieniu do pozycji krótkich netto, oraz metody obliczania obrotu na potrzeby ustalenia akcji objętych wyłączeniem (Dz.U. L 251 z 18.9.2012, s. 1).

(16)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 827/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące środków podawania do publicznej wiadomości pozycji netto z tytułu akcji, formy, w jakiej mają być przekazywane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych informacje w odniesieniu do pozycji krótkich netto, rodzajów umów, porozumień i środków, które w odpowiedni sposób zapewniają dostępność akcji lub instrumentów związanych z długiem państwowym na potrzeby rozrachunku oraz dat i okresu na potrzeby ustalenia głównego systemu obrotu akcją, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.U. L 251 z 18.9.2012, s. 11).

(17)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 918/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego w odniesieniu do definicji, obliczania pozycji krótkich netto, pokrytych swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego, progów powodujących obowiązek zgłoszenia, progów płynności w odniesieniu do zawieszenia ograniczeń, znacznych spadków wartości instrumentów finansowych i wystąpienia niekorzystnych zdarzeń (Dz.U. L 274 z 9.10.2012, s. 1).

(18)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 919/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających metodę obliczania spadku wartości akcji płynnych i innych instrumentów finansowych, (Dz.U. L 274 z 9.10.2012, s. 16).

(19)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/97 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 918/2012 w odniesieniu do zgłaszania znacznych pozycji krótkich netto z tytułu długu państwowego (Dz.U. L 16 z 23.1.2015, s. 22).

(20)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

(21)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2011 z dnia 11 maja 2011 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s. 30).

(22)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz.U. L 146 z 31.5.2013, s. 1).

(23)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 272/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od agencji ratingowych (Dz.U. L 90 z 28.3.2012, s. 6).

(24)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 446/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących treści i formatu okresowych sprawozdań zawierających dane ratingowe, składanych przez agencje ratingowe do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Dz.U. L 140 z 30.5.2012, s. 2).

(25)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 447/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych poprzez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych dotyczących oceny zgodności metodyk sporządzania ratingów kredytowych (Dz.U. L 140 z 30.5.2012, s. 14).

(26)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 448/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących prezentacji informacji, które agencje ratingowe udostępniają w centralnym repozytorium utworzonym przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Dz.U. L 140 z 30.5.2012, s. 17).

(27)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 449/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji do celów rejestracji i certyfikacji agencji ratingowych (Dz.U. L 140 z 30.5.2012, s. 32).

(28)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 946/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do przepisów proceduralnych dotyczących grzywien nakładanych na agencje ratingowe przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, w tym przepisów dotyczących prawa do obrony i przepisów tymczasowych (Dz.U. L 282 z 16.10.2012, s. 23).

(29)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/245/UE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Brazylii za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 65).

(30)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/246/UE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Argentyny za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 68).

(31)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/247/UE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Meksyku za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 71).

(32)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/248/UE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Singapuru za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 73).

(33)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/249/UE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Hongkongu za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 76).


PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR …

z dnia …

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do Porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 31ed (decyzja Komisji 2010/C-326/07) załącznika IX do Porozumienia EOG dodaje się co następuje:

„31f.

32010 R 1092: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

właściwe organy państw EFTA uczestniczą w pracach Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS);

b)

niezależnie od przepisów Protokołu 1 do niniejszego Porozumienia, pojęcia »państwo członkowskie (państwa członkowskie)«, »właściwe organy« i »organy nadzoru« należy rozumieć jako obejmujące, poza znaczeniem nadanym im w rozporządzeniu, odpowiednio państwa EFTA oraz ich właściwe organy i organy nadzoru; Nie ma to zastosowania w odniesieniu do art. 5 ust. 2, art. 9 ust. 5 i art. 11 ust. 1 lit. c);

c)

w art. 6 ust. 2 dodaje się, co następuje:

»c)

prezesi krajowych banków centralnych państw EFTA lub, w odniesieniu do Liechtensteinu, wysokiej rangi przedstawiciel Ministerstwa Finansów;

d)

członek Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA, jeżeli jest to istotne w odniesieniu do wykonywanych przez nie zadań.

Członkowie Zarządu Głównego nieposiadający prawa głosu, o których mowa w lit. c) i d), nie uczestniczą w pracach Zarządu Głównego, kiedy może być omawiana sytuacja poszczególnych instytucji finansowych UE lub państw członkowskich.«;

d)

w art. 13 ust. 1 dodaje się następującą literę:

»i)

po jednym przedstawicielu z każdego krajowego banku centralnego państw EFTA lub, w odniesieniu do Liechtensteinu, z Ministerstwa Finansów. Przedstawiciele ci nie uczestniczą w pracach doradczego Komitetu Technicznego, kiedy może być omawiana sytuacja poszczególnych instytucji finansowych UE lub państw członkowskich.«;

e)

w art. 15 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA, krajowe banki centralne, krajowe organy nadzoru i krajowe organy statystyczne w państwach EFTA współpracują ściśle z ERRS oraz dostarczają jej wszelkich informacji koniecznych do realizacji zadań ERRS zgodnie z Porozumieniem EOG.«;

f)

w art. 16 ust. 3 po wyrazie »Komisji« dodaje się tekst »oraz w przypadku gdy adresatem jest państwo EFTA lub jeden bądź większa liczba jego krajowych organów nadzoru, Stałemu Komitetowi Państw EFTA«, a po wyrazach »Europejskim Urzędom Nadzoru« dodaje się słowa »i Urzędowi Nadzoru EFTA«;

g)

w art. 17 ust. 1 i 2 oraz w art. 18 ust. 1 po wyrazie »Radę« dodaje się tekst »oraz w przypadku gdy adresatem jest państwo EFTA lub jeden bądź większa liczba jego krajowych organów nadzoru, Stały Komitet Państw EFTA«;

h)

art. 17 ust. 3 nie ma zastosowania w odniesieniu do decyzji dotyczących zaleceń skierowanych do jednego lub większej liczby państw EFTA;

i)

w art. 18 ust. 4 po wyrazach »Europejskie Urzędy Nadzoru« dodaje się słowa »Urząd Nadzoru EFTA i Stały Komitet Państw EFTA«”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem … lub w dniu następującym po ostatniej notyfikacji dokonanej na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza (*).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG


(1)  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1.

(*)  Wskazano wymogi konstytucyjne.

Wspólna deklaracja Umawiających się Stron

do decyzji nr […] włączającej do Porozumienia EOG rozporządzenie (UE) nr 1092/2010

Umawiające się Strony zwracają uwagę, że rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 pozwala jedynie na pewien określony poziom uczestnictwa w Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego państwom, które nie są państwami członkowskimi UE. W kontekście ewentualnych przyszłych zmian rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 UE oceni, czy państwom EOG EFTA mogłoby być przyznane prawo uczestnictwa odpowiadające uczestnictwu państw EFTA należących do EOG w trzech europejskich organach nadzoru przewidziane w decyzjach Wspólnego Komitetu EOG nr…/…, rozporządzenia (UE) nr…/… oraz nr…/….


PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR …

z dnia …

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do Porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (1).

(2)

Do Porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1022/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013 (2).

(3)

Ministrowie finansów i gospodarki państw UE i EOG–EFTA w swoich konkluzjach (3) z dnia 14 października 2014 r. w sprawie włączenia rozporządzeń ustanawiających unijne Europejskie Urzędy Nadzoru do Porozumienia EOG z zadowoleniem przyjęli wyważone rozwiązanie wypracowane między Umawiającymi się Stronami, uwzględniające strukturę i cele rozporządzeń ustanawiających unijne Europejskie Urzędy Nadzoru oraz Porozumienia EOG, a także ograniczenia polityczne UE i państw EOG–EFTA.

(4)

Ministrowie finansów i gospodarki państw UE i EOG–EFTA podkreślili, że zgodnie z dwufilarową strukturą Porozumienia EOG Urząd Nadzoru EFTA będzie podejmował decyzje skierowane, odpowiednio, do właściwych organów państw EOG–EFTA lub operatorów rynku w państwach EOG–EFTA. Unijne Europejskie Urzędy Nadzoru będą miały kompetencje w zakresie wykonywania zadań o charakterze niewiążącym, takich jak przyjmowanie zaleceń i niewiążąca mediacja, również wobec właściwych organów i operatorów rynku państw EOG–EFTA. Działania po każdej ze stron będą poprzedzone, stosownie do sytuacji, konsultacjami, działaniami koordynacyjnymi lub wymianą informacji między unijnymi Europejskimi Urzędami Nadzoru a Urzędem Nadzoru EFTA.

(5)

Aby zapewnić integrację wiedzy fachowej unijnych Europejskich Urzędów Nadzoru w tym procesie oraz spójność między obydwoma filarami, poszczególne decyzje i formalne opinie Urzędu Nadzoru EFTA kierowane do co najmniej jednego właściwego organu lub operatora rynku państw EOG–EFTA będą przyjmowane na podstawie projektów przygotowywanych przez stosowny unijny Europejski Urząd Nadzoru. Pozwoli to zachować kluczowe korzyści, jakie daje nadzór przez pojedynczy organ.

(6)

Umawiające się Strony podzielają opinię, że w ramach niniejszej decyzji wdraża się porozumienie odzwierciedlone we wspomnianych konkluzjach, w związku z czym należy ją interpretować zgodnie z zasadami, które wyrażono w konkluzjach.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 31f (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010) w załączniku IX do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„31 g.

32010 R 1093: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12), w brzmieniu zmienionym:

32013 R 1022: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1022/2013 z dnia 22 października 2013 r. (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 5).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

właściwe organy państw EFTA i Urząd Nadzoru EFTA posiadają takie same prawa i obowiązki, z wyjątkiem prawa głosu, jak właściwe organy państw członkowskich UE w pracach Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zwanego dalej »Urzędem«, jego Rady Organów Nadzoru i wszystkich organów przygotowawczych Urzędu, w tym komitetów i paneli wewnętrznych, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego Porozumienia.

Nie naruszając przepisów art. 108 i 109 niniejszego Porozumienia, Urząd posiada prawo do uczestnictwa, z wyjątkiem prawa głosu, w pracach Urzędu Nadzoru EFTA i jego organów przygotowawczych, gdy Urząd Nadzoru EFTA pełni, w odniesieniu do państw EFTA, funkcje Urzędu zgodnie z niniejszym Porozumieniem.

Regulamin wewnętrzny Urzędu i Urzędu Nadzoru EFTA umożliwia pełne uczestnictwo tych Urzędów, jak również uczestnictwo właściwych organów państw EFTA w pracach drugiego Urzędu zgodnie z niniejszym Porozumieniem;

b)

niezależnie od przepisów Protokołu 1 do niniejszego Porozumienia i o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, pojęcia »państwo członkowskie (państwa członkowskie)« i »właściwe organy« należy rozumieć jako obejmujące, poza znaczeniem nadanym im w rozporządzeniu, odpowiednio państwa EFTA oraz ich właściwe organy;

c)

o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, regulamin wewnętrzny Urzędu stosuje się odpowiednio do spraw dotyczących właściwych organów i instytucji finansowych państw EFTA. W szczególności przygotowanie projektów na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA podlega takim samym procedurom wewnętrznym co przygotowanie przyjętych decyzji w sprawie podobnych kwestii dotyczących państw członkowskich UE, w tym ich właściwych organów i instytucji finansowych;

d)

o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, Urząd i Urząd Nadzoru EFTA współpracują ze sobą, wymieniają informacje i konsultują się między sobą do celów rozporządzenia, w szczególności przed podjęciem jakiegokolwiek działania.

W przypadku braku porozumienia między Urzędem a Urzędem Nadzoru EFTA w zakresie wykonywania przepisów rozporządzenia przewodniczący Urzędu i Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA, uwzględniając pilny charakter sprawy, bez zbędnej zwłoki zwołują posiedzenie w celu osiągnięcia konsensusu. Jeżeli nie zostanie osiągnięty konsensus, przewodniczący Urzędu lub Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA może zwrócić się do Umawiających się Stron o przekazanie sprawy Wspólnemu Komitetowi EOG, który rozpatrzy ją zgodnie z art. 111 niniejszego Porozumienia, który ma odpowiednio zastosowanie. Zgodnie z art. 2 decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 1/94 z dnia 8 lutego 1994 r. przyjmującej regulamin wewnętrzny Wspólnego Komitetu EOG (Dz.U. L 85 z 30.3.1994, s. 60) w nagłych przypadkach Umawiająca się Strona może zażądać natychmiastowego zwołania posiedzeń. Niezależnie od przepisów niniejszego ustępu Umawiająca się Strona może w każdej chwili z własnej inicjatywy przekazać sprawę Wspólnemu Komitetowi EOG zgodnie z art. 5 lub 111 niniejszego Porozumienia;

e)

zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do innych aktów mają zastosowanie w takim zakresie i w takiej formie, w jakich akty te zostały włączone do niniejszego Porozumienia;

f)

w odniesieniu do państw EFTA art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

»Przepisy niniejszego rozporządzenia pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Urzędu Nadzoru EFTA, w szczególności przyznanych w art. 31 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w celu zapewnienia przestrzegania postanowień Porozumienia EOG lub tego Porozumienia.«;

g)

w art. 9 ust. 5:

(i)

w odniesieniu do państw EFTA słowo »Urząd« w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w odniesieniu do państw EFTA akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

»Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.

Urząd Nadzoru EFTA dokonuje przeglądu decyzji, o której mowa w pierwszych dwóch akapitach, w odpowiednich odstępach czasu i co najmniej raz na trzy miesiące. Jeżeli decyzja nie zostanie przedłużona po trzech miesiącach, automatycznie wygasa.

Najszybciej jak to możliwe po przyjęciu decyzji, o której mowa w pierwszych dwóch akapitach, Urząd Nadzoru EFTA powiadamia Urząd o terminie wygaśnięcia. W odpowiednim terminie przed upływem okresu trzech miesięcy, o którym mowa w akapicie trzecim, Urząd przekazuje Urzędowi Nadzoru EFTA konkluzje, do których w stosownych przypadkach dołącza projekt. Urząd Nadzoru EFTA może poinformować Urząd o wszelkich zmianach, które uznaje za istotne dla przeglądu.

Państwo EFTA może zwrócić się do Urzędu Nadzoru EFTA o ponowne rozważenie jego decyzji. Urząd Nadzoru EFTA przekazuje ten wniosek do Urzędu. W takim przypadku Urząd, zgodnie z procedurą określoną w art. 44 ust. 1 akapit drugi, rozważa przygotowanie nowego projektu na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA.

W przypadku gdy Urząd zmieni lub uchyli jakąkolwiek decyzję równolegle z decyzją przyjętą przez Urząd Nadzoru EFTA, Urząd niezwłocznie przygotowuje projekt na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA.«;

h)

w art. 16 ust. 4 po słowie »Komisję« dodaje się sformułowanie », Stały Komitet Państw EFTA oraz Urząd Nadzoru EFTA«;

i)

w art. 17:

(i)

słowa »prawa Unii« otrzymują brzmienie »postanowień Porozumienia EOG«;

(ii)

w ust. 1 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(iii)

ust. 2 po słowie »Komisji« dodaje się sformułowanie », Stałego Komitetu Państw EFTA, Urzędu Nadzoru EFTA«;

(iv)

w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

»W przypadku gdy Urząd bada domniemane naruszenie postanowień Porozumienia EOG lub niezastosowanie się do nich w odniesieniu do właściwego organu państwa EFTA, informuje on Urząd Nadzoru EFTA o charakterze i celu badania, a następnie regularnie przekazuje mu aktualne informacje, które są niezbędne do tego, by Urząd Nadzoru EFTA odpowiednio wykonywał swoje zadania, o których mowa w ust. 4 i 6.«;

(v)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

»W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania zalecenia właściwy organ informuje Urząd i Urząd Nadzoru EFTA o działaniach, jakie podjął lub zamierza podjąć w celu zapewnienia przestrzegania postanowień Porozumienia EOG.«;

(vi)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

»4.   W przypadku gdy właściwy organ nie zastosuje się do postanowień Porozumienia EOG w terminie jednego miesiąca od otrzymania zalecenia Urzędu, Urząd Nadzoru EFTA może wydać formalną opinię nakładającą na właściwy organ obowiązek podjęcia działań niezbędnych do zastosowania się do postanowień Porozumienia EOG. W formalnej opinii Urzędu Nadzoru EFTA uwzględnia się zalecenie Urzędu.

Urząd Nadzoru EFTA wydaje taką formalną opinię nie później niż w ciągu trzech miesięcy od przyjęcia zalecenia. Urząd Nadzoru EFTA może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc.

Formalne opinie Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.

Właściwe organy przekazują Urzędowi i Urzędowi Nadzoru EFTA wszystkie niezbędne informacje.

5.   W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania formalnej opinii, o której mowa w ust. 4, właściwy organ informuje Urząd i Urząd Nadzoru EFTA o działaniach, jakie podjął lub zamierza podjąć, aby zastosować się do tej formalnej opinii.«;

(vii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 6 akapit pierwszy słowa »Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 TFUE« otrzymują brzmienie »Bez uszczerbku dla uprawnień Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 31 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości«, a słowo »Urząd« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(viii)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

»Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.«;

(ix)

w odniesieniu do państw EFTA art. 8 otrzymuje brzmienie:

»8.   Urząd Nadzoru EFTA co roku publikuje informacje na temat właściwych organów i instytucji finansowych państw EFTA, które nie zastosowały się do formalnych opinii lub decyzji, o których mowa w ust. 4 i 6.«;

j)

w art. 18:

(i)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 3 i 4 słowo »Urząd« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 3 i 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.«;

(iii)

w odniesieniu do państw EFTA słowa »Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 TFUE« w ust. 4 otrzymują brzmienie »Bez uszczerbku dla uprawnień Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 31 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości«;

k)

w art. 19:

(i)

w ust. 1 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 3 po słowach »ze skutkami wiążącymi dla zainteresowanych właściwych organów« dodaje się słowa »w państwach członkowskich UE«;

(iii)

w ust. 3 dodaje się akapity w brzmieniu:

»Jeżeli chodzi wyłącznie o właściwe organy państw EFTA oraz gdy takie organy nie osiągną porozumienia w fazie postępowania pojednawczego, o którym mowa w ust. 2, Urząd Nadzoru EFTA może w celu rozstrzygnięcia sporu podjąć decyzję zobowiązującą te organy do podjęcia określonych działań lub do powstrzymania się od podejmowania działań, ze skutkami wiążącymi dla zainteresowanych właściwych organów, aby zapewnić zgodność z Porozumieniem EOG.

