EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1230

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1230/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie bilizynianu miedzi jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 331, 18.11.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1230/oj

18.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/18


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1230/2014

z dnia 17 listopada 2014 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie bilizynianu miedzi jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie bilizynianu miedzi. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie bilizynianu miedzi jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki dietetyczne”.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w swojej opinii z dnia 3 lipca 2014 r. (2), że w proponowanych warunkach stosowania bilizynian miedzi nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko i że może on stanowić cenne źródło miedzi dla wszystkich gatunków zwierząt. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Z oceny bilizynianu miedzi wynika, że są spełnione warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tej substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Substancja wyszczególniona w załączniku, należąca do kategorii „dodatki dietetyczne” i do grupy funkcjonalnej „mieszanki pierwiastków śladowych”, zostaje dopuszczona jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2014 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dziennik EFSA 2014, 12(7):3796.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

Zawartość pierwiastka (Cu) w mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: dodatki dietetyczne. Grupa funkcjonalna: mieszanki pierwiastków śladowych

3b411

Bilizynian miedzi

Charakterystyka dodatku

Proszek lub granulat o zawartości miedzi ≥ 14,5 % oraz lizyny ≥ 84,0 %

Charakterystyka substancji czynnej

Chelat miedziowy L-lizynianu HCl

Wzór chemiczny: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

Numer CAS: 53383-24-7

Metody analityczne  (1)

Do oznaczania ilościowego zawartości lizyny w dodatku paszowym:

chromatografia jonowymienna połączona z derywatyzacją pokolumnową i detekcją kolorymetryczną lub fluorescencyjną — EN ISO 17180.

W celu określenia całkowitej zawartości miedzi w dodatku paszowym i w premiksach:

atomowa spektrometria emisyjna z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-AES) — EN 15510,

lub

atomowa spektrometria emisyjna z indukcyjnie sprzężoną plazmą po mineralizacji ciśnieniowej (ICP-AES) — EN 15621.

Do oznaczania ilościowego całkowitej zawartości miedzi w materiałach paszowych i w mieszankach paszowych:

atomowa spektrometria absorpcyjna (AAS) — rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 lub

atomowa spektrometria emisyjna z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-AES) — EN 15510 lub

atomowa spektrometria emisyjna z indukcyjnie sprzężoną plazmą po mineralizacji ciśnieniowej (ICP-AES) — EN 15621.

Wszystkie gatunki zwierząt

Bydło:

bydło przed rozpoczęciem okresu przeżuwania: 15 (łącznie),

pozostałe bydło: 35 (łącznie).

Owce: 15 (łącznie).

Prosięta do 12 tygodnia: 170 (łącznie).

Skorupiaki: 50 (łącznie).

Pozostałe zwierzęta: 25 (łącznie).

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

Środki ostrożności: podczas kontaktu z produktem chronić drogi oddechowe oraz używać okularów i rękawic ochronnych.

3.

Na etykiecie znajduje się następujący tekst:

W przypadku paszy dla owiec, jeśli zawartość miedzi w paszy przekracza 10 mg/kg:

„Zawartość miedzi w paszy może spowodować zatrucie u niektórych ras owiec”

.

W przypadku paszy dla bydła po rozpoczęciu okresu przeżuwania, jeśli zawartość miedzi w paszy jest mniejsza niż 20 mg/kg:

„Zawartość miedzi w paszy może powodować niedobór miedzi u bydła wypasanego na pastwiskach z wysoką zawartością molibdenu lub siarki”

8 grudnia 2024 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top