EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0435

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/435 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki

OJ L 72, 17.3.2015, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/435/oj

17.3.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/4


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/435

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (1), w szczególności jego pkt 14,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 13 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (2) ustanowiono na nieprzewidziane wydatki margines w wysokości do 0,03 % dochodu narodowego brutto Unii.

(2)

Zgodnie z art. 6 tego rozporządzenia Komisja obliczyła bezwzględną kwotę marginesu na nieprzewidziane wydatki na rok 2014 (3).

(3)

Po zbadaniu wszystkich innych możliwości zapewnienia środków finansowych na podejmowanie działań w nieprzewidzianych okolicznościach, które pojawiły się po tym, jak pułap płatności na 2014 r. wyznaczono po raz pierwszy w wieloletnich ramach finansowych w lutym 2013 r., uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki wydaje się konieczne w celu uzupełnienia środków na płatności w budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 ponad pułap płatności.

(4)

Kwotę w wysokości 350 mln EUR w środkach na płatności należy uwzględnić w ramach uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w oczekiwaniu na porozumienie co do płatności w odniesieniu do innych instrumentów szczególnych.

(5)

Biorąc pod uwagę bardzo wyjątkową sytuację, która nastąpiła w bieżącym roku, spełniony jest warunek zastosowania ostatecznego instrumentu określony w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013.

(6)

Aby zapewnić zgodność z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013, Komisja powinna przedstawić wniosek dotyczący kompensowania stosownej kwoty pułapów płatności określonych w wieloletnich ramach finansowych na co najmniej jeden przyszły rok budżetowy, z należytym uwzględnieniem porozumienia w sprawie płatności w odniesieniu do innych instrumentów szczególnych, bez uszczerbku dla instytucjonalnych prerogatyw Komisji,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 uruchamia się margines na nieprzewidziane wydatki, aby udostępnić kwotę 3 168 233 715 EUR w środkach na płatności poza i ponad pułapem płatności wieloletnich ram finansowych.

Artykuł 2

Kwota 2 818 233 715 EUR jest kompensowana w trzech ratach w marginesach wyznaczonych w ramach pułapów płatności na następujące lata:

a)

2018: 939 411 200 EUR

b)

2019: 939 411 200 EUR

c)

2020: 939 411 315 EUR.

Komisja jest proszona o przedstawienie w odpowiednim czasie wniosku dotyczącego pozostałej kwoty wynoszącej 350 mln EUR.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu dnia 17 grudnia 2014 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

B. DELLA VEDOVA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(3)  Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie dostosowania technicznego ram finansowych na rok 2014 stosownie do zmian DNB (COM(2013) 928).


Top