EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1319

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1319 z dnia 29 lipca 2015 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 5501) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 203, 31.7.2015, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1319/oj

31.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/25


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1319

z dnia 29 lipca 2015 r.

dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 w Niemczech

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 5501)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Grypa ptaków jest wirusową chorobą zakaźną ptaków, w tym drobiu. Zakażenie drobiu wirusem grypy ptaków powoduje rozwój jednej z dwóch postaci tej choroby, o różnej zjadliwości. Postać o niskiej zjadliwości wywołuje zwykle jedynie łagodne objawy, natomiast postać o wysokiej zjadliwości jest przyczyną bardzo wysokiej śmiertelności u większości gatunków drobiu. Choroba ta może mieć bardzo poważny wpływ na rentowność hodowli drobiu.

(2)

Grypa ptaków jest najczęściej spotykana u ptactwa, jednak w niektórych warunkach zakażenie może także wystąpić u ludzi, chociaż ryzyko takiego zakażenia jest zwykle bardzo niskie.

(3)

W przypadku wystąpienia ogniska grypy ptaków istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na inne gospodarstwa, w których utrzymuje się drób lub inne ptaki żyjące w niewoli. W rezultacie, w wyniku handlu żywym ptactwem lub uzyskanymi z niego produktami, może on rozprzestrzenić się z jednego państwa członkowskiego na inne państwa członkowskie lub na państwa trzecie.

(4)

W dyrektywie Rady 2005/94/WE (3) określono niektóre środki zapobiegawcze odnoszące się do nadzorowania i wczesnego wykrywania grypy ptaków oraz minimalne środki zwalczania do stosowania w przypadku wystąpienia ogniska tej choroby u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli. We wspomnianej dyrektywie przewiduje się ustanowienie obszarów zapowietrzonych i obszarów zagrożonych w przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(5)

Niemcy powiadomiły Komisję o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 w położonym na terytorium tego państwa gospodarstwie, w którym utrzymuje się drób lub inne ptaki żyjące w niewoli, oraz niezwłocznie wprowadziły stosowne środki wymagane na podstawie dyrektywy 2005/94/WE, w tym ustanowiły obszary zapowietrzone i zagrożone.

(6)

Komisja we współpracy z Niemcami zbadała te środki i stwierdziła, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych wyznaczonych przez właściwy organ w tym państwie członkowskim znajdują się w wystarczającej odległości od gospodarstwa, w którym wystąpiło potwierdzone ognisko choroby.

(7)

W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także aby uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie ustanowionych w Niemczech obszarów zapowietrzonych i zagrożonych na poziomie Unii we współpracy z tym państwem członkowskim.

(8)

Zgodnie z powyższym w załączniku do niniejszej decyzji należy określić obszary zapowietrzone i zagrożone w Niemczech, na których zastosowanie mają środki ochronne w zakresie zdrowia zwierząt ustanowione w dyrektywie 2005/94/WE, a także ustalić czas trwania przedmiotowego podziału na obszary.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niemcy zapewniają, aby obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE obejmowały co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone w częściach A i B załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2015 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3)  Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16).


ZAŁĄCZNIK

Część A

Obszar zapowietrzony, o którym mowa w art. 1:

Kod ISO kraju

Państwo członkowskie

Kod

(jeżeli jest znany)

Nazwa

Data zakończenia stosowania środków zgodnie z art. 29 dyrektywy 2005/94/WE

DE

Niemcy

Kod pocztowy/kod ADNS

Obszar obejmujący:

 

 

 

EMSLAND 03454

W Dolnej Saksonii w powiecie Emsland następujące części:

Herzlake; poczynając od Wettruper Damm wzdłuż Birkenweg, Pappelweg, Moorstraße, Am Esch, K 241, Hauptstraße, L 55, Schullenpool, Burgstraße, K 208, Unterm Bookhof, Kampweg, Andruper Weg, An der Drake, Beel, Südradde (Hase) do poziomu Essenbeel, potem w linii prostopadłej do drogi B213, Zum Klingenberg, K 256, Alter Kirchweg, Im Dorfe (K 256), Oling do granicy powiatu biegnącej wzdłuż rzeki Grosse Hase aż do Hahnenmoorkanal, wzdłuż Hahnenmoorkanal aż do drogi L 128, Siedlerstraße, Friesenstraße do granicy powiatu, wzdłuż granicy powiatu aż do Wettruper Damm.