Jeżeli chodzi wyłącznie o właściwe organy co najmniej jednego państwa członkowskiego UE lub co najmniej jednego państwa EFTA oraz gdy takie organy nie osiągną porozumienia w fazie postępowania pojednawczego, o którym mowa w ust. 2, Urząd i Urząd Nadzoru EFTA mogą w celu rozstrzygnięcia sporu podjąć decyzję zobowiązującą właściwe organy odpowiednio zainteresowanych państw członkowskich UE i państw EFTA do podjęcia określonych działań lub do powstrzymania się od podejmowania działań, ze skutkami wiążącymi dla zainteresowanych właściwych organów, aby zapewnić zgodność z Porozumieniem EOG.

Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.«;

(iv)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 4 słowa »Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 TFUE« otrzymują brzmienie »Bez uszczerbku dla uprawnień Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 31 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości«, słowo »Urząd« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«, a słowa »prawa Unii« otrzymują brzmienie »Porozumienia EOG«;

(v)

w ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.«;

l)

w art. 20 dodaje się akapity w brzmieniu:

»Jeżeli chodzi wyłącznie o właściwe organy państw EFTA, Urząd Nadzoru EFTA może podjąć decyzję zgodnie z art. 19 ust. 3 i 4.

Jeżeli chodzi o właściwe organy co najmniej jednego państwa członkowskiego UE lub co najmniej jednego państwa EFTA, Urząd – odpowiednio Urząd Nadzoru EFTA – może przyjąć decyzję zgodnie z art. 19 ust. 3 i 4.

Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez, odpowiednio, Urząd, Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) lub Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA. Odpowiednio Urząd, Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) i Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) osiągają, zgodnie z art. 56, wspólne stanowiska i przyjmują decyzje lub projekty równolegle.«;

m)

w art. 21 ust. 4 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

n)

w art. 22 ust. 1a po słowie »Komisję« dodaje się sformułowanie »oraz Urząd Nadzoru EFTA i Stały Komitet Państw EFTA«, a w art. 31 lit. d) po słowie »Komisji« dodaje się sformułowanie »oraz Urzędu Nadzoru EFTA i Stałego Komitetu Państw EFTA«;

o)

w art. 22 ust. 4 i art. 34 ust. 1 po słowach »Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji« dodaje się słowa, »Urzędu Nadzoru EFTA lub Stałego Komitetu Państw EFTA«;

p)

w art. 32 ust. 3a w odniesieniu do państw EFTA:

(i)

słowa »Urząd może wymagać« otrzymują brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA może wymagać«;

(ii)

przed słowami »może w nich uczestniczyć« dodaje się słowa »Urząd i Urząd Nadzoru EFTA«;

(iii)

dodaje się akapit w brzmieniu:

»Wnioski Urzędu Nadzoru EFTA na podstawie niniejszego ustępu są składane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.«;

q)

w art. 35 ust. 5 słowa, »krajowego banku centralnego« nie mają zastosowania do Liechtensteinu;

r)

w art. 36 ust. 5 po słowie »Komisję« dodaje się słowa »i Urząd Nadzoru EFTA«;

s)

w art. 38 w odniesieniu do państw EFTA:

(i)

słowa »Urząd«, »Urzędu«, »Urząd i Komisję«, »Urząd, Komisję« oraz »Komisję i Urząd« otrzymują brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA« i »Urzędu Nadzoru EFTA«;

(ii)

słowo »Rada« otrzymuje brzmienie »Stały Komitet Państw EFTA«;

(iii)

w ust. 2 po akapicie czwartym dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie przekazuje Urzędowi i Komisji powiadomienie zainteresowanego państwa EFTA. Urząd Nadzoru EFTA podejmuje decyzję o utrzymaniu, zmianie lub uchyleniu decyzji na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.«;

(iv)

w ust. 3 po akapicie trzecim dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie przekazuje Urzędowi, Komisji i Radzie powiadomienie państwa EFTA.«;

(v)

w ust. 4 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie przekazuje Urzędowi, Komisji i Radzie powiadomienie państwa EFTA.«;

(vi)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

»6.   Jeżeli w sprawie objętej zakresem stosowania art. 19 ust. 3, odpowiednio w związku z art. 20, i dotyczącej sporu, w którym uczestniczą również właściwe organy co najmniej jednego państwa EFTA, decyzja zostaje zawieszona lub traci moc zgodnie z niniejszym artykułem, jakakolwiek równoległa decyzja Urzędu Nadzoru EFTA w danej sprawie również zostaje zawieszona lub traci moc.

Jeżeli w takich sprawach Urząd zmieni lub uchyli swoją decyzję, Urząd niezwłocznie przygotowuje projekt na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA.«;

t)

w art. 39:

(i)

w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Przygotowując projekt na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, Urząd powiadamia Urząd Nadzoru EFTA, wyznaczając termin, w którym Urząd Nadzoru EFTA może zezwolić na wyrażenie swojej opinii w danej sprawie jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, w tym właściwemu organowi, będącym adresatem decyzji, która ma zostać podjęta, w pełni uwzględniając pilny charakter sprawy, jej złożoność i potencjalne skutki.«;

(ii)

w ust. 4 dodaje się akapity w brzmieniu:

»W przypadku gdy Urząd Nadzoru EFTA podjął decyzję na mocy art. 18 ust. 3 lub 4, dokonuje jej przeglądu w odpowiednich odstępach czasu. Urząd Nadzoru EFTA informuje Urząd o zbliżających się przeglądach oraz zmianach, które są istotne dla przeglądu.

Urząd Nadzoru EFTA podejmuje decyzję o zmianie lub uchyleniu decyzji na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd. W odpowiednim terminie przed planowanym przeglądem Urząd przekazuje Urzędowi Nadzoru EFTA konkluzje, do których w stosownych przypadkach dołącza projekt.«;

(iii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 5 słowa »decyzje podejmowane« zastępuje się słowami »decyzje podejmowane przez Urząd lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

u)

w art. 40 ust. 1:

(i)

w lit. b) po słowach »państwach członkowskich« dodaje się tekst w brzmieniu:

»oraz nieposiadający prawa głosu szef krajowego organu publicznego właściwego w zakresie nadzoru nad instytucjami kredytowymi w poszczególnych państwach EFTA,«;

(ii)

w lit. f) po słowach »Urzędów Nadzoru« dodaje się słowa »oraz Urzędu Nadzoru EFTA«;

v)

w art. 43:

(i)

w ust. 2 po słowie »decyzje« dodaje się słowa », przygotowuje projekty na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 4 i 6 po słowie »Rady« dodaje się słowa »Urzędu Nadzoru EFTA, Stałego Komitetu Państw EFTA«;

w)

w art. 44:

(i)

w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Przepisy niniejszego ustępu mają odpowiednio zastosowanie do projektów przygotowanych na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA na mocy odpowiednich przepisów niniejszego rozporządzenia.«;

(ii)

w ust. 4 po słowach »dyrektora wykonawczego« dodaje się słowa »oraz przedstawiciela Urzędu Nadzoru EFTA«;

(iii)

w ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Członkowie Rady Organów Nadzoru państw EFTA zgodnie z 40 ust. 1 lit. b) są uprawnieni do uczestnictwa w dyskusjach z udziałem Rady Organów Nadzoru dotyczących poszczególnych instytucji finansowych.«.

x)

w art. 57 ust. 2 po słowach »państwa członkowskiego« dodaje się tekst w brzmieniu:

», a także jeden przedstawiciel wysokiego szczebla właściwego organu z każdego państwa EFTA oraz jeden przedstawiciel Urzędu Nadzoru EFTA.«;

y)

w art. 60 ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeżeli odwołanie dotyczy decyzji Urzędu przyjętej na mocy art. 19, odpowiednio w związku z art. 20, w przypadku gdy w sporze uczestniczą również właściwe organy co najmniej jednego państwa EFTA, Komisja Odwoławcza wzywa właściwy organ państwa EFTA uczestniczący w sporze do złożenia, w określonym terminie, uwag do pism pochodzących od stron postępowania odwoławczego. Właściwy organ państwa EFTA uczestniczący w sporze jest uprawniony do ustnego przedstawienia swojego stanowiska.«;

z)

w art. 62 ust. 1 lit. a) dodaje się akapity w brzmieniu:

»Krajowe organy publiczne państw EFTA wnoszą wkład finansowy do budżetu Urzędu zgodnie z przepisami niniejszej litery.

Na potrzeby ustalenia obowiązkowych składek uiszczanych przez krajowe organy publiczne państw EFTA właściwe w zakresie nadzoru nad instytucjami finansowymi na mocy przepisów niniejszej litery, waga każdego państwa EFTA jest następująca:

 

Islandia: 2

 

Liechtenstein: 1

 

Norwegia: 7«;

za)

w art. 67 dodaje się tekst w brzmieniu:

»Państwa EFTA stosują Protokół (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i TFUE w odniesieniu do Urzędu i jego personelu.«;

zb)

w art. 68 dodaje się ustęp w brzmieniu:

»5.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 82 ust. 3 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich obywatele państw EFTA korzystający z pełnych praw jako obywatele swoich krajów mogą być zatrudniani na podstawie umowy przez Dyrektora Wykonawczego Urzędu.

W drodze odstępstwa od przepisów art. 12 ust. 2 lit. e), art. 82 ust. 3 lit. e) i art. 85 ust. 3 warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich języki, o których mowa w art. 129 ust. 1 Porozumienia EOG, są uznawane przez Urząd, w odniesieniu do jego personelu, za języki Unii, o których mowa w art. 55 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.«;

zc)

w art. 72 dodaje się ustęp w brzmieniu:

»4.   Do celów stosowania niniejszego rozporządzenia rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ma zastosowanie do właściwych organów państw EFTA w odniesieniu do dokumentów przygotowanych przez Urząd.«”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1022/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Umawiające się Strony dokonują przeglądu ram ustanowionych na mocy niniejszej decyzji oraz decyzji [nr …/… [ERRS], nr …/… [EIOPA] i nr…/… [ESMA]] najpóźniej do końca roku [pięć lat od wejścia w życie niniejszej decyzji] w celu zagwarantowania, że będą one nadal zapewniały skuteczne i jednolite stosowanie wspólnych zasad i nadzoru w całym EOG.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem … [należy wpisać dzień następujący po jej przyjęciu] lub w dniu następującym po ostatniej notyfikacji dokonanej na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza (*).

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG


(1)  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.

(2)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 5.

(3)  Konkluzje Rady dotyczące ministrów finansów i gospodarki państw UE i EOG–EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(*)  Wskazano wymogi konstytucyjne.

Wspólna deklaracja Umawiających się Stron

do decyzji nr […] włączającej do Porozumienia EOG rozporządzenie (UE) nr 1093/2010

[do przyjęcia wraz z decyzją i opublikowania w Dz.U.]

Zgodnie z art. 1 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, zmienionego rozporządzeniem (UE) nr 1022/2013, Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego), zwany dalej „Urzędem”, będzie działał niezależnie, obiektywnie i w sposób niedyskryminujący, mając na względzie wyłącznie interesy Unii. W następstwie włączenia rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 do Porozumienia EOG właściwe organy państw EFTA posiadają takie same prawa, z wyjątkiem prawa głosu, jak właściwe organy państw członkowskich UE w pracach Urzędu.

W związku z powyższym oraz w pełnym poszanowaniu niezależności Urzędu Umawiające się Strony Porozumienia EOG podzielają opinię, że Urząd, działając zgodnie z postanowieniami Porozumienia EOG, będzie działał we wspólnym interesie wszystkich Umawiających się Stron Porozumienia EOG.


PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR …

z dnia …

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do Porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (1).

(2)

Ministrowie finansów i gospodarki państw UE i EOG–EFTA w swoich konkluzjach (2) z dnia 14 października 2014 r. w sprawie włączenia rozporządzeń ustanawiających unijne Europejskie Urzędy Nadzoru do Porozumienia EOG z zadowoleniem przyjęli wyważone rozwiązanie wypracowane między Umawiającymi się Stronami, uwzględniające strukturę i cele rozporządzeń ustanawiających unijne Europejskie Urzędy Nadzoru oraz Porozumienia EOG, a także ograniczenia polityczne UE i państw EOG–EFTA.

(3)

Ministrowie finansów i gospodarki państw UE i EOG–EFTA podkreślili, że zgodnie z dwufilarową strukturą Porozumienia EOG Urząd Nadzoru EFTA będzie podejmował decyzje skierowane, odpowiednio, do właściwych organów państw EOG–EFTA lub operatorów rynku w państwach EOG–EFTA. Unijne Europejskie Urzędy Nadzoru będą miały kompetencje w zakresie wykonywania zadań o charakterze niewiążącym, takich jak przyjmowanie zaleceń i niewiążąca mediacja, również wobec właściwych organów i operatorów rynku państw EOG–EFTA. Działania po każdej ze stron będą poprzedzone, stosownie do sytuacji, konsultacjami, działaniami koordynacyjnymi lub wymianą informacji między unijnymi Europejskimi Urzędami Nadzoru a Urzędem Nadzoru EFTA.

(4)

Aby zapewnić integrację wiedzy fachowej unijnych Europejskich Urzędów Nadzoru w tym procesie oraz spójność między obydwoma filarami, poszczególne decyzje i formalne opinie Urzędu Nadzoru EFTA kierowane do co najmniej jednego właściwego organu lub operatora rynku państw EOG–EFTA będą przyjmowane na podstawie projektów przygotowywanych przez stosowny unijny Europejski Urząd Nadzoru. Pozwoli to zachować kluczowe korzyści, jakie daje nadzór przez pojedynczy organ.

(5)

Umawiające się Strony podzielają opinię, że w ramach niniejszej decyzji wdraża się porozumienie odzwierciedlone we wspomnianych konkluzjach, w związku z czym należy ją interpretować zgodnie z zasadami, które wyrażono w konkluzjach.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 31 g (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010) w załączniku IX do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

„31h.

32010 R 1094: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

właściwe organy państw EFTA i Urząd Nadzoru EFTA posiadają takie same prawa i obowiązki, z wyjątkiem prawa głosu, jak właściwe organy państw członkowskich UE w pracach Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zwanego dalej »Urzędem«, jego Rady Organów Nadzoru i wszystkich organów przygotowawczych Urzędu, w tym komitetów i paneli wewnętrznych, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego Porozumienia.

Nie naruszając przepisów art. 108 i 109 niniejszego Porozumienia, Urząd posiada prawo do uczestnictwa, z wyjątkiem prawa głosu, w pracach Urzędu Nadzoru EFTA i jego organów przygotowawczych, gdy Urząd Nadzoru EFTA pełni, w odniesieniu do państw EFTA, funkcje Urzędu zgodnie z niniejszym Porozumieniem.

Regulamin wewnętrzny Urzędu i Urzędu Nadzoru EFTA umożliwia pełne uczestnictwo tych Urzędów, jak również uczestnictwo właściwych organów państw EFTA w pracach drugiego Urzędu zgodnie z niniejszym Porozumieniem;

b)

niezależnie od przepisów Protokołu 1 do niniejszego Porozumienia i o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, pojęcia »państwo członkowskie (państwa członkowskie)« i »właściwe organy« należy rozumieć jako obejmujące, poza znaczeniem nadanym im w rozporządzeniu, odpowiednio państwa EFTA oraz ich właściwe organy;

c)

Jeżeli w niniejszej umowie nie przewidziano inaczej, regulamin wewnętrzny Urzędu stosuje się odpowiednio do spraw dotyczących właściwych organów i instytucji finansowych państw EFTA. W szczególności przygotowanie projektów na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA podlega takim samym procedurom wewnętrznym co przygotowanie przyjętych decyzji w sprawie podobnych kwestii dotyczących państw członkowskich UE, w tym ich właściwych organów i instytucji finansowych;

d)

o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, Urząd i Urząd Nadzoru EFTA współpracują ze sobą, wymieniają informacje i konsultują się między sobą do celów rozporządzenia, w szczególności przed podjęciem jakiegokolwiek działania.

W przypadku braku porozumienia między Urzędem a Urzędem Nadzoru EFTA w zakresie wykonywania przepisów rozporządzenia przewodniczący Urzędu i Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA, uwzględniając pilny charakter sprawy, bez zbędnej zwłoki zwołują posiedzenie w celu osiągnięcia konsensusu. Jeżeli nie zostanie osiągnięty konsensus, przewodniczący Urzędu lub Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA może zwrócić się do Umawiających się Stron o przekazanie sprawy Wspólnemu Komitetowi EOG, który rozpatrzy ją zgodnie z art. 111 niniejszego Porozumienia, który ma odpowiednio zastosowanie. Zgodnie z art. 2 decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 1/94 z dnia 8 lutego 1994 r. przyjmującej regulamin wewnętrzny Wspólnego Komitetu EOG (Dz.U. L 85 z 30.3.1994, s. 60) w nagłych przypadkach Umawiająca się Strona może zażądać natychmiastowego zwołania posiedzeń. Niezależnie od przepisów niniejszego ustępu Umawiająca się Strona może w każdej chwili z własnej inicjatywy przekazać sprawę Wspólnemu Komitetowi EOG zgodnie z art. 5 lub 111 niniejszego Porozumienia;

e)

zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do innych aktów mają zastosowanie w takim zakresie i w takiej formie, w jakich akty te zostały włączone do niniejszego Porozumienia;

f)

w art. 1 w odniesieniu do państw EFTA:

(i)

w ust. 4 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

»Przepisy niniejszego rozporządzenia pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Urzędu Nadzoru EFTA, w szczególności przyznanych w art. 31 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w celu zapewnienia przestrzegania postanowień Porozumienia EOG lub tego Porozumienia.«;

g)

w art. 9 ust. 5:

(i)

w odniesieniu do państw EFTA słowo »Urząd« w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w odniesieniu do państw EFTA akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

»Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.

Urząd Nadzoru EFTA dokonuje przeglądu decyzji, o której mowa w pierwszych dwóch akapitach, w odpowiednich odstępach czasu i co najmniej raz na trzy miesiące. Jeżeli decyzja nie zostanie przedłużona po trzech miesiącach, automatycznie wygasa.

Najszybciej jak to możliwe po przyjęciu decyzji, o której mowa w pierwszych dwóch akapitach, Urząd Nadzoru EFTA powiadamia Urząd o terminie wygaśnięcia. W odpowiednim terminie przed upływem okresu trzech miesięcy, o którym mowa w akapicie trzecim, Urząd przekazuje Urzędowi Nadzoru EFTA konkluzje, do których w stosownych przypadkach dołącza projekt. Urząd Nadzoru EFTA może poinformować Urząd o wszelkich zmianach, które uznaje za istotne dla przeglądu.

