EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0204

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 204/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniająca Protokół 10 do Porozumienia EOG w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów

OJ L 21, 24.1.2013, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 112 P. 306 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/204/oj

24.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/57


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 204/2012

z dnia 26 października 2012 r.

zmieniająca Protokół 10 do Porozumienia EOG w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dalej zwane „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W protokole 10 do Porozumienia EOG rozdział IIa art. 9b ust. 1 stanowi, że umawiające się strony wprowadzają i stosują w stosunku do towarów wprowadzanych na ich obszary celne lub wyprowadzanych z ich obszarów celnych środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne i określone w rozdziale IIa oraz zapewniają równoważny poziom bezpieczeństwa na ich granicach zewnętrznych.

(2)

W protokole 10 do Porozumienia EOG rozdział IIa art. 9h określa procedurę wprowadzania niezbędnych zmian w celu uwzględnienia zmian właściwych przepisów prawa unijnego w sprawach objętych rozdziałem IIa.

(3)

Ustawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne zostało zmienione w szczególności rozporządzeniem Komisji (WE) nr 312/2009 (1), rozporządzeniem Komisji (UE) nr 169/2010 (2) oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 430/2010 (3).

(4)

Postanowienia protokołu 10 do Porozumienia EOG należy dostosować do zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej, by zagwarantować równoważny poziom bezpieczeństwa.

(5)

Niniejsza decyzja nie ma zastosowania do Islandii i Liechtensteinu. Pod warunkiem przyjęcia nowej decyzji może jednak zostać otwarta dla tych państw.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 10 do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do protokołu 10 do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 ust. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

towarów, w których przypadku dozwolone jest ustne zgłoszenie celne lub zgłoszenie poprzez przekroczenie granicy zgodnie z przepisami ustanowionymi przez umawiające się strony, z wyjątkiem majątku gospodarstwa domowego, palet, kontenerów i środków transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego transportu śródlądowego, przewożonych na podstawie umowy przewozu;”;

2)

art. 2 ust. 1 lit. j) otrzymuje brzmienie:

„j)

następujących towarów wprowadzanych bezpośrednio na obszar celny umawiającej się strony z platform wiertniczych lub wydobywczych lub turbin wiatrowych eksploatowanych przez osobę mającą siedzibę na obszarze celnym umawiających się stron lub wyprowadzanych bezpośrednio z tego obszaru na takie platformy:

(i)

towarów, które zostały wprowadzone na takie platformy lub na turbiny wiatrowe w celu ich budowy, naprawy, konserwacji lub adaptacji;

(ii)

towarów, które zostały wykorzystane do zamontowania na platformach lub turbinach wiatrowych, albo jako ich wyposażenie;

(iii)

innych produktów do użytku lub spożycia na tych platformach lub turbinach wiatrowych; oraz

(iv)

odpadów nieuznawanych za niebezpieczne wytwarzanych na tych platformach lub turbinach wiatrowych;”;

3)

po art. 2 ust. 1 lit. l) dodaje się punkty w brzmieniu:

„m)

towarów przywiezionych z wyspy Helgoland, Republiki San Marino i Państwa Watykańskiego lub wysłanych z jednej z umawiających się stron na te terytoria;

n)

towarów przewożonych na pokładzie statków regularnej linii żeglugowej, posiadającej świadectwo zezwolenia zgodnie z art. 313b rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.”;

4)

art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Wywozowa deklaracja skrócona nie jest wymagana w następujących przypadkach:

a)

w przypadku towarów dostarczanych w celu zamontowania jako części lub akcesoria statków wodnych lub powietrznych, paliwa silnikowego, smarów i gazu, niezbędnych do działania statków wodnych lub powietrznych, artykułów żywnościowych oraz innych przedmiotów konsumowanych lub sprzedawanych na pokładzie;

b)

w przypadku towarów, które podlegają procedurze tranzytowej, pod warunkiem że elektroniczne zgłoszenie tranzytowe zawiera dane wywozowej deklaracji skróconej, a urząd przeznaczenia jest również urzędem celnym wyprowadzenia;

c)

jeżeli towary są ładowane w porcie wodnym lub lotniczym znajdującym się na odpowiednim obszarze celnym umawiających się stron w celu ich rozładowania w innym porcie wodnym lub lotniczym na tym obszarze, pod warunkiem że w razie zawinięcia w trakcie przewozu do niedocelowego portu wodnego lub lotniczego poza tym obszarem celnym towary te pozostają na pokładzie statku lub statku powietrznego, który dokonuje przewozu;

d)

jeżeli towary nie zostały rozładowane w porcie wodnym lub lotniczym ze środka transportu, którym były przewożone przy ich wprowadzaniu na odpowiedni obszar celny umawiających się stron i którym będą przewożone przy ich wyprowadzaniu z tego obszaru;

e)

jeżeli towary zostały załadowane w poprzednim porcie wodnym lub lotniczym znajdującym się na odpowiednim obszarze celnym umawiających się stron i pozostają na środku transportu, którym będą przewożone przy ich wyprowadzaniu z odpowiedniego obszaru celnego umawiających się stron;

f)

jeżeli towary czasowo składowane lub znajdujące się w wolnym obszarze celnym o kontroli typu I są przeładowywane, pod dozorem tego samego urzędu celnego, ze środka transportu, który wprowadził je do tego magazynu czasowego składowania lub wolnego obszaru celnego, na statek wodny, samolot lub kolej i będą przewożone jednym z tych środków transportu z magazynu czasowego składowania lub wolnego obszaru celnego przy ich wyprowadzaniu z odpowiedniego obszaru celnego umawiających się stron, pod warunkiem że:

(i)

przeładunek dokonywany jest w ciągu czternastu dni kalendarzowych od przedstawienia towarów do czasowego składowania lub przedstawienia w wolnym obszarze celnym o kontroli typu I; w wyjątkowych okolicznościach organy celne mogą przedłużyć ten termin o czas niezbędny, aby sprostać zaistniałym wyjątkowym okolicznościom;

(ii)

organy celne mają dostęp do informacji o towarach; oraz

(iii)

zgodnie z wiedzą przewoźnika miejsce przeznaczenia towarów i odbiorca nie ulegają zmianie.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (4).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2012 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Atle LEIKVOLL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 98 z 17.4.2009, s. 3.

(2)  Dz.U. L 51 z 2.3.2010, s. 2.

(3)  Dz.U. L 125 z 21.5.2010, s. 10.

(4)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Wspólne oświadczenie Umawiających się Stron w sprawie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 204/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniającej Protokół 10, dotyczące załącznika I art. 1 ust. 2 do tego protokołu

W odniesieniu do danych wymaganych do przywozowej lub wywozowej deklaracji skróconej Umawiające się Strony potwierdzają, że:

przepisy dotyczące numerów EORI,

przepisy określające wymogi dotyczące wniosków o zmianę trasy w załączniku 30a, pkt 2.6 – tabela 6,

wprowadzone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 312/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. nie mają zastosowania do deklaracji składanych w jednym z państw EFTA.


Top