EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0014

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/868 z dnia 18 maja 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/6 w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych dotyczących kredytów przez Europejski System Banków Centralnych (EBC/2016/14)

Dz.U. L 144 z 1.6.2016, p. 99–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/868/oj

1.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/99


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/868

z dnia 18 maja 2016 r.

zmieniająca decyzję EBC/2014/6 w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych dotyczących kredytów przez Europejski System Banków Centralnych (EBC/2016/14)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5 i art. 46 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (1), w szczególności art. 8 ust. 5,

uwzględniając wkład Rady Ogólnej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja EBC/2014/6 (2) określa działania przygotowawcze, które banki centralne Eurosystemu powinny podjąć w celu przygotowania się do zbierania przez Europejski System Banków Centralnych (ESBC) danych granularnych dotyczących kredytów.

(2)

Od przyjęcia decyzji EBC/2014/6 poczyniono znaczący postęp w kierunku ustanowienia długoterminowych ram prawnych zbierania danych granularnych dotyczących kredytów w oparciu o zharmonizowane wymogi sprawozdawczości statystycznej.

(3)

Mając na uwadze liczbę oraz stopień skomplikowania przewidywanych wymogów sprawozdawczości statystycznej, należy odroczyć termin wdrożenia określony decyzją EBC/2014/6, aby zapewnić wystarczający czas ESBC na właściwe przygotowanie się do zbierania danych granularnych dotyczących kredytów. Mając na uwadze, że do rozpoczęcia przekazywania danych upłynie jeszcze sporo czasu, harmonogram określony w art. 1 decyzji EBC/2014/6 na zakończenie fazy przygotowawczej powinien zostać zastąpiony terminem, który zapewni zakończenie fazy przygotowawczej do rozpoczęcia przekazywania danych w oparciu o długoterminowe ramy prawne zbierania danych granularnych dotyczących kredytów.

(4)

Taki zmieniony harmonogram znajdzie również zastosowanie do krajowych banków centralnych (KBC) państw członkowskich, których walutą nie jest euro, w ramach współpracy podjętej przez takie KBC z bankami centralnymi Eurosystemu na podstawie zalecenia EBC/2014/7 (3).

(5)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 decyzji EBC/2014/6 Komitet ds. Statystyki składa Radzie Prezesów raz do roku sprawozdanie w sprawie postępów osiąganych przez EBC i poszczególne KBC w zakresie wdrażania środków przygotowawczych. Powyższy raport powinien zawierać informacje zbierane przez Komitet ds. Statystyki od wszystkich KBC, w tym informacje o postępach osiągniętych przez KBC objęte wyłączeniem na podstawie art. 3 ust. 3 tej decyzji. Nie uważa się już za konieczne odrębnych raportów, o których mowa w art. 3 ust. 3 decyzji EBC/2014/6.

(6)

Decyzja EBC/2014/6 powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W decyzji EBC/2014/6 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 drugie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Długoterminowe ramy prawne powinny do początku pierwszego rzeczywistego przekazania EBC danych granularnych dotyczących kredytów przez KBC na podstawie rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) (*) obejmować: a) krajowe bazy danych granularnych dotyczących kredytów prowadzone przez wszystkie KBC Eurosystemu; oraz b) wspólną bazę danych granularnych dotyczących kredytów dzieloną pomiędzy członków Eurosystemu i obejmującą dane granularne dotyczące kredytów dla wszystkich krajów członkowskich, których walutą jest euro.

(*)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/867 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego (EBC/2016/13) (Dz.U. L 144 z 1.6.2016, s. 44).”;"

2)

art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Komitet ds. Statystyki, uwzględniając opinie innych odpowiednich komitetów ESBC, przygotowuje decyzje niezbędne do wdrożenia środków przygotowawczych określonych w ust. 1 i przedkłada je do przyjęcia przez Radę Prezesów. Komitet ds. Statystyki składa Radzie Prezesów raz do roku sprawozdanie w sprawie postępów osiąganych przez EBC i poszczególne KBC, w tym KBC objęte wyłączeniem na podstawie art. 3 ust. 3.”;

3)

art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W odniesieniu do KBC, które wymagają dłuższego okresu dostosowawczego w ramach fazy przygotowawczej w celu stworzenia kompleksowych baz danych granularnych dotyczących kredytów lub uzyskania dostępu do takich baz, Rada Prezesów może w czasie trwania fazy przygotowawczej przyznawać indywidualne tymczasowe wyłączenia z obowiązku stosowania określonych środków przygotowawczych, o których mowa w ust. 1. Okres każdego z indywidulnych wyłączeń jest ściśle ograniczony do minimalnego czasu niezbędnego do osiągnięcia przez dany KBC w trakcie fazy przygotowawczej zgodności ze środkami przygotowawczymi, których dotyczy wyłączenie, oraz jest ustalany w sposób umożliwiający realizację celów określonych w art. 1 w odniesieniu do wszystkich KBC Eurosystemu. Prawa dostępu do poufnych informacji statystycznych uzyskanych z danych granularnych dotyczących kredytów przekazanych EBC w ramach określonego środka przygotowawczego ulegają zawieszeniu w odniesieniu do każdego KBC korzystającego z tymczasowego wyłączenia dotyczącego tego środka. Rada Prezesów może zdecydować o nałożeniu odpowiednich dodatkowych restrykcji na poszczególne KBC korzystające z wyłączenia na podstawie niniejszego ustępu.”;