Państwo EFTA może zwrócić się do Urzędu Nadzoru EFTA o ponowne rozważenie jego decyzji. Urząd Nadzoru EFTA przekazuje ten wniosek do Urzędu. W takim przypadku Urząd, zgodnie z procedurą określoną w art. 44 ust. 1 akapit drugi, rozważa przygotowanie nowego projektu na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA.

W przypadku gdy Urząd zmieni lub uchyli jakąkolwiek decyzję równolegle z decyzją przyjętą przez Urząd Nadzoru EFTA, Urząd niezwłocznie przygotowuje projekt na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA.«;

h)

w art. 16 ust. 4 po słowie »Komisję« dodaje się sformułowanie », Stały Komitet Państw EFTA oraz Urząd Nadzoru EFTA«;

i)

w art. 17:

(i)

słowa »prawa Unii« otrzymują brzmienie »postanowień Porozumienia EOG«;

(ii)

w ust. 1 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(iii)

ust. 2 po słowie »Komisji« dodaje się sformułowanie », Stałego Komitetu Państw EFTA, Urzędu Nadzoru EFTA«;

(iv)

w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

»W przypadku gdy Urząd bada domniemane naruszenie postanowień Porozumienia EOG lub niezastosowanie się do nich w odniesieniu do właściwego organu państwa EFTA, informuje on Urząd Nadzoru EFTA o charakterze i celu badania, a następnie regularnie przekazuje mu aktualne informacje, które są niezbędne do tego, by Urząd Nadzoru EFTA odpowiednio wykonywał swoje zadania, o których mowa w ust. 4 i 6.«;

(v)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

»W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania zalecenia właściwy organ informuje Urząd i Urząd Nadzoru EFTA o działaniach, jakie podjął lub zamierza podjąć w celu zapewnienia przestrzegania postanowień Porozumienia EOG.«;

(vi)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

»4.   W przypadku gdy właściwy organ nie zastosuje się do postanowień Porozumienia EOG w terminie jednego miesiąca od otrzymania zalecenia Urzędu, Urząd Nadzoru EFTA może wydać formalną opinię nakładającą na właściwy organ obowiązek podjęcia działań niezbędnych do zastosowania się do postanowień Porozumienia EOG. W formalnej opinii Urzędu Nadzoru EFTA uwzględnia się zalecenie Urzędu.

Urząd Nadzoru EFTA wydaje taką formalną opinię nie później niż w ciągu trzech miesięcy od przyjęcia zalecenia. Urząd Nadzoru EFTA może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc.

Formalne opinie Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.

Właściwe organy przekazują Urzędowi i Urzędowi Nadzoru EFTA wszystkie niezbędne informacje.

5.   W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania formalnej opinii, o której mowa w ust. 4, właściwy organ informuje Urząd i Urząd Nadzoru EFTA o działaniach, jakie podjął lub zamierza podjąć, aby zastosować się do tej formalnej opinii.«;

(vii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 6 akapit pierwszy słowa »Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 TFUE« otrzymują brzmienie »Bez uszczerbku dla uprawnień Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 31 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości«, a słowo »Urząd« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(viii)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

»Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.«;

(ix)

w odniesieniu do państw EFTA art. 8 otrzymuje brzmienie:

»8.   Urząd Nadzoru EFTA co roku publikuje informacje na temat właściwych organów i instytucji finansowych państw EFTA, które nie zastosowały się do formalnych opinii lub decyzji, o których mowa w ust. 4 i 6.«;

j)

w art. 18:

(i)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 3 i 4 słowo »Urząd« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 3 i 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.«;

(iii)

w odniesieniu do państw EFTA słowa »Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 TFUE« w ust. 4 otrzymują brzmienie »Bez uszczerbku dla uprawnień Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 31 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości«;

k)

w artykule 19:

(i)

w ust. 1 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 3 po słowach »ze skutkami wiążącymi dla zainteresowanych właściwych organów« dodaje się słowa »w państwach członkowskich UE«;

(iii)

w ust. 3 dodaje się akapity w brzmieniu:

»Jeżeli chodzi wyłącznie o właściwe organy państw EFTA oraz gdy takie organy nie osiągną porozumienia w fazie postępowania pojednawczego, o którym mowa w ust. 2, Urząd Nadzoru EFTA może w celu rozstrzygnięcia sporu podjąć decyzję zobowiązującą te organy do podjęcia określonych działań lub do powstrzymania się od podejmowania działań, ze skutkami wiążącymi dla zainteresowanych właściwych organów, aby zapewnić zgodność z Porozumieniem EOG.

Jeżeli chodzi wyłącznie o właściwe organy co najmniej jednego państwa członkowskiego UE lub co najmniej jednego państwa EFTA oraz gdy takie organy nie osiągną porozumienia w fazie postępowania pojednawczego, o którym mowa w ust. 2, Urząd i Urząd Nadzoru EFTA mogą w celu rozstrzygnięcia sporu podjąć decyzję zobowiązującą właściwe organy odpowiednio zainteresowanych państw członkowskich UE i państw EFTA do podjęcia określonych działań lub do powstrzymania się od podejmowania działań, ze skutkami wiążącymi dla zainteresowanych właściwych organów, aby zapewnić zgodność z Porozumieniem EOG.

Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.«;

(iv)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 4 słowa »Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 TFUE« otrzymują brzmienie »Bez uszczerbku dla uprawnień Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 31 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości«, słowo »Urząd« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«, a słowa »prawa Unii« otrzymują brzmienie »Porozumienia EOG«;

(v)

w ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.«;

l)

w art. 20 dodaje się akapity w brzmieniu:

»Jeżeli chodzi wyłącznie o właściwe organy państw EFTA, Urząd Nadzoru EFTA może podjąć decyzję zgodnie z art. 19 ust. 3 i 4.

Jeżeli chodzi o właściwe organy co najmniej jednego państwa członkowskiego UE lub co najmniej jednego państwa EFTA, Urząd – odpowiednio Urząd Nadzoru EFTA – może przyjąć decyzję zgodnie z art. 19 ust. 3 i 4.

Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez, odpowiednio, Urząd, Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) lub Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA. Odpowiednio Urząd, Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) i Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) osiągają, zgodnie z art. 56, wspólne stanowiska i przyjmują decyzje lub projekty równolegle.«;

m)

w art. 21 ust. 4 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

n)

w art. 22 ust. 4 i art. 34 ust. 1 po słowach »Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji« dodaje się słowa », Urzędu Nadzoru EFTA lub Stałego Komitetu Państw EFTA«;

o)

w art. 35 ust. 5 słowa », krajowego banku centralnego« nie mają zastosowania do Liechtensteinu;

p)

w art. 38 w odniesieniu do państw EFTA:

(i)

słowa »Urząd«, »Urzędu«, »Urząd i Komisję«, »Urząd, Komisję« oraz »Komisję i Urząd« otrzymują brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA« i »Urzędu Nadzoru EFTA«;

(ii)

słowo »Rada« otrzymuje brzmienie »Stały Komitet Państw EFTA«;

(iii)

w ust. 2 po akapicie czwartym dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie przekazuje Urzędowi i Komisji powiadomienie zainteresowanego państwa EFTA. Urząd Nadzoru EFTA podejmuje decyzję o utrzymaniu, zmianie lub uchyleniu decyzji na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.«;

(iv)

w ust. 3 po akapicie trzecim dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie przekazuje Urzędowi, Komisji i Radzie powiadomienie państwa EFTA.«;

(v)

w ust. 4 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie przekazuje Urzędowi, Komisji i Radzie powiadomienie państwa EFTA.«;

(vi)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

»6.   Jeżeli w sprawie objętej zakresem stosowania art. 19 ust. 3, odpowiednio w związku z art. 20, i dotyczącej sporu, w którym uczestniczą również właściwe organy co najmniej jednego państwa EFTA, decyzja zostaje zawieszona lub traci moc zgodnie z niniejszym artykułem, jakakolwiek równoległa decyzja Urzędu Nadzoru EFTA w danej sprawie również zostaje zawieszona lub traci moc.

Jeżeli w takich sprawach Urząd zmieni lub uchyli swoją decyzję, Urząd niezwłocznie przygotowuje projekt na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA.«;

q)

w artykule 39:

(i)

w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Przygotowując projekt na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, Urząd powiadamia Urząd Nadzoru EFTA, wyznaczając termin, w którym Urząd Nadzoru EFTA może zezwolić na wyrażenie swojej opinii w danej sprawie jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, w tym właściwemu organowi, będącym adresatem decyzji, która ma zostać podjęta, w pełni uwzględniając pilny charakter sprawy, jej złożoność i potencjalne skutki.«;

(ii)

w ust. 4 dodaje się akapity w brzmieniu:

»W przypadku gdy Urząd Nadzoru EFTA podjął decyzję na mocy art. 18 ust. 3 lub 4, dokonuje jej przeglądu w odpowiednich odstępach czasu. Urząd Nadzoru EFTA informuje Urząd o zbliżających się przeglądach oraz zmianach, które są istotne dla przeglądu.

Urząd Nadzoru EFTA podejmuje decyzję o zmianie lub uchyleniu decyzji na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd. W odpowiednim terminie przed planowanym przeglądem Urząd przekazuje Urzędowi Nadzoru EFTA konkluzje, do których w stosownych przypadkach dołącza projekt.«;

(iii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 5 słowa »decyzje podejmowane« zastępuje się słowami »decyzje podejmowane przez Urząd lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

r)

w art. 40 ust. 1:

(i)

w lit. b) po słowach »państwach członkowskich« dodaje się tekst w brzmieniu:

»oraz nieposiadający prawa głosu szef krajowego organu publicznego właściwego w zakresie nadzoru nad instytucjami finansowymi w poszczególnych państwach EFTA,«;

(ii)

w lit. e) po słowach »Urzędów Nadzoru« dodaje się słowa »oraz Urzędu Nadzoru EFTA«;

s)

w artykule 43:

(i)

w ust. 2 po słowie »decyzje« dodaje się słowa », przygotowuje projekty na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 4 i 6 po słowie »Rady« dodaje się słowa »Urzędu Nadzoru EFTA, Stałego Komitetu Państw EFTA«;

t)

w artykule 44:

(i)

w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Przepisy niniejszego ustępu mają odpowiednio zastosowanie do projektów przygotowanych na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA na mocy odpowiednich przepisów niniejszego rozporządzenia.«;

(ii)

w ust. 4 po słowach »dyrektora wykonawczego« dodaje się słowa »oraz przedstawiciela Urzędu Nadzoru EFTA«;

(iii)

w ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Członkowie Rady Organów Nadzoru państw EFTA zgodnie z 40 ust. 1 lit. b) są uprawnieni do uczestnictwa w dyskusjach z udziałem Rady Organów Nadzoru dotyczących poszczególnych instytucji finansowych.«;

u)

w art. 57 ust. 2 po słowach »państwa członkowskiego« dodaje się tekst w brzmieniu:

», a także jeden przedstawiciel wysokiego szczebla właściwego organu z każdego państwa EFTA oraz jeden przedstawiciel Urzędu Nadzoru EFTA.«;

v)

w art. 60 ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeżeli odwołanie dotyczy decyzji Urzędu przyjętej na mocy art. 19, odpowiednio w związku z art. 20, w przypadku gdy w sporze uczestniczą również właściwe organy co najmniej jednego państwa EFTA, Komisja Odwoławcza wzywa właściwy organ państwa EFTA uczestniczący w sporze do złożenia, w określonym terminie, uwag do pism pochodzących od stron postępowania odwoławczego. Właściwy organ państwa EFTA uczestniczący w sporze jest uprawniony do ustnego przedstawienia swojego stanowiska.«;

w)

w art. 62 ust. 1 lit. a) dodaje się akapity w brzmieniu:

»Krajowe organy publiczne państw EFTA wnoszą wkład finansowy do budżetu Urzędu zgodnie z przepisami niniejszej litery.

Na potrzeby ustalenia obowiązkowych składek uiszczanych przez krajowe organy publiczne państw EFTA właściwe w zakresie nadzoru nad instytucjami finansowymi na mocy przepisów niniejszej litery, waga każdego państwa EFTA jest następująca:

 

Islandia: 2

 

Liechtenstein: 1

 

Norwegia: 7«;

x)

w art. 67 dodaje się tekst w brzmieniu:

»Państwa EFTA stosują Protokół (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i TFUE w odniesieniu do Urzędu i jego personelu.«;

y)

w art. 68 dodaje się ustęp w brzmieniu:

»5.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 82 ust. 3 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich obywatele państw EFTA korzystający z pełnych praw jako obywatele swoich krajów mogą być zatrudniani na podstawie umowy przez Dyrektora Wykonawczego Urzędu.

W drodze odstępstwa od przepisów art. 12 ust. 2 lit. e), art. 82 ust. 3 lit. e) i art. 85 ust. 3 warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich języki, o których mowa w art. 129 ust. 1 Porozumienia EOG, są uznawane przez Urząd, w odniesieniu do jego personelu, za języki Unii, o których mowa w art. 55 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.«;

z)

w art. 72 dodaje się ustęp w brzmieniu:

»4.   Do celów stosowania niniejszego rozporządzenia rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ma zastosowanie do właściwych organów państw EFTA w odniesieniu do dokumentów przygotowanych przez Urząd.«”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Umawiające się Strony dokonują przeglądu ram ustanowionych na mocy niniejszej decyzji oraz decyzji [nr …/… [ERRS], nr …/… [EUNB] i nr…/… [ESMA]] najpóźniej do końca roku [pięć lat od wejścia w życie niniejszej decyzji] w celu zagwarantowania, że będą one nadal zapewniały skuteczne i jednolite stosowanie wspólnych zasad i nadzoru w całym EOG.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem … lub w dniu następującym po ostatniej notyfikacji dokonanej na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza (*).

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG


(1)  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.

(2)  Konkluzje Rady dotyczące ministrów finansów i gospodarki państw UE i EOG–EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Wskazano wymogi konstytucyjne.]

Wspólna deklaracja Umawiających się Stron

do decyzji nr […] włączającej do Porozumienia EOG rozporządzenie (UE) nr 1094/2010

[do przyjęcia wraz z decyzją i opublikowania w Dz.U.]

Zgodnie z art. 1 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zwany dalej „Urzędem”, będzie działał niezależnie, obiektywnie i w sposób niedyskryminujący, mając na względzie wyłącznie interesy Unii. W następstwie włączenia niniejszego rozporządzenia do Porozumienia EOG właściwe organy państw EFTA posiadają takie same prawa, z wyjątkiem prawa głosu, jak właściwe organy państw członkowskich UE w pracach Urzędu.

W związku z powyższym oraz w pełnym poszanowaniu niezależności Urzędu Umawiające się Strony Porozumienia EOG podzielają opinię, że Urząd, działając zgodnie z postanowieniami Porozumienia EOG, będzie działał we wspólnym interesie wszystkich Umawiających się Stron Porozumienia EOG.


PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR …

z dnia …

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do Porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (1).

(2)

Ministrowie finansów i gospodarki państw UE i EOG–EFTA w swoich konkluzjach (2) z dnia 14 października 2014 r. w sprawie włączenia rozporządzeń ustanawiających unijne Europejskie Urzędy Nadzoru do Porozumienia EOG z zadowoleniem przyjęli wyważone rozwiązanie wypracowane między Umawiającymi się Stronami, uwzględniające strukturę i cele rozporządzeń ustanawiających unijne Europejskie Urzędy Nadzoru oraz Porozumienia EOG, a także ograniczenia polityczne UE i państw EOG–EFTA.

(3)

Ministrowie finansów i gospodarki państw UE i EOG–EFTA podkreślili, że zgodnie z dwufilarową strukturą Porozumienia EOG Urząd Nadzoru EFTA będzie podejmował decyzje skierowane, odpowiednio, do właściwych organów państw EOG–EFTA lub operatorów rynku w państwach EOG–EFTA. Unijne Europejskie Urzędy Nadzoru będą miały kompetencje w zakresie wykonywania zadań o charakterze niewiążącym, takich jak przyjmowanie zaleceń i niewiążąca mediacja, również wobec właściwych organów i operatorów rynku państw EOG–EFTA. Działania po każdej ze stron będą poprzedzone, stosownie do sytuacji, konsultacjami, działaniami koordynacyjnymi lub wymianą informacji między unijnymi Europejskimi Urzędami Nadzoru a Urzędem Nadzoru EFTA.

(4)

Aby zapewnić integrację wiedzy fachowej unijnych Europejskich Urzędów Nadzoru w tym procesie oraz spójność między obydwoma filarami, poszczególne decyzje i formalne opinie Urzędu Nadzoru EFTA kierowane do co najmniej jednego właściwego organu lub operatora rynku państw EOG–EFTA będą przyjmowane na podstawie projektów przygotowywanych przez stosowny unijny Europejski Urząd Nadzoru. Pozwoli to zachować kluczowe korzyści, jakie daje nadzór przez pojedynczy organ.

(5)

Umawiające się Strony podzielają opinię, że w ramach niniejszej decyzji wdraża się porozumienie odzwierciedlone we wspomnianych konkluzjach, w związku z czym należy ją interpretować zgodnie z zasadami, które wyrażono w konkluzjach.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 31h (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010) w załączniku IX do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„31i.

32010 R 1095: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

Właściwe organy państw EFTA i Urząd Nadzoru EFTA posiadają takie same prawa i obowiązki, z wyjątkiem prawa głosu, jak właściwe organy państw członkowskich UE w pracach Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zwanego dalej »Urzędem«, jego Rady Organów Nadzoru i wszystkich organów przygotowawczych Urzędu, w tym komitetów i paneli wewnętrznych, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego Porozumienia.

Nie naruszając przepisów art. 108 i 109 niniejszego Porozumienia, Urząd posiada prawo do uczestnictwa, z wyjątkiem prawa głosu, w pracach Urzędu Nadzoru EFTA i jego organów przygotowawczych, gdy Urząd Nadzoru EFTA pełni, w odniesieniu do państw EFTA, funkcje Urzędu zgodnie z niniejszym Porozumieniem.

Regulamin wewnętrzny Urzędu i Urzędu Nadzoru EFTA umożliwia pełne uczestnictwo tych Urzędów, jak również uczestnictwo właściwych organów państw EFTA w pracach drugiego Urzędu zgodnie z niniejszym Porozumieniem.

b)

Niezależnie od przepisów Protokołu 1 do niniejszego Porozumienia i o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, pojęcia »państwo członkowskie (państwa członkowskie)« i »właściwe organy« należy rozumieć jako obejmujące, poza znaczeniem nadanym im w rozporządzeniu, odpowiednio państwa EFTA oraz ich właściwe organy.

c)

O ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, regulamin wewnętrzny Urzędu stosuje się odpowiednio do spraw dotyczących właściwych organów i uczestników rynków finansowych państw EFTA. W szczególności przygotowanie projektów na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA podlega takim samym procedurom wewnętrznym co przygotowanie przyjętych decyzji w sprawie podobnych kwestii dotyczących państw członkowskich UE, w tym ich właściwych organów i uczestników rynków finansowych.

d)

O ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, Urząd i Urząd Nadzoru EFTA współpracują ze sobą, wymieniają informacje i konsultują się między sobą do celów rozporządzenia, w szczególności przed podjęciem jakiegokolwiek działania.

