EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0947

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/947 z dnia 14 czerwca 2016 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999) oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.) (EULEX KOSOWO)

OJ L 157, 15.6.2016, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/947/oj

15.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/26


DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/947

z dnia 14 czerwca 2016 r.

zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (*) (EULEX KOSOWO)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 4 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/124/WPZiB (1).

(2)

W dniu 12 czerwca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/349/WPZiB (2) zmieniającą wspólne działanie 2008/124/WPZiB i przedłużającą je do dnia 14 czerwca 2016 r.

(3)

W dniu 11 czerwca 2015 r. Rada przyjęła decyzję 2015/901/WPZiB (3) zmieniającą wspólne działanie 2008/124/WPZiB, w której określono finansową kwotę odniesienia na okres od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 14 czerwca 2016 r.

(4)

Należy zmienić wspólne działanie 2008/124/WPZiB, aby przedłużyć mandat misji EULEX Kosowo do dnia 14 czerwca 2018 r. i określić nową finansową kwotę odniesienia, która ma objąć okres od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia 14 czerwca 2017 r.

(5)

Żaden element niniejszej decyzji nie powinien być postrzegany jako naruszający niezawisłość i autonomię sędziów i prokuratorów.

(6)

Z racji szczególnego charakteru działań misji EULEX KOSOWO wspierających przeniesione postępowania sądowe do państwa członkowskiego zasadne jest, by w niniejszej decyzji określić kwotę przewidzianą na wsparcie dla przeniesionych postępowań sądowych do państwa członkowskiego oraz przewidzieć realizację tej części budżetu poprzez dotację.

(7)

Misja EULEX KOSOWO będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu, co mogłoby przeszkodzić w osiągnięciu celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić wspólne działanie 2008/124/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

We wspólnym działaniu 2008/124/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

„Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków EULEX KOSOWO w okresie od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia 14 czerwca 2017 r. wynosi 63 600 000 EUR.

Z kwoty, o której mowa w akapicie dziewiątym, 34 500 000 EUR przeznacza się na pokrycie wydatków misji EULEX KOSOWO z tytułu realizacji jej mandatu w Kosowie w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 14 grudnia 2016 r., a 29 100 000 EUR przeznacza się na wsparcie w okresie od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia 14 czerwca 2017 r. przeniesionych postępowań sądowych do państwa członkowskiego. Ta ostatnia kwota jest również przeznaczona na pokrycie wstecz wydatków powstałych w wyniku wsparcia przeniesionych postępowań sądowych udzielonego od dnia 1 kwietnia 2016 r. Komisja podpisze umowę dotacji na tę kwotę z sekretarzem działającym w imieniu sekretariatu zajmującego się administrowaniem przeniesionymi postępowaniami sądowymi. Do tej umowy dotacji stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (**).

Finansowa kwota odniesienia na kolejne okresy działania EULEX Kosowo jest ustalana przez Radę.

(**)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).”;"

b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Z wyjątkiem kwoty, o której mowa w ust. 1 akapit dziesiąty, związanej ze wsparciem dla przeniesionych postępowań sądowych w państwie członkowskim, EULEX KOSOWO odpowiada za finansowe wykonanie budżetu misji. W tym celu EULEX KOSOWO podpisuje umowę z Komisją.”;

2)

art. 20 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze wspólne działanie traci moc z dniem 14 czerwca 2018 r. Rada, działając na wniosek Wysokiego Przedstawiciela oraz uwzględniając uzupełniające źródła finansowania, a także wkład pochodzący od innych partnerów, podejmuje decyzje niezbędne do zapewnienia, aby mandat EULEX KOSOWO dotyczący wspierania przeniesionych postępowań sądowych, o których mowa w art. 3a, i powiązane z nim niezbędne środki finansowe pozostały w mocy na czas potrzebny do zakończenia tych postępowań sądowych.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 czerwca 2016 r.

W imieniu Rady

A.G. KOENDERS

Przewodniczący


(*)  Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999) oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.

(1)  Wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO (Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 92).

(2)  Decyzja Rady 2014/349/WPZiB z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO (Dz.U. L 174 z 13.6.2014, s. 42).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2015/901 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOWO) (Dz.U. L 147 z 12.6.2015, s. 21).


Top