EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1840

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1840 z dnia 7 października 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Istarski pršut/Istrski pršut (ChNP)]

OJ L 267, 14.10.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1840/oj

14.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1840

z dnia 7 października 2015 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Istarski pršut/Istrski pršut (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek o rejestrację nazwy „Istarski pršut”, złożony przez Chorwację, został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

W drodze powiadomienia o sprzeciwie z dnia 30 sierpnia 2013 r. i uzasadnionego oświadczenia o sprzeciwie z dnia 25 października 2013 r. Słowenia sprzeciwiła się rejestracji zgodnie z art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012. Sprzeciw ten został uznany za dopuszczalny.

(3)

Pismami z dnia 7 lutego 2014 r. Komisja wezwała zainteresowane strony do rozpoczęcia odpowiednich konsultacji w celu osiągnięcia porozumienia zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi. Zgodnie z art. 51 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 dodatkowo przyznano trzymiesięczne przedłużenie terminu zakończenia konsultacji.

(4)

Słowenia twierdziła między innymi, że rejestracja nazwy „Istarski pršut” jest niezgodna z definicją chronionej nazwy pochodzenia, ponieważ obszar geograficzny dotyczący surowców jest większy od określonego obszaru geograficznego. Ponadto Słowenia stwierdziła, że rejestracja zagroziłaby istnieniu nazwy „Istrski pršut”, tj. nazwy używanej w Słowenii w odniesieniu do produktu, który ma takie same właściwości jak „Istarski pršut” i który był zgodnie z prawem wprowadzany do obrotu przez ponad pięć lat poprzedzających datę publikacji jednolitego dokumentu dotyczącego nazwy „Istarski pršut” w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5)

Po sześciomiesięcznych konsultacjach Chorwacja i Słowenia zawarły porozumienie. Komisja została o nim powiadomiona w pismach z dnia 3 i 10 września 2014 r.

(6)

Zgodnie z porozumieniem w specyfikacji produktu wprowadzono kilka zmian. Wniosek Chorwacji stał się wnioskiem wielopaństwowym (Chorwacja i Słowenia). Nazwę produktu „Istarski pršut” zmieniono na „Istarski pršut/Istrski pršut”, która obejmuje również nazwę w języku słoweńskim. Obszar produkcji został poszerzony o słoweńską część Półwyspu Istryjskiego. Wprowadzono także dodatkowe drobne zmiany do innych części specyfikacji produktu.

(7)

Ponieważ jednolity dokument został znacząco zmieniony, zgodnie z art. 51 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja powtórzyła procedurę badania wniosku i stwierdziła, że warunki rejestracji zostały spełnione.

(8)

W odniesieniu do chorwackiej części obszaru różnicę między obszarem dotyczącym surowców a określonym obszarem geograficznym utrzymano zgodnie z pierwotnym wnioskiem. Ponieważ wszystkie wymogi wymienione w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 są spełnione, w przypadku tej nazwy można skorzystać z odstępstwa określonego w tym artykule i można ją zarejestrować jako chronioną nazwę pochodzenia.

(9)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek o rejestrację nazwy „Istarski pršut/Istrski pršut”, złożony przez Chorwację i Słowenię, został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3).

(10)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwa „Istarski pršut/Istrski pršut” powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa „Istarski pršut/Istrski pršut” (ChNP) zostaje zarejestrowana.

Nazwa wymieniona w akapicie pierwszym określa produkt należący do klasy 1.2. Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.) zgodnie z klasyfikacją w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (4).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 października 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 155 z 1.6.2013, s. 3.

(3)  Dz.U. L 186 z 5.6.2015, s. 9.

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).


Top