W przypadku braku porozumienia między Urzędem a Urzędem Nadzoru EFTA w zakresie wykonywania przepisów rozporządzenia przewodniczący Urzędu i Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA, uwzględniając pilny charakter sprawy, bez zbędnej zwłoki zwołują posiedzenie w celu osiągnięcia konsensusu. Jeżeli nie zostanie osiągnięty konsensus, przewodniczący Urzędu lub Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA mogą zwrócić się do Umawiających się Stron o przekazanie sprawy Wspólnemu Komitetowi EOG, który rozpatrzy ją zgodnie z art. 111 niniejszego Porozumienia, który stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 2 decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 1/94 z dnia 8 lutego 1994 r. przyjmującej regulamin wewnętrzny Wspólnego Komitetu EOG (Dz.U. L 85 z 30.3.1994, s. 60) w nagłych przypadkach Umawiająca się Strona może zażądać natychmiastowego zwołania posiedzeń. Niezależnie od przepisów niniejszego ustępu Umawiająca się Strona może w każdej chwili z własnej inicjatywy przekazać sprawę Wspólnemu Komitetowi EOG zgodnie z art. 5 lub 111 niniejszego Porozumienia.

e)

Zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do innych aktów mają zastosowanie w takim zakresie i w takiej formie, w jakich akty te zostały włączone do niniejszego Porozumienia.

f)

W odniesieniu do państw EFTA art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

»Przepisy niniejszego rozporządzenia pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Urzędu Nadzoru EFTA, w szczególności przyznanych w art. 31 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w celu zapewnienia przestrzegania postanowień Porozumienia EOG lub Porozumienia między państwami EFTA.«.

g)

W art. 9 ust. 5:

(i)

w odniesieniu do państw EFTA słowo »Urząd« w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w odniesieniu do państw EFTA akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

»Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.

Urząd Nadzoru EFTA dokonuje przeglądu decyzji, o której mowa w pierwszych dwóch akapitach, w odpowiednich odstępach czasu i co najmniej raz na trzy miesiące. Jeżeli decyzja nie zostanie przedłużona po trzech miesiącach, automatycznie wygasa.

Najszybciej jak to możliwe po przyjęciu decyzji, o której mowa w pierwszych dwóch akapitach, Urząd Nadzoru EFTA powiadamia Urząd o terminie wygaśnięcia. W odpowiednim terminie przez upływem okresu trzech miesięcy, o którym mowa w akapicie trzecim, Urząd przekazuje Urzędowi Nadzoru EFTA konkluzje, do których w stosownych przypadkach dołącza projekt. Urząd Nadzoru EFTA może poinformować Urząd o wszelkich zmianach, które uznaje za istotne dla przeglądu.

Państwo EFTA może zwrócić się do Urzędu Nadzoru EFTA o ponowne rozważenie jego decyzji. Urząd Nadzoru EFTA przekazuje ten wniosek do Urzędu. W takim przypadku Urząd, zgodnie z procedurą określoną w art. 44 ust. 1 akapit drugi, rozważa przygotowanie nowego projektu na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA.

W przypadku gdy Urząd zmieni lub uchyli jakąkolwiek decyzję równoległą do decyzji przyjętej przez Urząd Nadzoru EFTA, Urząd niezwłocznie przygotowuje projekt na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA.«.

h)

W art. 16 ust. 4 po słowie »Komisję« dodaje się sformułowanie », Stały Komitet Państw EFTA oraz Urząd Nadzoru EFTA«.

i)

W art. 17:

(i)

słowa »prawa Unii« otrzymują brzmienie »postanowień Porozumienia EOG«;

(ii)

w ust. 1 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(iii)

ust. 2 po słowie »Komisji« dodaje się sformułowanie », Stałego Komitetu Państw EFTA, Urzędu Nadzoru EFTA«;

(iv)

w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

»W przypadku gdy Urząd bada domniemane naruszenie postanowień Porozumienia EOG lub niezastosowanie się do nich w odniesieniu do właściwego organu państwa EFTA, informuje on Urząd Nadzoru EFTA o charakterze i celu badania, a następnie regularnie przekazuje mu aktualne informacje, które są niezbędne do tego, by Urząd Nadzoru EFTA odpowiednio wykonywał swoje zadania, o których mowa w ust. 4 i 6.«;

(v)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

»W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania zalecenia właściwy organ informuje Urząd i Urząd Nadzoru EFTA o działaniach, jakie podjął lub zamierza podjąć w celu zapewnienia przestrzegania postanowień Porozumienia EOG.«;

(vi)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

»4.   W przypadku gdy właściwy organ nie zastosuje się do postanowień Porozumienia EOG w terminie jednego miesiąca od otrzymania zalecenia Urzędu, Urząd Nadzoru EFTA może wydać formalną opinię nakładającą na właściwy organ obowiązek podjęcia działań niezbędnych do zastosowania się do postanowień Porozumienia EOG. W formalnej opinii Urzędu Nadzoru EFTA uwzględnia się zalecenie Urzędu.

Urząd Nadzoru EFTA wydaje taką formalną opinię nie później niż w ciągu trzech miesięcy od przyjęcia zalecenia. Urząd Nadzoru EFTA może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc.

Formalne opinie Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.

Właściwe organy przekazują Urzędowi i Urzędowi Nadzoru EFTA wszystkie niezbędne informacje.

5.   W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania formalnej opinii, o której mowa w ust. 4, właściwy organ informuje Urząd i Urząd Nadzoru EFTA o działaniach, jakie podjął lub zamierza podjąć, aby zastosować się do tej formalnej opinii.«;

(vii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 6 akapit pierwszy słowa »Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 TFUE« otrzymują brzmienie »Bez uszczerbku dla uprawnień Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 31 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości«, a słowo »Urząd« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(viii)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

»Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.«;

(ix)

w odniesieniu do państw EFTA art. 8 otrzymuje brzmienie:

»8.   Urząd Nadzoru EFTA co roku publikuje informacje na temat właściwych organów i uczestników rynków finansowych państw EFTA, które nie zastosowały się do formalnych opinii lub decyzji, o których mowa w ust. 4 i 6.«.

j)

W art. 18:

(i)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 3 i 4 słowo »Urząd« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 3 i 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.«;

(iii)

w odniesieniu do państw EFTA słowa »Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 TFUE« w ust. 4 otrzymują brzmienie »Bez uszczerbku dla uprawnień Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 31 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości«;

k)

w artykule 19:

(i)

w ust. 1 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 3 po słowach »ze skutkami wiążącymi dla zainteresowanych właściwych organów« dodaje się słowa »w państwach członkowskich UE«;

(iii)

w ust. 3 dodaje się akapity w brzmieniu:

»Jeżeli chodzi wyłącznie o właściwe organy państw EFTA oraz gdy takie organy nie osiągną porozumienia w fazie postępowania pojednawczego, o którym mowa w ust. 2, Urząd Nadzoru EFTA może w celu rozstrzygnięcia sporu podjąć decyzję zobowiązującą te organy do podjęcia określonych działań lub do powstrzymania się od podejmowania działań, ze skutkami wiążącymi dla zainteresowanych właściwych organów, aby zapewnić zgodność z Porozumieniem EOG.

Jeżeli chodzi wyłącznie o właściwe organy co najmniej jednego państwa członkowskiego UE lub co najmniej jednego państwa EFTA oraz gdy takie organy nie osiągną porozumienia w fazie postępowania pojednawczego, o którym mowa w ust. 2, Urząd i Urząd Nadzoru EFTA mogą w celu rozstrzygnięcia sporu podjąć decyzję zobowiązującą właściwe organy odpowiednio zainteresowanych państw członkowskich UE i państw EFTA do podjęcia określonych działań lub do powstrzymania się od podejmowania działań, ze skutkami wiążącymi dla zainteresowanych właściwych organów, aby zapewnić zgodność z Porozumieniem EOG.

Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.«;

(iv)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 4 słowa »Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 TFUE« otrzymują brzmienie »Bez uszczerbku dla uprawnień Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 31 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości«, słowo »Urząd« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«, a słowa »prawa Unii« otrzymują brzmienie »Porozumienia EOG«;

(v)

w ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.«;

l)

w art. 20 dodaje się akapity w brzmieniu:

»Jeżeli chodzi wyłącznie o właściwe organy państw EFTA, Urząd Nadzoru EFTA może podjąć decyzję zgodnie z art. 19 ust. 3 i 4.

Jeżeli chodzi o właściwe organy co najmniej jednego państwa członkowskiego UE lub co najmniej jednego państwa EFTA, Urząd – lub odpowiednio Urząd Nadzoru EFTA – może przyjąć decyzję zgodnie z art. 19 ust. 3 i 4.

Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez, odpowiednio, Urząd, Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego lub Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA. Urząd, Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) i Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), w stosownych przypadkach, osiągają, zgodnie z art. 56, wspólne stanowiska i przyjmują decyzje lub projekty równolegle.«.

m)

W art. 21 ust. 4 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«.

n)

W art. 22 ust. 4 i art. 34 ust. 1 po słowach »Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji« dodaje się słowa », Urzędu Nadzoru EFTA lub Stałego Komitetu Państw EFTA«.

o)

W art. 35 ust. 5 słowa », krajowego banku centralnego« nie mają zastosowania do Liechtensteinu.

p)

W art. 38 w odniesieniu do państw EFTA:

(i)

słowa »Urząd«, »Urzędu«, »Urząd i Komisję«, »Urząd, Komisję« oraz »Komisję i Urząd« otrzymują brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA« i »Urzędu Nadzoru EFTA«;

(ii)

słowo »Rada« otrzymuje brzmienie »Stały Komitet Państw EFTA«;

(iii)

w ust. 2 po akapicie czwartym dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie przekazuje Urzędowi i Komisji powiadomienie zainteresowanego państwa EFTA. Urząd Nadzoru EFTA podejmuje decyzję o utrzymaniu, zmianie lub uchyleniu decyzji na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.«;

(iv)

w ust. 3 po akapicie trzecim dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie przekazuje Urzędowi, Komisji i Radzie powiadomienie państwa EFTA.«;

(v)

w ust. 4 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie przekazuje Urzędowi, Komisji i Radzie powiadomienie państwa EFTA.«;

(vi)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

»6.   Jeżeli w sprawie objętej zakresem stosowania art. 19 ust. 3, odpowiednio w związku z art. 20, i dotyczącej sporu, w którym uczestniczą również właściwe organy co najmniej jednego państwa EFTA, decyzja zostaje zawieszona lub traci moc zgodnie z niniejszym artykułem, jakakolwiek równoległa decyzja Urzędu Nadzoru EFTA w danej sprawie również zostaje zawieszona lub traci moc.

Jeżeli w takich sprawach Urząd zmieni lub uchyli swoją decyzję, Urząd niezwłocznie przygotowuje projekt na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA.«.

q)

W art. 39:

(i)

w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Przygotowując projekt na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, Urząd powiadamia Urząd Nadzoru EFTA, wyznaczając termin, w którym Urząd Nadzoru EFTA może zezwolić na wyrażenie opinii w danej sprawie jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, w tym właściwemu organowi, będącym adresatem decyzji, która ma zostać podjęta, w pełni uwzględniając pilny charakter sprawy, jej złożoność i potencjalne skutki.«;

(ii)

w ust. 4 dodaje się akapity w brzmieniu:

»W przypadku gdy Urząd Nadzoru EFTA podjął decyzję na mocy art. 18 ust. 3 lub 4, dokonuje jej przeglądu w odpowiednich odstępach czasu. Urząd Nadzoru EFTA informuje Urząd o zbliżających się przeglądach oraz zmianach, które są istotne dla przeglądu.

Urząd Nadzoru EFTA podejmuje decyzję o zmianie lub uchyleniu decyzji na podstawie projektów przygotowywanych przez Urząd. W odpowiednim terminie przed planowanym przeglądem Urząd przekazuje Urzędowi Nadzoru EFTA konkluzje, do których w stosownych przypadkach dołącza projekt.«;

(iii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 5 słowa »decyzje podejmowane« zastępuje się słowami »decyzje podejmowane przez Urząd lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«.

r)

W art. 40 ust. 1:

(i)

w lit. b) po słowach »państwach członkowskich« dodaje się tekst w brzmieniu:

»oraz nieposiadający prawa głosu szef krajowego organu publicznego właściwego w zakresie nadzoru nad uczestnikami rynków finansowych w poszczególnych państwach EFTA,«;

(ii)

w lit. e) po słowach »Urzędów Nadzoru« dodaje się słowa »oraz Urzędu Nadzoru EFTA«.

s)

W art. 43:

(i)

w ust. 2 po słowie »decyzje« dodaje się słowa », przygotowuje projekty na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 4 i 6 po słowie »Rady« dodaje się słowa »Urzędu Nadzoru EFTA, Stałego Komitetu Państw EFTA«.

t)

W art. 44:

(i)

w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Przepisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do projektów przygotowanych na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA na mocy odpowiednich przepisów niniejszego rozporządzenia.«;

(ii)

w ust. 4 po słowach »dyrektora wykonawczego« dodaje się słowa »oraz przedstawiciela Urzędu Nadzoru EFTA«;

(iii)

w ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Członkowie Rady Organów Nadzoru państw EFTA zgodnie z 40 ust. 1 lit. b) są uprawnieni do uczestnictwa w dyskusjach z udziałem Rady Organów Nadzoru dotyczących poszczególnych uczestników rynków finansowych.«.

u)

W art. 57 ust. 2 po słowach »państwa członkowskiego« dodaje się tekst w brzmieniu:

», a także jeden przedstawiciel wysokiego szczebla właściwego organu z każdego państwa EFTA oraz jeden przedstawiciel Urzędu Nadzoru EFTA.«.

v)

W art. 60 ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeżeli odwołanie dotyczy decyzji Urzędu przyjętej na mocy art. 19, odpowiednio w związku z art. 20, w przypadku gdy w sporze uczestniczą również właściwe organy co najmniej jednego państwa EFTA, Komisja Odwoławcza wzywa właściwy organ państwa EFTA uczestniczący w sporze do złożenia, w określonym terminie, uwag do pism pochodzących od stron postępowania odwoławczego. Właściwy organ państwa EFTA uczestniczący w sporze jest uprawniony do ustnego przedstawienia swojego stanowiska.«.

w)

W art. 62 ust. 1 lit. a) dodaje się akapity w brzmieniu:

»Krajowe organy publiczne państw EFTA wnoszą wkład finansowy do budżetu Urzędu zgodnie z przepisami niniejszej litery.

Na potrzeby ustalenia obowiązkowych składek uiszczanych przez krajowe organy publiczne państw EFTA właściwe w zakresie nadzoru nad uczestnikami rynków finansowych na mocy przepisów niniejszej litery, waga każdego państwa EFTA jest następująca:

 

Islandia: 2

 

Liechtenstein: 1

 

Norwegia: 7«.

x)

W art. 67 dodaje się tekst w brzmieniu:

»Państwa EFTA stosują Protokół (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i TFUE w odniesieniu do Urzędu i jego personelu.«.

y)

w art. 68 dodaje się ustęp w brzmieniu:

»5.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 82 ust. 3 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich obywatele państw EFTA korzystający z pełnych praw jako obywatele swoich krajów mogą być zatrudniani na podstawie umowy przez Dyrektora Wykonawczego Urzędu.

W drodze odstępstwa od przepisów art. 12 ust. 2 lit. e), art. 82 ust. 3 lit. e) i art. 85 ust. 3 warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich języki, o których mowa w art. 129 ust. 1 Porozumienia EOG, są uznawane przez Urząd, w odniesieniu do jego personelu, za języki Unii, o których mowa w art. 55 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.«.

z)

w art. 72 dodaje się ustęp w brzmieniu:

»4.   Do celów stosowania niniejszego rozporządzenia rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ma zastosowanie do właściwych organów państw EFTA w odniesieniu do dokumentów przygotowanych przez Urząd.«”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Umawiające się Strony dokonują przeglądu ram ustanowionych na mocy niniejszej decyzji oraz decyzji nr …/… [ESRB], nr …/… [EBA] i nr…/… [EIOPA] najpóźniej do końca roku [pięć lat od wejścia w życie niniejszej decyzji] w celu zagwarantowania, że będą one nadal zapewniały skuteczne i jednolite stosowanie wspólnych zasad i nadzoru w całym EOG.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem … lub w dniu następującym po ostatniej notyfikacji dokonanej na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza (*).

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG


(1)  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

(2)  Konkluzje Rady dotyczące ministrów finansów i gospodarki państw UE i EOG–EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]

Wspólna deklaracja Umawiających się Stron

do decyzji nr […] włączającej do Porozumienia EOG rozporządzenie (UE) nr 1095/2010

[do przyjęcia wraz z decyzją i opublikowania w Dz.U.]

Zgodnie z art. 1 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zwany dalej „Urzędem”, będzie działał niezależnie i obiektywnie, mając na względzie wyłącznie interesy Unii. W następstwie włączenia niniejszego rozporządzenia do Porozumienia EOG właściwe organy państw EFTA posiadają takie same prawa, z wyjątkiem prawa głosu, jak właściwe organy państw członkowskich UE w pracach Urzędu.

W związku z powyższym oraz w pełnym poszanowaniu niezależności Urzędu Umawiające się Strony Porozumienia EOG podzielają opinię, że Urząd, działając zgodnie z postanowieniami Porozumienia EOG, będzie działał we wspólnym interesie wszystkich Umawiających się Stron Porozumienia EOG.


PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR …

z dnia …

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do Porozumienia EOG należy włączyć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (1).

(2)

Do Porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (2).

(3)

Do Porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 694/2014 z dnia 17 grudnia 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu typów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (3).

(4)

Do Porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/514 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie informacji, które mają być przekazywane przez właściwe organy Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z art. 67 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (4).

(5)

Do Porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 447/2013 z dnia 15 maja 2013 r. ustanawiające procedurę obowiązującą ZAFI, które wyrażają zgodę na objęcie ich przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (5).

(6)

Do Porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 448/2013 z dnia 15 maja 2013 r. ustanawiające procedurę mającą na celu określenie państwa członkowskiego odniesienia ZAFI spoza UE zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (6).