4)

art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   W celu zapewnienia właściwego dostosowania danych granularnych dotyczących kredytów zbieranych w długim terminie do przyszłych potrzeb użytkowników z ESBC Komitet ds. Statystyki organizuje w trakcie fazy przygotowawczej na koniec marca każdego roku coroczne przekazywanie przez KBC do EBC dostępnych danych granularnych dotyczących kredytów odnoszących się do dnia 30 czerwca i dnia 31 grudnia poprzedniego roku, stosując odpowiedni poziom anonimizacji i agregacji informacji o kredytobiorcach i pożyczkobiorcach uniemożliwiający identyfikację indywidualnych kredytobiorców i pożyczkobiorców. Pierwsze przekazanie danych nastąpi na koniec marca 2014 r. w odniesieniu do dnia 30 czerwca i dnia 31 grudnia 2013 r. i będzie oparte na referencyjnym schemacie sprawozdawczości określonym w załączniku. Dalsze przekazywanie danych ad hoc Komitet ds. Statystyki organizuje na zasadach dobrowolności na podstawie schematu sprawozdawczości uwzględniającego istnienie dostępnych danych granularnych dotyczących kredytów i ich charakterystykę, zapewniając proporcjonalność zbieranych danych w stosunku do statusu prac przygotowawczych ukończonych w momencie przekazania danych. Dane dotyczące pożyczkobiorców należących do sektorów instytucjonalnych innych niż przedsiębiorstwa niefinansowe mogą być przekazywane w trakcie fazy przygotowawczej w formie zagregowanej, o ile KBC dostarczy odpowiednie informacje co do metodologii.”;

5)

załącznik do decyzji EBC/2014/6 podlega zmianie zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Skuteczność

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem zawiadomienia o niej adresatów.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza decyzja jest adresowana do KBC państw członkowskich, których walutą jest euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 18 maja 2016 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.

(2)  Decyzja EBC/2014/6 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych dotyczących kredytów przez Europejski System Banków Centralnych (Dz.U. L 104 z 8.4.2014, s. 72).

(3)  Zalecenie EBC/2014/7 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych o kredytach przez Europejski System Banków Centralnych (Dz.U. C 103 z 8.4.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Tabela w załączniku do decyzji EBC/2014/6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Typ

Atrybuty

Opis

Poziom anonimizacji

Atrybuty kredytodawcy

Kod identyfikacyjny kredytodawcy

Kod identyfikujący kredytodawcę lub pożyczkodawcę zgodnie z kodyfikacją wykorzystywaną przez bazę danych rejestru instytucji i aktywów (RIAD) (*).

Niezanonimizowane

Atrybuty kredytobiorcy

Kod identyfikacyjny kredytobiorcy

Alfanumeryczny kod identyfikujący kredytobiorcę lub pożyczkobiorcę, zapewniający brak możliwości identyfikacji poszczególnych kredytobiorców lub pożyczkobiorców.

Zanonimizowane

Kraj rezydencji

Kraj rezydencji kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy zgodnie ze standardem ISO 3166 (**).

Sektor instytucjonalny

Sektor (lub podsektor) instytucjonalny kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy, zgodnie z klasyfikacją ESA 2010. Wymagany jest podział na następujące sektory (podsektory):

przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11),

bank centralny (S.121),

instytucje przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S.122),

fundusze rynku pieniężnego (S.123),

fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego (S.124),

pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych (S.125),

pomocnicze instytucje finansowe (S.126),

instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.127),

instytucje ubezpieczeniowe (S.128),

fundusze emerytalno-rentowe (S.129),

sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13),

gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14 + S.15).

Sektor działalności gospodarczej

Podział kredytobiorców i pożyczkobiorców (finansowych i niefinansowych) ze względu na ich działalność gospodarczą, zgodnie z klasyfikacją statystyczną NACE rev.2 (***). Kody NACE przekazuje się z dokładnością do drugiego poziomu (poprzez „podział“).

Wielkość

Podział kredytobiorców lub pożyczkobiorców ze względu na ich wielkość: mikro, mali, średni, duzi.