19.8.2015

Część B

Obszar zagrożony, o którym mowa w art. 1:

Kod ISO kraju

Państwo członkowskie

Kod

(jeżeli jest znany)

Nazwa

Data zakończenia stosowania środków zgodnie z art. 31 dyrektywy 2005/94/WE

DE

Niemcy

Kod pocztowy/kod ADNS

Obszar obejmujący:

 

 

 

EMSLAND 03454

W Dolnej Saksonii:

 

w powiecie Cloppenburg:

po północnej stronie granicy powiatu wzdłuż Vinner Weg i Birkenweg do Löningen, następnie dalej wzdłuż Dr Lübbers-Weg, Langenstraße, Hasestraße, Röpker Weg, Röpker Straße i Zur Moorburg do granicy powiatu, następnie wzdłuż tej granicy do punktu wyjścia na Vinner Weg;

 

w powiecie Emsland:

Wettrup, poczynając od Bahnhofstraße (w kierunku południowo-wschodnim) wzdłuż Im Felde, Bergerstraße, Haselünner Straße, K 317, Alte Haselünner Straße, Moorhook, Steppenberger Straße, Penninghuser Straße, Walldamm, K 233, Hestruper Mühlenbach, Lotter Beeke, „Feldweg” (polną drogą) aż do Droper Straße, wzdłuż Lotter Beeke aż do rzeki Hase, wzdłuż Hammer-Tannen-Straße, Industriestraße, Hammerstraße, Schwarzenbergweg, Meppener Straße, Im Fehn, Diekstraße, Sandstraße, Am Schullenriedengraben, Meppener Straße, B 402, Stadtmark, K 207, Am Sportplatz, Alter Kirchweg, K 207, Alte Schulstraße, Am Jugendheim, Zum Herthum, „Feldweg” do Middelradde, „Feldweg” do Buchenweg, wzdłuż Buchenweg, Buchenweg, Berßener Straße, Mittelradde, Hüvener Straße, „Feldweg” do Oststraße, wzdłuż Oststraße, Ahmsener Straße, Lahner Straße, Alte Dorfstraße, Am Neuland, Zur Waldbühne, „Feldweg” do Vinner Straße, wzdłuż Vinner Straße, Up'n Sande, Riehen, Im Dorf, Am Sportplatz, Im England, Löninger Straße i wzdłuż granicy powiatu aż do Bahnhofstraße;

 

w powiecie Osnabrück:

 

w gminie Bippen:

od południowo-zachodniej granicy powiatu wzdłuż drogi L 60 (Lingener Straße) w kierunku Ohrtermersch, w prawo w Zum Scherpenberg, w lewo w Alte Schulstraße, w lewo w Fangstraße, w lewo w Bramhof, przecinając Bippener Straße (droga L 73), wzdłuż Bergstraße, w prawo w Kreuzweg, w lewo w Lindlage do gminy Berge;

 

w gminie Berge:

z Lindlage wzdłuż Upberg, Tiefer Weg, Rübbelhauk, w prawo w Kampstraße, w lewo w Kirchweg, w prawo w Asterfeldstraße, w lewo w Am Eiskenberg, w prawo w Fienenmoorweg, Zum weißen Pfahl, Antener Straße, do gminy Menslage;

 

w gminie Menslage:

z Antener Straße, w lewo w Reuterweg, Hahler Beeke, w górę rzeki Kleine Hase, w lewo w Thündamm, aż do granicy powiatu, następnie wzdłuż tej granicy z powrotem do punktu wyjścia.

28.8.2015

 

 

EMSLAND 03454

W Dolnej Saksonii w powiecie Emsland następujące części:

Herzlake; poczynając od Wettruper Damm wzdłuż Birkenweg, Pappelweg, Moorstraße, Am Esch, K 241, Hauptstraße, L 55, Schullenpool, Burgstraße, K 208, Unterm Bookhof, Kampweg, Andruper Weg, An der Drake, Beel, Südradde (Hase) do poziomu Essenbeel, potem w linii prostopadłej do drogi B213, Zum Klingenberg, K 256, Alter Kirchweg, Im Dorfe (K 256), Oling do granicy powiatu biegnącej wzdłuż rzeki Grosse Hase aż do Hahnenmoorkanal, wzdłuż Hahnenmoorkanal aż do drogi L 128, Siedlerstraße, Friesenstraße do granicy powiatu, wzdłuż granicy powiatu aż do Wettruper Damm.

20 – 28.8.2015


Top