(7)

Ministrowie finansów i gospodarki państw UE i EOG–EFTA w swoich konkluzjach (7) z dnia 14 października 2014 r. w sprawie włączenia rozporządzeń ustanawiających unijne Europejskie Urzędy Nadzoru do Porozumienia EOG podkreślili, że zgodnie z dwufilarową strukturą Porozumienia EOG Urząd Nadzoru EFTA będzie podejmował decyzje skierowane, odpowiednio, do właściwych organów państw EOG–EFTA lub operatorów rynku w państwach EOG–EFTA. Unijne Europejskie Urzędy Nadzoru będą miały kompetencje w zakresie wykonywania zadań o charakterze niewiążącym, takich jak przyjmowanie zaleceń i niewiążąca mediacja, również wobec właściwych organów i operatorów rynku państw EOG–EFTA. Działania po każdej ze stron będą poprzedzone, stosownie do sytuacji, konsultacjami, działaniami koordynacyjnymi lub wymianą informacji między unijnymi Europejskimi Urzędami Nadzoru a Urzędem Nadzoru EFTA.

(8)

Dyrektywa 2011/61/UE określa przypadki, w których Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) może czasowo zakazać lub ograniczyć pewne rodzaje działalności finansowej, oraz związane z tym warunki, zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (8). Do celów Porozumienia EOG uprawnienia te mają być wykonywane przez Urząd Nadzoru EFTA odnośnie do państw EFTA, zgodnie z pkt 31i załącznika IX do Porozumienia EOG i na warunkach w nim określonych. Aby zapewnić uwzględnienie wiedzy fachowej ESMA w tym procesie oraz spójność między dwoma filarami EOG, takie decyzje Urzędu Nadzoru EFTA będą przyjmowane na podstawie projektów przygotowanych przez ESMA. Pozwoli to zachować kluczowe korzyści, jakie daje nadzór przez pojedynczy organ. Umawiające się Strony podzielają pogląd, że niniejsza decyzja wdraża porozumienie, które zostało odzwierciedlone w konkluzjach z dnia 14 października 2014 r.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 31bac (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006) załącznika IX do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„31bb.

32011 L 0061: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

Do celów Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

Niezależnie od przepisów Protokołu 1 do niniejszego Porozumienia i o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, pojęcia »państwo członkowskie (państwa członkowskie)« i »właściwe organy« należy rozumieć jako obejmujące, poza znaczeniem nadanym im w dyrektywie, odpowiednio państwa EFTA oraz ich właściwe organy.

b)

O ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Urząd Nadzoru EFTA współpracują ze sobą, wymieniają informacje i konsultują się między sobą do celów dyrektywy, w szczególności przed podjęciem jakiegokolwiek działania.

c)

Zawarte w tej dyrektywie odesłania do innych aktów mają zastosowanie w takim zakresie i w takiej formie, w jakich akty te zostały włączone do niniejszego Porozumienia.

d)

Odniesienia do uprawnień ESMA na mocy art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 w dyrektywie są rozumiane jako odniesienia, w przypadkach przewidzianych w i zgodnie z pkt 31i niniejszego załącznika, do uprawnień Urzędu Nadzoru EFTA odnośnie do państw EFTA.

e)

W odniesieniu do państw EFTA art. 4 ust. 1 lit. an) otrzymuje brzmienie:

»’podmioty specjalnego przeznaczenia utworzone do celów sekurytyzacji’ oznacza, podmioty, których jedynym celem jest prowadzenie sekurytyzacji w rozumieniu określonym poniżej, i innych działań, które są właściwe do osiągnięcia tego celu.

Dla celów niniejszej dyrektywy »sekurytyzacja« oznacza transakcję lub kilka powiązanych transakcji, w których podmiot niezależny od inicjatora lub zakładu ubezpieczeń, lub zakładu reasekuracji, utworzony lub działający na potrzeby transakcji lub kilku powiązanych transakcji, dokonuje emisji instrumentów finansujących dla inwestorów, oraz ma miejsce jedna lub większa ilość poniższych okoliczności:

a)

aktywo lub pula aktywów zostają przeniesione, w całości lub w części, na podmiot niezależny od inicjatora, utworzony lub działający na potrzeby przeprowadzenia transakcji, lub kilku powiązanych transakcji, poprzez przeniesienie przysługującego inicjatorowi prawa własności aktywów lub faktycznego udziału w tych aktywach bądź przez subpartycypację;

b)

w której ryzyko kredytowe aktywa lub puli aktywów zostaje przeniesione, z zastosowaniem kredytowych instrumentów pochodnych, gwarancji lub innych podobnych instrumentów, w całości lub części, na podmiot inwestujący w instrumenty finansujące wyemitowane przez podmiot niezależny od inicjatora, utworzony lub działający na potrzeby transakcji lub kilku powiązanych transakcji;

c)

w której ryzyko ubezpieczeniowe zostaje przeniesione z zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji na podmiot od nich niezależny utworzony lub działający na potrzeby przeprowadzenia transakcji, lub kilku powiązanych transakcji, i w której podmiot finansuje w całości swoją ekspozycję na takie ryzyko poprzez emisję instrumentów finansujących i w której prawa inwestorów w instrumenty finansujące do otrzymania zapłaty są podporządkowane zobowiązaniom reasekuracyjnym tego podmiotu.

Wyemitowane instrumenty finansujące nie stanowią zobowiązań płatniczych inicjatora, zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.«.

f)

W art. 7 ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:

»ESMA ujmuje w centralnym rejestrze publicznym, o którym mowa w akapicie drugim, na tych samych warunkach, informacje dotyczące ZAFI uprawnionych przez właściwe organy państwa EFTA, zgodnie z niniejszą dyrektywą, AFI zarządzanych lub wprowadzanych do obrotu w EOG przez takich ZAFI oraz właściwy organ nadzorczy dla każdego ZAFI.«.

g)

W art. 9 ust. 6 i w art. 21 ust. 6 lit. b), ust. 7 i ust. 17 lit. b) słowa »prawo Unii« otrzymują brzmienie »Porozumienie EOG«.

h)

W art. 21 ust. 3 lit. c) w odniesieniu do państw EFTA słowa »21 lipca 2011 r.« otrzymują brzmienie »daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr…/… z dnia … (niniejszej decyzji)«.

i)

w artykule 43:

(i)

w ust. 1 słowa »prawa Unii« otrzymują brzmienie »stosowanych na mocy postanowień Porozumienia EOG«;

(ii)

W ust. 2 w odniesieniu do państw EFTA, słowa »do dnia 22 lipca 2014 r.« otrzymują brzmienie »osiemnastu miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr…/… z dnia … (niniejszej decyzji)«.

j)

W art. 47:

(i)

w ust. 1 akapit drugi i w ust. 2, 8 i 10 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 3 po słowie »Urzędem« dodaje się słowa », Urzędem Nadzoru EFTA«;

(iii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 4, 5 i 9 słowo »Urząd« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(iv)

w ust. 7 dodaje się akapit w brzmieniu:

»W sprawach dotyczących państw EFTA, przed przygotowaniem projektu zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 w świetle decyzji Urzędu Nadzoru EFTA na mocy ust. 4, Urząd konsultuje się w stosownych przypadkach z ERRS i innymi odnośnymi organami. Przekazuje on otrzymane uwagi do Urzędu Nadzoru EFTA.«.

k)

W art. 50 w odniesieniu do państw EFTA:

(i)

w ust. 1 po słowie »Urzędem« dodaje się słowa », Urzędem Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 4 akapit pierwszy po słowach »dostarczają je« dodaje się słowa »Urzędowi Nadzoru EFTA«.

l)

W art. 61, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »22 lipca 2013 r.« i »22 lipca 2017 r.« otrzymują brzmienie », w którym upływa osiemnaście miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr…/… z dnia … (niniejszej decyzji)«.

31bba

32013 R 0231: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.U. L 83 z 22.3.2013, s. 1).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

Niezależnie od przepisów Protokołu 1 do niniejszego Porozumienia i o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, odniesienia do UE, państw członkowskich Unii i właściwych organów należy rozumieć jako obejmujące, poza znaczeniem nadanym im w rozporządzeniu delegowanym, odpowiednio państwa EFTA oraz ich właściwe organy.

b)

W art. 15, 84, 86 i 99 słowa »prawo Unii« otrzymują brzmienie »Porozumienie EOG«;

c)

W art. 55 w odniesieniu do państw EFTA, słowa »w dniu 1 stycznia 2011 r.« otrzymują brzmienie »w dniu wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr …/… z dnia … r. (niniejszej decyzji)« a słowa »po dniu 31 grudnia 2014 r.« otrzymują brzmienie »po dwunastu miesiącach od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr…/… z dnia … (niniejszej decyzji)«.

d)

w art. 114 ust. 3 słowa »prawodawstwa unijnego« otrzymują brzmienie »prawodawstwa stosowanego na mocy Porozumienia EOG«.

31bbb.

32013 R 0447: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 447/2013 z dnia 15 maja 2013 r. ustanawiające procedurę obowiązującą ZAFI, które wyrażają zgodę na objęcie ich przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (Dz.U. L 132 z 16.5.2013, s. 1).

31bbc.

32013 R 0448: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 448/2013 z dnia 15 maja 2013 r. ustanawiające procedurę mającą na celu określenie państwa członkowskiego odniesienia ZAFI spoza UE zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (Dz.U. L 132 z 16.5.2013, s. 3).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia wykonawczego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

Niezależnie od przepisów Protokołu 1 do niniejszego Porozumienia i o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, pojęcia »państwo członkowskie (państwa członkowskie)« i »właściwe organy« należy rozumieć jako obejmujące, poza znaczeniem nadanym im w rozporządzeniu wykonawczym, odpowiednio państwa EFTA oraz ich właściwe organy.

31bbd.

32014 R 0694: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 694/2014 z dnia 17 grudnia 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu typów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. L 183 z 24.6.2014, s. 18).

31bbe.

32015 R 0514: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/514 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie informacji, które mają być przekazywane przez właściwe organy Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z art. 67 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (Dz.U. L 82 z 27.3.2015, s. 5).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następującego dostosowania:

Niezależnie od przepisów Protokołu 1 do niniejszego Porozumienia i o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, pojęcia »państwo członkowskie (państwa członkowskie)« i »właściwe organy« należy rozumieć jako obejmujące, poza znaczeniem nadanym im w rozporządzeniu delegowanym, odpowiednio państwa EFTA oraz ich właściwe organy.”.

Artykuł 2

W załączniku IX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.

W pkt 30 (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE), 31eb (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009) i 31i (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010) dodaje się, co następuje:

„zmienione:

32011 L 0061: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).”.

2.

W pkt 31d (dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32011 L 0061: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).”.

Artykuł 3

Teksty dyrektywy 2011/61/UE i rozporządzeń delegowanych (UE) nr 231/2013, (UE) nr 694/2014 i (UE) nr 2015/514 oraz rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 447/2013 i (UE) nr 448/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem […] r., pod warunkiem otrzymania wszystkich notyfikacji, przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*), lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr …/… z dnia … r. (9) [włączającej rozporządzenie w sprawie ESMA (UE) nr 1095/2010], w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG


(1)  Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1.

(2)  Dz.U. L 83 z 22.3.2013, s. 1.

(3)  Dz.U. L 183 z 24.6.2014, s. 18.

(4)  Dz.U. L 82 z 27.3.2015, s. 5.

(5)  Dz.U. L 132 z 16.5.2013, s. 1.

(6)  Dz.U. L 132 z 16.5.2013, s. 3.

(7)  Konkluzje Rady dotyczące ministrów finansów i gospodarki państw UE i EOG–EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(8)  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

(*)  [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]

(9)  Dz.U. L …


PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR …

z dnia …

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dalej zwane „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (1).

(2)

Do porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 826/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie zgłaszania i ujawniania pozycji krótkich netto, szczegółowej treści informacji, które mają być udostępniane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w odniesieniu do pozycji krótkich netto, oraz metody obliczania obrotu na potrzeby ustalenia akcji objętych wyłączeniem (2).

(3)

Do porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 827/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące środków podawania do publicznej wiadomości pozycji netto z tytułu akcji, formy, w jakiej mają być przekazywane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych informacje w odniesieniu do pozycji krótkich netto, rodzajów umów, porozumień i środków, które w odpowiedni sposób zapewniają dostępność akcji lub instrumentów związanych z długiem państwowym na potrzeby rozrachunku oraz dat i okresu na potrzeby ustalenia głównego systemu obrotu akcją, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (3).

(4)

Do porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 918/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego w odniesieniu do definicji, obliczania pozycji krótkich netto, pokrytych swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego, progów powodujących obowiązek zgłoszenia, progów płynności w odniesieniu do zawieszenia ograniczeń, znacznych spadków wartości instrumentów finansowych i wystąpienia niekorzystnych zdarzeń (4).

(5)

Do porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 919/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających metodę obliczania spadku wartości akcji płynnych i innych instrumentów finansowych (5).

(6)

Do porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/97 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 918/2012 w odniesieniu do zgłaszania znacznych pozycji krótkich netto z tytułu długu państwowego (6).

(7)

Ministrowie finansów i gospodarki UE i EOG–EFTA w swoich konkluzjach (7) z dnia 14 października 2014 r. w sprawie włączenia rozporządzeń ustanawiających unijne Europejskie Urzędy Nadzoru do Porozumienia EOG podkreślili, że – zgodnie z dwufilarową strukturą Porozumienia EOG – Urząd Nadzoru EFTA będzie podejmował decyzje skierowane, odpowiednio, do właściwych organów EOG–EFTA lub operatorów rynku w państwach EOG–EFTA. Unijne Europejskie Urzędy Nadzoru będą miały kompetencje w zakresie wykonywania zadań o charakterze niewiążącym, również wobec właściwych organów i operatorów rynku państw EOG–EFTA. Działania po każdej ze stron będą poprzedzone, stosownie do sytuacji, konsultacjami, działaniami koordynacyjnymi lub wymianą informacji między unijnymi Europejskimi Urzędami Nadzoru a Urzędem Nadzoru EFTA.

(8)

W rozporządzeniu (UE) nr 236/2012 określono przypadki, w których Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) może czasowo zakazać lub ograniczyć pewne rodzaje działalności finansowej, a także określono związane z nimi warunki, zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady (8). Do celów Porozumienia EOG uprawnienia te mają być wykonywane przez Urząd Nadzoru EFTA odnośnie do państw EFTA zgodnie z pkt 31i załącznika IX do Porozumienia EOG i na określonych w nim warunkach. Aby zapewnić integrację wiedzy fachowej unijnych Europejskich Urzędów Nadzoru w tym procesie oraz spójność między obydwoma filarami EOG, takie decyzje Urzędu Nadzoru EFTA będą przyjmowane na podstawie projektów przygotowanych przez ESMA. Pozwoli to zachować kluczowe korzyści, jakie daje nadzór przez pojedynczy organ. Umawiające się strony podzielają pogląd, że niniejsza decyzja wdraża porozumienie, które zostało odzwierciedlone w konkluzjach z dnia 14 października 2014 r.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 29e (rozporządzenie Rady (WE) nr 1569/2007) załącznika IX do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„29f.

32012 R 0236: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.U. L 86 z 24.3.2012, s. 1).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

Niezależnie od przepisów Protokołu 1 do niniejszego Porozumienia i o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, pojęcia »państwo członkowskie (państwa członkowskie)« i »właściwe organy« należy rozumieć jako obejmujące, poza znaczeniem nadanym im w rozporządzeniu, odpowiednio państwa EFTA oraz ich właściwe organy.

b)

O ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Urząd Nadzoru EFTA współpracują ze sobą, wymieniają informacje i konsultują się między sobą do celów rozporządzenia, w szczególności przed podjęciem jakiegokolwiek działania.

c)

W art. 23 ust. 4 akapit trzeci po słowie »EUNGiPW« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«.

d)

W art. 28:

(i)

w ust. 1 akapit pierwszy po słowie »EUNGiPW« dodaje się sformułowanie »lub, w odniesieniu do państw EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 1 akapit drugi, ust. 2, 3, 5, 6, 8, 10 i 11 oraz w ust. 7 lit. b) po słowie »EUNGiPW« dodaje się sformułowanie »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(iii)

w ust. 3, wyrażenie »bez potrzeby wydawania opinii« zastępuje się słowami »bez potrzeby wydawania opinii przez EUNGiPW«;

(iv)

w ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»W sprawach dotyczących państw EFTA, przed przygotowaniem projektu zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 w świetle decyzji Urzędu Nadzoru EFTA na mocy ust. 1, EUNGiPW konsultuje się z ERRS i – w stosownych przypadkach – z innymi odpowiednimi organami. Przekazuje on otrzymane uwagi do Urzędu Nadzoru EFTA.«;

(v)

w ust. 7 słowo »decyzjach« otrzymuje brzmienie »wszystkich swoich decyzjach«;

(vi)

w ust. 7 po słowach »w ust. 1« dodaje się następujący tekst: »Urząd Nadzoru EFTA publikuje na swojej stronie internetowej komunikat o każdej swojej decyzji dotyczącej nałożenia lub przedłużenia wszelkich środków, o których mowa w ust. 1. Odniesienie do opublikowania komunikatu przez Urząd Nadzoru EFTA umieszczane jest na stronie internetowej ESMA«;

(vii)

w ust. 9 po słowach »na stronach internetowych EUNGiPW« dodaje się następujący tekst: »lub, w odniesieniu do środków podjętych przez Urząd Nadzoru EFTA, z chwilą opublikowania komunikatu na stronach internetowych Urzędu Nadzoru EFTA«.

e)

W art. 31 po słowach »właściwego organu lub większej ich liczby,« dodaje się słowa »Stałego Komitetu Państw EFTA«.

f)

W art. 32, w odniesieniu do państw EFTA, po wyrazie »EUNGiPW« wprowadza się wyrazy »Urząd Nadzoru EFTA«.

g)

W art. 36, w odniesieniu do państw EFTA, po wyrazie »ESMA« wprowadza się wyrazy »i Urząd Nadzoru EFTA«.

h)

W art. 37 ust. 3 po słowach »są potrzebne ESMA« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urzędowi Nadzoru EFTA«.

(i)

W art. 46 w odniesieniu do państw EFTA:

(i)

nie stosuje się ust. 1;

(ii)

w ust. 2 słowa »dniem 25 marca 2012 r.« otrzymują brzmienie: »datą wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr…/… z dnia … (niniejszej decyzji)«.

29fa.

32012 R 0826: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 826/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie zgłaszania i ujawniania pozycji krótkich netto, szczegółowej treści informacji, które mają być udostępniane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w odniesieniu do pozycji krótkich netto, oraz metody obliczania obrotu na potrzeby ustalenia akcji objętych wyłączeniem (Dz.U. L 251 z 18.9.2012, s. 1).

29fb.