Zmienne danych kredytowych

Kod identyfikacyjny kredytu lub pożyczki

Alfanumeryczny kod identyfikacyjny kredytu lub pożyczki używany przez instytucje sprawozdające na poziomie krajowym.

Waluta

Waluta, w jakiej denominowany jest kredyt lub pożyczka, zgodnie ze standardem ISO 4217 (**).

Rodzaj kredytu lub pożyczki

Podział kredytów i pożyczek ze względu na ich rodzaj:

spłacane na żądanie lub z krótkim terminem (rachunek bieżący),

zadłużenie z tytułu kart kredytowych,

należności handlowe,

leasing finansowy,

kredyty i pożyczki z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu,

pozostałe kredyty i pożyczki terminowe.

Rodzaj zabezpieczenia

Rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu lub pożyczki: zabezpieczenie na nieruchomości, inne zabezpieczenie (w tym papiery wartościowe i złoto), brak zabezpieczenia.

Pierwotny termin zapadalności

Termin zapadalności kredytu lub pożyczki uzgodniony podczas zawarcia umowy lub w dniu jej późniejszej zmiany; do jednego roku włącznie, powyżej jednego roku.

Pozostały okres zapadalności

Zapadalność w relacji do ustalonego terminu spłaty kredytu lub pożyczki; do jednego roku włącznie, powyżej jednego roku.

Status niewykonania zobowiązania

Kredyty lub pożyczki, gdzie kredytobiorca lub pożyczkobiorca nie wykonuje zobowiązania.

Kredyt konsorcjalny

Pojedyncza umowa kredytu, w której kredytodawcą jest kilka instytucji.

Zadłużenie podporządkowane

Instrumenty zadłużenia podporządkowanego stanowią drugorzędną należność od emitenta, która może być zrealizowana dopiero po zaspokojeniu wszystkich roszczeń wyższej rangi (np. depozyty/kredytu lub pożyczki), co nadaje im pewne właściwości „akcji i innych udziałów kapitałowych“.

Miary danych kredytowych

Kwota wypłaconego kredytu

Całkowita kwota do spłaty (część kapitałowa, bez uwzględniania utraty wartości), przekazywana łącznie z korektą z tytułu ryzyka kredytowego, bez uwzględnienia strat z tytułu całkowitej utraty wartości.

Linie kredytowe

Kwota kredytu przyznana, ale niewypłacona.

Zaległość

Kwota spłaty kredytu lub pożyczki, której opóźnienie przekracza 90 dni.

Wartość zabezpieczenia

Wartość zabezpieczenia w momencie składania sprawozdania.

Korekta z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego

Rezerwa celowa na utratę wartości kredytów i pożyczek z tytułu ryzyka kredytowego utworzona na podstawie właściwych standardów rachunkowości. Takie rezerwy podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu wyłącznie w odniesieniu do kredytów i pożyczek zagrożonych.

Aktywa ważone ryzykiem

Kwoty ekspozycji ważone ryzykiem, zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (****) lub aktami, które ją zastąpiły.

Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (wyłącznie dla instytucji kredytowych stosujących metodę ratingów wewnętrznych)

Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w ciągu roku, określone zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE lub aktami, które ją zastąpiły. Na potrzeby sprawozdawczości opartej na zasadzie „pożyczkobiorca po pożyczkobiorcy“ przekazuje się informację o średniej ważonej wolumenem.

Straty w razie niewykonania zobowiązania (wyłącznie dla instytucji kredytowych stosujących metodę ratingów wewnętrznych)

Stosunek straty na ekspozycji wynikającej z niewykonania zobowiązania przez kontrahenta do kwoty pozostającej do spłaty w dniu niewykonania zobowiązania, zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE lub aktami, które ją zastąpiły. Na potrzeby sprawozdawczości opartej na zasadzie „pożyczkobiorca po pożyczkobiorcy“ przekazuje się informację o średniej ważonej wolumenem.

Stopa oprocentowania

Współczynnik, określony jako procent w skali roku, kwoty, jaką dłużnik zobowiązany jest zapłacić wierzycielowi w danym okresie, do kwoty kapitału kredytu lub pożyczki, depozytu lub dłużnego papieru wartościowego, zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 63/2002 (*****) lub aktami, które to rozporządzenie zastąpiły. Na potrzeby sprawozdawczości opartej na zasadzie „pożyczkobiorca po pożyczkobiorcy“ przekazuje się informację o średniej ważonej wolumenem.


(*)  W odniesieniu do monetarnych instytucji finansowych (MIF) zob. listę opublikowaną na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu.

(**)  Opublikowanym na stronie internetowej Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) pod adresem www.iso.org.

(***)  Opublikowaną na stronie internetowej Komisji Europejskiej (Eurostatu) pod adresem www.ec.europa.eu/eurostat.

(****)  Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1).

(*****)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 63/2002 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2001/18) (Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 24).”.


Top