EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0081

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 81/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1051/2011 w odniesieniu do zbiorów danych jednostkowych do przekazywania danych Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 28 z 30.1.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/81/oj

30.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 81/2013

z dnia 29 stycznia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1051/2011 w odniesieniu do zbiorów danych jednostkowych do przekazywania danych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 i art. 9 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wprowadzenie uaktualnionego systemu klasyfikacji jest głównym elementem trwających starań Komisji na rzecz utrzymania adekwatności statystyki europejskiej poprzez uwzględnienie nowych rozwiązań i zmian w dziedzinie edukacji.

(2)

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) wprowadziła zmiany do stosowanej dotychczas wersji Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED) – ISCED 1997 w celu zagwarantowania spójności z kierunkami rozwoju polityk i struktur kształcenia i szkolenia.

(3)

W celu zagwarantowania międzynarodowej porównywalności statystyk w dziedzinie edukacji niezbędne jest stosowanie przez państwa członkowskie oraz instytucje Unii Europejskiej klasyfikacji w dziedzinie edukacji spójnej ze zmienioną Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia 2011 (ISCED 2011), która została przyjęta przez państwa członkowskie UNESCO na 36. Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 2011 r.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1051/2011 (2).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1051/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 192 z 22.7.2011, s. 17.

(2)  Dz.U. L 276 z 21.10.2011, s. 13.


ZAŁĄCZNIK

Opis w pozycji 80 (poziom wykształcenia) tabeli w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1051/2011 otrzymuje brzmienie:

Kolumna

Identyfikator

Opis

Filtr/uwagi

„80

 

Poziom osiągniętego wykształcenia

Zmienne fakultatywne, jeśli nieprzekazane: kod = puste miejsce”

 

1

Maksymalnie wykształcenie gimnazjalne (poziomy 0-2 ISCED 2011)

 

 

2

Wykształcenie ponadgimnazjalne i policealne (nieobejmujące wykształcenia wyższego) (poziomy 3 i 4 ISCED 2011)

 

 

3

Wykształcenie wyższe (poziomy 5-8 ISCED 2011)

 


Top