32012 R 0827: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 827/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące środków podawania do publicznej wiadomości pozycji netto z tytułu akcji, formy, w jakiej mają być przekazywane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych informacje w odniesieniu do pozycji krótkich netto, rodzajów umów, porozumień i środków, które w odpowiedni sposób zapewniają dostępność akcji lub instrumentów związanych z długiem państwowym na potrzeby rozrachunku oraz dat i okresu na potrzeby ustalenia głównego systemu obrotu akcją, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.U. L 251 z 18.9.2012, s. 11).

29fc.

32012 R 0918: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 918/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego w odniesieniu do definicji, obliczania pozycji krótkich netto, pokrytych swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego, progów powodujących obowiązek zgłoszenia, progów płynności w odniesieniu do zawieszenia ograniczeń, znacznych spadków wartości instrumentów finansowych i wystąpienia niekorzystnych zdarzeń (Dz.U. L 274 z 9.10.2012, s. 1), zmienione:

32015 R 0097: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 2015/97 z dnia 17 października 2014 r. (Dz.U. L 16 z 23.1.2015, s. 22).

29fd.

32012 R 0919: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 919/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających metodę obliczania spadku wartości akcji płynnych i innych instrumentów finansowych (Dz.U. L 274 z 9.10.2012, s. 16).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 236/2012, rozporządzeń delegowanych (UE) nr 826/2012, (UE) nr 918/2012, (UE) nr 919/2012, (UE) nr 2015/97 i rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 827/2012 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem […] r., pod warunkiem otrzymania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*), lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr …/… z dnia … r. (9) [włączającej rozporządzenie (UE) nr 1095/2010], w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG


(1)  Dz.U. L 86 z 24.3.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 251 z 18.9.2012, s. 1.

(3)  Dz.U. L 251 z 18.9.2012, s. 11.

(4)  Dz.U. L 274 z 9.10.2012, s. 1.

(5)  Dz.U. L 274 z 9.10.2012, s. 16.

(6)  Dz.U. L 16 z 23.1.2015, s. 22.

(7)  Konkluzje Rady dotyczące ministrów finansów i gospodarki państw UE i EOG–EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(8)  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

(*)  [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]

(9)  Dz.U. L …


PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR …

z dnia …

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do Porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (1).

(2)

Ministrowie finansów i gospodarki państw UE i EOG–EFTA w swoich konkluzjach (2) z dnia 14 października 2014 r. w sprawie włączenia rozporządzeń ustanawiających unijne Europejskie Urzędy Nadzoru do Porozumienia EOG z zadowoleniem przyjęli wyważone rozwiązanie wypracowane między Umawiającymi się Stronami, uwzględniające strukturę i cele rozporządzeń ustanawiających unijne Europejskie Urzędy Nadzoru oraz Porozumienia EOG, a także ograniczenia prawne i polityczne UE i państw EOG–EFTA.

(3)

Ministrowie finansów i gospodarki państw UE i EOG–EFTA podkreślili, że zgodnie z dwufilarową strukturą Porozumienia EOG Urząd Nadzoru EFTA będzie podejmował decyzje skierowane do właściwych organów państw EOG–EFTA lub operatorów rynku w państwach EOG–EFTA. Unijne Europejskie Urzędy Nadzoru będą miały kompetencje w zakresie wykonywania zadań o charakterze niewiążącym, również wobec właściwych organów i operatorów rynku państw EOG–EFTA. Działania po każdej ze stron będą poprzedzone, stosownie do sytuacji, konsultacjami, działaniami koordynacyjnymi lub wymianą informacji między unijnymi Europejskimi Urzędami Nadzoru a Urzędem Nadzoru EFTA.

(4)

Aby zapewnić integrację wiedzy fachowej unijnych Europejskich Urzędów Nadzoru w tym procesie oraz spójność między obydwoma filarami, poszczególne decyzje i formalne opinie Urzędu Nadzoru EFTA kierowane do co najmniej jednego właściwego organu lub operatora rynku państw EOG–EFTA będą przyjmowane na podstawie projektów przygotowywanych przez stosowny unijny Europejski Urząd Nadzoru. Pozwoli to zachować kluczowe korzyści, jakie daje nadzór przez pojedynczy organ. Zasady te będą miały w szczególności zastosowanie do bezpośredniego nadzorowania repozytoriów transakcji przez ESMA.

(5)

Umawiające się Strony podzielają opinię, że w ramach niniejszej decyzji wdraża się porozumienie odzwierciedlone we wspomnianych konkluzjach, w związku z czym należy ją interpretować zgodnie z zasadami, które wyrażono w konkluzjach.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku IX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.

W pkt 16b (dyrektywa 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32012 R 0648: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).”.

2.

Po pkt 31bb (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE) dodaje się punkt w brzmieniu:

„31bc.

32012 R 0648: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

Niezależnie od przepisów Protokołu 1 do niniejszego Porozumienia i o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, pojęcia »państwo członkowskie (państwa członkowskie)« i »właściwe organy« należy rozumieć jako obejmujące, poza znaczeniem nadanym im w rozporządzeniu, odpowiednio państwa EFTA oraz ich właściwe organy.

b)

O ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Urząd Nadzoru EFTA współpracują ze sobą, wymieniają informacje i konsultują się między sobą do celów rozporządzenia, w szczególności przed podjęciem jakiegokolwiek działania. Obejmuje to w szczególności obowiązek przekazywania sobie nawzajem, bez zbędnej zwłoki, informacji niezbędnych dla każdego organu do wypełniania swoich obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia, takich jak przygotowywanie projektów przez ESMA, jak to określono w lit. d). Dotyczy to między innymi informacji otrzymanych przez którykolwiek organ w wyniku wniosków o rejestrację lub odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji składane podmiotom działającym na rynku, lub informacji otrzymanych przez organy podczas dochodzeń lub kontroli na miejscu.

Bez uszczerbku dla postanowień art. 109 niniejszej umowy, ESMA oraz Urząd Nadzoru EFTA przekazują drugiemu organowi wszelkie wnioski, informacje lub skargi, które wchodzą w zakres kompetencji tego organu.

W przypadku braku porozumienia między ESMA a Urzędem Nadzoru EFTA w zakresie wykonywania przepisów rozporządzenia przewodniczący ESMA i Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA, uwzględniając pilny charakter sprawy, bez zbędnej zwłoki zwołują posiedzenie w celu osiągnięcia konsensusu. Jeżeli nie zostanie osiągnięty konsensus, przewodniczący ESMA lub Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA mogą zwrócić się do Umawiających się Stron o przekazanie sprawy Wspólnemu Komitetowi EOG, który rozpatrzy ją zgodnie z art. 111 niniejszego Porozumienia, który stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 2 decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 1/94 z dnia 8 lutego 1994 r. przyjmującej regulamin wewnętrzny Wspólnego Komitetu EOG (Dz.U. L 85 z 30.3.1994, s. 60) w nagłych przypadkach Umawiająca się Strona może zażądać natychmiastowego zwołania posiedzeń. Niezależnie od przepisów niniejszego ustępu Umawiająca się Strona może w każdej chwili z własnej inicjatywy przekazać sprawę Wspólnemu Komitetowi EOG zgodnie z art. 5 lub 111 niniejszego Porozumienia.

c)

Odniesienia do »członków ESBC« lub »banków centralnych« należy rozumieć jako obejmujące dodatkowo, poza ich znaczeniem w rozporządzeniu, krajowe banki centralne państw EFTA, z wyjątkiem Liechtensteinu, do którego takie odniesienie nie ma zastosowania.

d)

Decyzje, decyzje tymczasowe, zgłoszenia, zwykłe wnioski, unieważnienia decyzji i innych środków Urzędu Nadzoru EFTA na mocy artykułów 56 ust. 2, 58 ust. 1, 61 ust. 1, 62 ust.3, 63 ust. 4, 64 ust. 5, 65 ust. 1, 66 ust. 1, 71 i 73 ust. 1 przyjmowane są bez zbędnej zwłoki na podstawie projektów przygotowanych przez ESMA z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.

e)

W art. 4 ust. 2 lit. a), art. 7 ust. 5 i art. 11 ust. 6 i 10 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«.

f)

W art. 6 ust. 2 lit. c) po słowach »wchodzi w życie« dodaje się słowa »w Unii oraz, w przypadku gdy są różne, w państwach EFTA«.

g)

W art. 9 ust. 1 i art. 11 ust. 3, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »16 sierpnia 2012 r.« otrzymują brzmienie »daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr…/… z dnia … (niniejszej decyzji)«.

h)

W art. 12 ust. 2 w odniesieniu do państw EFTA, słowa »do dnia 17 lutego 2013 r.« otrzymują brzmienie »sześciu miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr…/… z dnia … (niniejszej decyzji)«.

i)

W art. 17:

(i)

w ust. 4 i 5 akapit pierwszy po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«.

(ii)

w ust. 5 słowa »prawa Unii« otrzymują brzmienie »Porozumienia EOG«.

j)

W art. 18 i 25 słowa »waluty unijne« otrzymują brzmienie »oficjalne waluty Umawiających się Stron Porozumienia EOG.«.

k)

W art. 55 ust. 1 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w przypadku repozytorium transakcji z siedzibą w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«.

l)

W art. 56:

(i)

w ust. 1 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, przypadku repozytorium transakcji z siedzibą w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 2 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«.

m)

W art. 57 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«.

n)

W art. 58 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«.

o)

W art. 59:

(i)

w ust. 1 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

»ESMA oraz Urząd Nadzoru EFTA powiadamiają się wzajemnie oraz powiadamiają Komisję o wszelkich decyzjach podjętych zgodnie z ust. 1.«.

p)

w art. 60 po słowie »ESMA« dodaje się słowa », lub Urząd Nadzoru EFTA«.

q)

W art. 61:

(i)

w ust. 1 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w przypadku repozytoriów transakcji lub powiązanych osób trzecich, którym repozytoria transakcji zleciły niektóre funkcje lub czynności operacyjne na zasadzie outsourcingu, z siedzibą w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 2, 3 i 5, w odniesieniu do państw EFTA, słowo »ESMA« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(iii)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 3 lit. g) otrzymuje brzmienie:

»informuje o prawie do skierowania decyzji do rozpatrzenia przez Trybunał EFTA zgodnie z art. 36 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«;

(iv)

w ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie przekazuje ESMA informacje otrzymane na mocy niniejszego artykułu.«.

r)

W art. 62:

(i)

w ust. 1 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w przypadku gdy osoba będąca przedmiotem dochodzenia ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urzędnicy i inne osoby upoważnione przez ESMA są uprawnieni do udzielania Urzędowi Nadzoru EFTA wsparcia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego artykułu i mają prawo do uczestnictwa w dochodzeniach na wniosek ESMA.«;

(iii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 2, 3 i 4 oraz w ust. 6 zdania pierwsze i drugie słowo »ESMA« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(iv)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

»W decyzji określa się przedmiot i cel dochodzenia, okresowe kary pieniężne przewidziane w art. 66 oraz prawo do skierowania decyzji do rozpatrzenia przez Trybunał EFTA zgodnie z art. 36 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«;

(v)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 6 zdanie trzecie słowa »aktach sprawy ESMA« otrzymują brzmienie »aktach sprawy ESMA i Urzędu Nadzoru EFTA«;

(vi)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 6 zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:

»Zgodność z prawem decyzji Urzędu Nadzoru EFTA może być przedmiotem kontroli jedynie ze strony Trybunału EFTA zgodnie z Porozumieniem między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«.

s)

W art. 63:

(i)

w ust. 1 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w przypadku osób prawnych z siedzibą w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie przekazuje ESMA informacje uzyskane na mocy niniejszego artykułu.«;

(iii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 2–7 oraz w ust. 9 zdanie pierwsze, drugie i trzecie słowo »ESMA« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(iv)

w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urzędnicy i inne osoby upoważnione przez Urząd są uprawnieni do udzielania Urzędowi Nadzoru EFTA wsparcia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego artykułu i mają prawo do uczestnictwa w kontrolach na miejscu.«;

(v)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

»W decyzji określa się przedmiot i cel dochodzenia, wyznacza datę jego wszczęcia oraz wskazuje okresowe kary pieniężne przewidziane w art. 66, jak również określa się prawo do skierowania decyzji do rozpatrzenia przez Trybunał EFTA zgodnie z art. 36 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«;

(vi)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 9 zdanie czwarte słowa »aktach sprawy ESMA« otrzymują brzmienie »aktach sprawy ESMA i Urzędu Nadzoru EFTA«;

(vii)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 9 zdanie piąte otrzymuje brzmienie:

»Zgodność z prawem decyzji Urzędu Nadzoru EFTA może być przedmiotem kontroli jedynie ze strony Trybunału EFTA zgodnie z Porozumieniem między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«.

t)

W art. 64:

(i)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 1 zdanie pierwsze słowa »ESMA powołuje w swoich strukturach niezależnego urzędnika dochodzeniowego, który wyjaśnia tę sprawę.« otrzymują brzmienie »po konsultacjach z ESMA Urząd Nadzoru EFTA wyznacza spośród swojego personelu niezależnego urzędnika dochodzeniowego, aby przeprowadził dochodzenie w tej sprawie.«;

(ii)

w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urzędnik dochodzeniowy wyznaczony przez Urząd Nadzoru EFTA nie bierze lub nie brał w przeszłości udziału w bezpośrednim lub pośrednim nadzorowaniu lub procesie rejestracyjnym danego repozytorium transakcji i wykonuje swoje funkcje niezależnie od Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA i Rady Organów Nadzoru ESMA.«;

(iii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 2, 3 i 4 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »i Urzędowi Nadzoru EFTA«;

(iv)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 5 część zdania następująca do słowach »art. 67« otrzymuje brzmienie:

»Urząd Nadzoru EFTA stwierdza, czy osoby, które są przedmiotem dochodzenia, popełniły co najmniej jedno naruszenie wymienione w załączniku I, a jeżeli tak – stosuje środek nadzorczy zgodnie z art. 73 i nakłada grzywnę zgodnie z art. 65.

Urząd Nadzoru EFTA przekazuje ESMA wszystkie informacje i akta niezbędne do wykonywania jego obowiązków wynikających z niniejszego ustępu.«;

(v)

w ust. 6 po słowie »ESMA« dodaje się słowa », Urzędu Nadzoru EFTA«;

(vi)

w ust. 8, w odniesieniu do państw EFTA, słowo »ESMA« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

u)

W art. 65:

(i)

w ust. 1 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, przypadku repozytorium transakcji z siedzibą w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 2 słowo »ESMA« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

v)

W art. 66:

(i)

w ust. 1 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w przypadku gdy repozytorium transakcji lub zainteresowana osoba ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 4, w odniesieniu do państw EFTA, słowo »ESMA« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

w)

W art. 67:

(i)

w ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

»Przed przygotowaniem jakiegokolwiek projektu na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA zgodnie z art. 65 i 66 ESMA zapewnia osobom, których dotyczy postępowanie, możliwość przedstawienia swojego stanowiska w odniesieniu do ustaleń. Podstawę projektów ESMA mogą stanowić wyłącznie ustalenia, co do których osoby, których dotyczy postępowanie, mogły przedstawić swoje stanowisko.

Podstawę decyzji Urzędu Nadzoru EFTA przyjętych zgodnie z art. 65 i 66 mogą stanowić wyłącznie ustalenia, co do których osoby, których dotyczy postępowanie, mogły przedstawić swoje stanowisko.«;

(ii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 2 słowa »gromadzonych przez ESMA akt sprawy« otrzymują brzmienie »gromadzonych przez ESMA i Urząd Nadzoru EFTA akt sprawy«;

(iii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 2 słowa »informacji poufnych oraz wewnętrznych dokumentów ESMA.« otrzymują brzmienie »informacji poufnych oraz wewnętrznych dokumentów ESMA i Urzędu Nadzoru EFTA«.

x)

W art. 68:

(i)

w ust. 1 dodaje się tekst w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA podaje do wiadomości publicznej również każdą grzywnę i każdą okresową karę pieniężną nałożoną zgodnie z art. 65 i 66, z zastrzeżeniem określonych w niniejszym ustępie warunków ujawniania grzywien i okresowych kar pieniężnych przez ESMA.«;

(ii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 3 i 4 słowo »ESMA« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(iii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 3 wyrazy »Parlament Europejski, Radę« zastępuje się wyrazami »ESMA i Stały Komitet Państw EFTA«;

(iv)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 4 słowa »Trybunał Sprawiedliwości« otrzymują brzmienie »Trybunał EFTA«;

v)

w ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Stały Komitet Państw EFTA określa przydział kwot grzywien i okresowych kar pieniężnych pobranych przez Urząd Nadzoru EFTA.«.

y)

W art. 71:

(i)

w ust. 1 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, przypadku repozytorium transakcji z siedzibą w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 2 słowo »ESMA« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(iii)

w ust. 3 zdanie drugie po słowach »zainteresowanego repozytorium transakcji« dodaje się słowa »lub, w przypadku repozytorium transakcji z siedzibą w państwie EFTA, o nieprzygotowywaniu projektu na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA w tym celu«.

z)

w art. 72 ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

»Jeżeli chodzi o repozytoria transakcji z siedzibą w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA pobiera opłaty na takiej samej podstawie, jak opłaty pobierane od innych repozytoriów transakcji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz z aktami delegowanymi, o których mowa w ust. 3.

Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie przekazuje ESMA kwoty, które pobrał zgodnie z niniejszym ustępem.«.

za)

W art. 73:

(i)

w ust. 1 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, przypadku repozytorium transakcji z siedzibą w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 2 słowo »ESMA« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(iii)

w ust. 3 dodaje się akapity w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie powiadamia zainteresowane repozytorium transakcji o każdej decyzji podjętej na mocy ust. 1, a także przekazuje tę informację właściwym organom oraz Komisji. ESMA podaje do wiadomości publicznej na swojej stronie internetowej każdą taką decyzję w terminie 10 dni roboczych od daty jej przyjęcia. Urząd Nadzoru EFTA również podaje do wiadomości publicznej na swojej stronie internetowej wszelkie przyjęte przez siebie decyzje w terminie 10 dni roboczych od daty ich przyjęcia.

