EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0635

2013/635/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 31 października 2013 r. zmieniająca decyzje 2005/734/WE, 2006/415/WE i 2007/25/WE w odniesieniu do ich okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7148) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 293, 5.11.2013, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/635/oj

5.11.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/40


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 31 października 2013 r.

zmieniająca decyzje 2005/734/WE, 2006/415/WE i 2007/25/WE w odniesieniu do ich okresu stosowania

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7148)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/635/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (3), w szczególności jego art. 18,

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (4), w szczególności jej art. 63 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzje Komisji 2005/734/WE (5), 2006/415/WE (6) i 2007/25/WE (7) zostały przyjęte w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w celu ochrony zdrowia zwierząt i ludzi w Unii.

(2)

W decyzji 2005/734/WE ustanowiono środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidziano system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka. W decyzji 2006/415/WE ustanowiono niektóre środki ochronne, które należy stosować w przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w danym państwie członkowskim, łącznie z określeniem obszarów A i B w następstwie podejrzenia lub potwierdzenia ogniska tej choroby. Decyzja 2007/25/WE dotyczy ponadto niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Unii ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom.

(3)

Środki ustanowione w tych decyzjach stosuje się do dnia 31 grudnia 2013 r. Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u dzikiego ptactwa i drobiu występują jednak nadal w państwach trzecich, co stwarza ryzyko również dla zdrowia zwierząt i ludzi w Unii.

(4)

Ze względu na sytuację epidemiologiczną dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 należy nadal ograniczać ryzyko powstałe w związku z powyższym zakażeniem, utrzymując środki bezpieczeństwa biologicznego, systemy wczesnego wykrywania i niektóre środki ochronne odnoszące się do ognisk wspomnianej choroby u drobiu oraz przemieszczania ptaków domowych z państw trzecich do Unii.

(5)

Co więcej, przeprowadzona w 2012 r. ocena zewnętrzna (8) unijnej sieci reagowania kryzysowego wykazała, że przyjęte na poziomie Unii środki ochronne odnoszące się do ognisk ptasiej grypy, w tym środki ustanowione w decyzji 2006/415/WE, uznawane są przez państwa członkowskie za właściwe i skuteczne.

(6)

Okres stosowania decyzji 2005/734/WE, 2006/415/WE i 2007/25/WE powinien w związku z tym zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2015 r.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2005/734/WE, 2006/415/WE i 2007/25/WE.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 4 decyzji 2005/734/WE datę „31 grudnia 2013 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2015 r.”.

Artykuł 2

W art. 12 decyzji 2006/415/WE datę „31 grudnia 2013 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2015 r.”.

Artykuł 3

W art. 6 decyzji 2007/25/WE datę „31 grudnia 2013 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2015 r.”.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3)  Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1.

(4)  Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16.

(5)  Decyzja Komisji 2005/734/WE z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (Dz.U. L 274 z 20.10.2005, s. 105).

(6)  Decyzja Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/135/WE (Dz.U. L 164 z 16.6.2006, s. 51).

(7)  Decyzja Komisji 2007/25/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom (Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 29).

(8)  http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/pillars/docs/23_final_report_eu_rapid_response.pdf


Top