Podając do wiadomości publicznej decyzję Urzędu Nadzoru EFTA, o której mowa w akapicie trzecim, ESMA i Urząd Nadzoru EFTA podają do wiadomości publicznej również prawo zainteresowanego repozytorium transakcji do skierowania decyzji do rozpatrzenia przez Trybunał EFTA, fakt, że – w stosownych przypadkach – takie postępowanie zostało wszczęte, precyzując, że postępowania wszczęte przed Trybunałem EFTA nie mają skutku zawieszającego, oraz fakt, że Trybunał EFTA może zawiesić stosowanie zaskarżonej decyzji zgodnie z art. 40 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«.

zb)

W art. 74:

(i)

w ust. 1 przed słowami »może przekazać określone zadania nadzorcze« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 2 do 5 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(iii)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

»6.   Przed przekazaniem zadania Urząd Nadzoru EFTA i ESMA konsultują się ze sobą.«.

zc)

art. 75 ust. 2 i 3 i art. 76 nie mają zastosowania;

zd)

W art. 81 ust. 3 w odniesieniu do państw EFTA:

(i)

w lit. f) słowa »z Unią porozumienie międzynarodowe, o którym mowa w art. 75« zastępuje się słowami »z państwem EFTA, w którym repozytorium transakcji ma siedzibę, porozumienie międzynarodowe zapewniające wzajemne udostępnianie i wymianę informacji na temat kontraktów dotyczących instrumentów pochodnych przechowywanych w repozytoriach transakcji«;

(ii)

w lit. i) słowa »z ESMA uzgodnienia o współpracy, o których mowa w art. 76« zastępuje się słowami »z państwem EFTA, w którym repozytorium transakcji ma siedzibę, uzgodnienia o współpracy zapewniające dostęp do informacji na temat kontraktów dotyczących instrumentów pochodnych przechowywanych w repozytoriach transakcji mających siedzibę w tym państwie EFTA«;

(iii)

lit. j) otrzymuje następujące brzmienie:

»Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, z zastrzeżeniem treści i wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG włączającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki.«.

zf)

w art. 83 po słowie »ESMA« dodaje się słowa », lub Urząd Nadzoru EFTA«.

zg)

W art. 84 po słowie »ESMA« dodaje się słowa », Urząd Nadzoru EFTA,«.

zh)

W art. 87 ust. 2 w odniesieniu do państw EFTA, słowa »do dnia 17 sierpnia 2014 r.« otrzymują brzmienie »w terminie jednego roku od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr…/… z dnia … (niniejszej decyzji)«.

zi)

W art. 89:

(i)

w ust. 1 po akapicie pierwszym dodaje się następujący akapit:

»Przez okres trzech lat od wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr…/… z dnia … (niniejszej decyzji) obowiązek rozliczania, o którym mowa w art. 4, nie ma zastosowania do kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które przyczyniają się w obiektywnie wymierny sposób do zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego bezpośrednio związanego z wypłacalnością finansową systemu zdefiniowanych w art. 2 ust. 10 programów emerytalnych, które mają siedzibę w państwie EFTA. Okres przejściowy ma zastosowanie również do podmiotów powołanych w celu realizacji świadczeń wyrównawczych na rzecz uczestników systemów programów emerytalnych w przypadku niewykonania zobowiązania.«;

(ii)

w ust. 3, 5, 6 i 8, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »przed przyjęciem przez Komisję« zastępuje się słowami »przed stosowaniem na terenie EOG przyjętych przez Komisję«;

(iii)

w ust. 3, w odniesieniu do państw EFTA, po słowach »wejścia w życie wszystkich« dodaje się słowa »decyzji Wspólnego Komitetu EOG zawierających«;

(iv)

w ust. 5 i 6, w odniesieniu do państw EFTA, po słowach »wejścia w życie« dodaje się słowa »decyzji Wspólnego Komitetu EOG zawierających«.

zj)

W pkt a) i c) części IV załącznika I i w pkt g) części I oraz w pkt c) części II załącznika II po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urzędu Nadzoru EFTA«.”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 648/2012 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem […] r., pod warunkiem otrzymania wszystkich notyfikacji, przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*) lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr …/… z dnia … r. (3) [włączającej rozporządzenie w sprawie ESMA (UE) nr 1095/2010] w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG


(1)  Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.

(2)  Konkluzje Rady dotyczące ministrów finansów i gospodarki państw UE i EOG–EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]

(3)  Dz.U. L …


PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR …

z dnia …

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do Porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2011 z dnia 11 maja 2011 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (1).

(2)

Do Porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (2).

(3)

Ministrowie finansów i gospodarki państw UE i EOG–EFTA w swoich konkluzjach (3) z dnia 14 października 2014 r. w sprawie włączenia rozporządzeń ustanawiających unijne Europejskie Urzędy Nadzoru do Porozumienia EOG z zadowoleniem przyjęli zrównoważone rozwiązanie wypracowane między Umawiającymi się Stronami, uwzględniające strukturę i cele rozporządzeń ustanawiających unijne Europejskie Urzędy Nadzoru oraz Porozumienia EOG, a także ograniczenia polityczne UE i państw EOG–EFTA.

(4)

Ministrowie finansów i gospodarki państw UE i EOG–EFTA podkreślili, że zgodnie z dwufilarową strukturą Porozumienia EOG Urząd Nadzoru EFTA będzie podejmował decyzje skierowane do operatorów rynku w państwach EOG–EFTA. Unijne Europejskie Urzędy Nadzoru będą miały kompetencje w zakresie wykonywania zadań o charakterze niewiążącym, również wobec właściwych organów i operatorów rynku państw EOG–EFTA. Działania po każdej ze stron będą poprzedzone, stosownie do sytuacji, konsultacjami, działaniami koordynacyjnymi lub wymianą informacji między unijnymi Europejskimi Urzędami Nadzoru a Urzędem Nadzoru EFTA.

(5)

Aby zapewnić integrację wiedzy fachowej unijnych Europejskich Urzędów Nadzoru w tym procesie oraz spójność między obydwoma filarami, poszczególne decyzje i formalne opinie Urzędu Nadzoru EFTA kierowane do co najmniej jednego właściwego organu lub operatora rynku państw EOG–EFTA będą przyjmowane na podstawie projektów przygotowywanych przez stosowny unijny Europejski Urząd Nadzoru. Pozwoli to zachować kluczowe korzyści, jakie daje nadzór przez pojedynczy organ. Powyższe zasady będą miały zastosowanie w szczególności do bezpośredniego nadzoru agencji ratingowych przez ESMA.

(6)

Umawiające się Strony podzielają opinię, że w ramach niniejszej decyzji wdraża się porozumienie odzwierciedlone we wspomnianych konkluzjach, w związku z czym należy ją interpretować zgodnie z zasadami, które wyrażono w konkluzjach.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 31eb (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009) załącznika IX do Porozumienia EOG dodaje się tekst w brzmieniu:

„—

32011 R 0513: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2011 z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s. 30),

32013 R 0462: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. (Dz.U. L 146 z 31.5.2013, s. 1).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

niezależnie od przepisów Protokołu 1 do niniejszego Porozumienia i o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, pojęcia »państwo członkowskie (państwa członkowskie)«, »właściwe organy« i »właściwe organy sektorowe« należy rozumieć jako obejmujące, poza znaczeniem nadanym im w rozporządzeniu, odpowiednio państwa EFTA oraz ich właściwe organy i właściwe organy sektorowe;

b)

o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Urząd Nadzoru EFTA współpracują ze sobą, wymieniają informacje i konsultują się między sobą do celów rozporządzenia, w szczególności przed podjęciem jakiegokolwiek działania. Obejmuje to w szczególności obowiązek niezwłocznego wzajemnego przekazywania sobie przez organy informacji potrzebnych każdemu organowi do wykonywania jego obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia, takich jak przygotowywanie projektów przez ESMA zgodnie z lit. d). Dotyczy to między innymi informacji otrzymanych przez którykolwiek organ w wyniku wniosków o rejestrację lub odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji złożone operatorom rynku lub informacji uzyskanych przez którykolwiek organ podczas dochodzeń lub kontroli na miejscu.

Nie naruszając przepisów art. 109 niniejszego Porozumienia, ESMA i Urząd Nadzoru EFTA przekazują drugiemu organowi wszelkie wnioski, informacje, skargi lub wezwania, które wchodzą w zakres kompetencji tego organu.

W przypadku braku porozumienia między ESMA a Urzędem Nadzoru EFTA w zakresie wykonywania przepisów rozporządzenia przewodniczący ESMA i Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA, uwzględniając pilny charakter sprawy, bez zbędnej zwłoki zwołują posiedzenie w celu osiągnięcia konsensusu. Jeżeli nie zostanie osiągnięty konsensus, przewodniczący ESMA lub Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA może zwrócić się do Umawiających się Stron o przekazanie sprawy Wspólnemu Komitetowi EOG, który rozpatrzy ją zgodnie z art. 111 niniejszego Porozumienia, który ma odpowiednio zastosowanie. Zgodnie z art. 2 decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 1/94 z dnia 8 lutego 1994 r. przyjmującej regulamin wewnętrzny Wspólnego Komitetu EOG (Dz.U. L 85 z 30.3.1994, s. 60) w nagłych przypadkach Umawiająca się Strona może zażądać natychmiastowego zwołania posiedzeń. Niezależnie od przepisów niniejszego ustępu Umawiająca się Strona może w każdej chwili z własnej inicjatywy przekazać sprawę Wspólnemu Komitetowi EOG zgodnie z art. 5 lub 111 niniejszego Porozumienia;

c)

wszelkie odniesienia do krajowych banków centralnych w rozporządzeniu nie mają zastosowania do Liechtensteinu;

d)

zgodnie z art. 6 ust. 3, art. 15 ust. 4, art. 16 ust. 2, art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 2, art. 17 ust. 3, art. 20, art. 23b ust. 1, art. 23c ust. 3, art. 23d ust. 4, art. 23e ust. 5, art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 4, art. 25 ust. 1, art. 36a ust. 1 i art. 36b ust. 1 decyzje, decyzje tymczasowe, powiadomienia, zwykłe wnioski, odwołania decyzji i inne środki Urzędu Nadzoru EFTA są przyjmowane niezwłocznie na podstawie projektów przygotowywanych przez ESMA z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA;

e)

w art. 3 ust. 1 lit. g) słowa »prawem unijnym« otrzymują brzmienie »Porozumieniem EOG«;

f)

w art. 6 ust. 3:

(i)

po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, w przypadku agencji ratingowej z siedzibą w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

dodaje się akapity w brzmieniu:

»W przypadku grupy agencji ratingowych składającej się z co najmniej jednej agencji ratingowej z siedzibą w państwie EFTA i co najmniej jednej agencji ratingowej z siedzibą w państwie członkowskim UE Urząd i Urząd Nadzoru EFTA wspólnie zapewniają, by co najmniej jedna z agencji ratingowych należących do grupy nie była zwolniona ze spełnienia wymogów określonych w załączniku I sekcja A pkt 2, 5 i 6 i art. 7 ust. 4.

Urząd Nadzoru EFTA i Urząd wzajemnie powiadamiają się o wszelkich zmianach, które mają znaczenie dla przyjęcia aktów na mocy niniejszego ustępu.«;

g)

w art. 8b ust. 2 słowa »prawo Unii« otrzymują brzmienie »Porozumienie EOG«;

h)

w art. 8d ust. 2 i art. 18 ust. 3 dodaje się tekst w brzmieniu:

»Na wspomnianą listę Urząd wpisuje zarejestrowane agencje ratingowe z siedzibą w państwie EFTA.«;

i)

w art. 9 po słowie »Urzędu« dodaje się słowa »lub Urzędu Nadzoru EFTA w odniesieniu do państw EFTA«;

j)

w art. 10 ust. 6 i w załączniku III część I pkt 52 po słowie »Urzędu« dodaje się słowa », Urzędu Nadzoru EFTA«;

k)

w art. 11 ust. 2 i art. 11a ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd publikuje informacje przekazane przez agencje ratingowe z siedzibą w państwie EFTA zgodnie z niniejszym artykułem.«;

l)

w art. 14:

(i)

w ust. 2 i 5 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 4 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, w przypadku agencji ratingowej z siedzibą w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

m)

w art. 15:

(i)

w ust. 1 po słowie »Urzędu« dodaje się słowa »lub, w przypadku agencji ratingowej z siedzibą w państwie EFTA, do Urzędu Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 2 po słowie »Urzędu« dodaje się słowa »lub, w przypadku gdy upoważniają one agencję ratingową z siedzibą w państwie EFTA, do Urzędu Nadzoru EFTA«;

(iii)

w ust. 4 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

n)

w art. 16 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

o)

w art. 17:

(i)

w ust. 1, 2 i 4 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 3 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »oraz, w odniesieniu do każdej agencji ratingowej z siedzibą w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

p)

w art. 18:

(i)

w ust. 1 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

»Urząd i Urząd Nadzoru EFTA powiadamiają siebie nawzajem, Komisję, EUNB, EIOPA, właściwe organy i właściwe organy sektorowe o wszelkich decyzjach przyjętych zgodnie z art. 16, 17 lub 20.«;

q)

w art. 19 ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

»Jeżeli chodzi o agencje ratingowe z siedzibą w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA pobiera opłaty na takiej samej podstawie, jak opłaty pobierane od innych agencji ratingowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz z rozporządzeniem Komisji, o którym mowa w ust. 2.

Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie przekazuje Urzędowi kwoty, które pobrał zgodnie z niniejszym ustępem.«;

r)

w art. 20:

(i)

w ust. 1 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, w przypadku agencji ratingowej z siedzibą w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 2 zdanie drugie po słowach »zainteresowanej agencji ratingowej« dodaje się słowa »lub, w przypadku agencji ratingowej z siedzibą w państwie EFTA, o nieprzygotowywaniu projektu na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA w tym celu«;

s)

w art. 21:

(i)

w ust. 1 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub Urząd Nadzoru EFTA w przypadku agencji ratingowej z siedzibą w państwie EFTA«;

(ii)

w ust. 5 dodaje się tekst w brzmieniu:

»Sprawozdanie to obejmuje również agencje ratingowe z państw EFTA zarejestrowane na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z decyzją Urzędu Nadzoru EFTA.

Urząd Nadzoru EFTA przekazuje Urzędowi wszystkie informacje niezbędne do wykonywania jego obowiązków wynikających z niniejszego ustępu.«;

(iii)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 6 otrzymuje brzmienie:

»Każdego roku Urząd Nadzoru EFTA przedstawia Stałemu Komitetowi Państw EFTA sprawozdanie w sprawie podjętych przez Urząd Nadzoru EFTA środków nadzoru i sankcji zastosowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, w tym grzywien lub okresowych kar pieniężnych.«;

t)

w art. 23 po słowie »Urząd« dodaje się słowa », Urząd Nadzoru EFTA,«;

u)

w art. 23a po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub Urząd Nadzoru EFTA«;

v)

w art. 23b:

(i)

w ust. 1 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub – w przypadku agencji ratingowej lub osób prowadzących działalność w zakresie ratingu kredytowego, ocenianych podmiotów i powiązanych z nimi stron trzecich, stron trzecich, którym agencje ratingowe zleciły niektóre funkcje lub czynności operacyjne na zasadzie outsourcingu, oraz osób w inny sposób blisko powiązanych z agencjami ratingowymi lub wykonywaniem działalności w zakresie ratingu kredytowego z siedzibą w państwie EFTA – Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 2, 3 i 5 słowo »Urząd« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(iii)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 3 lit. g) otrzymuje brzmienie:

»wskazuje prawo do skierowania decyzji do rozpatrzenia przez Trybunał EFTA zgodnie z art. 36 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«;

(iv)

w ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie przekazuje Urzędowi informacje otrzymane na mocy niniejszego artykułu.«;

w)

w art. 23c:

(i)

w ust. 1 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, w przypadku gdy osoba będąca przedmiotem dochodzenia ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urzędnicy i inne osoby upoważnione przez Urząd są uprawnieni do udzielania Urzędowi Nadzoru EFTA wsparcia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego artykułu i mają prawo do uczestnictwa w dochodzeniach na wniosek Urzędu.«;

(iii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 2, 3 i 4 oraz w ust. 6 zdania pierwsze i drugie słowo »Urząd« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(iv)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

»W decyzji określa się przedmiot i cel dochodzenia, okresowe kary pieniężne przewidziane w art. 36b oraz prawo do skierowania decyzji do rozpatrzenia przez Trybunał EFTA zgodnie z art. 36 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«;

v)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 6 zdanie trzecie słowa »aktach Urzędu« otrzymują brzmienie »aktach Urzędu i Urzędu Nadzoru EFTA«;

(vi)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 6 zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:

»Zgodność z prawem decyzji Urzędu Nadzoru EFTA może być przedmiotem kontroli jedynie ze strony Trybunału EFTA zgodnie z Porozumieniem między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«;

x)

w art. 23d:

(i)

w ust. 1 po słowie »Urząd« dodaje się słowa»lub, w przypadku osób prawnych z siedzibą w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie przekazuje Urzędowi informacje uzyskane na mocy niniejszego artykułu.«;

(iii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 2–7 oraz w ust. 9 zdania pierwsze i drugie słowo »Urząd« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA, a słowo »Urzędu« otrzymuje brzmienie »Urzędu Nadzoru EFTA«;

(iv)

w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urzędnicy i inne osoby upoważnione przez Urząd są uprawnieni do udzielania Urzędowi Nadzoru EFTA wsparcia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego artykułu i mają prawo do uczestnictwa w kontrolach na miejscu na wniosek Urzędu.«;

(v)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

»W decyzji określa się przedmiot i cel dochodzenia, wyznacza datę jego wszczęcia oraz wskazuje okresowe kary pieniężne przewidziane w art. 36b, jak również określa się prawo do skierowania decyzji do rozpatrzenia przez Trybunał EFTA zgodnie z art. 36 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«;

(vi)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 9 zdanie trzecie słowa »aktach Urzędu« otrzymują brzmienie »aktach Urzędu i Urzędu Nadzoru EFTA«;

(vii)

w odniesieniu do państw EFTA ust. 9 zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:

»Zgodność z prawem decyzji Urzędu Nadzoru EFTA może być przedmiotem kontroli jedynie ze strony Trybunału EFTA zgodnie z Porozumieniem między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«;

y)

w art. 23e:

(i)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 1 zdanie pierwsze słowa »Urząd wyznacza spośród swojego personelu niezależnego urzędnika dochodzeniowego, aby przeprowadził dochodzenie w tej sprawie.« otrzymują brzmienie »po konsultacjach z Urzędem Urząd Nadzoru EFTA wyznacza spośród swojego personelu niezależnego urzędnika dochodzeniowego, aby przeprowadził dochodzenie w tej sprawie.«;

(ii)

w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urzędnik dochodzeniowy wyznaczony przez Urząd Nadzoru EFTA nie bierze lub nie brał w przeszłości udziału w bezpośrednim lub pośrednim nadzorowaniu lub procesie rejestracyjnym danej agencji ratingowej i wykonuje swoje funkcje niezależnie od Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA i Rady Organów Nadzoru Urzędu.«;

(iii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 2, 3 i 4 po słowach »Radzie Organów Nadzoru Urzędu« dodaje się słowa »i Urzędowi Nadzoru EFTA«;

(iv)

w ust. 2 akapit trzeci po słowie »Urząd« dodaje się słowa »i Urząd Nadzoru EFTA«;

(v)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 5 część zdania następująca do słowach »i 36c« otrzymuje brzmienie:

»Urząd Nadzoru EFTA stwierdza, czy osoby, które są przedmiotem dochodzenia, popełniły co najmniej jedno naruszenie wymienione w załączniku III, a jeżeli tak – stosuje środek nadzorczy zgodnie z art. 24 i nakłada grzywnę zgodnie z art. 36a.

Urząd Nadzoru EFTA przekazuje Urzędowi wszystkie informacje i akta niezbędne do wykonywania jego obowiązków wynikających z niniejszego ustępu.«;

(vi)

w ust. 6 po słowach »Rady Organów Nadzoru Urzędu« dodaje się słowa »lub Urzędu Nadzoru EFTA«;

(vii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 8 słowo »Urząd« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

z)

w art. 24:

(i)

w ust. 1 po słowach »Rada Organów Nadzoru Urzędu« dodaje się słowa »lub, w przypadku agencji ratingowej z siedzibą w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 2 i 4 słowa »Rada Organów Nadzoru Urzędu« otrzymują brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(iii)

w ust. 4 słowa »decyzji Urzędu« otrzymują brzmienie »decyzji Urzędu lub, odpowiednio, Urzędu Nadzoru EFTA«;

(iv)

w ust. 5 dodaje się akapity w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie powiadamia agencję ratingową z siedzibą w danym państwie EFTA o wszelkich decyzjach przyjętych na mocy ust. 1 i przekazuje wszelkie takie decyzje właściwym organom i właściwym organom sektorowym, Komisji, Urzędowi, EUNB oraz EIOPA. Urząd podaje do wiadomości publicznej na swojej stronie internetowej każdą taką decyzję w terminie 10 dni roboczych od daty jej przyjęcia. Urząd Nadzoru EFTA również podaje do wiadomości publicznej na swojej stronie internetowej wszelkie przyjęte przez siebie decyzje w terminie 10 dni roboczych od daty ich przyjęcia.

Podając do wiadomości publicznej decyzję Urzędu Nadzoru EFTA, o której mowa w akapicie trzecim, Urząd i Urząd Nadzoru EFTA podają do wiadomości publicznej również prawo zainteresowanej agencji ratingowej do skierowania decyzji do rozpatrzenia przez Trybunał EFTA, fakt, że – w stosownych przypadkach – takie postępowanie zostało wszczęte, precyzując, że postępowania wszczęte przed Trybunałem EFTA nie mają skutku zawieszającego, oraz fakt, że Trybunał EFTA może zawiesić stosowanie zaskarżonej decyzji zgodnie z art. 40 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«;

za)

w art. 25:

(i)

w ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

»Przed przygotowaniem jakiegokolwiek projektu na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA zgodnie z art. 24 ust. 1 Rada Organów Nadzoru Urzędu zapewnia osobom, których dotyczy postępowanie, możliwość przedstawienia swojego stanowiska w odniesieniu do ustaleń. Podstawę projektów Rady Organów Nadzoru Urzędu mogą stanowić wyłącznie ustalenia, co do których osoby, których dotyczy postępowanie, mogły przedstawić swoje stanowisko.

Podstawę decyzji Urzędu Nadzoru EFTA przyjętych zgodnie z art. 24 ust. 1 mogą stanowić wyłącznie ustalenia, co do których osoby, których dotyczy postępowanie, mogły przedstawić swoje stanowisko.

Akapity trzeci i czwarty nie mają zastosowania, jeżeli konieczne jest podjęcie pilnych działań w celu zapobieżenia istotnym i zbliżającym się szkodom dla systemu finansowego. W takiej sytuacji Urząd Nadzoru EFTA może przyjąć decyzję tymczasową, a zainteresowane osoby otrzymują możliwość przedstawienia swojego stanowiska Radzie Organów Nadzoru Urzędu najszybciej jak to możliwe po podjęciu decyzji.«;

(ii)

w ust. 2 słowa »gromadzonych przez Urząd akt sprawy« otrzymują brzmienie »gromadzonych przez Urząd i Urząd Nadzoru EFTA akt sprawy«;

zb)

w art. 26 i art. 27 ust. 1 po słowie »Urząd« dodaje się słowa », Urząd Nadzoru EFTA«;

zc)

w art. 27 ust. 2 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub Urząd Nadzoru EFTA«;

zd)

w art. 30:

(i)

w ust. 1 przed słowami »może przekazać poszczególne zadania nadzorcze« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 2, 3 i 4 po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(iii)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

»5.   Przed przekazaniem zadania Urząd Nadzoru EFTA i Urząd konsultują się ze sobą.«;

ze)

w art. 31:

(i)

w ust. 1 akapit drugi po słowie »Urząd« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 2 po słowach »właściwy organ dokonujący powiadomienia może zwrócić się do Urzędu« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, do Urzędu Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeżeli wniosek właściwego organu krajowego dotyczy agencji ratingowej z siedzibą w państwie EFTA, Urząd niezwłocznie przeprowadza konsultacje z Urzędem Nadzoru EFTA.«;

zf)

w art. 32:

(i)

w ust. 1 po pierwszym wystąpieniu słowa »Urzędu« dodaje się słowa », Urzędu Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 1 po drugim wystąpieniu słowa »Urzędu« dodaje się słowa », dla Urzędu Nadzoru EFTA«;

(iii)

w ust. 1 po pierwszym wystąpieniu słowa »Urząd« dodaje się słowa »lub Urząd Nadzoru EFTA«;

(iv)

w ust. 2 po słowie »Urzędem« dodaje się słowa », Urzędem Nadzoru EFTA«;

zg)

w art. 35a ust. 6 po słowie »Urzędu« dodaje się słowa »lub Urzędu Nadzoru EFTA«;

zh)

w art. 36a:

(i)

w ust. 1 po słowach »Rada Organów Nadzoru Urzędu« i »Urząd« dodaje się słowa »lub, w przypadku agencji ratingowej z siedzibą w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 2 słowo »Urząd« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

zi)

w art. 36b:

(i)

w ust. 1 po słowach »Rada Organów Nadzoru Urzędu« dodaje się słowa »lub, w przypadku gdy agencja ratingowa lub zainteresowana osoba ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 4 po słowach »decyzji Urzędu« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, decyzji Urzędu Nadzoru EFTA«;

zj)

w art. 36c:

(i)

w ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

»Przed przygotowaniem jakiegokolwiek projektu na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA zgodnie z art. 36a lub art. 36b ust. 1 lit. a)–d) Rada Organów Nadzoru Urzędu zapewnia osobom, których dotyczy postępowanie, możliwość przedstawienia swojego stanowiska w odniesieniu do ustaleń. Podstawę projektów Rady Organów Nadzoru Urzędu mogą stanowić wyłącznie ustalenia, co do których osoby, których dotyczy postępowanie, mogły przedstawić swoje stanowisko.

Podstawę decyzji Urzędu Nadzoru EFTA podjętych zgodnie z art. 36a lub art. 36b ust. 1 lit. a)–d) mogą stanowić wyłącznie ustalenia, co do których osoby, których dotyczy postępowanie, mogły przedstawić swoje stanowisko.«;

(ii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 2 słowa »gromadzonych przez Urząd akt sprawy« otrzymują brzmienie »gromadzonych przez Urząd i Urząd Nadzoru EFTA akt sprawy«;

zk)

w art. 36d:

(i)

w ust. 1 dodaje się tekst w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA podaje do wiadomości publicznej również każdą grzywnę i każdą okresową karę pieniężną nałożoną zgodnie z art. 36a i 36b, z zastrzeżeniem określonych w niniejszym ustępie warunków ujawniania grzywien i okresowych kar pieniężnych przez Urząd.«;

(ii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 3 słowo »Urząd« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(iii)

w odniesieniu do państw EFTA w ust. 3 słowa »Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej« otrzymują brzmienie »Trybunał EFTA«;

(iv)

w ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Stały Komitet Państw EFTA określa przydział kwot grzywien i okresowych kar pieniężnych pobranych przez Urząd Nadzoru EFTA.«;

zl)

art. 40a nie ma zastosowania do państw EFTA;

zm)

w załączniku IV część I pkt 7 po słowie »Urzędem« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urzędem Nadzoru EFTA«, a w załączniku IV część II pkt 3 po słowie »Urzędowi« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urzędowi Nadzoru EFTA«”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (UE) nr 513/2011 i (UE) nr 462/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem […] r., pod warunkiem otrzymania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*), lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr …/… z dnia … r. (4) [włączającej rozporządzenie (UE) nr 1095/2010] w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG


(1)  Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s. 30.

(2)  Dz.U. L 146 z 31.5.2013, s. 1.

(3)  Konkluzje Rady dotyczące ministrów finansów i gospodarki państw UE i EOG–EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]

(4)  Dz.U. L …

Deklaracja państw EFTA

do decyzji nr…/… włączającej do Porozumienia rozporządzenie (UE) nr 513/2011 i rozporządzenie (UE) nr 462/2013

W rozporządzeniu (WE) nr 1060/2009, zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 513/2011 i rozporządzeniem (UE) nr 462/2013, w szczególności reguluje się kwestie wykorzystywania ratingów kredytowych wydanych przez agencje ratingowe z państw trzecich do celów regulacyjnych, ustanawia warunki, na jakich Komisja może uznać ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego za równoważne z wymogami rozporządzenia, a także przewiduje możliwość certyfikacji przez Urząd przedsiębiorstw państw trzecich w celu ułatwienia wykorzystania ich ratingów kredytowych. Włączenie tego rozporządzenia do Porozumienia EOG pozostaje bez uszczerbku dla zakresu Porozumienia EOG w odniesieniu do relacji z państwami trzecimi.


PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR …

z dnia …

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do Porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 272/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od agencji ratingowych (1).

(2)

Do Porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 446/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących treści i formatu okresowych sprawozdań zawierających dane ratingowe, składanych przez agencje ratingowe do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (2).

(3)

Do Porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 447/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 poprzez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych dotyczących oceny zgodności metodyk sporządzania ratingów kredytowych (3).

(4)

Do Porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 448/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących prezentacji informacji, które agencje ratingowe udostępniają w centralnym repozytorium utworzonym przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (4).

(5)

Do Porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 449/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji do celów rejestracji i certyfikacji agencji ratingowych (5).

(6)

Do Porozumienia EOG należy włączyć rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 946/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do przepisów proceduralnych dotyczących grzywien nakładanych na agencje ratingowe przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, w tym przepisów dotyczących prawa do obrony i przepisów tymczasowych (6).

(7)

Do Porozumienia EOG należy włączyć decyzję wykonawczą Komisji 2014/245/UE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Brazylii za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (7).

(8)

Do porozumienia EOG należy włączyć decyzję wykonawczą Komisji 2014/246/UE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Argentyny za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (8).

(9)

Do porozumienia EOG należy włączyć decyzję wykonawczą Komisji 2014/247/UE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Meksyku za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (9).

(10)

Do porozumienia EOG należy włączyć decyzję wykonawczą Komisji 2014/248/UE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Singapuru za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (10).

(11)

Do porozumienia EOG należy włączyć decyzję wykonawczą Komisji 2014/249/UE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Hongkongu za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (11).

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 31ebd (decyzja wykonawcza Komisji 2012/630/UE) w załączniku IX do Porozumienia EOG dodaje się co następuje:

„31ebe.

32014 D 0245: Decyzja wykonawcza Komisji 2014/245/UE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Brazylii za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 65).

31ebf.

32014 D 0246: Decyzja wykonawcza Komisji 2014/246/UE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Argentyny za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 68).

31ebg.

32014 D 0247: Decyzja wykonawcza Komisji 2014/247/UE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Meksyku za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 71).

31ebh.

32014 D 0248: Decyzja wykonawcza Komisji 2014/248/UE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Singapuru za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 73).

31ebi.

32014 D 0249: Decyzja wykonawcza Komisji 2014/249/UE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Hongkongu za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 76).

31ebj.

32012 R 0272: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 272/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od agencji ratingowych (Dz.U. L 90 z 28.3.2012, s. 6);

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

W art. 1, w odniesieniu do państw EFTA, po słowach »Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ((EUNGiPW)« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«.

b)

W art. 2 po słowie »EUNGiPW« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«.

c)

W art. 5 ust. 3:

(i)

w czwartym akapicie, w odniesieniu do państw EFTA, słowo »EUNGiPW« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeżeli, w odniesieniu do agencji ratingowych mających siedzibę w państwach EFTA, Urząd Nadzoru EFTA ma przesłać faktury na kwotę rat, EUNGiPW informuje Urząd Nadzoru EFTA o niezbędnych obliczeniach w odniesieniu do każdej agencji ratingowej, z odpowiednim wyprzedzeniem przed odpowiednim terminem płatności.«.

d)

W art. 6 ust. 7:

(i)

w odniesieniu do państw EFTA słowo »EUNGiPW« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeżeli, w odniesieniu do agencji ratingowych mających siedzibę w państwach EFTA, Urząd Nadzoru EFTA ma zwrócić część uiszczonej opłaty rejestracyjnej, EUNGiPW niezwłocznie udostępnia do tego celu Urzędowi Nadzoru EFTA kwoty zwracane agencji ratingowej.«.

e)

W art. 9:

(i)

w ust. 1 słowa »wyłącznie EUNGiPW« zastępuje się słowami »wyłącznie EUNGiPW lub, jeśli chodzi o agencje ratingowe mające siedzibę w państwach EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

po słowie »EUNGiPW« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

31ebk.

32012 R 0446: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 446/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących treści i formatu okresowych sprawozdań zawierających dane ratingowe, składanych przez agencje ratingowe do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Dz.U. L 140 z 30.5.2012, s. 2).

31ebl.

32012 R 0447: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 447/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 poprzez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych dotyczących oceny zgodności metodyk sporządzania ratingów kredytowych (Dz.U. L 140 z 30.5.2012, s. 14).

31ebm.

32012 R 0448: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 448/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących prezentacji informacji, które agencje ratingowe udostępniają w centralnym repozytorium utworzonym przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Dz.U. L 140 z 30.5.2012, s. 17).

31ebn.

32012 R 0449: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 449/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji do celów rejestracji i certyfikacji agencji ratingowych (Dz.U. L 140 z 30.5.2012, s. 32).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

W art. 1, w odniesieniu do państw EFTA, po słowie »EUNGiPW« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«.

b)

W rozdziale 2 załącznika IV i V, w odniesieniu do państw EFTA, słowo »EUNGiPW« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«.

31ebo.

32012 R 0946: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 946/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do przepisów proceduralnych dotyczących grzywien nakładanych na agencje ratingowe przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, w tym przepisów dotyczących prawa do obrony i przepisów tymczasowych (Dz.U. L 282 z 16.10.2012, s. 23);

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

W art. 1, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW)« oraz »EUNGiPW« zastępuje się słowami »Urząd Nadzoru EFTA«.

b)

W art. 2, w odniesieniu do państw EFTA, po słowach »Radzie Organów Nadzoru EUNGiPW« dodaje się słowa »i Urzędowi Nadzoru EFTA«;

c)

w art. 3, w odniesieniu do państw EFTA:

(i)

w ust. 1 po słowach »Radzie Organów Nadzoru EUNGiPW« dodaje się słowa »i Urzędowi Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 2, 4 i 5 po pierwszym przecinku, a w ust. 3 przed słowami »podejmuje ona decyzję« dodaje się tekst »powiadamia o tym Urząd Nadzoru EFTA. Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie«;

(iii)

w ust. 4 akapit drugi i w ust. 5 akapit pierwszy zdanie trzecie po słowach »Rada Organów Nadzoru EUNGiPW« dodaje się słowa »przed przygotowaniem projektu dla Urzędu Nadzoru EFTA lub Urząd Nadzoru EFTA«;

(iv)

w ust. 4 akapit trzeci i w ust. 5 akapit drugi po słowach po słowach »Rada Organów Nadzoru EUNGiPW« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(v)

w ust. 6 słowa »Rada Organów Nadzoru EUNGiPW« otrzymują brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«.

d)

w art. 4, w odniesieniu do państw EFTA:

(i)

w pierwszym akapicie słowa »Rada Organów Nadzoru EUNGiPW« otrzymują brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w trzecim akapicie po słowach »Rada Organów Nadzoru EUNGiPW« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«.

e)

w art. 5, w odniesieniu do państw EFTA:

(i)

po słowie »EUNGiPW« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

słowa »Rada Organów Nadzoru« otrzymują brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«.

f)

w art. 6, w odniesieniu do państw EFTA:

(i)

w ust. 1 i 4 słowo »EUNGiPW« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 3 i 5 po słowie »EUNGiPW« dodaje się słowa »lub Urząd Nadzoru EFTA«;

(iii)

w ust. 5 tekst »Komisją Odwoławczą, zgodnie z art. 58 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (1), oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z art. 36e rozporządzenia (WE) nr 1060/2009.« zastępuje się tekstem »Trybunałem EFTA zgodnie z art. 35 Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«.

g)

w art. 7, w odniesieniu do państw EFTA:

(i)

słowo »EUNGiPW« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii)

w ust. 5 lit. b) tekst »Komisję Odwoławczą ESMA, zgodnie z art. 58 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010, oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z art. 36e rozporządzenia (WE) nr 1060/2009.« zastępuje się tekstem »Trybunałem EFTA zgodnie z art. 35 Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń delegowanych (UE) nr 272/2012, (UE) nr 446/2012, (UE) nr 447/2012, (UE) nr 448/2012, (UE) nr 449/2012 i (UE) nr 946/2012 oraz decyzji wykonawczych 2014/245/UE, 2014/246/UE, 2014/247/UE, 2014/248/UE i 2014/249/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem […] r., pod warunkiem otrzymania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*), lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr …/… z dnia … r. (12) [włączającej rozporządzenie (UE) nr 513/2011], w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG


(1)  Dz.U. L 90 z 28.3.2012, s. 6.

(2)  Dz.U. L 140 z 30.5.2012, s. 2.

(3)  Dz.U. L 140 z 30.5.2012, s. 14.

(4)  Dz.U. L 140 z 30.5.2012, s. 17.

(5)  Dz.U. L 140 z 30.5.2012, s. 32.

(6)  Dz.U. L 282 z 16.10.2012, s. 23.

(7)  Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 65.

(8)  Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 68.

(9)  Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 71.

(10)  Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 73.

(11)  Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 76.

(*)  [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]

(12)  Dz.U. L …


Top